Standard Svensk standard · SS 28311:2017

Markundersökningar - Bestämning av spårmetaller i jord genom extraktion med salpetersyra

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard specificerar krav för och beskriver uppslutning av jord med 7 mol/l salpetersyra för bestämning av låga halter av spårmetaller. Den beskriver uppslutning med autoklav alternativt med mikrovågsugn.
Denna standard ger vägledning för slutbestämning av elementen genom hänvisning till följande metoder:
atomabsorptionsspektrofotometri i flamma,
flamlös atomabsorptionsspektrofotometri,
induktivt kopplat plasma atomemissionspektroskopi (ICP-AES) eller optisk emissionsspektrometri (ICP-OES)
induktivt kopplat plasma masspektrometri (ICP-MS).
ANM: Valet av metod beror på aktuellt element och koncentration. För vidare information se avsnitt 8 och litteraturförteckning.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil analysis – Determination of trace elements in soil by extraction with nitric acid

Artikelnummer: STD-8025632

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-03-23

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 28311