Standardutveckling · SIS/TK 198

Vatten- och avloppssystem

Vatten är världens viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vi hittar gemensamma standarder för hantering av dricksvattnet samt omhändertagandet av det vatten som hamnar i avloppet. Kommittén verkar därmed för att ta fram standarder för både vatten- och avloppssystem.

Kommittén ansvarar för standarder avseende produkter, som kommer att användas av tillverkningsindustrin, på sanitets- och avloppsområdet och i många fall som referenser för CE-märkning. Andra standarder vänder sig exempelvis till projektörer av ledningsnät och ytterligare några kommer att ha kommunala VA-verk som huvudsakliga användare.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala standardiseringsorganisationen ISO.

Under kommittéarbetet utbyts erfarenheter mellan länder samtidigt som deltagarna får ta del av hur andra länder arbetar. Detta påverkar självfallet resultatet eftersom den svenska kommittén deltar i olika arbetsgrupper på europeisk och global nivå samt svarar på remisser. Desto mer aktiv den svenska kommittén är genom att delta på internationella möten, desto större inflytande får kommittén på utformningen av morgondagens standarder.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, föreskrivare, brukare, provningsföretag eller övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. 


Webinarium 13 oktober 2020
Europeiska standarder inom vatten och avlopp – Så påverkas svenska VA-branschen

Se föreläsningarna från vårt webinar som vi höll den 13 oktober 2020 tillsammans med Svenskt Vatten.

Moderator, Pär Dalhielm - vd Svenskt Vatten och Dan Nilsson -standardiseringschef SIS, inleder webinaret.

Kopplingen mellan europeiska kommissionen och europeisk standardisering. Tillvägagångssättet för standardisering inom vatten och avlopp. - Camilla Åberg och Emma Risén - SIS

 

Så påverkas Svenskt Vattens medlemmar av europastandardisering. Det är viktigt att vi gör vår röst hörd - Mats Engdahl och Hans Bäckman - Svenskt Vatten


Nordic Polymark för kvalitet på plaströr – samverkan mellan ledningsägare och tillverkare vid tillämpning av europastandarder - Fredrik Johansson - Göteborgs Stad - Kretslopp och vatten, Magnus Bäckström - Svenskt Vatten, Anders Andtbacka - Uponor AB

Hur ser kopplingen ut mellan ackrediterad certifiering/typgodkännande och den europeiska standardiseringen? Vilka fördelar ser RISE med att delta i standardiseringen? - Marcus Tillman - RISE

