Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12782-4:2012

Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 4: Utvinning av humusämnen från fasta prover (ISO 12782-4:2012)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 12782-4:2012 specifies a procedure to determine the concentration of humic substances in soil or other materials. Other materials also include waste. The content of humic substances can be used as input in geochemical models.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and speciation of constituents in soils and materials - Part 4: Extraction of humic substances from solid samples (ISO 12782-4:2012)

Artikelnummer: STD-86611

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-06-12

Antal sidor: 40