Böcker och verktyg

SIS erbjuder böcker och verktyg som underlättar för dig när du ska tolka och använda standarder. Det kan till exempel vara en handbok, onlinetjänst eller checklista som förklarar hur du bäst går tillväga för att arbeta i enlighet med en standard.

Stöd för att uppfylla krav

Du får konkreta förslag på åtgärder för att uppfylla specifika krav som kan finnas i standarder och specifikationer. Våra handböcker kan även innehålla hänvisningar till lagtexter. De kan även innehålla mallar eller ha formen av checklistor som du kan använda i din dagliga verksamhet.

De kan bland annat ge svar på hur du:

  • inför och arbetar med ledningssystem
  • uppfyller specifika säkerhetskrav
  • mäter produkters storlek och uppförande
  • uppfyller krav på tjänsters innehåll och utförande
  • hanterar data och information för säkerhet och utbyte
  • använder begrepp och symboler.

Onlineverktyg

Handböcker

SIS handböcker är framtagna av författare och experter som är involverade och väl insatta i standardiseringsarbete. Ibland kan en handbok initieras av den kommitté som utvecklar standarder inom ett visst område. SIS publicerar även vägledande dokument som är framtagna av de europeiska och globala standardiseringsorganisationerna CEN och ISO