Hur tas en standard fram?

SIS erbjuder i Sverige verksamma företag, myndigheter och organisationer att påverka innehållet i svenska och internationella standarder. Standarder tas fram och finns inom alla samhällets områden, till exempel bygg och energi, hälso- och sjukvård, industri och material, informationshantering, miljö, kvalitet och hållbarhet.

Arbetet sker i kommittéer

SIS driver standardiseringsarbete för Sveriges räkning på uppdrag av regeringen. Arbetet sker i kommittéer hos SIS. För närvarande finns cirka 300 aktiva kommittéer. Det är öppet för alla juridiska personer i Sverige att delta i SIS verksamhet och vi uppmuntrar ett så brett deltagande som möjligt. En kommitté leds av en ordförande som nomineras av ledamöterna och SIS sköter projektledning och administration.

Europeisk och global standardisering

De flesta standarder som tas fram är internationella. Ett förslag till standard kommer ofta från europeiska organisationen CEN eller från globala ISO. SIS är medlem i båda dessa organisationer och deltar mycket aktivt i deras kommittéer där SIS representerar Sveriges och kundernas intressen. SIS leder även ett flertal internationella kommittéer på uppdrag av CEN och ISO. Många av SIS kunder deltar också aktivt i internationellt standardiseringsarbete via SIS.

Ett förslag till standard tar form

En standardiseringskommitté kan starta på initiativ av en eller flera organisationer. Vem som helst kan kontakta SIS med förslag på standardiseringsarbete. Anledningen är ofta ett behov av tydliga riktlinjer och enhetliga krav och rutiner inom ett visst område. SIS tar beslutet om att starta kommittén efter en bedömning av det nationella intresset för frågan, finansiering och resursbehov. Ofta bildas en kommitté i samband med att ett internationellt standardiseringsarbete startar där Sverige vill vara med och påverka.

Kommitté och arbetsgrupp skriver standard

Det är öppet för alla juridiska personer i Sverige att delta i SIS verksamhet och vi uppmuntrar ett så brett deltagande som möjligt. Representanter från företag, organisationer, myndigheter, kommuner, ideella föreningar och enmansföretag är exempel på deltagare i SIS kommittéer. SIS uppmuntrar små- och medelstora företag, SME, att delta i arbetet, liksom organisationer som representerar konsumentintressen samt miljö- och samhällsfrågor.

En kommitté på SIS organiseras utifrån mål och syfte med standarden. Kommittédeltagarna bestämmer tillsammans innehåll och omfattning av arbetet. Många kommittéer organiseras för att effektivt kunna påverka europeiskt och globalt standardiseringsarbete. Andra kommittéer arbetar uteslutande nationellt. Allt standardiseringsarbete präglas av konsensus, öppenhet, frivillighet och är intressentstyrt. 

En typisk kommitté har 2–4 nationella möten under året, antingen på plats hos SIS, som webb-/telefonmöten eller hos någon av de deltagande organisationerna. För att underlätta för mindre starka ekonomiska grupper erbjuds alltid möjligheten att delta via webbmöten. Utöver det kan internationella möten förekomma.

Mål och syfte med kommitténs arbete

  • ta fram nationella eller internationella standarder, vägledningar eller tekniska specifikationer
  • skapa förankring och acceptans genom breda överenskommelser 
  • skapa möjlighet för informationsutbyte och tillgång till nätverk

Den färdiga produkten  paketerad kunskap

Resultatet av arbetet inom en kommitté är i de flesta fall standarder, som fastställs av SIS. Många kommittéer tar också fram andra typer av dokument som gör det lättare att arbeta effektivt, säkert och miljövänligt. Det kan till exempel vara tekniska specifikationer, rapporter, checklistor eller handböcker. SIS har förvaltningsansvar och upphovsrätt till svensk standard och förslag till standard i enlighet med gällande internationella och europeiska regelverk. För kunder till SIS som representerar mindre starka ekonomiska grupper kan dialog alltid föras med SIS om eventuellt reducerade priser för standarder, paket av standarder och e-navsabonnemang.


Vill du veta mer?

Antje Thiele

Är du intresserad av att vara med och påverka de standarder som ditt företag använder? Kontakta Antje Thiele på SIS.

antje.thiele@sis.se 
08 555 521 24

Se klippet om hur en standard tas fram

Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar.

I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.