Standardutveckling · SIS/TK 535

Karaktärisering av avfall, mark och slam

Standarder för analyser av avfall, mark och slam är viktiga verktyg för undersökning av vår yttre miljö. I takt med att föroreningar sprider sig till t.ex. mark och till grundvatten ökar kraven på bestämning och bedömning av de olika ämnena. För att säkra och övervaka vår miljö är det därför viktigt att det finns metodstandarder för miljöanalyser. Tillämpningen av dem ger jämförbara och tillförlitliga resultat som kan användas över hela världen i kampen att rädda vår miljö.

Produktguide - Standarder för undersökning och riskbedömning av förorenad mark

Produktguiden ger en översikt över standarder som är tillämpbara vid undersökning, karaktärisering och riskbedömning av jord från förorenade områden. Syftet med guiden är att ge vägledning kring vilka standarder som finns att tillgå för att utföra provtagning, provberedning och olika typer av analyser av förorenad jord.

Standarderna som presenteras i denna produktguide kan ses som ett komplement till det vägledningsmaterial som Naturvårdsverket har tagit fram för arbetet med förorenade områden och SGFs Fälthandbok "Undersökningar av förorenade områden" Läs mer i produktguiden.

Om kommittéarbete

Sverige deltar sedan länge i det internationella standardiseringsarbete som bedrivs inom områdena avfall, mark och slam. Standarderna ska göra det möjligt att på ett effektivt sätt ta och bereda prover, analysera och bestämma koncentrationen av olika ämnen och föroreningar i avfall, lakvatten, mark, jord och slam. Vid behov och på initiativ av intressenterna kan TK 535 utarbeta rent nationella standarder.

Kommittén har som mål att:

• delta i och påverka utformningen av CEN- och ISO standarder, rapporter och tekniska specifikationer inom avfalls- marks- och slamområdena.

• tekniska kommittén ska utgöra referensforum för svensk medverkan och agerande i det internationella arbetet. Genom aktiv medverkan inom ISO och CEN ska svenska intressenter beredas möjlighet att påverka utvecklingen av standarderna på ett sätt som gagnar deras intressen i ett globalt perspektiv.

• vid behov utarbeta nationella standarder och rapporter

• införa ISO- och CEN standarderna i Sverige

• överväga och vid behov översätta CEN- och ISO standarder till svenska

• samla aktörer inom kommitteens arbetsområden

• vara forum för informationsutbyte på allmän och övergripande nivå mellan näringsliv, myndigheter, organisationer, institutioner, standardiseringsorganisation m.m. inom arbetsområdet.

