Standard Svensk standard · SS-ISO 18287:2008

Markundersökningar - Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Gaskromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (GC-MS)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the quantitative determination of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) according to the priority list of the Environmental Protection Agency, USA (EPA, 1982). This International Standard is applicable to all types of soil (field-moist or chemically dried samples), covering a wide range of PAH contamination levels.

Under the conditions specified in this International Standard, a lower limit of application of 0,01 mg/kg (expressed as dry matter) can be ensured for each individual PAH.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) - Gas chromatographic method with mass spectrometric detection (GC-MS) (ISO 18287:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-67210

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-09-11

Antal sidor: 28