Vi lever som vi lär

På SIS lever vi som vi lär, varje dag. Det gör vi för att strävan efter att skapa ett hållbart samhälle är en självklar del av vår vardag. Men också för att vi vill uppnå alla de positiva effekterna inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö som våra kunder och medlemmar får när de använder SIS och ISO:s produkter inom ledningssystem.

Vårt ledningssystem
Socialt ansvarstagande
Hållbarhetspolicy

Vårt ledningsystem

Det handlar om att förädla verksamheten, förbättra lönsamheten, öka marknadsandelen, nå verksamhetsmålen, säkra information och motivera de anställda. För att ge vårt engagemang ytterligare dignitet har vi genomgått certifiering för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö.

SIS ledningssystem - certifieringen är gjord i enlighet med kraven i: 

Certifieringen har utförts av Qvalify AB.

SIS arbete med socialt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande (SR - Social Responsibility) är den term som vi på SIS och den internationella standardiseringsorganisationen ISO använder. 

Stommen i arbetet med vårt ansvarstagande utgörs av den globala standarden SS-ISO 26000. Vi prioriterar tre områden i vårt arbete med SR: resepolicy/reseregler, uppförandekod (som bland annat tar upp respekt för lokala kulturer) och hållbara evenemang. SS-ISO 26000 är en vägledande standard som inte är tänkt för certifiering, men vi kopplar arbetet till SIS ledningssystem.

Hållbarhetspolicy

Syfte

SIS medverkar till att forma en hållbar verksamhet genom att verka för att standarder används i samhället där det ger fördelar och därmed driver en god samhällsutveckling.

Omfattning

Hållbarhetspolicyn omfattar all verksamhet som sker inom eller på uppdrag av SIS, samt besökare, intressenter och kunder som vistas i SIS lokaler. Även de som representerar SIS i olika sammanhang förväntas följa policyn i relevanta delar.

Policy

Vi verkar för ett starkt ömsesidigt förtroende från våra intressenter genom att styra, påverka och bedriva en socialt, miljömässig, kvalitetsmässig, ekonomiskt hållbar och etisk verksamhet.

Hållbar utveckling

 • SIS skapar mervärde för sina intressenter och därmed konkurrenskraft, innovation och expansion för svenskt näringsliv.
 • Vi har ett samhällsengagemang och bidrar till utveckling genom att föreslå och ta fram nya och aktuella standarder för hela samhället där såväl miljö, tillgänglighet som socialt ansvarstagande lyfts fram och tydliggörs.
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar och strävar efter att identifiera risker och möjligheter i vår verksamhet.
 • Vi arbetar med kontinuerlig uppföljning av verksamheten och har en god kommunikation med våra intressenter.
 • Vi följer relevanta lagar och förordningar och respekterar kulturer och traditioner i de länder där SIS verkar.
 • Som representant för SIS i olika sammanhang ska samtliga respektera den uppförandekod som visar hur vi respektfullt och affärsmässigt bemöter vår omvärld.
 • Samtliga 17 globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030, har koppling till standardiseringsområden där SIS är involverade och användandet av standarder för måluppfyllelse av Agenda 2030 har slagits fast av FN:s ekonomiska kommission för Europa.

Kvalitet

 • SIS varumärke ska vara förknippat med hög kvalitet, innovation, professionalism och proaktivitet vad gäller personal, produkter, tjänster och kundservice.
 • Vår målsättning är att tillgodose svenskt näringslivs och offentlig sektors behov av kvalitetssäkrade och effektiva lösningar på deras gemensamma frågeställningar.
 • Våra intressenter ska kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi lämnar helhetslösningar på våra produkter och tjänster.

Miljö och arbetsmiljö

 • Miljöhänsyn i standarder är ett strategiskt och samhällsfrämjande erbjudande till vår omvärld.
 • Vi verkar för en god arbetsmiljö och involverar medarbetare i förbättringsarbete.
 • Vår målsättning är att minska miljöpåverkan genom ett effektivt resursutnyttjande. Detta gör vi genom att minska utsläpp från transporter och resor, samt användning av klimatsmarta alternativ t.ex. IT-lösningar, webbmöten.
 • SIS kontorslokaler är certifierade som "Outstanding" enligt det brittiska miljöcertifieringssystemet BREEAM som säkerställer bland annat hälsa och välbefinnande, energi och miljöledning.

