Myndigheter och standardisering

Hos SIS kan myndigheter och andra aktörer ta initiativ och samverka för smarta lösningar för en god och hållbar samhällsutveckling. För bästa resultat är det viktigt med en balans mellan olika aktörer i de tekniska kommittéerna.

Sammanlagt har vi cirka 50 myndigheter engagerade i våra tekniska kommittéer.

Myndigheter väljer att engagera sig i standardisering av en rad olika anledningar:

  • Föreskrivande myndigheter behöver förhålla sig till standarder när de utfärdar tekniska regler, det vill säga krav på varor för att de ska få sälja i Sverige, enligt förordningen om tekniska regler.

  • Kontrollerande myndigheter, så som marknadskontrollmyndigheter för olika EU-direktiv – till exempel leksaker, maskiner, kemikalier, explosiva material, medicinteknik, personlig skyddsutrustning, kosmetika, miljömärkning, elektronik, förpackningar, fritidsbåtar, gascylindrar, mätteknisk utrustning måste förhålla sig till EU:s harmoniserade standarder.

  • Tillståndsgivande myndigheter, som kopplar sina tillstånd till olika regler och villkor, kan använda sig av standarder för att beskriva villkoren.

  • Upphandlande myndigheter vill ställa krav i upphandling kan använda sig av standarder i sitt anbudsförfarande, i enlighet med kapitel 9 § 3-5 Lagen om offentlig upphandling.

Myndigheters deltagande i standardiseringen

Vissa myndigheter har specifika uppdrag i regleringsbrev eller instruktion att arbeta med standardisering, men de flesta har det inte. Oavsett är alla myndigheter välkomna att vända sig till SIS i standardiseringsfrågor. Regeringen har i sin strategi för standardisering betonat vikten av myndigheters engagemang i standardiseringsprocesser.

För SIS är det viktigt att få en bredd av deltagande i våra tekniska kommittéer, för att få fram så användbara standarder som möjligt. Därför är myndigheters perspektiv viktiga.

Exempel på hur myndigheter och offentlig sektor kan använda standarder:

Den del av offentlig sektor som levererar välfärdstjänster som till exempel äldrevård, särskilt boende enligt LSS, trygghetslarm och digitalt lärande, kan vända sig till SIS för att ta fram standarder kring detta.

Precis som andra organisationer kan även myndigheter använda sig av standarder för att organisera och kvalitetssäkra sin verksamhet. Det kan till exempel handla om att implementera en ledningssystemstandard för kvalitet ISO 9001 eller för miljöledning ISO 14001.