Villkor för medlemskap

Medlemskap i SIS är öppet för alla organisationer. En medlem måste vara en juridisk person, dvs. inte en privatperson. En medlem i SIS är en organisation som vill påverka SIS strategiska inriktning och värna standardiseringsverksamhetens utveckling i Sverige och internationellt. Vidare innebär medlemskapet en möjlighet att delta i SIS strategiska affärsråd och givetvis på fullmäktigemöten eller som styrelseledamot.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för nästkommande år beslutas årligen av SIS årsmöte (fullmäktige). Avgiften faktureras under november/december och gäller för nästkommande år.  Den skickas till den person som hos SIS är registrerad som organisationens eller företagets medlemsansvarige. Det är även medlemsansvarig som får kallelse till SIS årsmöte.

Årsavgiften består av en medlemsavgift och en serviceavgift. Serviceavgiften är avdragsgill.

  • Medlem i SIS betalar 3 600 kronor per kalenderår, fördelat på 500 kronor i medlemsavgift och 3 100 kronor i serviceavgift*
  • Medlem med omsättning som understiger 20 miljoner kronor samt ideella organisationer för privatpersoner betalar 1 800 kronor per kalenderår, fördelat på 500 kronor i medlemsavgift och 1 300 kronor i serviceavgift. Utländsk deltagare betalar 1 800 kr i serviceavgift*.

Uppsägning av medlemskap 

Medlemskap i SIS upphör den 31 december det år medlemskapet har sagts upp. Ej inbetald årsavgift innebär att medlemskapet sägs upp automatiskt.

Utländska företag och organisationer som deltar i standardiseringen

Utländska företag och organisationer är välkomna att delta i standardiseringsarbetet, men de kan inte bli medlemmar i SIS och kan heller inte delta på SIS årsmöte. Därför betalar de endast serviceavgiften.

Här ansöker du om medlemskap i SIS


*Serviceavgiften finansierar SIS kansli att företräda medlemsintressen strategiskt inom ISO, CEN och i Sverige samt framtagandet av seminarier, Magasinet S och SIS nyhetsbrev.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet kommer 6 gånger per år.

Prenumerera på Magasinet S

Om nya idéer, affärsutveckling och samhällsnytta.

Magasinet S ges ut av Svenska institutet för standarder, SIS, och är en tidning för alla våra medlemmar, deltagare i standardiseringsarbetet och beslutsfattare på företag, myndigheter och organisationer. Den tryckta upplagan är ca 15 000 exemplar. Magasinet utkommer två gånger om året och är gratis.