Pär Dalhielm sammanfattar webinaret

 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 132 standarder
ISO 11830, Crisis management of water utilities
ISO/TR 18795, Crisis management - Good practice for technical aspects
ISO/TR 24514, Activities relating to drinking water and wastewater services -Examples of use of performance indicators using ISO 24510, 24511 and 24512 standards and related methodologies
EN , Single function shower cabinets
EN 14944-1, Vattenförsörjning - Cementprodukters påverkan på dricksvatten - Provningsmetoder - Del 1: Fabrikstillverkade cementprodukters påverkan av lukt, smak, färg och turbiditet
ISO/TS 19696, Activities relating to drinking water and wastewater services - Technical Specifications for flushable products
ISO 20325, Service activities relating to drinking water supply and wastewater systems - Stormwater management - Guidelines for stormwater management in urban areas
ISO , Water Efficiency Management Systems - Requirements with Guidance for Use
EN 14944-2, Influence of cementitious products on water intended for human consumption — Influence of cementitious products on water intended for human consumption — Test methods — Part 2: Influence of migration from site-applied cementitious products and associated non-cementitious products on the organoleptic parameters
EN , Chemicals used for treatment of water intended for human consumption — Aluminium chloride basic, Polyaluminium chloride (hydroxide and hydroxide sulfate)
CEN/TR , Guidance for the implementation of environmental aspects in product standards and system standards in the field of wastewater engineering
EN , Design of drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Hydraulic design
EN 16397-1:2014/A1, Avlopp - Övergångskoppling - Del 1: Funktionskrav
EN 16397-2:2014/A1, Avlopp - Övergångskoppling - Del 2: Material och dimensioner för stålförstärkta övergångskopplingar
CEN/TR , Submerged Membrane Bioreactor (MBR) Technology
EN 12566-1:2016/A1, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 1: Fabrikstillverkade slamavskiljare
EN 14516:2015/A1:2017, Sanitetsenheter - Badkar avsedda för hushåll
EN 14527:2016/A1:2017, Sanitetsenheter - Duschkar avsedda för hushåll
1088, CEN-TC163_N1088_N_1088_Adoption_of_a_New_Work_item_-_Specification for WC seats
EN 12255-1, Avlopp - Reningsanläggning - Del 1: Generella konstruktionsprinciper
EN 12255-5, Avlopp - Reningsanläggning - Del 5: Bassängprocesser
EN 12255-7, Avlopp - Reningsanläggning - Del 7: Biologiska fixerade-film reaktorer
EN 12255-8, Avlopp - Reningsanläggning - Del 8: Slambehandling och lagring
EN 12255-9, Avlopp - Reningsanläggning - Del 9: Odörkontroll och ventilation
ISO 24513, Dricksvatten- och avloppstjänster - Terminologi
EN 16578, Produktkategoriregler för keramiska sanitetsenheter
ISO 23638, Principles for effective corporate governance of water utilities
ISO 24525, Activities relating to drinking water and wastewater services - Guidelines for the management of basic onsite domestic wastewater services - Operations and Maintenance Activities
EN 12566-1, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 1: Fabrikstillverkade slamavskiljare
EN 12566-3, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 3: Förtillverkade avloppsanläggningar
EN 12255-15, Avlopp - Reningsanläggning - Del 15: Luftningsbassänger för slam - Mätning av syretransport i rent vatten
EN 12255-12, Avlopp - Reningsanläggning - Del 12: Styr- och reglersystem
EN 12255-3, Avlopp - Reningsanläggning Del 3: Grovrengöring och flödesutjämning
ISO 20670, Water reuse - Vocabulary
EN 14944-3, Vattenförsörjning - Cementprodukters påverkan på dricksvatten - Provningsmetoder - Del 3: Migrering av ämnen från fabrikstillverkade cementprodukter
ISO 21939-2, A method to calculate and express energy consumption of industrial wastewater treatment for the purpose of water reuse - Part 2: Accounting for energy recovery
EN 938:2016/A1, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumklorit
ISO 22447, Klassificering av industriellt avloppsvatten
EN 18021, Sanitary tapware - Measurement of functional performance of taps and showers
EN 14944-4, Vattenförsörjning - Cementbaserade produkters påverkan på dricksvatten - Provningsmetoder - Del 4: Urlakning av ämnen från platsgjutna cementbaserade produkter och från icke-cementbaserade produkter/material som anbringas på dessa
ISO 22449-2, Användning av återvunnet vatten i industriella kylsystem - Del 2: Riktlinjer för kostnadsanalys
ISO 4789, Guidelines for wastewater treatment and reuse in thermal power plants
EN 13828, Vattenförsörjning - Manuella kulventiler av kopparlegering - Provning och krav
EN 1287:2017/A1, Sanitetsarmaturer - Termostatblandare i lågtryckssystem
EN 1111:2017/A1, Sanitetsarmaturer - Termostatblandare i högtryckssystem (PN 10) - Teknisk specifikation
EN 12566-1, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 1: Fabrikstillverkade slamavskiljare
EN 12566-3, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 3: Förtillverkade avloppsanläggningar
EN 12566-4, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 4: Slamavskiljare sammansatta på plats av fabrikstillverkade delar
EN 12566-6, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 6: Förtillverkade anläggningar för rening av slamavskilt avloppsvatten
EN 12566-7, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 7: Förtillverkat kompletterande reningssteg
