Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19011:2018

Vägledning för revision av ledningssystem (ISO 19011:2018)

Status: Gällande

Det här innebär standarden

Den välkända standarden SS-EN ISO 19011:2018 har under många år använts för vägledning kring revisioner av kvalitets- och miljöledningssystem. Standarden har nu utkommit i en ny, förbättrad utgåva.

Några nyheter i den nya utgåvan

  • Standardens tillämpningsområde omfattar numera revisioner av alla slags ledningssystem.
  • Standarden fokuserar främst på intern revision och revision av leverantörer.
  • Standarden innehåller nya avsnitt om metoder för revision på distans och nytt avsnitt om begreppet risk.
  • Sekretess har införts som ny revisionsprincip.
  • Strukturen och innehållet i avsnitten om revisionsprogram, genomförande av revisioner samt revisorers kompetens har omarbetats.
  • Tillvägagångssättet för att fastställa och utvärdera revisorskompetens har blivit tydligare. Det finns exempel på nödvändig kompetens inom olika ämnesområden i en bilaga.

Fördelar med att använda standarden

Varje organisation behöver kunskap om hur väl den egna verksamheten fungerar. Revisioner av ledningssystem ger i det sammanhanget din organisation ett effektivt verktyg för att säkerställa att verksamhetsprocesserna styrs och resurserna används på ett tillfredsställande och effektivt sätt. Revisioner kan även ses som tillfällen att hitta förbättringsmöjligheter.

Omfattning
Detta dokument ger vägledning för revision av ledningssystem, inklusive principer för revision, hantering av revisionsprogram, genomförande av revisioner av ledningssystem samt vägledning för utvärdering av kompetens hos den eller de personer som deltar i revisionsprocessen. Dessa aktiviteter omfattar den eller de personer som hanterar revisionsprogrammet, revisorer och revisionsgrupper. Det kan tillämpas på alla organisationer som har behov av att planera och genomföra interna eller externa revisioner av ledningssystem eller hantera revisionsprogram. Det är möjligt att tillämpa dokumentet på andra typer av revisioner, förutsatt att särskild uppmärksamhet ägnas åt den specifika kompetens som behövs.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018)

Artikelnummer: STD-80008714

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-12-18

Antal sidor: 112

Ersätter: SS-EN ISO 19011:2011