Standard Svensk standard · SS-ISO 15178

Markundersökningar - Totalbestämning av svavel genom torrförbränning

Status: Gällande

Omfattning
Varning – Arbete enligt denna internationella standard kan medföra kontakt med farliga ämnen, arbetsmoment eller utrustning. Standarden är inte avsedd att behandla alla de säkerhetsproblem som arbetet kan medföra. Det åligger varje användare av standarden att beakta och upprätta tillämpliga hälso- och säkerhetsrutiner och att bestämma hur aktuella säkerhetsföreskrifter skall tillämpas. Denna internationella standard beskriver en metod för att genom torrförbränning bestämma den totala mängden svavel i jordprover. Den kan tillämpas på alla typer av lufttorkade prover. ANMÄRKNING Metoder baserade på förbränning vid hög temperatur ger inte alltid den totala mängden svavel utan enbart den mängd svavel som kan förbrännas. När det gäller jordar är dock skillnaden i regel försumbar.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of total sulfur by dry combustion

Artikelnummer: STD-32638

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-06-28

Antal sidor: 9