Standardutveckling · SIS/TK 316

Bedömning av överensstämmelse

För att kunna bedöma om en produkt/tjänst/person/organisation uppfyller de krav som anges i föreskrifter och standarder, krävs någon form av kontroll. Exempel på detta kan vara provning, kalibrering och certifiering. Provningslaboratorier kan vara ackrediterade, liksom certifieringsorgan som t.ex. certifierar kvalitets- och miljöledningssystem. Kontrollorgan som bilbesiktnings- och hisskontrollföretag måste ha en ackreditering som bevis på sin kompetens. Som stöd för ackrediteringen finns standarderna inom ISO/IEC 17000-serien.

Syftet med standarderna är att säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och skapar säkerhet för liv, hälsa och miljö i vår vardag. Genom ackrediteringen säkerställs att ”kontrollanterna” har rätt teknisk kompetens, är oberoende och arbetar på ett tillförlitligt och enhetligt sätt. Ackreditering i Sverige utförs av en statlig myndighet, Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), som sorterar under både Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet.

Bedömning av överensstämmelse görs enligt europeiska och internationella standarder, den s.k. 17000-serien. Kommittén för Bedömning av överensstämmelse ansvarar för arbetet med dessa standarder och arbetar aktivt för att främja svenska intressen genom att påverka innehåll och riktlinjer. Arbetet pågår såväl nationellt som internationellt.

Standarderna som kommittén ansvarar för riktar sig främst till laboratorier, certifierings-, kontroll- och ackrediteringsorgan. Till exempel finns standard för:

  • ackreditering av laboratorier
  • ackreditering av certifieringsorgan (olika standarder beroende på om ledningssystem, person eller produkt ska certifieras)
  • ackreditering av kontrollorgan (t.ex. för besiktning av bilar, hissar, tryckkärl och energideklaranter)
  • märkning av produkter

Det övergripande målet för kommittén är att få gehör för svenska synpunkter i det internationella arbetet inom ISO/CASCO (Committee on conformity assessment) och det europeiska inom CEN/CENELEC TC 1 samt att åstadkomma goda svenska översättningar av berörda standarder.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande inom de europeiska och internationella standardiseringsorganisationerna CEN/CENELEC och ISO/CASCO. Bland annat utser kommittén svenska experter och delegationer (från kommittén) som framför Sveriges synpunkter på internationella möten. På så sätt drivs utvecklingen av standarderna så att de främjar svenska intressen.

Användningen av ISO/IEC-standarder vid Bedömning av överensstämmelse möjliggör harmonisering i hela världen. Detta underlättar inte bara den internationella handeln mellan länder, utan också handeln inom länder genom att ge köparen av produkten/tjänsten förtroende för att den uppfyller krav.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från Swedac, Kommerskollegium, kontrollorgan, certifieringsorgan, näringsliv och intresseorganisationer. Härmed fungerar kommittén som ett forum för informationsutbyte mellan viktiga parter inom verksamhetsområdet.

Standardiseringsarbetet ger deltagarna erfarenhetsutbyte och djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar diskussion med olika partner inom branschen. Samtidigt är deltagarna med och påverkar framtidens standarder internationellt, vilket ger tidig information som kan omsättas i den egna verksamheten.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Bedömning av överensstämmelse. Kanske jobbar du idag på ett ackrediterat företag, en myndighet eller en intresseorganisation. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 19 standarder
ISO/IEC GUIDE 67, Conformity assessment - Fundamentals of product certification
ISO/IEC DIS 17067, Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes
ISO/IEC CASCO 08/2012, Conformity Assessment. Common Terminology Related to Competency of Persons
ISO/IEC 17021, Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem
ISO/IEC N104, Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 7: Competence requirements for auditing and certification of RTS/road traffic safety management systems
ISO/TR 17032, Conformity assessment - Guidelines and examples of a certification scheme for processes
ISO/IEC 17030, Conformity assessment - General requirements for third-party marks of conformity
ISO/TS 23406, Nuclear sector — Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)
ISO 17060, Conformity assessment - Code of good practice
ISO/IEC 17043, Conformity assessment — General requirements for proficiency testing
ISO/IEC TS 17021-13, Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 13: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för efterlevnad
ISO/IEC TS 17021-11, Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 11: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för Facility Management
ISO/TS 21030, Educational organizations — Requirements for bodies providing audit and certification of educational organizations management systems
ISO/TS 17012, Guidelines for use of remote methods in conducting audits of management systems
ISO GUIDE GUM, Guide to the expression of uncertainty in measurement - Part 1: Introduction
ISO/IEC TS 17021-15, Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som tillhandahåller revision och certifiering av ledningssystem - Del 15: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för hälsovårdens kvalitetsledningssystem
EN ISO 14019-1, Validation and verification of sustainability information — Part 1: General principles and requirements
EN ISO 14019-2, Validation and verification of sustainability information — Part 2: Verification process
EN ISO 17007, Conformity assessment — Guidance for drafting normative documents suitable for use for conformity assessment
Visa fler Visa färre
Utgivet 30 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Bureau Veritas Certification Sverige AB, Göteborg
Eurolab, Borås
Intertek Semko AB, Kista
Kiwa Sweden AB, Sundsvall
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
SEK Svensk Elstandard, Kista
Styrelsen för ackred. & teknisk kontroll, Borås
Styrelsen för ackreditering & teknisk ko, Borås
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
ISO/CASCO, Committee on conformity assessment
ISO/CASCO/WG 57, Conformity assessment — General requirements for proficiency testing
CEN/CLC/JTC 1, Criteria for conformity assessment bodies
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Verksamhetsplan 2023

Ämnesområden

Ledningssystem (04) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Så kan du ha nytta av en standard för sanning

Här kan du ta del av Swedacs presentation av SS-EN ISO/IEC 17029:2019, standarden som kan prova sanningen i ett påstående.

Kalender

2023
december
mån
11
SIS/TK 316 Webbmöte
13:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bengt Rydstedt
Projektledare
bengt.rydstedt@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Arne Lund
Ordförande
Styrelsen för ackreditering & teknisk ko