CEN, Comité Européen de Normalisation

CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen, är en oberoende och icke-statlig organisation med 34 europeiska länders standardiseringsorgan som medlemmar. SIS är Sveriges nationella standardiseringsorgan och därmed medlem i CEN. Genom sina medlemmar samlar CEN experter i tekniska kommittéer för att utveckla europeisk standard.

Vad är CEN?

CEN är en av tre europeiska standardiseringsorgan som har mandat från EU och EFTA att utveckla europeiska standarder. CEN ansvarar för utveckling av standarder inom alla områden och branscher utom elektroteknik och telekommunikation. Standarderna utvecklas och ses regelbundet över i tekniska kommittéer. Genom SIS nationella kommittéer kan svenska organisationer bevaka och delta i arbetet på europeisk nivå.

CEN kan på uppdrag av Europeiska kommissionen utarbeta standarder som innehåller detaljerade specifikationer till ett mer allmänt hållet direktiv. Produkter som uppfyller en sådan standards krav får förses med CE-märkning. Här kan du läsa mer om EU och standarder och CE-märkning.

Läs mer om CEN på cen.eu


60 års samarbete inom europeisk standardisering

Den 10 juni 1960, kom företrädare för ISO- och IEC-medlemmar i Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och EFTA-länderna överens om inrättandet av två europeiska standardiseringsorganisationer, CEN och CENEL - som sedan blev CENELEC. Ett principavtal som grundade stegen för den europeiska integrationen och skapandet av ett gemensamt europeiskt standardiseringssystem.

Läs mer här >>

CE-märkning

Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.