Standardutveckling · SIS/TK 535

Karaktärisering av avfall, mark och slam

Standarder för analyser av avfall, mark och slam är viktiga verktyg för undersökning av vår yttre miljö. I takt med att föroreningar sprider sig till t.ex. mark och till grundvatten ökar kraven på bestämning och bedömning av de olika ämnena. För att säkra och övervaka vår miljö är det därför viktigt att det finns metodstandarder för miljöanalyser. Tillämpningen av dem ger jämförbara och tillförlitliga resultat som kan användas över hela världen i kampen att rädda vår miljö.

Produktguide - Standarder för undersökning och riskbedömning av förorenad mark

Produktguiden ger en översikt över standarder som är tillämpbara vid undersökning, karaktärisering och riskbedömning av jord från förorenade områden. Syftet med guiden är att ge vägledning kring vilka standarder som finns att tillgå för att utföra provtagning, provberedning och olika typer av analyser av förorenad jord.

Standarderna som presenteras i denna produktguide kan ses som ett komplement till det vägledningsmaterial som Naturvårdsverket har tagit fram för arbetet med förorenade områden och SGFs Fälthandbok "Undersökningar av förorenade områden" Läs mer i produktguiden.

Om kommittéarbete

Sverige deltar sedan länge i det internationella standardiseringsarbete som bedrivs inom områdena avfall, mark och slam. Standarderna ska göra det möjligt att på ett effektivt sätt ta och bereda prover, analysera och bestämma koncentrationen av olika ämnen och föroreningar i avfall, lakvatten, mark, jord och slam. Vid behov och på initiativ av intressenterna kan TK 535 utarbeta rent nationella standarder.

Kommittén har som mål att:

• delta i och påverka utformningen av CEN- och ISO standarder, rapporter och tekniska specifikationer inom avfalls- marks- och slamområdena.

• tekniska kommittén ska utgöra referensforum för svensk medverkan och agerande i det internationella arbetet. Genom aktiv medverkan inom ISO och CEN ska svenska intressenter beredas möjlighet att påverka utvecklingen av standarderna på ett sätt som gagnar deras intressen i ett globalt perspektiv.

• vid behov utarbeta nationella standarder och rapporter

• införa ISO- och CEN standarderna i Sverige

• överväga och vid behov översätta CEN- och ISO standarder till svenska

• samla aktörer inom kommitteens arbetsområden

• vara forum för informationsutbyte på allmän och övergripande nivå mellan näringsliv, myndigheter, organisationer, institutioner, standardiseringsorganisation m.m. inom arbetsområdet.