Under 80-talet bildades det i Sverige tre olika kommittéer för avfall, mark och slam. År 2006 gick kommittéerna för mark och slam samman och bildade en grupp. Några år senare anslöt sig avfallskommittén till denna grupp och de tre tillsammans bildade den 1 januari 2010, Karaktärisering av avfall, mark och slam, TK 535.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 73 standarder
EN ISO 14870, Markundersökningar - Extraktion av spårelement med buffrad DTPA-lösning (ISO 14870:2001)
ISO 19031, Soil Quality - Effects of contaminated soils on the foliar fatty acid composition of higher plants
EN ISO 17182, Soil quality - Determination of some selected phenols and chlorophenols - Gas chromatographic method with mass spectrometric detection
ISO 19236, Soil quality - Assessment of the capacity of soils to reduce N20
ISO 19648, Soil quality — Parameters for geochemical modelling of the leaching and speciation of constituents in soils and materials — Guidance for the application of ISO 12782
ISO 21268-4, Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - del 4: Påverkan av pH på lakning med initial syra/bas tillsats
ISO 20951, Soil Quality - Guidance on methods for measuring greenhouse gases (CO2, N2O, CH4) and ammonia (NH3) fluxes between soils and the atmosphere
ISO 21365, Markundersökningar -Riktlinjer för att skapa konceptuella platsmodeller för potentiellt förorenade platser
ISO 21226, Soil quality - Guideline for the screening of soil polluted with toxic elements using soil magnetometry
ISO 22190, arkundersökningar - Användning av extrakt för bedömning av biotillgängligheten av spårämnen i marken
ISO 22191-2, Soil quality - Use of extracts for the assessment of bioavailability of chemicals in soils -Part 2: Organic Chemicals
ISO 22289, Soil quality-Determination of perchlorate in soil using liquid chromatography-mass spectrometry
EN N 074, Sludges, soils and waste — Evaluation of different microwave digestion procedures using tetrafluoroboric (HBF4) acid as alternative for hydrofluoric (HF) acid
ISO 17616, Markundersökningar - Vägledning för val och utvärdering av bioanalyser för ekotoxikologisk karaktärisering av jord och jordmaterial
EN 16192, Karaktärisering av avfall - Analys av lakvatten
EN ISO 28258:2013/A1, Markundersökningar - Digital utbyte av mark-data
EN ISO 54321, Slam, behandlat bioavfall och mark - Uppslutning av kungsvattenlösliga fraktioner av grundämnen
ISO 23265, Soil quality -Test for measuring organic matter decomposition in contaminated soil
ISO 23266, Soil quality - Test for measuring the inhibition of reproduction in oribatid mites (Oppia nitens) exposed to contaminants in soil
EN ISO 11074:2015/A1, Markundersökningar - Terminologi - Amendment 1
ISO 11074:2015/FDAmd 1, Markundersökningar - Terminologi - Amendment 1
EN ISO 25177, Markundersökningar - Beskrivning av markområden
ISO 12404, Markundersökningar - Vägledning för val och tillämpning av screeningmetoder
ISO 10390, Markundersökningar - Bestämning av pH
EN N 133, Avfall - Karaktärisering av granulära fastämnen med potential för fördelaktig användning - Överenstämmelselaktest - Uppströms perkolationstest
ISO 23400, Riktlinjer för bestämning av organiska kol- och kvävebestånd och deras variationer i mineraljord på plotskala
EN ISO 21268-1, Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - Del 1: Satsvis laktest med 2 liter vätska per kilogram torrsubstans
EN ISO 21268-2, Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - Del 2: Satsvis laktest med 10 liter vätska per kilogram torrsubstans
EN ISO 21268-3, Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - Del 3: Uppströms perkolationstest
EN ISO 21268-4, Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - del 4: Påverkan av pH på lakning med initial syra/bas tillsats
ISO 54321, Slam, behandlat bioavfall och mark - Uppslutning av kungsvattenlösliga fraktioner av grundämnen
ISO 16558-1:2015/Amd 1, Markundersökningar - Riskbaserade petroleumkolväten - Del 1: Bestämning av alifatiska och aromatiska fraktioner av flyktiga petroleumkolväten genom användning av gaskromatografi
EN ISO 16558-1:2015/A1, Markundersökningar - Riskbaserade petroleumkolväten - Del 1: Bestämning av alifatiska och aromatiska fraktioner av flyktiga petroleumkolväten genom användning av gaskromatografi
EN ISO 11274, Markundersökningar - Bestämning av den vattenhållande förmågan - Laboratoriemetoder
ISO 11277, Markundersökningar - Bestämning av kornstorleksfördelningen i mineraldelen av jord - Sikt- och sedimentationsmetod
EN 17322, Miljöfasta matriser -Bestämning av polyklorerade bifenyler (PCB) genom gaskromatografi med masselektiv detektion (GC-MS) eller med elektroninfångningsdetektor (GC-ECD)
ISO 11063, Markundersökningar - Metod för direktextraktion av DNA från jordprover
ISO/TS 22939, Soil quality - Measurement of enzyme activity patterns in soil samples using fluorogenic substrates in micro-well plates
EN 13656, Mark, slam, avfall och behandlat bioavfall -Uppslutning med saltsyra (HCI), salpetersyra (HNO3) och tetrafluorborsyra (HBF4) eller fluorvätesyra (HF) för elementaranalys (totaluppslutning av fast avfall för elementaranalys)
ISO 23645, Markundersökningar - Bestämning av sexvärt krom i fast material efter basisk uppslutning och jonkromatografisk metod med spektrofotometrisk detektion
ISO 23646, Soil quality - Determination of organochlorine pesticides by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD)
ISO 11916-3, Markundersökningar - Bestämning av utvalda explosiva föreningar - Del 3: Högupplösande vätskekromatografisk metod med tandemmasspektrometri (LC-MS / MS)
EN ISO 21365, Markundersökningar -Riktlinjer för att skapa platsmodeller för potentiellt förorenade platser
