Standardutveckling · SIS/TK 535

Karaktärisering av avfall, mark och slam

Standarder för analyser av avfall, mark och slam är viktiga verktyg för undersökning av vår yttre miljö. I takt med att föroreningar sprider sig till t.ex. mark och till grundvatten ökar kraven på bestämning och bedömning av de olika ämnena. För att säkra och övervaka vår miljö är det därför viktigt att det finns metodstandarder för miljöanalyser. Tillämpningen av dem ger jämförbara och tillförlitliga resultat som kan användas över hela världen i kampen att rädda vår miljö.

Produktguide - Standarder för undersökning och riskbedömning av förorenad mark

Produktguiden ger en översikt över standarder som är tillämpbara vid undersökning, karaktärisering och riskbedömning av jord från förorenade områden. Syftet med guiden är att ge vägledning kring vilka standarder som finns att tillgå för att utföra provtagning, provberedning och olika typer av analyser av förorenad jord.

Standarderna som presenteras i denna produktguide kan ses som ett komplement till det vägledningsmaterial som Naturvårdsverket har tagit fram för arbetet med förorenade områden och SGFs Fälthandbok "Undersökningar av förorenade områden" Läs mer i produktguiden.

Om kommittéarbete

Sverige deltar sedan länge i det internationella standardiseringsarbete som bedrivs inom områdena avfall, mark och slam. Standarderna ska göra det möjligt att på ett effektivt sätt ta och bereda prover, analysera och bestämma koncentrationen av olika ämnen och föroreningar i avfall, lakvatten, mark, jord och slam. Vid behov och på initiativ av intressenterna kan TK 535 utarbeta rent nationella standarder.

Kommittén har som mål att:

• delta i och påverka utformningen av CEN- och ISO standarder, rapporter och tekniska specifikationer inom avfalls- marks- och slamområdena.

• tekniska kommittén ska utgöra referensforum för svensk medverkan och agerande i det internationella arbetet. Genom aktiv medverkan inom ISO och CEN ska svenska intressenter beredas möjlighet att påverka utvecklingen av standarderna på ett sätt som gagnar deras intressen i ett globalt perspektiv.

• vid behov utarbeta nationella standarder och rapporter

• införa ISO- och CEN standarderna i Sverige

• överväga och vid behov översätta CEN- och ISO standarder till svenska

• samla aktörer inom kommitteens arbetsområden

• vara forum för informationsutbyte på allmän och övergripande nivå mellan näringsliv, myndigheter, organisationer, institutioner, standardiseringsorganisation m.m. inom arbetsområdet.

