Standardutveckling · SIS/TK 450

Informationshantering inom utbildningssektorn

IT är en integrerad del inom utbildningssektorn, såväl formellt som informellt, och olika former av IT-stöd används alltmer. För att effektivt och långsiktigt kunna dra nytta av de fördelar som olika former av IT-stöd kan ge krävs standarder. Standarder som främjar interoperabilitet och som möjliggör en säker och effektiv informationshantering.

Nyhet: Översyn av svensk standard - Information om elever vid antagning till gymnasieskolan (SS 10701:2016) - sista svarsdatum 2021-08-31.

Översynen är öppen för alla så välkommen att vara med och vidareutveckla denna standard. För mer information kontakta Petra Fogelberg, projektledare, petra.fogelberg@sis.se.  

Provläs standarden

Allmänt om kommittén

Kommitténs arbete syftar till att ta tillvara initiativ och intressen från aktörer inom utbildningssektorn, och utarbeta stabila standarder eller andra resultat, som gagnar och utvecklar skolans domäner eller bidrar till en ökad användning av IT. Kommittén har en viktig roll i digitaliseringen av det svenska utbildningsväsendet, inom alla nivåer, från förskola och grundskola till universitet och högskola. 

Det arbete som utförs inom kommittén bidrar bland annat till:

 • effektivare system för överföring av data
 • enhetlig beskrivning och information om olika utbildningar

Tillsammans med Forum för informationsstandardisering i skolväsendet (FFIS), ett forum som leds av Skolverket i samverkan med SKR och Swedish Edtech Industry, arbetar kommittén aktivt med att identifiera områden där en gemensam standard kan vara vägen framåt för digitala lösningar inom utbildningssektorn, från förskola till universitet och högskolor.

I den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet lyfts vikten av samordning och samarbete kring standarder och gemensamma digitala lösningar samt vikten av samverkan mellan staten och huvudmännen och även mellan de som tillhandahåller digitala verktyg och lärresurser inom skolväsende.  

Här utgör SIS en plattform där alla kan mötas på lika villkor runt samma bord. 

Arbetsprogram

Kommittén har organiserat sitt arbete i olika arbetsgrupper. Information om respektive arbetsgrupp hittar du längre ner på denna sida.

Kommittén i sin tur fokuserar på helheten och har som uppgift att samordna arbetet inom kommitténs område. Gemensamma mål för kommittén är bland annat att:

 • upplysa och sprida kunskap om pågående standardförslag och publicerade standarder i kommitténs projektportfölj
 • bevaka arbetet inom #skolDigiplan*
 • samarbeta och samverka med organisationer av intresse för kommitténs verksamhet
 • identifiera behov av framtida arbeten inom området
 • förvalta och vidareutveckla redan framtagna standarder, vägledningar och annat material som kommittén tagit fram

* Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Utfört och pågående arbete inom kommitténs arbetsgrupper

Elevinformation (AG04)

Arbetsgruppen Elevinformation har tagit fram en standard för paketering av elevrelaterad information. Syftet med standarden är att underlätta informationsflödet i samband med ansökan och antagning till gymnasieskolan. Målsättningen är att informationsutbytet mellan skolor (skolhuvudmän) och antagningsenheter respektive mellan dessa skall kunna ske maskinellt och oberoende av vilka systemlösningar man valt inom respektive organisation.

Detta kan uppnås genom användande av informationsmodellen och överenskommelser om formerna för överförandet. Den informationsmodell som definieras i standarden fastställer de informationsmängder som krävs för att överföra information om elever mellan inblandade parter vid antagning av elever till gymnasiet.

Exempel på tillämpningar av standarden kan vara överföring av data mellan en utbildningsanordnares administrativa system, som t.ex. system för elevregistrering, registrering av betyg och frånvaro, schemaläggning, lärplattform, men även överföring av uppgifter till och från myndigheter som gymnasieantagningskanslier, UHR, SCB, CSN, Skolverket med flera.

