Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12782-1:2012

Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 1: Extraktion av amorfa järnoxider och järnhydroxider med askorbinsyra (ISO 12782-1:2012)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 12782-1:2012 specifies the determination of the content of "reactive" iron in the form of amorphous iron oxides and hydroxides in soil and other materials by extraction with ascorbic acid. Other materials also include waste. The content of "reactive" iron can be used as input in geochemical models to represent the content of amorphous iron (hydr)oxides.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and speciation of constituents in soils and materials - Part 1: Extraction of amorphous iron oxides and hydroxides with ascorbic acid (ISO 12782-1:2012)

Artikelnummer: STD-86612

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-06-12

Antal sidor: 28