Under 80-talet bildades det i Sverige tre olika kommittéer för avfall, mark och slam. År 2006 gick kommittéerna för mark och slam samman och bildade en grupp. Några år senare anslöt sig avfallskommittén till denna grupp och de tre tillsammans bildade den 1 januari 2010, Karaktärisering av avfall, mark och slam, TK 535.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 55 standarder
EN ISO 14870, Markundersökningar - Extraktion av spårelement med buffrad DTPA-lösning (ISO 14870:2001)
ISO 19031, Soil Quality - Effects of contaminated soils on the foliar fatty acid composition of higher plants
EN ISO 17182, Soil quality - Determination of some selected phenols and chlorophenols - Gas chromatographic method with mass spectrometric detection
ISO 19236, Soil quality - Assessment of the capacity of soils to reduce N20
ISO 19648, Soil quality — Parameters for geochemical modelling of the leaching and speciation of constituents in soils and materials — Guidance for the application of ISO 12782
ISO 20951, Soil Quality - Guidance on methods for measuring greenhouse gases (CO2, N2O, CH4) and ammonia (NH3) fluxes between soils and the atmosphere
ISO 22191-2, Soil quality - Use of extracts for the assessment of bioavailability of chemicals in soils -Part 2: Organic Chemicals
ISO 5120, Soil quality-Determination of perchlorate in soil using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
EN N 074, Sludges, soils and waste — Evaluation of different microwave digestion procedures using tetrafluoroboric (HBF4) acid as alternative for hydrofluoric (HF) acid
EN ISO 54321, Slam, behandlat bioavfall och mark - Uppslutning av kungsvattenlösliga fraktioner av grundämnen
ISO 23265, Soil quality -Test for measuring organic matter decomposition in contaminated soil
ISO 12404, Markundersökningar - Vägledning för val och tillämpning av screeningmetoder
ISO 10390, Markundersökningar - Bestämning av pH
EN 17516, Avfall - Karaktärisering av granulära fastämnen med potential för fördelaktig användning - Överenstämmelselaktest - Uppströms perkolationstest
ISO 23400, Riktlinjer för bestämning av organiska kol- och kvävebestånd och deras variationer i mineraljord på plotskala
ISO 11063, Markundersökningar - Metod för direktextraktion av DNA från jordprover
ISO/TS 22939, Soil quality - Measurement of enzyme activity patterns in soil samples using fluorogenic substrates in micro-well plates
EN 13656, Mark, slam, avfall och behandlat bioavfall -Uppslutning med saltsyra (HCI), salpetersyra (HNO3) och tetrafluorborsyra (HBF4) eller fluorvätesyra (HF) för elementaranalys (totaluppslutning av fast avfall för elementaranalys)
ISO 23645, Markundersökningar - Bestämning av sexvärt krom i fast material efter basisk uppslutning och jonkromatografisk metod med spektrofotometrisk detektion
ISO 23646, Soil quality - Determination of organochlorine pesticides by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD)
ISO 11916-3, Markundersökningar - Bestämning av utvalda explosiva föreningar - Del 3: Högupplösande vätskekromatografisk metod med tandemmasspektrometri (LC-MS / MS)
ISO 23992, Markundersökningar - Ramverk för detaljerad registrering och övervakning av förändringar i dynamiska jordegenskaper
ISO 23987, Markundersökningar - Provtagning - Provtagning och mätning av flyktiga ämnen i markkvalitetsfältundersökningar
ISO 24032, Markundersökningar - In situ provning av sniglar för att bedöma bioackumulering av kemiska ämnen
EN 14735, Karaktärisering av avfall - Preparering av avfallsprover för ekotoxikologisk testning
CEN/TR 16110, Karaktärisering av avfall - Vägledning för användning av ekotoxikologiska tester vid karaktärisering av avfall
EN 17503, Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) med gaskromatografi (GC) och högupplösande vätskekromatografi (HPLC)
ISO 24212, Reningstekniker som tillämpas på förorenade platser
EN ISO 10390, Markundersökningar - Bestämning av pH
EN 15216, Karaktärisering av avfall - Bestämning av totalmängden upplösta ämnen (TDS) i vatten och lakvatten
EN 15935, Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Bestämning av glödförlust
EN 17505, Slam, behandlat bioavfall och mark -Temperaturberoende differentiering av totalt kol (TOC400, ROC, TIC900)
EN ISO 24212, Reningstekniker som tillämpas på förorenade platser
ISO 15192, Markundersökningar - Bestämning av sexvärt krom i fast material efter basisk uppslutning och jonkromatografisk metod med spektrofotometrisk detektion
EN ISO 15192, Markundersökningar - Bestämning av sexvärt krom i fast material efter basisk uppslutning och jonkromatografisk metod med spektrofotometrisk detektion
