Standard Svensk standard · SS-EN ISO 50001:2018

Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning (ISO 50001:2018)

Status: Gällande

Omfattning
I detta dokument anges kraven för att upprätta, införa, underhålla och förbättra ett energiledningssystem. Syftet
är att hjälpa en organisation att tillämpa ett systematiskt tillvägagångssätt för att åstadkomma ständig förbättring
av energiprestanda och energiledningssystemet.
Detta dokument:
a) kan tillämpas av alla organisationer, oavsett typ, storlek, komplexitet, geografisk placering samt
organisationskultur och oavsett vilka produkter och tjänster som organisationen tillhandahåller
b) kan tillämpas på de aktiviteter som påverkar energiprestandan som organisationen styr över.
c) kan tillämpas oberoende av energimängd, energianvändning eller vilka energislag som används
d) kräver att ständig förbättring av energiprestandan påvisas, men anger inte vilken grad av förbättring av
energiprestandan som måste uppnås
e) kan användas på egen hand alternativt samordnas eller integreras med andra ledningssystem.
Bilaga A innehåller informativ vägledning för användningen av detta dokument. Bilaga B innehåller en
jämförelse av denna utgåva och föregående utgåva, SS-EN ISO 50001:2011.


This document specifies requirements for establishing, implementing, maintaining and improving an energy management system (EnMS). The intended outcome is to enable an organization to follow a systematic approach in achieving continual improvement of energy performance and the EnMS.
This document:
a) is applicable to any organization regardless of its type, size, complexity, geographical location, organizational culture or the products and services it provides;
b) is applicable to activities affecting energy performance that are managed and controlled by the organization;
c) is applicable irrespective of the quantity, use, or types of energy consumed;
d) requires demonstration of continual energy performance improvement, but does not define levels of energy performance improvement to be achieved;
e) can be used independently, or be aligned or integrated with other management systems.
Annex A provides guidance for the use of this document. Annex B provides a comparison of this edition with the previous edition.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Energiledningssystem (04.010) Ledningssystem för miljö (04.100) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Energieffektivisering. Energibesparing: allmänt (27.015)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO 50001:2018)

Artikelnummer: STD-80008584

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-12-12

Antal sidor: 84

Ersätter: SS-EN ISO 50001:2011