Standard Svensk standard · SS-ISO 11261

Markundersökningar - Bestämning av totalkväve - Modifierad Kjeldahlmetod

Status: Gällande

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of total nitrogen - Modified Kjeldahl method

Artikelnummer: STD-18451

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-05-03

Antal sidor: 8