Validering och verifiering

Det går att verifiera att det som sagts faktiskt stämmer. Om en tillverkare påstår att en produkt innehåller 20 procent återvunnen plast, kan man göra en bedömning att påståendet överensstämmer med verkligheten.

För att få enhetlig och mer kvalitativ bedömning sker detta genom ett validerings- och verifieringsorgan med hjälp av en standard.

Organisationer som vill visa för sina intressenter att deras uttalande, påstående, åtagande, deklaration, förutsägelse eller rapport är tillförlitliga, kan göra detta genom att validera eller verifiera dem.

Det kan handla om

  • huruvida ett uttalande eller en deklaration stämmer
  • ett påstående eller en förutsägelse är genomförbara
  • innehållet i en rapport uppfyller ett antal förutbestämda krav

Validering och verifiering är på samma sätt som certifiering en typ av bedömning av överensstämmelse som används för att skapa förtroende bland intressenter.

Standarden för bedömning av överensstämelse

Validerings- och verifieringsorgan använder sig av standarden, SS-EN ISO/IEC 17029:2019 Bedömning av överensstämmelse – Allmänna principer och krav för validerings- och verifieringsorgan, för att utföra valideringar eller verifieringar. Utöver att standarden innehåller krav på organen, till exempel kompetens, specificerar den underlaget.

För att genomföra en validering eller verifiering behövs

  • det objekt som ska valideras eller verifieras (inkl. ev. avgränsningar), exempelvis ett påstående (engelskans "claim")
  • det program för validering eller verifiering som avses att användas, som bland annat beskriver
  • de standarder eller andra obligatoriska dokument som ska användas för att validera eller verifiera

Vad är skillnaden mellan validering och verifiering?

Både validering och verifiering är olika typer av bedömning av överensstämmelser som användas i en organisations kvalitetsarbete. Det som skiljer begreppen åt är när på tidslinjen de inträffar. Validering tillämpas på påståenden om en avsedd framtida användning eller beräknat utfall (bekräftelse av rimlighet), medan verifiering tillämpas på påståenden om redan inträffade händelser eller resultat som redan erhållits (bekräftelse på sanningsenlighet).

verifiering-validering-ISOIEC17029.png

Bild: Från ISO/IEC 17029.

 

När kan jag använda mig av validering eller verifiering?

Dessa typer av bedömningar av överensstämmelse kan exempelvis användas för att validera eller verifiera uppfyllnad av ett krav, ett vanligt förfarande vid exempelvis upphandling. Det kan också handla om att validera eller verifiera något i den egna organisationen som ett led i kvalitetsarbetet.

Vem kan utföra validering eller verifiering?

Vem som utför valideringen eller verifieringen  beror på många faktorer exempelvis vad som efterfrågas eller vilken tillförlitlighet som eftersträvas. De kan därför göras av:

  • Första part vilket innebär organisationen själv, även kallad egenbedömning,
  • Andra part vilket innebär en organisation som på något sätt har en relation till organisationen, exempelvis en kund elle leverantör 
  • Tredje part vilket är en organisation som är helt oberoende från organisationen.

Om en ackrediterad tredjepartsorganisation genomför valideringen eller verifieringen har de genomgått en särskild granskning. I Sverige är det Swedac som ackrediterar validerings- och verifieringsorgan.

För mer information ackreditering av validerings- och verifieringsorgan besök Swedacs webbsida: Organ för validering och verifiering                                         

Hur utformas ett program för validering eller verifiering?

Ett program för validering eller verifiering består av regler, rutiner, krav på kompetens och styrning av hur en validering eller verifiering ska gå till. På SIS utarbetas ett sådant program genom att det specificeras i en standardiseringsprodukt. SIS blir då programägare och ansvarar för utveckling och underhåll av det specifika programmet.

Genom att utarbeta ett program för validering eller verifiering via SIS säkerställs att utarbetandet görs öppet och att det är styrt av marknadens intressenter. SIS säkerställer också att innehållet blir utformat enligt de standardiseringsregler som finns och att hänvisningar till de standardiseringsprodukter som avser att användas görs på ett korrekt sätt. Ett program på SIS kan antingen utformas inom en teknisk kommitté som en teknisk specifikation (SIS/TS) eller via en SIS workshop agreement (SIS/WA).

För mer information

Relaterade standarder

 


Standardutveckling för bedömning av överensstämmelser

SIS/TK 316 Bedömning av överensstämelser arbetar med att ta fram standarder för provning, kalibrering och certifiering.

På komitténs sida kan du se utgivna standarder inom området eller anmäla ditt intresse för att vara med och påverka framtida standarder inom området.

Har du koll på begreppen?

Certifiering, ledningssystem och ackreditering. Här följer korta förklaringar av några vanligt förekommande begrepp på området.

Certifiering
Ett intyg på att din organisation uppfyller kraven i en standard. Ett certifikat utfärdas av ett certifieringsorgan.

Ackreditering
Ett certifieringsorgan kan vara ackrediterat. I Sverige är det SWEDAC som har mandat att ackreditera. 

Ledningssystem
De processer och rutiner som styr en organisations verksamhet.

ISO 9001
Världens mest använda ledningssystemstandard för kvalitet

ISO 14001
Världens mest använda ledningssystemstandard för miljö