Standardutveckling · SIS/TK 535

Karaktärisering av avfall, mark och slam

Standarder för analyser av avfall, mark och slam är viktiga verktyg för undersökning av vår yttre miljö. I takt med att föroreningar sprider sig till t.ex. mark och till grundvatten ökar kraven på bestämning och bedömning av de olika ämnena. För att säkra och övervaka vår miljö är det därför viktigt att det finns metodstandarder för miljöanalyser. Tillämpningen av dem ger jämförbara och tillförlitliga resultat som kan användas över hela världen i kampen att rädda vår miljö.

Produktguide - Standarder för undersökning och riskbedömning av förorenad mark

Produktguiden ger en översikt över standarder som är tillämpbara vid undersökning, karaktärisering och riskbedömning av jord från förorenade områden. Syftet med guiden är att ge vägledning kring vilka standarder som finns att tillgå för att utföra provtagning, provberedning och olika typer av analyser av förorenad jord.

Standarderna som presenteras i denna produktguide kan ses som ett komplement till det vägledningsmaterial som Naturvårdsverket har tagit fram för arbetet med förorenade områden och SGFs Fälthandbok "Undersökningar av förorenade områden" Läs mer i produktguiden.

Om kommittéarbete

Sverige deltar sedan länge i det internationella standardiseringsarbete som bedrivs inom områdena avfall, mark och slam. Standarderna ska göra det möjligt att på ett effektivt sätt ta och bereda prover, analysera och bestämma koncentrationen av olika ämnen och föroreningar i avfall, lakvatten, mark, jord och slam. Vid behov och på initiativ av intressenterna kan TK 535 utarbeta rent nationella standarder.

Kommittén har som mål att:

• delta i och påverka utformningen av CEN- och ISO standarder, rapporter och tekniska specifikationer inom avfalls- marks- och slamområdena.

• tekniska kommittén ska utgöra referensforum för svensk medverkan och agerande i det internationella arbetet. Genom aktiv medverkan inom ISO och CEN ska svenska intressenter beredas möjlighet att påverka utvecklingen av standarderna på ett sätt som gagnar deras intressen i ett globalt perspektiv.

• vid behov utarbeta nationella standarder och rapporter

• införa ISO- och CEN standarderna i Sverige

• överväga och vid behov översätta CEN- och ISO standarder till svenska

• samla aktörer inom kommitteens arbetsområden

• vara forum för informationsutbyte på allmän och övergripande nivå mellan näringsliv, myndigheter, organisationer, institutioner, standardiseringsorganisation m.m. inom arbetsområdet.

