Logga in

Böcker och verktyg

SIS arbetar fram och ger ut olika slags böcker och verktyg för att underlätta för dig när du ska tolka och använda standarder. Det kan till exempel vara en handbok, onlinetjänst eller checklista som förklarar hur man bäst går tillväga för att arbeta i enlighet med en standard.

Du får konkreta förslag på åtgärder för att uppfylla specifika krav som kan finnas i standarder och specifikationer. Våra handböcker kan till exempel innehålla hänvisningar till lagtexter eller återge delar av lagar, direktiv och förordningar. De kan även innehålla mallar eller ha formen av checklistor som du kan använda i din dagliga verksamhet.

SIS handböcker är framtagna av författare och experter som är involverade och väl insatta i standardiseringsarbete. Ibland kan en handbok initieras av den kommitté som utvecklar standarder inom ett visst område. SIS publicerar även vägledande dokument som är framtagna av de europeiska och globala standardiseringsorganisationerna CEN och ISO. 

SIS erbjuder handböcker och andra verktyg inom en mängd olika områden och med olika syften. De kan bland annat ge svar på hur du:

  • inför och arbetar med ledningssystem
  • uppfyller specifika säkerhetskrav
  • mäter produkters storlek och uppförande
  • uppfyller krav på tjänsters innehåll och utförande
  • hanterar data och information för säkerhet och utbyte
  • använder begrepp och symboler.