Standard Svensk standard · SS-ISO 11047

Markundersökningar - Bestämning av bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, mangan, nickel och zink i kungsvattenextrakt av jord - Metoder för atomabsorptionsspektrometri i flamma och i elektrotermisk ugn

Status: Gällande

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of cadmium, chromium, cobalt, copper, lead, manganese, nickel and zinkin aqua regia extracts of soil - Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric methods

Artikelnummer: STD-22923

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-06-26

Antal sidor: 21