Under 80-talet bildades det i Sverige tre olika kommittéer för avfall, mark och slam. År 2006 gick kommittéerna för mark och slam samman och bildade en grupp. Några år senare anslöt sig avfallskommittén till denna grupp och de tre tillsammans bildade den 1 januari 2010, Karaktärisering av avfall, mark och slam, TK 535.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 65 standarder
EN ISO 14870, Markundersökningar - Extraktion av spårelement med buffrad DTPA-lösning (ISO 14870:2001)
ISO 19031, Soil Quality - Effects of contaminated soils on the foliar fatty acid composition of higher plants
EN ISO 17182, Soil quality - Determination of some selected phenols and chlorophenols - Gas chromatographic method with mass spectrometric detection
ISO 19236, Soil quality - Assessment of the capacity of soils to reduce N20
ISO 19648, Soil quality — Parameters for geochemical modelling of the leaching and speciation of constituents in soils and materials — Guidance for the application of ISO 12782
ISO 20951, Soil Quality - Guidance on methods for measuring greenhouse gases (CO2, N2O, CH4) and ammonia (NH3) fluxes between soils and the atmosphere
ISO 22191-2, Soil quality - Use of extracts for the assessment of bioavailability of chemicals in soils -Part 2: Organic Chemicals
ISO 5120, Soil quality-Determination of perchlorate in soil using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
EN N 074, Sludges, soils and waste — Evaluation of different microwave digestion procedures using tetrafluoroboric (HBF4) acid as alternative for hydrofluoric (HF) acid
ISO 23265, Soil quality -Test for measuring organic matter decomposition in contaminated soil
ISO 23992, Markundersökningar - Ramverk för detaljerad registrering och övervakning av förändringar i dynamiska jordegenskaper
CEN/TR 16110, Karaktärisering av avfall - Vägledning för användning av ekotoxikologiska tester vid karaktärisering av avfall
ISO 24212, Saneringstekniker som tillämpas på förorenade platser
EN ISO 24212, Saneringstekniker som tillämpas på förorenade platser
ISO 21268-5, Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - Del 5:
ISO/TS 22171, Markundersökningar - Bestämning av potentiella katjonbyteskapaciteten (CEC) och utbytbara katjoner med användning av molär ammoniumacetatlösning buffrad till pH 7
EN N 265, Environmental solid matrices — Determination of selected low boiling point alcohols using gas chromatography with mass spectrometry detection after static head-space extraction (HS-GC-MS)
ISO 5594, Vägledande dokument för utformning av en interlaboratorisk validering av biotester
ISO 22036, Markundersökningar - Bestämning av spårämnen i jordextrakt med induktivt kopplad plasma - atomemissionsspektrometri (ICP-AES)
ISO 7303, Simplified method for oral bioaccessibility of metal(loid)s in soils
ISO 8259, Markundersökningar - Biotillgänglighet för organiska och oorganiska föroreningar från förorenad jord och jordliknande material
ISO 11074, Markundersökningar - Terminologi
ISO 16965, Markundersökningar - Bestämning av spårelement med induktivt kopplad plasmamasspektrometri
ISO 18227, Markundersökningar - Bestämning av grundämnessammansättning genom röntgenfluorescens
EN ISO 16965, Markundersökningar - Bestämning av spårelement med induktivt kopplad plasmamasspektrometri
EN ISO 18227, Markundersökningar - Bestämning av grundämnessammansättning genom röntgenfluorescens
ISO 18475, Fasta miljömatriser -Bestämning av polyklorerade bifenyler (PCB) genom gaskromatografi med masselektiv detektion (GC-MS) eller med elektroninfångningsdetektor (GC-ECD)
EN 15761, Pre-shaped growing media - Determination of length, width, height, volume and bulk density
EN ISO 22036, Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av spårämnen i jordextrakt med induktivt kopplad plasma - atomemissionsspektrometri
ISO 18386, Markundersökningar - Screeningsmetod för marktemperatur — Mätning med IR-termometer
ISO 18718, Assessment of soil functions and related-ecosystem services: definitions and conceptual Framework
ISO 18721, Assessment of ecological soil functions: indicators and methods
EN N 1602, Plugs - Determination of the dimensions measured and bulk density
EN N1644, Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av grundämnen lösliga i kungsvatten
EN N1645, Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av kloridhalten
ISO 23611-2, Markundersökningar - Provtagning av marklevande ryggradslösa djur - Del 2: Provtagning och extration av "microarthropods" (Collembola and Acarina)
ISO 23611-5, Markundersökningar - Provtagning av marklevande ryggradslösa djur - Del 5: Provtagning och extraktion av marklevande makroinvertebrater
EN 13654-1, Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av kväve - Del 1: Modifierad Kjeldahlmetod
EN N 1661, Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av organiskt kväve
EN N 1656, Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av halten för oorganisk arsenik
