Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16181:2016

Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) med gaskromatografi (GC) och högupplösande vätskekromatografi (HPLC)

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Specification specifies the quantitative determination of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) (see Table 2) in sludge, soil and treated biowaste using GC-MS and HPLC-UV-DAD/FLD covering a wide range of PAH contamination levels (see also Annex B).

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Sludge, treated biowaste and soil - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC)

Artikelnummer: STD-8022074

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-08-19

Antal sidor: 0