Under 80-talet bildades det i Sverige tre olika kommittéer för avfall, mark och slam. År 2006 gick kommittéerna för mark och slam samman och bildade en grupp. Några år senare anslöt sig avfallskommittén till denna grupp och de tre tillsammans bildade den 1 januari 2010, Karaktärisering av avfall, mark och slam, TK 535.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 64 standarder
EN N XX, Slam, behandlat bioavfall och mark -Temperaturberoende differentiering av totalt kol (TOC400, ROC, TIC900)
EN 15935, Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Bestämning av glödförlust
EN 15216, Karaktärisering av avfall - Bestämning av totalmängden upplösta ämnen (TDS) i vatten och lakvatten
EN ISO 10390, Markundersökningar - Bestämning av pH
ISO 24212, Reningstekniker som tillämpas på förorenade platser
ISO 16751, Soil quality - Environmental availability of non-polar organic compounds - Determination of the potential bioavailable fraction and the non-bioavailable fraction using a strong adsorbent or complexing agent
EN N 199, Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) med gaskromatografi (GC) och högupplösande vätskekromatografi (HPLC)
CEN/TR 16110, Karaktärisering av avfall - Vägledning för användning av ekotoxikologiska tester vid karaktärisering av avfall
EN 14735, Karaktärisering av avfall - Preparering av avfallsprover för ekotoxikologisk testning
ISO 24032, Markundersökningar - In situ provning av sniglar för att bedöma bioackumulering av kemiska ämnen
ISO 23987, Markundersökningar - Provtagning - Provtagning och mätning av flyktiga ämnen i markkvalitetsfältundersökningar
ISO 23992, Markundersökningar - Ramverk för detaljerad registrering och övervakning av förändringar i dynamiska jordegenskaper
EN ISO 21365, Markundersökningar -Riktlinjer för att skapa platsmodeller för potentiellt förorenade platser
ISO 11916-3, Markundersökningar - Bestämning av utvalda explosiva föreningar - Del 3: Högupplösande vätskekromatografisk metod med tandemmasspektrometri (LC-MS / MS)
ISO 23646, Soil quality - Determination of organochlorine pesticides by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD)
ISO 23645, Markundersökningar - Bestämning av sexvärt krom i fast material efter basisk uppslutning och jonkromatografisk metod med spektrofotometrisk detektion
EN 13656, Mark, slam, avfall och behandlat bioavfall -Uppslutning med saltsyra (HCI), salpetersyra (HNO3) och tetrafluorborsyra (HBF4) eller fluorvätesyra (HF) för elementaranalys (totaluppslutning av fast avfall för elementaranalys)
ISO/TS 22939, Soil quality - Measurement of enzyme activity patterns in soil samples using fluorogenic substrates in micro-well plates
ISO 11063, Markundersökningar - Metod för direktextraktion av DNA från jordprover
EN 17322, Miljöfasta matriser -Bestämning av polyklorerade bifenyler (PCB) genom gaskromatografi med masselektiv detektion (GC-MS) eller med elektroninfångningsdetektor (GC-ECD)
ISO 11277, Markundersökningar - Bestämning av kornstorleksfördelningen i mineraldelen av jord - Sikt- och sedimentationsmetod
ISO 11274, Markundersökningar - Bestämning av den vattenhållande förmågan - Laboratoriemetoder
EN ISO 11274, Markundersökningar - Bestämning av den vattenhållande förmågan - Laboratoriemetoder
EN ISO 16558-1:2015/A1, Markundersökningar - Riskbaserade petroleumkolväten - Del 1: Bestämning av alifatiska och aromatiska fraktioner av flyktiga petroleumkolväten genom användning av gaskromatografi
ISO 16558-1:2015/Amd 1, Markundersökningar - Riskbaserade petroleumkolväten - Del 1: Bestämning av alifatiska och aromatiska fraktioner av flyktiga petroleumkolväten genom användning av gaskromatografi
EN ISO 23611-3, Markundersökningar - Provtagning av marklevande ryggradslösa djur - Del 3: Provtagning och extraktion av enchytraeider
ISO 54321, Slam, behandlat bioavfall och mark - Uppslutning av kungsvattenlösliga fraktioner av grundämnen
EN ISO 21268-4, Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - del 4: Påverkan av pH på lakning med initial syra/bas tillsats
EN ISO 21268-3, Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - Del 3: Uppströms perkolationstest
EN ISO 21268-2, Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - Del 2: Satsvis laktest med 10 liter vätska per kilogram torrsubstans
EN ISO 21268-1, Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - Del 1: Satsvis laktest med 2 liter vätska per kilogram torrsubstans
ISO 23400, Riktlinjer för bestämning av organiska kol- och kvävebestånd och deras variationer i mineraljord på plotskala
EN N 133, Avfall - Karaktärisering av granulära fastämnen med potential för fördelaktig användning - Överenstämmelselaktest - Uppströms perkolationstest
ISO 10390, Markundersökningar - Bestämning av pH
ISO 12404, Markundersökningar - Vägledning för val och tillämpning av screeningmetoder
EN ISO 25177, Markundersökningar - Beskrivning av markområden
ISO 11074:2015/Amd 1, Markundersökningar - Terminologi - Amendment 1
EN ISO 11074:2015/A1, Markundersökningar - Terminologi - Amendment 1
