Standard Svensk standard · SS 28310

Markundersökningar - Extraktion och bestämning av fosfor, kalium, kalcium, magnesium och natrium ur jord med ammoniumlaktat/ättiksyralösning (AL-metoden)

Status: Gällande · Tillägg: SS 28310 T1

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Extraction and determination of phosphorous, potassium, calcium, magnesium and sodium from soils with ammonium lactate/acetic acid solution

Artikelnummer: STD-13361

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-05-12

Antal sidor: 7