Standard Svensk standard · SS-ISO 14255

Markundersökningar - Bestämning av nitratkväve, ammoniumkväve och totalt lättlösligt kväve i lufttorkad jord med kalciumkloridlösning som extraktionsmedel

Status: Gällande

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of nitrate nitrogen, ammonium nitrogen and total soluble nitrogen in air-dry soils using calcium chloride solution as extractant

Artikelnummer: STD-26323

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-12-03

Antal sidor: 14