Ledningssystem

Ett ledningssystem beskriver hur en organisation styr sin verksamhet. Det fungerar som ett verktyg för högsta ledningen att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda rutiner och som ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete.

Bild på man som arbetar med ISO ledningssystem

Vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem kan beskrivas som en organisations policy, mål, processer/aktivitetsflöden med fastställda rutiner, mätkriterier och uppföljning. Det kan ha olika inriktningar såsom kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller informationssäkerhet. Beroende på ledningssystemets inriktning beskriver det hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta uppsatta mål.

Till exempel:

  • miljöledningssystem syftar till att minska verksamhetens miljöpåverkan

  • kvalitetsledningssystem syftar till att säkerställa och öka verksamhetens kund- och intressentnytta

  • arbetsmiljöledningssystem syftar till att säkra arbetsmiljöarbetet

Vanligtvis består ett ledningssystem av en beskrivning av organisationens processer och rutiner. När högsta ledningen har enats om en huvudprocesskarta används den som utgångspunkt för att arbeta vidare med mål och processutveckling. 

Vad är en ledningssystemstandard?

En ledningssystemstandard ger stöd och vägledning för organisationer att bygga upp sitt ledningssystem. De vanligast förekommande standarderna för ledningssystem är de internationella ISO-standarderna. De följer alla samma struktur och kapitelindelning och går därför lätt att integrera med varandra. Standarderna innehåller krav som ledningssystemet ska uppfylla om en organisation vill certifiera sig mot standarden. Läs mer om certifiering enligt en ISO-standard.

En ISO standard är frivillig och kraven får aldrig vara mindre än eller gå emot lagstiftning. De är framtagna enligt ISO:s kvalitetssäkrade framtagningsprocess där alla världens länder har möjlighet att vara med och påverka innehållet. I Sverige erbjuds den möjligheten genom SIS. Läs mer om hur standarder utvecklas.

Hur kan SIS hjälpa dig?

SIS erbjuder en rad produkter och tjänster som stöd i ditt arbete med ledningssystemstandarder.

För dig som är helt ny på området finns utbildningar på grundnivå inom de största ledningssystemsstandarderna.

För dig som kommit lite längre i arbetet med ledningssystem finns tjänsten Perspektiv som erbjuder en onlinetjänst och tidning. Vi har även utbildningar på fortsättnings- och expertnivå.

Kostnadsfritt kan du ta del av frågor och svar gällande tolkning av krav i vissa standarder. Du kan även skicka in din egen fråga och få den behandlad av respektive tolkningsgrupp. Titta på en standards temasida (länkar nedan) för att se om det finns tolkningsforum för den standarden. 

Exempel på standarder för ledningssystem

Det finns över 70 ISO-standarder för ledningssystem med olika inriktningar.

De mest kända ledningssystemen är:

I listan nedan hittar du fler ISO-standarder för ledningssystem.

Standarder för ledningssystem


Case: SunPine ökade kvalitetstänkandet

Foto: Hendrik Morkel på Unsplash

Ett ungt, växande företag som infört kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Vi frågade Piteå-företaget SunPine, som fick sin certifiering i januari 2019, hur arbetet gick och vilka tips de kan ge till andra.

Har du koll på begreppen?

Certifiering, ledningssystem och ackreditering. Här följer korta förklaringar av några vanligt förekommande begrepp på området.

Certifiering
Ett intyg på att din organisation uppfyller kraven i en standard. Ett certifikat utfärdas av ett certifieringsorgan.

Ackreditering
Ett certifieringsorgan kan vara ackrediterat. I Sverige är det SWEDAC som har mandat att ackreditera. 

Ledningssystem
De processer och rutiner som styr en organisations verksamhet.

ISO 9001
Världens mest använda ledningssystemstandard för kvalitet

ISO 14001
Världens mest använda ledningssystemstandard för miljö

Hållbar framgång

Standarden SS-EN ISO 9004:2018, behandlar kvalitetsledning ur ett vidare perspektiv än ISO 9001. Den berör behov och förväntningar bland olika intressenter, och ger vägledning och stöd i arbetet med att uppnå hållbar framgång inom en organisation.

ISO 9001 - Kvalitet

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation.

ISO 14001 - Miljö

ISO 14001 är en ledningssystemstandard som används av organisationer för att minska sin miljöbelastning och som ett verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling, både när det gäller resultat och kostnader.