Standard Svensk standard · SS 28313

Markundersökningar - Bestämning av utbytbara katjoner i jordprov genom extraktion med ammoniumklorid

Status: Gällande

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil analysis - Determination of exchangeable cations in soil by extraction with ammonium chloride

Artikelnummer: STD-24562

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-03-12

Antal sidor: 4