ISO 23266, Soil quality - Test for measuring the inhibition of reproduction in oribatid mites (Oppia nitens) exposed to contaminants in soil
ISO 23265, Soil quality -Test for measuring organic matter decomposition in contaminated soil
EN ISO 54321, Slam, behandlat bioavfall och mark - Uppslutning av kungsvattenlösliga fraktioner av grundämnen
EN ISO 28258:2013/A1, Markundersökningar - Digital utbyte av mark-data
ISO 28258:2013/Amd 1, arkundersökningar - Digital utbyte av mark-data
ISO 21268-3, Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - Del 3: Uppströms perkolationstest
ISO 21268-2, Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - Del 2: Satsvis laktest med 10 liter vätska per kilogram torrsubstans
ISO 21268-1, Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - Del 1: Satsvis laktest med 2 liter vätska per kilogram torrsubstans
EN 16192, Karaktärisering av avfall - Analys av lakvatten
ISO 17616, Markundersökningar - Vägledning för val och utvärdering av bioanalyser för ekotoxikologisk karaktärisering av jord och jordmaterial
ISO 23611-3, Markundersökningar - Provtagning av marklevande ryggradslösa djur - Del 3: Provtagning och extraktion av enchytraeider (ISO 23611-3:2007, IDT)
EN N 074, Sludges, soils and waste — Evaluation of different microwave digestion procedures using tetrafluoroboric (HBF4) acid as alternative for hydrofluoric (HF) acid
ISO 22289, Soil quality-Determination of perchlorate in soil using liquid chromatography-mass spectrometry
ISO 22191-2, Soil quality - Use of extracts for the assessment of bioavailability of chemicals in soils -Part 2: Organic Chemicals
ISO 22190, arkundersökningar - Användning av extrakt för bedömning av biotillgängligheten av spårämnen i marken
ISO 21226, Soil quality - Guideline for the screening of soil polluted with toxic elements using soil magnetometry
ISO 25177, Markundersökningar - Beskrivning av markområden
ISO 21365, Markundersökningar -Riktlinjer för att skapa konceptuella platsmodeller för potentiellt förorenade platser
ISO 15800, Markundersökningar - Karaktärisering av mark med avseende på människans exponering
ISO 20951, Soil Quality - Guidance on methods for measuring greenhouse gases (CO2, N2O, CH4) and ammonia (NH3) fluxes between soils and the atmosphere
ISO 21268-4, Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - del 4: Påverkan av pH på lakning med initial syra/bas tillsats
ISO 19648, Soil quality — Parameters for geochemical modelling of the leaching and speciation of constituents in soils and materials — Guidance for the application of ISO 12782
ISO 19236, Soil quality - Assessment of the capacity of soils to reduce N20
EN ISO 17182, Soil quality - Determination of some selected phenols and chlorophenols - Gas chromatographic method with mass spectrometric detection
ISO 19031, Soil Quality - Effects of contaminated soils on the foliar fatty acid composition of higher plants
EN ISO 14870, Markundersökningar - Extraktion av spårelement med buffrad DTPA-lösning (ISO 14870:2001)
Visa fler Visa färre
Utgivet 236 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 13 företag och organisationer
ALS Scandinavia AB, Luleå
ALS Scandinavia AB, Danderyd
Avfall Sverige AB, Malmö
COWI AB, Göteborg
Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping
Jernbro Industrial Services AB, Helsingborg
Kemakta Konsult AB, Stockholm
Statens geotekniska institut, Sundsvall
Statens geotekniska institut SGI, Linköping
Statens geotekniska institut SGI Malmökontoret, Stockholm
Stena Recycling International AB, Göteborg
Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB, Linköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 21 internationella kommittéer
ISO/TC 190, Soil quality
ISO/TC 190/SC 1, Evaluation of criteria, terminology and codification
ISO/TC 190/SC 1/WG 1, Terminology
ISO/TC 190/SC 1/WG 3, Data codification and management
ISO/TC 190/SC 2, Sampling
ISO/TC 190/SC 3, Chemical methods and soil characteristics
ISO/TC 190/SC 3/WG 10, Screening methods
ISO/TC 190/SC 3/WG 12, Aggregate stability
ISO/TC 190/SC 3/WG 6, organic contaminants
ISO/TC 190/SC 4, Biological methods
ISO/TC 190/SC 4/WG 2, Effects on soil fauna
ISO/TC 190/SC 4/WG 3, Effects on soil flora
ISO/TC 190/SC 4/WG 4, Effects on soil micro-organisms
ISO/TC 190/SC 7, Soil and site assessment
ISO/TC 190/SC 7/WG 11, Soil functions
ISO/TC 190/SC 7/WG 6, Leaching tests
ISO/TC 190/SC 7/WG 8, Bio-availability
ISO/TC 190/WG 1, Soil and climate change
CEN/TC 292, Characterization of waste
CEN/TC 345, Characterization of soils
CEN/TC 444, Test methods for environmental characterization of solid matrices
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet Avfall Allmänt Avfall Fast avfall Flytande avfall, slam Installationer och utrustning för avfallshantering Övrigt Vattenkvalitet Jordkvalitet, pedologi


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Produktguide

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares

Lorena Olivares
Projektledare
08-55552068
lorena.olivares@sis.se

Karin Ekström

Karin Ekström
Projektassistent
08-55552002
karin.ekstrom@sis.se