Standard Swedish standard · SS-ISO 15178

Soil quality - Determination of total sulfur by dry combustion

Status: Valid

Scope
Varning – Arbete enligt denna internationella standard kan medföra kontakt med farliga ämnen, arbetsmoment eller utrustning. Standarden är inte avsedd att behandla alla de säkerhetsproblem som arbetet kan medföra. Det åligger varje användare av standarden att beakta och upprätta tillämpliga hälso- och säkerhetsrutiner och att bestämma hur aktuella säkerhetsföreskrifter skall tillämpas. Denna internationella standard beskriver en metod för att genom torrförbränning bestämma den totala mängden svavel i jordprover. Den kan tillämpas på alla typer av lufttorkade prover. ANMÄRKNING Metoder baserade på förbränning vid hög temperatur ger inte alltid den totala mängden svavel utan enbart den mängd svavel som kan förbrännas. När det gäller jordar är dock skillnaden i regel försumbar.

Subjects

Chemical characteristics of soils


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title: Soil quality - Determination of total sulfur by dry combustion

Article no: STD-32638

Edition: 1

Approved: 6/28/2002

No of pages: 9