Standardutveckling · SIS/TK 450

Informationshantering inom utbildningssektorn

Inom utbildningssektorn hanteras och delas stora mängder information dagligen. Det kan handla om grundläggande data för elever, lärare och klasser i skolan, schemaläggning och tjänstefördelning och beskrivning av utbildningar och digitala läromedel. Det handlar också om data som ska rapporteras till och mellan myndigheter för hantering av exempelvis uppföljning och statistik. För att kunna hantera och utbyta information, både inom och mellan olika it-system, behövs gemensamma standarder. Dessa standarder främjar interoperabilitet och möjliggör en säker och effektiv informationshantering.


Nyhet (2022-08-16): en korrigerad version av SS 12000:2020 finns publicerad.
Läs mer här: Samlad information om SS 12000


Det här arbetar kommittén Informationshantering inom utbildningssektorn med

Kommittén arbetar för att utarbeta standarder eller andra produkter som gagnar och utvecklar utbildningssektorns domäner och öppnar upp för innovation.

Tillsammans med Forum för informationsstandardisering i skolväsendet (FFIS), ett forum som leds av Skolverket i samverkan med SKR och Swedish Edtech Industry, arbetar kommittén aktivt med att identifiera områden där en gemensam standard kan vara vägen framåt för digitala lösningar inom utbildningssektorn – från förskola och grundskola till universitet och högskolor.

Genom att ta tillvara initiativ och intressen från berörda aktörer har kommittén en viktig roll i digitaliseringen av den svenska utbildningssektorn.

Kommittén har sitt fokus på nationell standardisering men är även med och bevakar både den europeiska och globala standardiseringen inom området.

Användandet av standarder inom kommitténs omfattning 

Kommitténs arbete har stor betydelse för ett effektivt informationsutbyte inom utbildningssektorn. De standarder som tagits fram bidrar bland annat till effektivare system för överföring av data, både inom och mellan olika it-system, till enhetlig beskrivning av Sveriges alla utbildningar och till enklare förfarande vid antagning till gymnasieskolan. I längden bidrar arbetet till minskade kostnader och förbättrad kvalitet inom flera delar av utbildningssektorn och i informationsutbyte med andra sektorer.

Kommitténs framtagna nationella produkter

  • EMIL-standarden: SS 10700:2013 Utgåva 2, Lärande - Information om utbildningar - Datautbytesformat 
    Läs mer om EMIL och hämta standarden och dess tillhörande filer här: https://www.sis.se/emil

  • Elevinformationsstandarden: SS 10701:2016 Utgåva 2, Lärande - Information om elever vid antagning till gymnasieskolan - Datautbytesformat. Här finns standarden

  • SS12000:2020 Informationshantering - Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan
    Läs mer om SS 12000:2020 och få tillgång till standarden här: Samlad information om SS 12000

  • Attributprofil för Skolfederation, som innehåller attribut för att beskriva uppgifter om vad som inom Skolfederation kallas för Användare. Senast uppdaterad juni 2022.
    Attributprofilen kan hämtas här.  

  • Svensk applikationsprofil för metadata för digitala lärresurser. Applikationsprofilen finns att hämta här.

Mer information om kommitténs arbete:

Mer om kommittén Informationshantering inom utbildningssektorn
Mer om EMIL-standarden och SS 12000
Mer om Attributprofil för Skolfederation version 4.2
Ett värdefullt arbete Vill du vara med?
Arbetar nu med 14 standarder
ISO/IEC 4932, Information technology learning, education and training -Access for all (AfA) metadata for individualized accessibility — AfA core terms
SIS/TR 105, Informationshantering - tillämpning och komplettering av Svensk applikationsprofil för metadata för digitala lärresurser (MLR)
SIS/TS 104, Informationshantering - Datautbyte vid beställning och leverans av digitala lärresurser - Del 1: Order mellan återförsäljare och tjänsteleverantör
SS 10700, Lärande - Information om utbildningar - Datautbytesformat
ISO/IEC 8808, Information Technology for Learning, Education and Training -Online course information model
ISO/IEC 19788-1, nformation technology — Learning, education and training — Metadata for learning resources — Part 1: Framework
ISO/IEC 16248 , Information technology — Learning, education, and training — Access-for-All (AfA) Cognitive and Learning Difficulties Access to Resource Content (AfA-cognition-terms)
ISO 21030, Educational organizations — Requirements for bodies providing audit and certification of educational organizations management systems
ISO 29997, Criterias for quality internships
ISO/IEC 20016-1, Information technology for learning, education and training — Language accessibility and human interface equivalencies (HIEs) in e-learning applications — Part 1: Framework and reference model for semantic interoperability
ISO/IEC 29187-1, Information technology — Identification of privacy protection requirements pertaining to learning, education and training (LET) — Part 1: Framework and reference model
ISO 21001, Educational organizations — Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use
ISO/TR 29996, Education and learning services - Distance and digital learning services (DDLS) — Case studies
ISO/IEC TR 9858, Use Cases on Advanced Learning Analytics Services using Emerging Technologies
Visa fler Visa färre
Utgivet 13 standarder
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 450/AG 04, Elevinformation
SIS/TK 450/AG 05, EMIL
SIS/TK 450/AG 06, Digitala lärresurser
SIS/TK 450/AG 10, Gränssnitt för informationsutbyte i skolan
Visa fler Visa färre
Deltagare 42 företag och organisationer
AcadeMedia Support AB, Stockholm
Arbetsförmedlingen, Stockholm
Atea Sverige AB, Kista
Borlänge kommun, Borlänge
Comprima Software AB, Saltsjöbaden
Eventful AB, Enköping
Folkhögskolornas Serviceorganisation, Stockholm
FoU-institutet för virtuella lärmiljöer (VLM), Uppsala
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Föreningen Sambruk, Sandviken
Gleerups Utbildning AB, Malmö
Göteborgs Stad Intraservice, Göteborg
Göteborgs Stad, Utbildningsförvaltningen, Yrgo, Göteborg
Inera AB, Stockholm
InfoMentor - PODB AB, Kristianstad
IST Sverige AB, Växjö
Itslearning AB, Malmö
Jönköpings kommun, Jönköping
KEG- Keystone Education Group AB, Stockholm
Ladokkonsortiet, Umeå
Liber AB, Stockholm
Läromedia Bokhandel Örebro AB, Örebro
Myndigheten för yrkeshögskolan, Västerås
NE Nationalencyklopedin AB, Malmö
Nova Software AB, Falköping
Ping Pong AB, Stockholm
Skolon AB, Karlshamn
Skolverket, Solna
Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Örebro
Stiftelsen för Internetinfrastruktur, Stockholm
Stiftelsen Natur och Kultur, Stockholm
Stockholms stad Utbildningsförvaltningen, Stockholm
Studentlitteratur AB, Lund
Swedish EdTech Industry AB (SVB), Karlshamn
Sveriges Kommuner & Regioner, Stockholm
Sveriges Utbildningsradio AB, Stockholm
Söderhamns kommun, Söderhamn
Tieto Sweden AB, Skellefteå
Universitets- & högskolerådet, Solna
Vetenskapsrådet Sunet, Stockholm
vklass AB, Nacka
Västerås Stad, Västerås
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 36, Information technology for learning, education and training
ISO/TC 232, Education and learning services
CEN/TC 353, Technologies supporting education and learning processes
CEN/TC 353/WG 3, API and data model for personal and organizational related information
CEN/TC 353/WG 4, Common secure Identify and Access Management (IAM) system and Secure Single Sign On and attributes for users within educational institutions
CEN/TC 353/WG 5, Common methods and procedures for reporting data produced by learners using digital resources and governance of the same data (xAPI statements)
CEN/TC 353/WG 6, Secure cyber ecosystem of digital resources, tools and services
CEN/TC 353/WG 7, Blockchain-based academic certificates complying with GDPR
Visa fler Visa färre
Finansiering

Kommitténs finansiering består av deltagarnas deltagaravgifter samt anslag och marknadsbidrag/ standardiseringsstöd från SIS. Deltagaravgiften utgår från omfattningen av de mål och aktiviteter som deltagarna i kommittén har kommit överens om i verksamhetsplanen.

Eventuellt underskott eller överskott ackumuleras inte inom kommittén utan hanteras av SIS.

Avgiftsmodell
Projektdeltagarna betalar projektavgifter utifrån i förväg fastställda nivåer och i förhållande till deltagande.

Huvudsponsor för kommittén är Skolverket.

Fastställelse, ändring och uppföljning av verksamhetsplanen
Kommittén godkänner och SIS fastställer årligen Verksamhetsplan för kommittén. Verksamhetsplanen ses över och revideras i samband med SIS budgetprocess då också deltagaravgifter beslutas utifrån omfattningen i Verksamhetsplanen. Eventuell ändring i Verksamhetsplanen kan föreslås av kommittén eller av SIS.

Förändringar i mål och aktiviteter som en följd av omständigheter som SIS inte råder över kan göras och kommuniceras då till kommittén.

SIS Projektledning ansvarar för uppföljning av mål och aktiviteter i Verksamhetsplanen i samråd med ordföranden och ska förmedla information kring detta till kommittén.

Arbetsprogram 2023
Övrig information

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning (35) IT-tillämpningar (35.240)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Skolverket rekommenderar SS 12000:2020
Pågående arbete inom kommittén
För dig som är kommittédeltagare

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hanna Axelsson
Projektledare
hanna.axelsson@sis.se

Petra Fogelberg
Projektledare
petra.fogelberg@sis.se

Amanda Franzén
Projektkoordinator
amanda.franzen@sis.se