ISO/TS 24541, Services activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems —Guidelines for the implementation of continuous water quality and operation mode monitoring system in a drinking water network
ISO 24540, Principles for effective corporate governance of water utilities
EN 15030, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Silversalter för intermittent användning
EN 15482, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumpermanganat
EN 898, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumvätekarbonat
EN 897, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumkarbonat
EN 14528, Sanitetsenheter - Bidéer - Funktionskrav och provningsmetoder
EN 896, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumhydroxid
EN 15028, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumklorat
ISO 20468-8, Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems — Part 8 : Evaluation of treatment systems based on Life Cycle Cost
EN 15072, Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Natriumdiklorisocyanurat, anhydrat
EN 15075, Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Natriumvätekarbonat
EN 15077, Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Natriumhypoklorit
EN 15073, Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Natriumdiklorisocyanurat, dihydrat
EN 15076, Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Natriumhydroxid
EN 15078, Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Svavelsyra
EN 12255-2, Avlopp - Reningsanläggning - Del 2: Dagvatten system
ISO 24519.3, XXX
ISO 20468-5, Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems — Part 5: Membrane filtration
ISO 20468-4, Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems — Part 4: UV Disinfection
ISO 24416, Återanvändning av Vatten i tättbebyggda områden - Riktlinjer för utvärdering av säkerhet -Utvärdering av stabiliteten hos vatten avsedd för återanvändning
ISO 5672, Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems — Adaptation of Stormwater Systems to Climate Change Impacts
EN 15091, Sanitetsarmatur - Sanitetsarmatur med elektronisk öppnings- och avstängningsfunktion
ISO 24591-1, Smart water management — Part 1 General guidelines and governance
ISO 24592, Smart water management — Part 2 Data management guidelines
ISO 24510, Dricksvatten och Avloppstjänster - Riktlinjer för att förbättra och utvärdera servicenivån till brukare
ISO XXX-3, Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems — Adaptation of water services to climate change impacts — Drinking Water service
ISO XXX-4, Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems — Adaptation of water services to climate change impacts — Wastewater services.
EN 805, Vattenförsörjning - Utomhussystem och komponenter - Krav
ISO 24297, Guidance for the treatment and reuse of leachate from municipal solid waste incineration
ISO 24511, Dricksvatten och avloppstjänster - Riktlinjer för skötsel av avloppsanläggningar och för utvärdering av avloppstjänster
ISO 24512, Dricksvatten och avloppstjänster - Riktlinjer för skötsel av dricksvattenanläggningar och för utvärdering av dricksvattentjänster.
ISO 16075-6, Guidelines for treated water use for irrigation projects - Part 6: Fertilization
EN 936, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Koldioxid
ISO 24595, Drinking water, wastewater and stormwater systems and services - Guidelines for the provision of alternative water service for essential facilities during a crisis
ISO 9111, Water reuse in urban areas — Guidelines for benefit evaluation of reclaimed water use
ISO 24575, Vägledning till kostnadsanalys vid planering av decentraliserade reningsanläggningar för avloppsrening och återanvändning av vatten
ISO 9784, Guidelines for deep purification of secondary effluent for non-potable reuse using biological filtration systems
ISO/TS 24593, Establishment of a Master Plan for Water Supply
ISO 24594, Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems — Water loss management good practice
ISO 12370 , Guidelines for treatment and reuse of fermentation-based pharmaceutical wastewater
ISO 24566-1, Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems - Adaptation of water services to climate change impacts — Part 1: Assessment principles
ISO 20466, Guidance for performance grading of recovered RO membranes for water reuse
ISO 20468-9, Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems — Part 9: Part 9: Electro-chlorination
EN 17818, Produkter för in-situ genererade biocider - Aktivt klor genererat från natriumklorid genom elektrolys
EN 17841, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Antiskalanter för membran - Sulfaminsyra
EN 16941-1, Lokala bruksvattensystem (ej dricksvatten) - Del 1: System för användning av regnvatten
EN 200, Sanitetsarmaturer - Mekaniska tappventiler och blandare i högtryckssystem (PN 10) - Allmänna krav
ISO 24596, Drinking water, wastewater and stormwater systems and services — Guidelines for the planning and implementation of water and wastewater systems' infrastructure hardening
ISO 18997, Water reuse in urban areas — Guidelines for the urban reclaimed water for scenic environmental uses
ISO 24591-2, Smart water management — Part 2: Data management guidelines
ISO 24566-2, Drinking water, wastewater and storm water systems and services — Adaptation of water services to climate change impacts — Part 2: Stormwater services
ISO 16075-7, Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects — Part 7: Golf courses and other sports fields
