Samlad information om standarden SS 12000

Svensk standard SS 12000:2020 - Informationshantering - Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan.

imagepxlwv.png

SS 12000 utgåva 2

Standarden SS 12000, Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan, publicerades 2018 i sin första utgåva. Nu har en andra utgåva av standarden utarbetats vilken publicerades november 2020.

Standarden SS 12000:2020 utgåva 2 ersätter SS 12000:2018 utgåva 1.

Vad "är" SS 12000?
Standarden SS 12000 är en överenskommelse om hur olika it-system ska kommunicera med varandra. Hur data ska överföras från ett system till ett annat, på vilket sätt och hur den ser ut. Inte vilken data. Standarden beskriver ett enhetligt språk för kommunikation mellan systemen, utan systemspecifika tolkningar eller lösningar.

Syftet med standarden är att underlätta överföring av information mellan de olika it-system som används inom skolans verksamhet.

Utgåva 2 syftar till att ge stöd för processerna

 • Skoladministration
 • Tjänstefördelning
 • Schemaläggning
 • Närvarohantering
 • Betygshantering

Skolverket rekommenderar SS 12000
För att säkerställa att olika system kan fungera tillsammans och för att underlätta administrationen ute på skolorna rekommenderar Skolverket  standarden.

Det är första gången som Skolverket  rekommenderar en teknisk standard, och myndigheten kommer även att utgå från standarden i egna utvecklingsarbeten.

Skolverket har ett särskilt uppdrag att driva på arbetet med samordning av digitala lösningar inom skolan och har gjort det genom att bland annat delta i arbetet med standarden SS 12000.

Här kan du läsa mer om Skolverkets rekommendation 

Hur får jag tillgång till standarden?
Via ett avtal med Skolverket finns standarden tillgänglig att ta del av kostnadsfritt via SIS och våra förköpta standarder. 

Utöver att tillhandahålla standarden som PDF finns även definition av standarden enligt specifikationen OpenAPI 3.0 att tillgå. 

Följ länken nedan för att få tillgång till standarden.

Förköpta standarder inom utbildningssektorn

Skillnader mellan utgåva 1 och utgåva 2
Utgåva 1 av denna standard behandlade informationsöverföring mellan olika system som krävs för att skapa skolans schema och göra schemainformation åtkomlig för mottagande system. I utgåva 2 av standarden har syftet utökats för att stödja fler processer inom skolans verksamhet, se ovan.

Några justeringar av delar som även ingick i utgåva 1 har gjorts för att informationsstrukturen ska kunna ge stöd för nya användningsområden, exempelvis har modellen utökats för att referera till Skolverkets ämnes- och kursinnehåll.

Byter från SCIM till OpenAPI
Under arbetet med utgåva 2 identifierades att den tidigare valda standarden SCIM inte lämpade sig för den mer komplexa modellen som beskrivs i den nya utgåvan. Den tekniska implementeringen har därför förändrats i utgåva 2 och bygger inte längre på SCIM. I stället används OpenAPI Initiative som är en öppen standard för informationsutbyte. Detta innebär att standardens utgåva 2 inte är fullständigt kompatibel med utgåva 1.

Ytterligare information och stödmaterial

Swedish Edtech Industry har tagit fram ett stödmaterial kring SS 12000 utgåva 2 för att underlätta kravställning och implementering av standarden. Swedish Edtech Industry är en branschorganisation för svenska edtechföretag och till stödmaterialet finns även en avsiktsförklaring för standarden som gäller för medlemmarna.

Stödmaterialet vänder sig primärt till beställare av digitala tjänster och produkter till utbildningsväsendet (upphandlare, huvudman, it-resurs, it-avdelning) men också till leverantörer.

Här finns Swedish Edtech Industrys stödmaterial.

Vilka intressenter har varit med och tagit fram denna standard?

Standardiseringsarbete bedrivs i så kallade tekniska kommittéer (TK) där intressenter inom ett och samma område samlas för att lösa gemensamma problem eller utmaningar. Arbetet bygger på de grundläggande principerna Öppenhet, Konsensus, Frivilligt och Intressentstyrt.

SS 12000 utgåva 2 har arbetats fram av SIS/TK 450 Informationshantering inom utbildningssektorn och dess arbetsgrupp AG10 Gränssnitt för informationsutbyte i skolan där följande intressenter ingått:

 • AcadeMedia AB
 • Föreningen Sambruk
 • Internetstiftelsen
 • InfoMentor AB
 • IST AB
 • Liber AB
 • Ping Pong AB
 • Skola 24
 • Skolon AB
 • Skolverket
 • Tieto Sweden AB
 • Timeedit AB
 • Vklass AB
 • Västerås stad

Se även ansvarig teknisk kommitté:  SIS tekniska kommitté 450 Informationshantering inom utbildningssektorn


Skolverket rekommenderar standarden SS 12000

För att säkerställa att olika system kan fungera tillsammans och för att underlätta administrationen ute på skolorna rekommenderar Skolverket standarden SS12000:2020.

Skolverket har ett särskilt uppdrag att driva på arbetet med samordning av digitala lösningar inom skolan och har gjort det genom att bland annat delta i arbetet med standarden SS 12000.

Till Skolverkets pressmeddelande 

Kontaktuppgifter

Har du frågor kring standarden?
Mejla dina frågor till:

Petra Fogelberg
projektledare på SIS
petra.fogelberg@sis.se

Ansvarig teknisk kommitté

Ansvarig teknisk kommitté är 
SIS/TK 450 Informationshantering inom
utbildningssektorn

www.sis.se/tk450