ISO 23992, Markundersökningar - Ramverk för detaljerad registrering och övervakning av förändringar i dynamiska jordegenskaper
ISO 23987, Markundersökningar - Provtagning - Provtagning och mätning av flyktiga ämnen i markkvalitetsfältundersökningar
ISO 24032, Markundersökningar - In situ provning av sniglar för att bedöma bioackumulering av kemiska ämnen
EN 14735, Karaktärisering av avfall - Preparering av avfallsprover för ekotoxikologisk testning
CEN/TR 16110, Karaktärisering av avfall - Vägledning för användning av ekotoxikologiska tester vid karaktärisering av avfall
EN N 199, Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) med gaskromatografi (GC) och högupplösande vätskekromatografi (HPLC)
ISO 16751, Soil quality - Environmental availability of non-polar organic compounds - Determination of the potentially bioavailable fraction and the non-bioavailable fraction using a strong adsorbent or complexing agent
ISO 24212, Reningstekniker som tillämpas på förorenade platser
EN ISO 10390, Markundersökningar - Bestämning av pH
EN 15216, Karaktärisering av avfall - Bestämning av totalmängden upplösta ämnen (TDS) i vatten och lakvatten
EN 15935, Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Bestämning av glödförlust
EN N XX, Slam, behandlat bioavfall och mark -Temperaturberoende differentiering av totalt kol (TOC400, ROC, TIC900)
EN ISO 24212, Reningstekniker som tillämpas på förorenade platser
ISO 15192, Markundersökningar - Bestämning av sexvärt krom i fast material efter basisk uppslutning och jonkromatografisk metod med spektrofotometrisk detektion
EN ISO 15192, Markundersökningar - Bestämning av sexvärt krom i fast material efter basisk uppslutning och jonkromatografisk metod med spektrofotometrisk detektion
EN ISO 11266, Markundersökningar - Vägledning för laboratorietestning för biologisk nedbrytning av organiska kemikalier i mark vid aeroba förhållanden
EN ISO 14239, Markundersökningar - Inkubationssystem för bestämning av mineraliseringen av organiska kemikalier i jord under aeroba förhållanden
EN ISO 15473, Markundersökningar - Vägledning vid laboratorieprovning av organiska kemikaliers biologiska nedbrytning i jord under anaeroba förhållanden
EN ISO 15685, Markundersökningar - Bestämning av potentiell nitrifikation och nitrifikationshämning - Snabb-test genom ammoniumoxidation
EN ISO 17155, Markundersökningar - Bestämning av jordmikrofloras överflöd och aktivitet med användning av respirationskurvor
EN ISO 17512-1, Markundersökningar - Undvikningstest för bestämning av jordkvaliteten och effekterna av kemikalier på beteende - Del 1: Test med daggmaskar (Eisenia fetida och Eisenia andrei)
EN ISO 17512-2, Marundersökningar - Undvikningstest för bestämning av jordkvaliteten och effekterna av kemikalier på beteende - Del 2: Test med kollembolaner (Folsomia candida)
EN ISO 18763, Markundersökningar - Bestämning av de toxiska effekterna av föroreningar på tidig tillväxt av högre växter
EN ISO 29200, Markundersökningar - Bedömning av genotoxiska effekter på högre växter - Vicia faba micronucleus test
EN ISO 20130, Markundersökningar - Mätning av enzymaktiviteter i jordprover med användning av kolorimetriska substrat i mikrobrunnsplattor
EN ISO 21285, Markundersökningar - Hämning av reproduktion av jordmitt (Hypoaspis aculeifer) av markföroreningar
EN ISO 21286, Markundersökningar - Identifiering av ekotoxikologiska testarter genom DNA-kodning
EN ISO 21479, Markundersökningar - Bestämning av effekterna av föroreningar på markflora - Bladfettsyrasammansättning av växter som används för bedömning av markens kvalitet
ISO 11268-2, Markundersökningar - Föroreningars effekt på daggmaskar - Del 2: Bestämning av effekter på reproduktion av Eisenia fetida/Eisenia andrei
EN ISO 11063, Markundersökningar - Metod för direktextraktion av DNA från jordprover
Visa fler Visa färre
Utgivet 236 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 535/AG 01, Experter
Deltagare 13 företag och organisationer
ALS Scandinavia AB, Danderyd
ALS Scandinavia AB, Luleå
Avfall Sverige AB, Malmö
COWI AB, Göteborg
Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping
Jernbro Industrial Services AB, Helsingborg
Kemakta Konsult AB, Stockholm
Statens geotekniska institut, Sundsvall
Statens geotekniska institut SGI, Linköping
Statens geotekniska institut SGI Malmökontoret, Stockholm
Stena Recycling AB, Halmstad
Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB, Linköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 15 internationella kommittéer
ISO/TC 190, Soil quality
ISO/TC 190/SC 3, Chemical and physical characterization
ISO/TC 190/SC 4, Biological characterization
ISO/TC 190/SC 4/WG 2, Effects on soil fauna
ISO/TC 190/SC 7, Impact assessment
ISO/TC 190/SC 7/WG 10, Contaminated site assessment
ISO/TC 190/SC 7/WG 4, Human exposure
ISO/TC 190/SC 7/WG 6, Transfer and mobility of components
CEN/TC 292, Characterization of waste
CEN/TC 345, Characterization of soils
CEN/TC 444, Test methods for environmental characterization of solid matrices
CEN/TC 444/WG 1, Leaching tests
CEN/TC 444/WG 2, Organic analysis
CEN/TC 444/WG 3, Inorganic analysis
CEN/TC 444/WG 4, Biological characterization
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet Avfall Allmänt Avfall Fast avfall Flytande avfall, slam Installationer och utrustning för avfallshantering Övrigt Vattenkvalitet Jordkvalitet, pedologi


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Produktguide

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares
Projektledare
0733-822053
lorena.olivares@sis.se

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se