EN 1420, Influence of organic materials on water intended for human consumption — Determination of odour, flavour, colour and turbidity of water in piping and storage systems
ISO/TS 21152, Technical specification for treatment and reuse of circulating cooling water in thermal power plants
SS 227000, Avlopp - Rör och rördelar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong - Kompletterande svenska krav till SS-EN 1916 med tillhörande provningsmetoder
SS 227001, Avlopp - Brunnar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong - Kompletterande svenska krav till SS-EN 1917 med tillhörande provningsmetoder
ISO 24566-3, Drinking water, wastewater and storm water systems and services — Adaptation of water services to climate change impacts — Part 3: Drinking Water services
ISO 24566-4, Drinking water, wastewater and storm water systems and services — Adaptation of water services to climate change impacts — Part 4: Wastewater services
EN 17962, Ventiler och anslutningar för byggnader och anordningar för att förhindra förorening genom återflöde av vatten - Polymerdelar och hus under inre tryck och utan yttre belastningar
EN 1717, Vattenförsörjning - Skydd mot förorening av dricksvatten - Allmänna krav på skyddsdon för att förhindra förorening genom återströmning
EN 806-1, Vattenförsörjning - Tappvattensystem för dricksvatten - Del 1: Allmänt
EN 806-2, Vattenförsörjning - Tappvattensystem för dricksvatten - Del 2: Utformning
EN 12122, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Ammoniaklösning
EN 14944-2, Vattenförsörjning - Cementprodukters påverkan på dricksvatten - Provningsmetoder - Del 2: Påverkan från migration från platstillsatta cementprodukter och tillhörande icke-cementprodukter på organoleptiska parametrar
EN 17971, In-situ genererade biocider och doseringsutrustning för dricksvatten och för behandling av poolvatten - Ozon
EN 17978, Produkter för behandling av dricksvatten och av poolvatten - Glaspärlor och glasgranulat
EN 1302, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Aluminiumbaserade koaguleringsmedel - Analysmetoder
EN 295-9, Vitrified clay piping systems - Environmental Product Declarations - Product Category Rules complementary to EN 15804, for buried vitrified clay piping systems
EN 1017, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Halvbränd dolomit
EN 817, Sanitetsarmatur - Mekaniska blandare i högtryckssystem (PN 10) - Engreppsblandare allmänna krav
EN 295-3, Avlopp - Rör och rördelar i glaserad lera - Del 3: Provningsmetoder
ISO 23623, Guidelines for operation and maintenance of treatment and reuse system of leachate from municipal solid waste (MSW) incineration plants
EN 15664-1, Vattenförsörjning - Påverkan av metaller på dricksvatten - Dynamisk testrigg för uppskattning av metallavgivning - Del 1: Design och skötsel
EN , Renovation and repair of drains and sewers - Structural design - Resistance of circular plastics close-fitting liners to external hydrostatic pressure
CEN/TR , Technical guideline for selection of water reuse systems
EN 1508, Vattenförsörjning - Reservoar - Krav
EN 12897-1, Water supply — Indirectly heated unvented (closed) storage water heaters — Part 1: General specifications and common test methods
EN 15077, Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Natriumhypoklorit
EN 1018, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Kalciumkarbonat
EN 12485, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Kalciumkarbonat, högren kalk, halvbränd dolomit, magnesiumoxid och kalciummagnesiumkarbonat (dolomit) - Provningsmetoder
ISO 20468-10, Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems — Part 10: Evaluation of dependability of treatment systems
Visa fler Visa färre
Utgivet 401 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 198/AG 01, Sanitetsenheter
SIS/TK 198/AG 02, Vattenförsörjning
SIS/TK 198/AG 03, Avloppsteknik
SIS/TK 198/AG 04, Water management and reuse
SIS/TK 198/AG 05, Mobile flood barriers
Visa fler Visa färre
Deltagare 34 företag och organisationer
AB Durgo, Solna
Alfa Rör AB, Huddinge
BLS Supply AB, Ystad
Borealis Polymers Oy, PORVOO
BWT Pharma & Biotech AB, Malmö
Fann VA-Teknik AB, Täby
FM Mattsson Mora Group AB, Mora
Föreningen Svenskt Vatten, Bromma
Geberit Service AB, Bromölla
Geodesign AB, Saltsjöbaden
IFÖ Sanitär AB, Bromölla
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Inero AB, Månsarp
Kemira Kemi AB, HELSINGBORG
Kingspan BAGA AB, Karlskrona
Livsmedelsverket, Uppsala
LK Armatur AB, Helsingborg
Mellifiq AB, Hägersten
NOAQ Flood Protection AB, Näsviken
RISE Research Institutes of Sweden AB, Karlskrona
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Göteborg
RISE Research Institutes of Sweden AB, Kista
SIS Swedish Institute for Standards, Stockholm
Skandinavisk Kommunalteknik AB, Täby
Stockholm Vatten & Avfall AB, STOCKHOLM
Svenskt Vatten AB, Bromma
Säker Vatten AB, Stockholm
Tubus System International AB, Mölnlycke
Uponor AB, Virsbo
Vattenfall R&D, Solna
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, VÅRGÅRDA
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, GUSTAVSBERG
Xylem Water Solutions Global Services AB, Sundbyberg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 64 internationella kommittéer
ISO/TC 224, Drinking water, wastewater and stormwater systems and services
ISO/TC 282, Water reuse
CEN/TC 163, Sanitary appliances
CEN/TC 164, Water supply
CEN/TC 165, Waste water engineering
SIS/TK 198/AG 01, Sanitetsenheter:

