Standardutveckling · SIS/TK 316

Bedömning av överensstämmelse

För att kunna bedöma om en produkt/tjänst/person/organisation uppfyller de krav som anges i föreskrifter och standarder, krävs någon form av kontroll. Exempel på detta kan vara provning, kalibrering och certifiering. Provningslaboratorier kan vara ackrediterade, liksom certifieringsorgan som t.ex. certifierar kvalitets- och miljöledningssystem. Kontrollorgan som bilbesiktnings- och hisskontrollföretag måste ha en ackreditering som bevis på sin kompetens. Som stöd för ackrediteringen finns standarderna inom ISO/IEC 17000-serien.

Syftet med standarderna är att säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och skapar säkerhet för liv, hälsa och miljö i vår vardag. Genom ackrediteringen säkerställs att ”kontrollanterna” har rätt teknisk kompetens, är oberoende och arbetar på ett tillförlitligt och enhetligt sätt. Ackreditering i Sverige utförs av en statlig myndighet, Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), som sorterar under både Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet.

Bedömning av överensstämmelse görs enligt europeiska och internationella standarder, den s.k. 17000-serien. Kommittén för Bedömning av överensstämmelse ansvarar för arbetet med dessa standarder och arbetar aktivt för att främja svenska intressen genom att påverka innehåll och riktlinjer. Arbetet pågår såväl nationellt som internationellt.

Standarderna som kommittén ansvarar för riktar sig främst till laboratorier, certifierings-, kontroll- och ackrediteringsorgan. Till exempel finns standard för:

  • ackreditering av laboratorier
  • ackreditering av certifieringsorgan (olika standarder beroende på om ledningssystem, person eller produkt ska certifieras)
  • ackreditering av kontrollorgan (t.ex. för besiktning av bilar, hissar, tryckkärl och energideklaranter)
  • märkning av produkter

Det övergripande målet för kommittén är att få gehör för svenska synpunkter i det internationella arbetet inom ISO/CASCO (Committee on conformity assessment) och det europeiska inom CEN/CENELEC TC 1 samt att åstadkomma goda svenska översättningar av berörda standarder.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande inom de europeiska och internationella standardiseringsorganisationerna CEN/CENELEC och ISO/CASCO. Bland annat utser kommittén svenska experter och delegationer (från kommittén) som framför Sveriges synpunkter på internationella möten. På så sätt drivs utvecklingen av standarderna så att de främjar svenska intressen.

Användningen av ISO/IEC-standarder vid Bedömning av överensstämmelse möjliggör harmonisering i hela världen. Detta underlättar inte bara den internationella handeln mellan länder, utan också handeln inom länder genom att ge köparen av produkten/tjänsten förtroende för att den uppfyller krav.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från Swedac, Kommerskollegium, kontrollorgan, certifieringsorgan, näringsliv och intresseorganisationer. Härmed fungerar kommittén som ett forum för informationsutbyte mellan viktiga parter inom verksamhetsområdet.

Standardiseringsarbetet ger deltagarna erfarenhetsutbyte och djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar diskussion med olika partner inom branschen. Samtidigt är deltagarna med och påverkar framtidens standarder internationellt, vilket ger tidig information som kan omsättas i den egna verksamheten.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Bedömning av överensstämmelse. Kanske jobbar du idag på ett ackrediterat företag, en myndighet eller en intresseorganisation. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 16 standarder
ISO 22003-2, Food safety management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems - Part 2: Requirements for bodies providing audits of food safety management system elements in conjunction with safe food product/process certification
ISO/TS 23406,
ISO/IEC 17030, Conformity assessment - General requirements for third-party marks of conformity
EN ISO/IEC 17000, Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC/DIS 17000:2019)
EN ISO 20387, Bioteknik - Biobanker - Generella krav för biobanker
ISO/IEC TS 17021-11, Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 11: Competence requirements for auditing and certification of Facility Management Systems
ISO/TS 17033, Ethical claims - Labels and supporting information - Requirements
ISO/TR 17032, Conformity assessment - Guidelines and examples of a certification scheme for processes
ISO 19011, Vägledning för revision av ledningssystem
ISO/IEC 17000, Conformity assessment - Vocabulary and general principles
EN ISO/IEC 17029, Conformity Assessment - General principles and requirements for validation and verification bodies (ISO/IEC/DIS 17029:2018)
ISO/IEC N104, Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 7: Competence requirements for auditing and certification of RTS/road traffic safety management systems
ISO/IEC 17021, Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem
ISO/IEC CASCO 08/2012, Conformity Assessment. Common Terminology Related to Competency of Persons
ISO/IEC DIS 17067, Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes
ISO/IEC GUIDE 67, Conformity assessment - Fundamentals of product certification
Visa fler Visa färre
Utgivet 26 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
Bureau Veritas Certification Sverige AB, Göteborg
Eurolab, Borås
Intertek Semko AB, Kista
Kiwa Inspecta AB, Solna
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
SEK Svensk Elstandard, Kista
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll Swedac, Borås
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/CASCO, ISO conformity assessment committee, CASCO
ISO/CASCO/JWG 50, Joint ISO/CASCO -ISO/ TC268 WG: ISO/IEC 17021-8 Competence requirements for auditing and certification of management systems of Sustainable development of cities and communities
ISO/CASCO/JWG 51, Joint ISO/CASCO – ISO/TC267 WG – ISO/IEC 17021-11 Competence requirements for auditing and certification of Facility Management Systems
CEN/CLC/JTC 1, Criteria for conformity assessment bodies
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Ledningssystem Certifiering, ackreditering och revision