EN N 1657, Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av fosfonathalten
EN N 1660, Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av organiskt kol (TOC) genom torr förbränning
EN N 1653, Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av krom
EN N 1654, Kompost och rötgas — Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) med gas kromatografi (GC) och högpresterande vätskekromatografi (HPLC)
EN N 1655, Rötgas — Bestämning av potentiell resterande biogas
EN N 1646, Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av kvicksilverhalten
EN N 1647, Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Nedbrytning av aqua regia för efterföljande bestämning av grundämnen
EN N 1649, Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Extraktion av kalciumklorid/DTPA (CAT) lösliga näringsämnen och grundämnen
EN N 1658, Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av innehåll av organiskt material och aska
EN N 1652, Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av den aerobiska biologiska nedbrytningshastigheten för organiskt material — Del 1: Syreupptagningshastighet (OUR)
EN N 1648, Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Provberedning för kemiska och fysikaliska tester, bestämning av torrsubstanshalt, fukthalt och laboratoriebulkdensitet
EN N 1651, Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av den aerobiska biologiska nedbrytningshastigheten för organiskt material — Del 2: Självuppvärmningstest för kompost
EN 17925, Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Bestämning av temperatur och tidsprofil vid kompostering och rötning
ISO 17126, Soil quality - Determination of the effects of pollutants on soil flora - Screening test for emergence of lettuce seedlings
ISO 18187, Markundersökningar - Kontakttest för fasta prover med hjälp av dehydrogenasaktiviteten hos Arthrobacter globiformis (för bedömning av effekten av icke-flyktiga föroreningar i naturliga fasta prover såsom jord och vissa avfall)
EN ISO 18187, Markundersökningar - Kontakttest för fasta prover med hjälp av dehydrogenasaktiviteten hos Arthrobacter globiformis (ISO/DIS 18187:2023)
EN 12579, Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Provtagning
EN ISO 11074, Markundersökningar - Terminologi
ISO 15192, Karaktärisering av mark och avfall - Bestämning av krom (VI) i fast material genom alkalisk uppslutning och jonkromatografi med spektrofotometrisk detektion
ISO 19254, Simultaneous determination of multi-class pesticide residues in soil using GC-MS/MS and LC-MS/MS analysis
ISO 11265, Markundersökningar - Bestämning av den elektriska konduktiviteten
EN ISO 23611-2, Markundersökningar - Provtagning av marklevande ryggradslösa djur - Del 2: Provtagning och extraktion av "microarthropods" (Collembola and Acarina)
EN ISO 23611-5, Markundersökningar - Provtagning av marklevande ryggradslösa djur - Del 5: Provtagning och extraktion av marklevande makroinvertebrater
ISO 13196, Markundersökningar - Screening av utvalda grundämnen i jord genom energidispersiv röntgenfluorescensspektrometri (XRF) med handhållet eller portabelt instrument
ISO 21251, Guidance for estimating organic carbon stocks in soils according to their biogeochemical stability or or residence time
Visa fler Visa färre
Utgivet 263 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 535/AG 01, Experter
Deltagare 12 företag och organisationer
ALS Scandinavia AB, Luleå
ALS Scandinavia AB, Danderyd
Avfall Sverige AB, Malmö
Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping
Kemira Kemi AB, HELSINGBORG
Ragn-Sells Treatment & Detox AB, Bro
SGS Analytics Sweden AB, Linköping
Statens geotekniska institut SGI, Linköping
Statens geotekniska institut SGI Malmökontoret, Malmö
Stena Recycling AB, Halmstad
Stena Recycling International AB, Göteborg
Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 190, Soil quality
ISO/TC 190/SC 3, Chemical and physical characterization
ISO/TC 190/SC 4, Biological characterization
ISO/TC 190/SC 4/WG 2, Effects on soil fauna
ISO/TC 190/SC 7, Impact assessment
ISO/TC 190/SC 7/WG 10, Contaminated site assessment
ISO/TC 190/SC 7/WG 4, Human exposure
ISO/TC 190/SC 7/WG 6, Transfer and mobility of components
CEN/TC 444, Environmental characterization of solid matrices
CEN/TC 444/WG 1, Leaching tests
CEN/TC 444/WG 2, Organic analysis
CEN/TC 444/WG 3, Inorganic analysis
CEN/TC 444/WG 4, Biological characterization
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Avfall (13.030) Allmänt Avfall (13.030.01) Fast avfall (13.030.10) Flytande avfall, slam (13.030.20) Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40) Övrigt (13.030.99) Vattenkvalitet (13.060) Jordkvalitet, pedologi (13.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Produktguide

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares
Projektledare
0733-822053
lorena.olivares@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Klas Arnerdal
Ordförande
Sveriges Geologiska Undersökning