CEN/TC 163, Sanitary appliances

CEN/TC 163/WG 3, Closet bowls, flushing cisterns, urinals, bidets and kitchen sinks

CEN/TC 163/WG 4, Baths (W/Pools) - Shower trays (Performance testing)

ISO/PC 316, Water efficient products - Rating

SIS/TK 198/AG 02, Vattenförsörjning:

CEN/TC 164, Water supply

CEN/TC 164/WG 1, External systems and components

CEN/TC 164/WG 12, Flexible hoses assemblies

CEN/TC 164/WG 13, Water conditioning equipment inside buildings

CEN/TC 164/WG 14, Valves and fitting for buildings and devices to prevent pollution by backflow

CEN/TC 164/WG 15, Security of drinking water supply

CEN/TC 164/WG 16, In-situ generating and dosing of biocides for water treatment

CEN/TC 164/WG 2, Internal systems and components

CEN/TC 164/WG 3, Effects of materials in contact with drinking water

CEN/TC 164/WG 8, Sanitary tapware

CEN/TC 164/WG 9, Drinking water treatment

SIS/TK 198/AG 03, Avloppsteknik:

CEN/TC 165, Waste water engineering

CEN/TC 165/WG 1, General requirements for pipes

CEN/TC 165/WG 10, Installation of buried pipes for gravity drain and sewer systems

CEN/TC 165/WG 11, Gratings, covers and other ancillary components for use inside buildings

CEN/TC 165/WG 12, Structural design of buried pipelines

CEN/TC 165/WG 13, Renovation and repair of drains and sewers

CEN/TC 165/WG 2, Vitrified clay pipes

CEN/TC 165/WG 21, Drainage systems inside buildings

CEN/TC 165/WG 22, Drain and sewer systems outside buildings

CEN/TC 165/WG 30, Terminology in the field of wastewater engineering

CEN/TC 165/WG 4, Manhole tops, gully tops, drainage channels and other ancillary components for use outside buildings

CEN/TC 165/WG 40, Wastewater treatment plants > 50 PT

CEN/TC 165/WG 41, Small type sewage treatment plants (< 50 inhabitants)

CEN/TC 165/WG 50, Use of treated wastewater

CEN/TC 165/WG 7, Steel pipes

CEN/TC 165/WG 8, Separators

CEN/TC 165/WG 9, Concrete pipes

SIS/TK 198/AG 04, Water management and reuse:

ISO/TC 224, Drinking water, wastewater and stormwater systems and services

ISO/TC 224/WG 14, Effective corporate governance and service to users

ISO/TC 224/WG 15, Smart water management

ISO/TC 224/WG 16, Climate change adaptation

ISO/TC 224/WG 17, ISO 24511 andISO 24512 revisions - Management and assessment of water services

ISO/TC 224/WG 6, Asset management

ISO/TC 224/WG 7, Crisis management of water utilities

ISO/TC 224/WG 8, Onsite domestic wastewater management

ISO/TC 282, Water reuse

ISO/TC 282/SC 1, Treated wastewater reuse for irrigation

ISO/TC 282/SC 1/WG 1, Treated wastewater use for irrigation projects

ISO/TC 282/SC 2, Water reuse in urban areas

ISO/TC 282/SC 2/JWG 1, Joint ISO/TC 282/SC 2 - ISO/TC 224 WG: Cost analysis in planning of decentralized wastewater treatment for reuse in urban areas

ISO/TC 282/SC 2/JWG 2, Joint ISO/TC 282/SC 2 - ISO/TC 282/SC 3 WG : Benefits evaluation of water reuse in urban areas

ISO/TC 282/SC 2/WG 1, Centralized system design

ISO/TC 282/SC 2/WG 3, Reclaimed water safety evaluation

ISO/TC 282/SC 2/WG 4, Decentralized systems

ISO/TC 282/SC 2/WG 5, Leachate

ISO/TC 282/SC 2/WG 6, Technology for water reuse

ISO/TC 282/SC 3, Risk and performance evaluation of water reuse systems

ISO/TC 282/SC 3/WG 2, Performance evaluation

ISO/TC 282/SC 4, Industrial water reuse

ISO/TC 282/SC 4/WG 2, Industrial wastewater classification and treatment/reuse technology evaluation

ISO/TC 282/SC 4/WG 3, Industrial cooling water reuse

ISO/TC 282/SC 4/WG 4, Pilot plan for industrial wastewater treatment facilities in the objective of reuse

ISO/TC 282/SC 4/WG 6, Wastewater treatment and reuse in thermal power plants

ISO/TC 282/WG 3, Water systems for biopharma industries

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Vattenkvalitet (13.060) Livsmedelsteknik (67) Fluidsystem och delar (23) Livsmedelsteknik (67) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Bygginstallationer (91.140) Utvändiga avloppssystem (93.030) Anläggningsarbete (93)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Stenmark
Projektledare
annika.stenmark@sis.se

Malena Berge
Vice projektledare
malena.berge@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se

Annika Andersson Stenmark
Ordförande
SIS Swedish Institute for Standards