Samlad information om SS 12000:2020

Andra utvågan av standarden SS 12000, Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan.

På denna sida

Allmän information om SS 12000 utgåva 2

Standarden SS 12000, Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan, publicerades 2018 i sin första utgåva. Nu har en andra utgåva av standarden utarbetats vilken publicerades november 2020.

Standarden SS 12000:2020 utgåva 2 ersätter SS 12000:2018 utgåva 1.

Vad "är" SS 12000?
Standarden SS 12000 är en överenskommelse om hur olika it-system ska kommunicera med varandra. Hur data ska överföras från ett system till ett annat, på vilket sätt och hur den ser ut. Inte vilken data. Standarden beskriver ett enhetligt språk för kommunikation mellan systemen, utan systemspecifika tolkningar eller lösningar.

Syftet med standarden
Syftet med standarden är att underlätta överföring av information mellan de olika it-system som används inom skolans verksamhet.

Utgåva 2 syftar till att ge stöd för processerna

 • Skoladministration
 • Tjänstefördelning
 • Schemaläggning
 • Närvarohantering
 • Betygshantering

Skillnader mellan utgåva 1 och utgåva 2
Utgåva 1 av denna standard behandlade informationsöverföring mellan olika system som krävs för att skapa skolans schema och göra schemainformation åtkomlig för mottagande system. I utgåva 2 av standarden har syftet utökats för att stödja fler processer inom skolans verksamhet, se ovan.

Några justeringar av delar som även ingick i utgåva 1 har gjorts för att informationsstrukturen ska kunna ge stöd för nya användningsområden, exempelvis har modellen utökats för att referera till Skolverkets ämnes- och kursinnehåll.

Byter från SCIM till OpenAPI
Under arbetet med utgåva 2 identifierades att den tidigare valda standarden SCIM inte lämpade sig för den mer komplexa modellen som beskrivs i den nya utgåvan. Den tekniska implementeringen har därför förändrats i utgåva 2 och bygger inte längre på SCIM. I stället används OpenAPI Initiative som är en öppen standard för informationsutbyte. Detta innebär att standardens utgåva 2 inte är fullständigt kompatibel med utgåva 1.

Hur får jag tillgång till standarden

Via standardens produktsida kan du antingen köpa standarden och får då tillgång till ditt egna exemplar alternativt så har Skolverket tecknat ett avtal med SIS så att SIS kan tillhandahålla standarden kostnadsfritt via read-only format. 

Utöver att tillhandahålla standarden som PDF finns även definition av standarden enligt specifikationen OpenAPI 3.0 att tillgå. Denna finns tillgänglig för alla på standardens produktsida.

Gå till standardens produktsida för vidare information. 

Svensk standard SS 12000:2020

Skolverket sponsrar SS 12000 - vad innebär det för mig?

Det innebär att du har möjlighet att ta del av  standarden kostnadsfritt efter registrering hos SIS. 

Skolverket anser att standarden SS 12000 är av sådan vikt att man har tecknat ett avtal med SIS så att SIS kan tillhandahålla standarden kostnadsfritt.

FAQ om SS 12000 utgåva 2

Här kommer vi att succesivt samla inkomna frågor och svar, stort som smått, kring SS 12000 utgåva 2.

Ytterligare information och stödmaterial

Swedish Edtech Industry har tagit fram ett stödmaterial kring SS 12000 utgåva 2 för att underlätta kravställning och implementering av standarden. Swedish Edtech Industry är en branschorganisation för svenska edtechföretag och till stödmaterialet finns även en avsiktsförklaring för standarden som gäller för medlemmarna.

Stödmaterialet vänder sig primärt till beställare av digitala tjänster och produkter till utbildningsväsendet (upphandlare, huvudman, it-resurs, it-avdelning) men också till leverantörer.

Du finner stödmaterialet här.

Vilka intressenter har varit med och tagit fram denna standard?

Standardiseringsarbete bedrivs i så kallade tekniska kommittéer (TK) där intressenter inom ett och samma område samlas för att lösa gemensamma problem eller utmaningar. Arbetet bygger på de grundläggande principerna Öppenhet, Konsensus, Frivilligt och Intressentstyrt.

SS 12000 utgåva 2 har arbetats fram av SIS/TK 450 Informationshantering inom utbildningssektorn och dess arbetsgrupp AG10 Gränssnitt för informationsutbyte i skolan där följande intressenter ingått:

 • AcadeMedia AB
 • Föreningen Sambruk
 • Internetstiftelsen
 • InfoMentor AB
 • IST AB
 • Liber AB
 • Ping Pong AB
 • Skola 24
 • Skolon AB
 • Skolverket
 • Tieto Sweden AB
 • Timeedit AB
 • Vklass AB
 • Västerås stad

Se också:  SIS tekniska kommitté 450 Informationshantering inom utbildningssektorn


Ansvarig teknisk kommitté

Ansvarig teknisk kommitté är 
SIS/TK 450 Informationshantering inom
utbildningssektorn

www.sis.se/tk450

Kontaktuppgifter

Har du frågor kring standarden
SS 12000 utgåva 2? Mejla dina frågor till:

Petra Fogelberg
projektledare på SIS
petra.fogelberg@sis.se