ISO 11268-2, Markundersökningar - Föroreningars effekt på daggmaskar - Del 2: Bestämning av effekter på reproduktion av Eisenia fetida/Eisenia andrei
EN ISO 11063, Markundersökningar - Metod för direktextraktion av DNA från jordprover
ISO 4974, Markundersökningar - Vägledning för mätning av jordtemperatur
ISO/TS 29843-2, Soil quality - Determination of soil microbial diversity - Part 2: Method by phospholipid fatty acid analysis (PLFA) using the simple PLFA extraction method
CEN ISO/TS 29843-2, Soil quality - Determination of soil microbial diversity - Part 2: Method by phospholipid fatty acid analysis (PLFA) using the simple PLFA extraction method
ISO 21268-5, Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - Del 5:
EN ISO 11916-3, Markundersökningar - Bestämning av utvalda explosiva föreningar - Del 3: Högupplösande vätskekromatografisk metod med tandemmasspektrometri
ISO 23753-1:2019/PRF Amd 1, Markundersökningar - Bestämning av dehydrogenasaktivitet i jord - Del 1: Metod med trifenyltetrazoliumklorid - Amendment 1
ISO 23753-2:2019/PRF Amd 1, Markundersökningar - Bestämning av dehydrogenasaktivitet i jord - Del 2: Metod med jodtetrazoliumklorid
EN ISO 23753-1:2019/A1, Markundersökningar - Bestämning av dehydrogenasaktivitet i jord - Del 1: Metod med trifenyltetrazoliumklorid - Amendment 1
EN ISO 23753-2:2019/A1, Markundersökningar - Bestämning av dehydrogenasaktivitet i jord - Del 2: Metod med jodtetrazoliumklorid- Amendment 1
EN ISO 12404, Markundersökningar - Vägledning för val och tillämpning av screeningmetoder
ISO 22171, Soil quality — Determination of potential cation exchange capacity (CEC) and exchangeable cations buffered at pH 7, using a molar ammonium acetate solution
EN N 265, Environmental solid matrices — Determination of selected low boiling point alcohols using gas chromatography with mass spectrometry detection after static head-space extraction (HS-GC-MS)
EN N 288, Characterization of environmental solid matrices — Halogens and sulfur by oxidative pyrohydrolytic combustion followed by ion chromatography detection and complementary determination methods
ISO 5594, Vägledande dokument för utformning av en interlaboratorisk validering av biotester
EN 15936, Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Bestämning av totalt organiskt kol (TOC) med torrförbränning
EN 16166, Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av adsorberbara organiskt bundna halogener
CEN/TS 16800, Markundersökningar -Vägledning för validering av fysikaliska och kemiska analysmetoder
ISO 13914, Soil quality - Determination of dioxins and furans and dioxin-like polychlorinated biphenyls by gas chromatography with high resolution mass selective detection
Visa fler Visa färre
Utgivet 241 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 535/AG 01, Experter
Deltagare 14 företag och organisationer
ALS Scandinavia AB, Luleå
ALS Scandinavia AB, Danderyd
Avfall Sverige AB, Malmö
COWI AB, GÖTEBORG
Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping
Kemakta Konsult AB, Stockholm
Kemira Kemi AB, HELSINGBORG
Statens geotekniska institut SGI, LINKÖPING
Statens geotekniska institut SGI, SUNDSVALL
Statens geotekniska institut SGI Malmökontoret, MALMÖ
Stena Recycling AB, HALMSTAD
Stena Recycling International AB, Göteborg
Sveriges Geologiska Undersökning, UPPSALA
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB, Linköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 190, Soil quality
ISO/TC 190/AHG, Assessment of soil functions / ecosystem services
ISO/TC 190/SC 3, Chemical and physical characterization
ISO/TC 190/SC 4, Biological characterization
ISO/TC 190/SC 4/WG 2, Effects on soil fauna
ISO/TC 190/SC 7, Impact assessment
ISO/TC 190/SC 7/WG 10, Contaminated site assessment
ISO/TC 190/SC 7/WG 4, Human exposure
ISO/TC 190/SC 7/WG 6, Transfer and mobility of components
CEN/TC 292, Characterization of waste
CEN/TC 345, Characterization of soils
CEN/TC 444, Test methods for environmental characterization of solid matrices
CEN/TC 444/WG 1, Leaching tests
CEN/TC 444/WG 2, Organic analysis
CEN/TC 444/WG 3, Inorganic analysis
CEN/TC 444/WG 4, Biological characterization
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Avfall (13.030) Allmänt Avfall (13.030.01) Fast avfall (13.030.10) Flytande avfall, slam (13.030.20) Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40) Övrigt (13.030.99) Vattenkvalitet (13.060) Jordkvalitet, pedologi (13.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Produktguide

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares
Projektledare
0733-822053
lorena.olivares@sis.se

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se