Samlad information om standarden SS 12000

Svensk standard SS 12000 - Informationshantering - Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan.

imagepxlwv.png

SS 12000

Standarden SS 12000, Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan, publicerades första gången 2018.

2020 publicerades en andra utgåva av standarden.

Standarden SS 12000:2020 ersatte då SS 12000:2018.

Korrigendum till SS 12000:2020 - augusti 2022

I augusti 2022 publicerades ett korrigendum till standarden (SS 12000:2020/korr 1:2022). Korrigendumet innehåller rättelser då diskrepanser upptäckts mellan PDF-filen och Yaml-filen av standarden. Utförda rättelser redovisas i bilaga E i korrigerad version av standarden.

Se avsnittet Hur får jag tillgång till standarden nedan för att ta del av korrigerad version av standarden och dess tillhörande Yaml-fil (standardens specifikation enligt OpenAPI).

Den korrigerade versionen av standarden, SS 12000:2020/korr nr 1:2022, ersätter SS 12000:2020. 

Vad "är" SS 12000?
Standarden SS 12000 är en överenskommelse om hur olika it-system ska kommunicera med varandra. Hur data ska överföras från ett system till ett annat, på vilket sätt och hur den ser ut. Inte vilken data. Standarden beskriver ett enhetligt språk för kommunikation mellan systemen, utan systemspecifika tolkningar eller lösningar.

Syftet med standarden är att underlätta överföring av information mellan de olika it-system som används inom skolans verksamhet.

SS 12000 syftar till att ge stöd för processerna

  • Skoladministration
  • Tjänstefördelning
  • Schemaläggning
  • Närvarohantering
  • Betygshantering

Skolverket rekommenderar SS 12000
För att säkerställa att olika system kan fungera tillsammans och för att underlätta administrationen ute på skolorna rekommenderar Skolverket  standarden.

Det är första gången som Skolverket  rekommenderar en teknisk standard, och myndigheten kommer även att utgå från standarden i egna utvecklingsarbeten.

Skolverket har ett särskilt uppdrag att driva på arbetet med samordning av digitala lösningar inom skolan och har gjort det genom att bland annat delta i arbetet med standarden SS 12000.

Här kan du läsa mer om Skolverkets rekommendation 

Hur får jag tillgång till standarden?
Via ett avtal med Skolverket finns standarden tillgänglig att ta del av kostnadsfritt via SIS och våra förköpta standarder. 

Utöver att tillhandahålla standarden som PDF finns även definition av standarden enligt specifikationen OpenAPI 3.0 att tillgå. 

Följ länken nedan för att få tillgång till standarden och tillhörande fil.

Förköpta standarder inom utbildningssektorn

Skillnader mellan 2018 och 2020 års utgåva 
SS 12000:2018 av denna standard behandlade informationsöverföring mellan olika system som krävs för att skapa skolans schema och göra schemainformation åtkomlig för mottagande system. I SS 12000:2020 av standarden har syftet utökats för att stödja fler processer inom skolans verksamhet, se ovan.

Några justeringar av delar som även ingick i 2018 års utgåva har gjorts för att informationsstrukturen ska kunna ge stöd för nya användningsområden, exempelvis har modellen utökats för att referera till Skolverkets ämnes- och kursinnehåll.

Byter från SCIM till OpenAPI
Under arbetet med 2020 års utgåva identifierades att den tidigare valda standarden SCIM inte lämpade sig för den mer komplexa modellen som beskrivs i den nya utgåvan. Den tekniska implementeringen har därför förändrats i 2020 års utgåva och bygger inte längre på SCIM vilket den gjorde i 2018 års utgåva. I stället används OpenAPI Initiative som är en öppen standard för informationsutbyte. Detta innebär att standardens utgåva 2020 inte är fullständigt kompatibel med utgåva 2018.

Ytterligare information och stödmaterial

Swedish Edtech Industry har tagit fram ett stödmaterial kring SS 12000 för att underlätta kravställning och implementering av standarden. Swedish Edtech Industry är en branschorganisation för svenska edtechföretag och till stödmaterialet finns även en avsiktsförklaring för standarden som gäller för medlemmarna.

Stödmaterialet vänder sig primärt till beställare av digitala tjänster och produkter till utbildningsväsendet (upphandlare, huvudman, it-resurs, it-avdelning) men också till leverantörer.

Här finns Swedish Edtech Industrys stödmaterial.

Vilka intressenter har varit med och tagit fram denna standard?

Standardiseringsarbete bedrivs i så kallade tekniska kommittéer (TK) där intressenter inom ett och samma område samlas för att lösa gemensamma problem eller utmaningar. Arbetet bygger på de grundläggande principerna Öppenhet, Konsensus, Frivilligt och Intressentstyrt.

SS 12000 har arbetats fram av SIS/TK 450 Informationshantering inom utbildningssektorn och dess arbetsgrupp AG10 Gränssnitt för informationsutbyte i skolan. Det är även AG 10 som vidareutvecklar och förvaltar standarden.

Se även ansvarig teknisk kommitté:  SIS tekniska kommitté 450 Informationshantering inom utbildningssektorn


Skolverket rekommenderar standarden SS 12000

För att säkerställa att olika system kan fungera tillsammans och för att underlätta administrationen ute på skolorna rekommenderar Skolverket standarden SS12000:2020.

Skolverket har ett särskilt uppdrag att driva på arbetet med samordning av digitala lösningar inom skolan och har gjort det genom att bland annat delta i arbetet med standarden SS 12000.

Till Skolverkets pressmeddelande 

Kontaktuppgifter

Har du frågor kring standarden?
Mejla dina frågor till:

Hanna Axelsson
projektledare på SIS
hanna.axelsson@sis.se

Ansvarig teknisk kommitté

Ansvarig teknisk kommitté är 
SIS/TK 450 Informationshantering inom
utbildningssektorn

www.sis.se/tk450