Logga in

Certifiering

Certifiering betyder godkänd revision. Genom att certifiera sig mot en standard visar du att din organisation uppfyller kraven i den standarden. Certifieringen kan gå till på olika sätt. Här svarar vi på de vanligaste frågorna om certifiering och ackreditering.

Vad är certifiering?

En organisation kan certifiera sig mot en standard. Det innebär att organisationen visar att den lever upp till de krav som står i standarden. Certifikatet kan till exempel vara i form av en licens, ett diplom eller en legitimation. För att få ett certifikat ska organisationen ha genomgått en så kallad certifieringsrevision. Oftast innebär det att en extern revisor granskat organisationens processer och rutiner på det område som standarden handlar om.

Varför certifiera sig mot en standard?

En oberoende certifiering av din organisation mot en standard ger trovärdighet och anseende lokalt såväl som globalt. Att kontinuerligt låta en revisor se över organisationens processer och rutiner ger en rad fördelar såsom färre missförstånd, korrigeringar och reklamationer. Beroende på vilken standard certifikatet gäller blir det ett bevis på att din organisation håller måttet inom t.ex. miljö, arbetsmiljö eller kvalitet. I vissa fall kan det till och med komma att bli en nödvändighet för att överhuvudtaget få vara med i upphandlingar då kunden ställer krav på certifikat.

Här kan du läsa mer om fördelarna med att använda och certifiera sig mot de mest välkända globala ledningssystemstandarderna ISO 9001 kvalitet, ISO 14001 miljö, ISO 45001 arbetsmiljö och ISO 27000 informationssäkerhet.

Hur går det till?

När en organisation implementerat t.ex. en ledningssystemsstandard (ex. ISO 9001) och systemet används kan man välja att genomföra en certifieringsrevision. En sådan kan genomföras på olika sätt. En egenbedömning, även kallad egendeklaration, kan genomföras där organisationen själv kontrollerar och redovisar att kraven i standarden efterlevs.

Mer vanligt är att organisationen anlitar ett certifieringsorgan som går igenom dokumentationen i ledningssystemet och reviderar på plats genom att träffa ledning och ansvariga. Ofta inbegriper det presentation av företaget och en rundvandring. Om revisorerna stöter på avvikelser blir nästa steg att gå igenom och korrigera dem. När eventuella avvikelser är åtgärdade och revisorn bedömer att alla krav i standarden efterlevs utfärdas certifikatet. En digital kopia mejlas och originalet skickas med post. Nu kan det publiceras på webben och ramas in och sättas upp i entrén!

Vem utför certifieringsrevisionen?

Det finns många företag på marknaden som erbjuder stöd och granskning av implementering av ledningssystem och standarder. Vissa är ackrediterade enligt SWEDAC.

Vad är ett ackrediterat certifieringsföretag?

Ett certifieringsföretag kan vara ackrediterat. Det betyder att landets ackrediteringsorgan intygar att företaget följer vissa krav mot att utfärda certifikat. I Sverige är det myndigheten SWEDAC som har mandat från regeringen att vara ackrediteringsorgan. För att bli ackrediterad prövas kompetens, rutiner och metoder så att alla kvalitetskrav uppfylls. Därefter kontrollerar SWEDAC regelbundet att företaget fortsätter att leva upp till kraven för sin ackreditering.

Swedac håller ett register över ackrediterade företag

 


Har du koll på begreppen?

Certifiering, ledningssystem och ackreditering. Här följer korta förklaringar av några vanligt förekommande begrepp på området.

Certifiering
Ett intyg på att din organisation uppfyller kraven i en standard. Ett certifikat utfärdas av ett certifieringsorgan.

Ackreditering
Ett certifieringsorgan kan vara ackrediterat. I Sverige är det SWEDAC som har mandat att ackreditera. 

Ledningssystem
De processer och rutiner som styr en organisations verksamhet.

ISO 9001
Världens mest använda ledningssystemstandard för kvalitet

ISO 14001
Världens mest använda ledningssystemstandard för miljö

CE-märkning

Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.

ISO 9001 - Kvalitet

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation.

ISO 14001 - Miljö

ISO 14001 är en ledningssystemstandard som används av organisationer för att minska sin miljöbelastning och som ett verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling, både när det gäller resultat och kostnader.

Utbildning inom intern revision


SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom intern revision så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.