Exempel på vilken elevrelaterad information som avses är uppgifter om elevens namn, personnummer, adress, avklarade, pågående och sökta utbildningar, betyg samt uppgifter om elevens tillhörighet till olika grupper såsom klass, undervisningsgrupp mm. Standarden reglerar vilka begrepp, entiteter och attribut som skall användas. En viktig del i definitionen av standarden utgörs av tillhörande XML-schema.

Här finns standarden och tillhörande xml-schema
SS 10701:2016 Utgåva 2, Lärande - Information om elever vid antagning till gymnasieskolan - Datutbytesformat

 Arbetsgruppen Elevinformation har även tagi fram "Attributprofil för Skolfederation". Dokumentet förtecknar ett federationsgemensamt vokabulär besåtende av attribut för att beskriva uppgifter om vad som inom Skolfederation kallas Användare

Attributprofilen kan hämtas här.

EMIL (AG05)

EMIL är en gemensam informationsmodell för utbildningsinformation initierad av ett antal svenska myndigheter och privata aktörer. Modellen ligger till grund för effektivare informationsutbyte när det gäller information om utbildningar och utbildningstillfällen. Den gemensamma modellen har getts namnet EMIL (Education Information Markup Language) som även fått bli namnet på arbetsgruppen. EMIL styr hur man beskriver en utbildning och gör det möjligt att samla in information från olika källor och sprida den vidare till olika aktörer som vill använda informationen för att bygga tjänster. Tjänsterna kan vara till exempel söktjänster för blivande studenter eller ett antagningssystem.

Fördelen med EMIL är att informationsleverantören inte behöver tillhandahålla samma information i flera olika format, beroende på vem mottagaren är. Modellen gör det också möjligt att skapa skräddarsydda tjänster för olika målgrupper, till exempel inom en region, för distansstudier eller ett visst ämnesområde. En annan fördel är användningen av gemensamma begrepp för att beskriva utbildningar inom olika utbildningsformer. Det underlättar för den som ska använda informationen vid ett val av utbildning.

Läs mer och hämta alla filer här: https://www.sis.se/emil

Digitala lärresurser (AG06)

En viktig fråga för att förbättra tillgången till digitala lärresurser är hur dessa ska integreras och presenteras på ett enhetligt sätt samt enklare kan hittas av pedagoger och elever.

Med en ökande andel digitala lärresurser (såväl läromedel som applikationer) behövs standarder för hur dessa ska kunna infogas i lärplattformar och andra webbsystem. Det gäller dels hur resurserna presenteras för användarna, dels hur användarna identifierar sig mot leverantören. Arbetsgruppen har bland annat startat upp Skolfederation som nu drivs av Internetstiftelsen. Frågor som metadata och tillgänglighet hanteras också av arbetsgruppen.

Arbetsgruppen ansvarar för "Svensk applikationsprofil av metadata for learning resources" vilket är en nationell applikationsprofil för metadata.

Applikationsprofilen finns att hämta kostnadsfritt här.

Gränssnitt för informationsutbyte i skolan (AG10)

Arbetsgruppen har tagit fram den svenska standarden SS 12000 Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan. Standarden är en överenskommelse om hur olika it-system ska kommunicera med varandra och beskriver ett enhetligt språk för kommunikation mellan systemen.

Standarden ger stöd för processerna

 • skoladministration
 • tjänstefördelning
 • schemaläggning
 • närvarohantering
 • betygshantering

Läs mer om standarden och hur du får tillgång till den på standardens egen informationssida. 

Samlad information om SS 12000:2020 - utgåva 2

Medverkan i internationellt standardiseringsarbete

Kommittén medverkar och representerar Sverige i den Europeiska tekniska kommittén 

Kommittén följer även arbetet på ISO nivå genom att vara observerande medlem i kommittéerna 

Mer information om kommitténs arbete:

Delta i kommittén
EMIL
SS 12000
Arbetar nu med 14 standarder
ISO/IEC TR 20748-2, Information technology - Learning, Education and Training - Learning analytics interoperability - Part 2: System requirements
ISO/IEC 40183, Information technology - Learning, education and training - Quality for learning, education and training - Methods and metrics
ISO/IEC 24751-5, Information technology - Information technology for learning, education and training - AccessForAll Framework For Individualized Accessibility - Part 5: Personal Privacy Preferences
ISO/IEC FDIS 23127-1, Information technology — Learning, education, and training — Metadata for facilitators of online learning — Part 1: Framework
ISO/IEC 20748-3, Information technology for learning, education and training - Learning analytics interoperability - Part 3: Guideline for data interoperability
ISO/IEC 23428, Information Technology for Learning, Education and Training - Metadata elements for describing aspects of curricula
ISO/IEC 23842-1, Information technology for learning, education, and training - Human factor guidelines for utilization of virtual reality content in LET domain - Part 1: Considerations when using VR content
ISO/IEC 23844, Information technology for learning, education, and training - Immersive content and technology in LET domain
ISO/IEC 20013, Information technology for learning, education and training — A reference framework of e-Portfolio information
SS 10701, Lärande - Information om elever vid antagning till gymnasieskolan - Datautbytesformat
ISO/IEC 4932, Information technology learning, education and training -Access for all (AfA) metadata for individualized accessibility — AfA core terms
ISO/IEC 23127-1, Information technology — Learning, education, and training — Metadata for facilitators of online learning — Part 1: Framework
ISO/IEC 4339, Information technology for learning, education, and training — Reference Model for ICT Evaluation in Education
ISO/IEC 4339 , Information technology for learning, education, and training — Reference Model for ICT Evaluation in Education
Visa fler Visa färre
Utgivet 13 standarder
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 450/AG 04, Elevinformation
SIS/TK 450/AG 05, EMIL
SIS/TK 450/AG 06, Digitala lärplattformar
SIS/TK 450/AG 10, Gränssnitt för informationsutbyte i skolan
Visa fler Visa färre
Deltagare 40 företag och organisationer
AcadeMedia Support AB, Stockholm
Arbetsförmedlingen, STOCKHOLM
Atea Sverige AB, KISTA
Blocket AB, Stockholm
Borlänge kommun, Borlänge
Emg - Educations Media Group AB, STOCKHOLM
FoU-institutet för virtuella lärmiljöer (VLM), Uppsala
Funktionsrätt Sverige, SUNDBYBERG
Föreningen Sambruk, SANDVIKEN
Gleerups Utbildning AB, MALMÖ
Göteborgsregionens Kommunalförbund, GÖTEBORG
Inera AB, STOCKHOLM
InfoMentor - PODB AB, KRISTIANSTAD
IST Sverige AB, VÄXJÖ
Itslearning AB, MALMÖ
Jönköpings kommun, Jönköping
Ladokkonsortiet, Umeå
Liber AB, STOCKHOLM
Läromedia Bokhandel Örebro AB, ÖREBRO
Myndigheten för yrkeshögskolan, VÄSTERÅS
NE Nationalencyklopedin AB, MALMÖ
Nova Software AB, Falköping
Ping Pong AB, STOCKHOLM
Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation Rio, STOCKHOLM
Skellefteå kommun, Skellefteå
Skolon AB, KARLSHAMN
Skolverket, SOLNA
Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Örebro
Stiftelsen för Internetinfrastruktur, STOCKHOLM
Stiftelsen Natur och Kultur, STOCKHOLM
Stockholms stad Utbildningsförvaltningen, Stockholm
Studentlitteratur AB, LUND
Swedish EdTech Industry AB (SVB), KARLSHAMN
Sveriges Kommuner & Regioner, STOCKHOLM
Sveriges Utbildningsradio AB, STOCKHOLM
Söderhamns kommun, Söderhamn
Tieto Sweden AB, SKELLEFTEÅ
Universitets- & högskolerådet, SOLNA
vklass AB, NACKA
Västerås stad ITC, Västerås
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 36, Information technology for learning, education and training
ISO/TC 232, Education and learning services
CEN/TC 353, Information and Communication Technologies for Learning Education and Training
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Övrig information

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning (35) IT-tillämpningar (35.240)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Översyn av svensk standard - sista svarsdatum 2021-08-31 (SS 10701:2016)
Pågående arbete inom kommittén
För dig som är kommittédeltagare

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Petra Fogelberg
Projektledare
petra.fogelberg@sis.se

Andrea da Rocha Lins
Projektassistent
andrea.lins@sis.se