Standard Svensk standard · SS-ISO 11263

Markundersökningar - Bestämning av fosfor - Spektrofotometrisk bestämning av fosfor löslig i natriumvätekarbonat

Status: Gällande

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of phosphorus - Spectrometric determination of phosphorus soluble in sodium hydrogen carbonate solution

Artikelnummer: STD-17887

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-01-26

Antal sidor: 8