Standarder vid upphandling

Att använda standarder underlättar och effektiviserar vid inköp och upphandling. Genom att hänvisa till standarder blir kraven tydliga både för beställare och leverantörer. Standarder hjälper också upphandlande organisationer och leverantörer att arbeta strukturerat och enhetligt.

Upphandling och inköp

När det gäller allt ifrån ett litet företag som ska köpa in nya kontorsmöbler, till ett stort globalt företag som ska ingå avtal med nya underleverantörer, så underlättar standarder inköp och upprättande av ramavtal med mera. Ofta finns det redan standarder med färdiga krav och rekommendationer. När leverantörer använder och certifierar sig enligt standarder, och beställare ställer krav på efterlevnad, blir upphandlingen tydlig, effektiv och transparent. 

Offentlig upphandling

Vid upphandling av varor och tjänster enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling, behöver kraven kring bland annat prestanda och funktion göras tydliga. Att hänvisa till standarder underlättar det arbetet – både för beställare och leverantörer. Ett strategiskt inköpsarbete ska ytterst möta de politiska mål som organisationen ska uppnå. Om kravställningen utgår från standarder blir inköpsprocessen enklare, tydligare och mer transparent – för alla parter.

Det finns även vägledande standarder som ger myndigheter stöd i processen att genomföra upphandlingen. Standarder för ledningssystem såsom t.ex. ISO 9001, kvalitetsledning, och ISO 14001, miljöledning, innehåller krav och vägledning för inköpsprocesser. 

Kan standarder vara krav i offentlig upphandling?

Det är alltid möjligt att hänvisa till standarder i en offentlig upphandling. Om tekniska specifikationer inte anges som prestanda- eller funktionskrav ska de hänvisa till standarder eller bedömningar. Om myndigheten väljer att hänvisa till en standard ska det följas av formuleringen "eller likvärdig". På det viset kan standarder vara stöd för både den upphandlande myndigheten såväl som leverantörer att se till att kraven möts.

När det hänvisas till standarder gäller att svensk standard, som stämmer överens med europeisk standard, ska prioriteras först.

Kapitel 9 § 3-5 i LOU behandlar hur kraven i en offentlig upphandling ska utformas.

Integritet och ansvarighet i offentlig upphandling

SIS har fått i uppdrag att leda ett europeiskt arbete med att ta fram en standard för "integritet och ansvarighet" i offentlig upphandling. Huvudsyftet är att stärka trovärdigheten och förtroendet för upphandlingsprocessen och att säkerställa ett effektivt genomförande av avtal och åtaganden. Svenska intressenter har möjlighet att påverka standardens innehåll genom att delta i SIS/TK 613, Offentlig upphandling

Hållbar upphandling

SS-ISO 20400, Hållbar upphandling - Vägledning, är en standard för hur företag, organisationer och offentlig verksamhet kan integrera hållbarhet i inköpsprocessen. Den är ett verktyg för att skapa värde för hela inköpsledet och förtydliga de upphandlingskrav som ställs gällande miljö- och sociala hänsyn. Dessa krav blir mer tydliga i och med EU:s nya upphandlingsdirektiv. Den ger även stöd till inköpsansvariga att etablera och utvärdera egna och andras processer. 


Vägledning om hänvisning till standarder vid offentlig upphandling i Europa

CEN och EU-kommissionen har publicerat en vägledande guide för offentliga upphandlare för hur de ska hänvisa till standarder i samband med offentlig upphandling inom Europa.

Standardpaket

I ett grundpaket har vi samlat användbara standarder för dig som arbetar inom offentlig verksamhet.

Det innehåller aktuella, verksamhetsspecifika standarder inom inköp och upphandling. Urvalet går enkelt att komplettera med ytterligare standarder som behövs i verksamheten.

Vad är CEN?

Bild på en flagga som består av olika europeiska flaggor

CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen, är en oberoende och icke-statlig organisation med 34 europeiska länders standardiseringsorgan som medlemmar.

SIS är medlem, och representerar Sverige, i CEN.