Socialt ansvarstagande

 • Vi eftersträvar en bra sammansättning av medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet genom att främja mångfald och jämställdhet.
 • SIS sponsrar aktiviteter som ligger i linje med företagets värderingar och vision. Sponsorarbeten som inte följer uppsatta riktlinjer kan komma att avbrytas.
 • SIS följer lagar och förordningar och respektera kulturer och traditioner i de länder där SIS verkar. Som representant för SIS i olika sammanhang respekterar samtliga den uppförandekod som visar hur vi respektfullt och affärsmässigt bemöter vår omvärld.

Informationshantering

 • Information utgör grunden för det värde vi skapar tillsammans för kunder och för samhället.
 • Utformning, hantering, tillhandahållande och arkivering av information ska därför ske effektivt och motsvara kvalitets-, säkerhets- och andra krav som ställs av fastställda arbetssätt, lagstiftning, skyddande av copyright/upphovsrätt, kunder och andra intressenter.
 • Konfidentiell information ska skyddas mot otillbörlig publicering och all kommunikation av konfidentiell information ska begränsas.
 • SIS kommunikation med massmedia ska präglas av öppenhet, tillgänglighet och trovärdighet. Information som lämnas ska vara korrekt. Marknadsföring ska öka kännedomen om SIS och därmed alltid vara korrekt, sund och följa gällande lagar och förordningar.

SIS uppförandekod

SIS medverkar till att forma en hållbar verksamhet genom att verka för att standarder används i samhället där det ger fördelar och därmed driver en god samhällsutveckling. Vi verkar för ett starkt ömsesidigt förtroende från samhället och våra intressenter genom att styra, påverka och bedriva en socialt, miljömässig, ekonomisk hållbar och etisk verksamhet.

Transparens

SIS värnar om transparens i föreningens arbete i alla tillämpliga delar som omfattar kunder, medlemmar och intressenter. Vi har alltid som mål att informera och upplysa om rättigheter, skyldigheter och innehåll i de åtaganden och överenskommelser som görs. Vi arbetar med kontinuerlig uppföljning av verksamheten och har en god kommunikation med våra intressenter.

SIS ekonomiska transaktioner redovisas alltid enligt allmänt vedertagna redovisningsprinciper på ett korrekt sätt.

Etiskt uppträdande

SIS varumärke ska vara förknippat med hög kvalitet, innovation och professionalism vad gäller personal, bemötande och kundservice.

Att företräda och representera SIS innebär ett åtagande med ett professionellt förhållningssätt där arbetet bedrivs från en opartisk aktör. Alla representanter iakttar och efterlever under ansvarsfulla former ett korrekt och affärsmässigt uppträdande utan berusningsmedel i tjänsten.

Medarbetare och styrelsemedlemmar ska bedriva sina personliga och ekonomiska intressen på sätt som inte står i konflikt med eller kan uppfattas stå i konflikt med SIS intressen.

Korruption, mutor och bestickning

SIS är en organisation som är fri från korruption. Alla som arbetar för eller representerar SIS ska utföra sitt arbete fritt från korruption, mutor och bestickningar. SIS medarbetare ska iaktta god affärssed och ett etiskt förhållningssätt i alla verksamheter och i relationer med intressenter.

Medarbetare får inte ge eller ta emot betalningar, gåvor eller andra former av ersättningar till/från en tredje part som kan påverka objektiviteten i affärsbeslut. SIS erbjuder inte kunder eller affärspartners några förmåner i strid med lag eller god affärssed.

SIS fördömer varje form av beteende som indirekt eller direkt kan leda till bedrägeri eller penningtvättbrott. Alla medarbetare inom SIS ska alltid och utan undantag iaktta och efterleva tillämpliga konkurrenslagar.

Representation

Representation sker alltid transparent, etiskt och i sådan omfattning att det aldrig kan ses som muta eller bestickning i någon form.

Relaterade dokument

SS:ISO 37001 är en vägledning för SIS i förbättringsarbete med affärsetiska frågor.


Vårt certifikat

Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar.

I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.

ISO 9001 - Kvalitet

Närbild på trådar i vävstols som systematiskt och strukturerat väv still tyg

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation.

ISO 14001 - Miljö

ISO 14001 är en ledningssystemstandard som används av organisationer för att minska sin miljöbelastning och som ett verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling, både när det gäller resultat och kostnader.

Informationssäkerhet

ISO 27000-serien ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för organisationer som strävar efter förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten.