Standardutveckling · SIS/TK 198

Vatten- och avloppssystem

Vatten är ett av världens viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vi hittar gemensamma normer för vattenkvalitén på dricksvattnet samt omhändertagandet av det vatten som hamnar i avloppet. Kommittén verkar därmed för att ta fram standarder för både vatten- och avloppssystem.

Kommittén ansvarar för standarder avseende produkter, som kommer att användas av tillverkningsindustrin, på sanitets- och avloppsområdet och i många fall som referenser för CE-märkning. Andra standarder vänder sig exempelvis till projektörer av ledningsnät och ytterligare några kommer att ha kommunala VA-verk som huvudsakliga användare.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala standardiseringsorganisationen ISO.

Under kommittéarbetet utbyts erfarenheter mellan länder samtidigt som deltagarna får ta del av hur andra länder arbetar. Detta påverkar självfallet resultatet eftersom den svenska kommittén deltar i olika arbetsgrupper på europeisk och global nivå samt svarar på remisser. Desto mer aktiv den svenska kommittén är genom att delta på internationella möten, desto större inflytande får kommittén på utformningen av morgondagens standarder.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, föreskrivare, brukare, provningsföretag eller övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 124 standarder
ISO 11830, Crisis management of water utilities
ISO/TR 18795, Crisis management - Good practice for technical aspects
ISO 24521, Guidelines for the management of basic on-site domestic wastewater services
ISO/TR 24514, Activities relating to drinking water and wastewater services -Examples of use of performance indicators using ISO 24510, 24511 and 24512 standards and related methodologies
EN , Single function shower cabinets
EN 14944-1, Vattenförsörjning - Cementprodukters påverkan på dricksvatten - Provningsmetoder - Del 1: Fabrikstillverkade cementprodukters påverkan av lukt, smak, färg och turbiditet
ISO/TS 19696, Activities relating to drinking water and wastewater services - Technical Specifications for flushable products.
ISO 20325, Service activities relating to drinking water supply and wastewater systems - Stormwater management - Guidelines for stormwater management in urban areas
ISO , Water Efficiency Management Systems - Requirements with Guidance for Use
EN 14944-2, Influence of cementitious products on water intended for human consumption — Influence of cementitious products on water intended for human consumption — Test methods — Part 2: Influence of migration from site-applied cementitious products and associated non-cementitious products on the organoleptic parameters
EN 14944-4, Vattenförsörjning - Cementbaserade produkters påverkan på dricksvatten - Provningsmetoder - Del 4: Urlakning av ämnen från platsgjutna cementbaserade produkter och från icke-cementbaserade produkter/material som anbringas på dessa.
EN , Chemicals used for treatment of water intended for human consumption — Aluminium chloride basic, Polyaluminium chloride (hydroxide and hydroxide sulfate)
ISO/TS 24522, Water quality event detection process: Guidelines for water and wastewater utilities
CEN/TR , Guidance for the implementation of environmental aspects in product standards and system standards in the field of wastewater engineering
EN , Design of drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Hydraulic design
EN 16397-1:2014/A1, Avlopp - Övergångskoppling - Del 1: Funktionskrav
EN 16397-2:2014/A1, Avlopp - Övergångskoppling - Del 2: Material och dimensioner för stålförstärkta övergångskopplingar
CEN/TR , Submerged Membrane Bioreactor (MBR) Technology
ISO 24528, Water Loss in Urban Supply Systems-guideline of preliminary phase of Water Loss reduction and Management project
EN 12566-1:2016/A1, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 1: Fabrikstillverkade slamavskiljare
EN 14516:2015/A1:2017, Sanitetsenheter - Badkar avsedda för hushåll
EN 14527:2016/A1:2017, Sanitetsenheter - Duschkar avsedda för hushåll
EN 16941-2, Lokala bruksvattensystem (ej dricksvatten) - Del 2: System för användning av renat BDT-vatten
1088, CEN-TC163_N1088_N_1088_Adoption_of_a_New_Work_item_-_Specification for WC seats
EN 12255-16, Avlopp - Reningsanläggning - Del 16: Fysisk (mekanisk) filtrering
EN 16933-1, Drain and sewer systems outside buildings - Design - Part 1: Layout principles
EN 12255-11, Avlopp - Reningsanläggning - Del 11: Generella datakrav
EN 12255-4, Avlopp - Reningsanläggning - Del 4: Försedimentation
EN 12255-6, Avlopp - Reningsanläggning - Del 6: Aktiv slamprocess
EN 12255-9, Avlopp - Reningsanläggning - Del 9: Odörkontroll och ventilation
ISO 24513, Dricksvatten- och avloppstjänster - Terminologi
EN 16578, Produktkategoriregler för keramiska sanitetsenheter
EN 14654-1, Avlopp - Avlopssystem utomhus - Förvaltning och kontroll av aktiviteter -Del 1: Generella krav
EN 14654-2, Avlopp - Avlopssystem utomhus - Förvaltning och kontroll av aktiviteter -Del 2: Renovering
ISO 23638, Principles for effective corporate governance of water utilities
ISO 24525, Activities relating to drinking water and wastewater services - Guidelines for the management of basic onsite domestic wastewater services - Operations and Maintenance Activities
EN 891, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Järn(III)kloridsulfat
EN 890, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Järn(III)sulfat
EN 889, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Järn(II)sulfat
EN 888, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Järn(III)klorid
EN 14664, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Järn(III)sulfat, fast
EN 12566-1, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 1: Fabrikstillverkade slamavskiljare
EN 12566-3, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 3: Förtillverkade avloppsanläggningar
EN 12889, Avlopp - Schaktfria konstruktioner och provning av avloppsledningar
EN 14654-4, Avlopp - Avlopssystem utomhus - Förvaltning och kontroll av aktiviteter -Del 4: Kontroll av inmatning från användare
EN 12255-14, Avlopp - Reningsanläggning - Del 14: Desinfektion
EN 12255-13, Avlopp - Reningsanläggning - Del 13: Kemisk behandling - Behandling genom fällning och flockning
EN 12255-10, Avlopp - Reningsanläggning - Del 10: Säkerhetskrav
CEN/TR 17614, Standard method for assessing and improving the energy efficiency of waste water treatment plants
EN 14654-3, Avlopp-Avloppssystem utomhus -förvaltning och kontroll av aktiviteter -Del 3:Rengöring
EN 13433, Vattenförsörjning - Skydd mot förorening av dricksvatten genom återströmning - Rörbrottsventiler med dräneringsfunktion - Familj G, typ A
EN 476, Avlopp - Allmänna krav för rör och rördelar i självfallssystem
ISO 21939-2, A method to calculate and express energy consumption of industrial wastewater treatment for the purpose of water reuse - Part 2: Accounting for energy recovery
EN 938:2016/A1, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumklorit
ISO 22447, Klassificering av industriellt avloppsvatten
EN 13434, Vattenförsörjning - Skydd mot förorening av dricksvatten genom återströmning - Hydrauliska rörbrottsventiler med dräneringsfunktion, familj G, typ B
EN 1253-6, Gullies for buildings - Part 6: Trapped floor gullies with a depth of water seal less than 50 mm
EN 1253-7, Gullies for buildings - Part 7: Trapped floor gullies with mechanical closure
EN 1253-8, Gullies for buildings - Part 8: Trapped floor gullies with combined mechanical closure and water seal
ISO 23043, Utvärderingsmetoder för återanvändningsprocesser för industriellt avloppsvatten
ISO 22449-2, Användning av återvunnet vatten i industriella kylsystem - Del 2: Riktlinjer för kostnadsanalys
ISO 20468-7, Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems — Part 7: Advanced oxidation processes technology
ISO 4789, Guidelines for wastewater treatment and reuse in thermal power plants
EN 13828, Vattenförsörjning - Manuella kulventiler av kopparlegering - Provning och krav
EN 1491, Vattenförsörjning - Byggnadsventiler - Expansionsvalv - Provning och krav
ISO 20468-3, Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems — Part 3: Ozone treatment technology
EN 1018, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Kalciumkarbonat
EN 1287:2017/pr A1, Sanitetsarmaturer - Termostatblandare i lågtryckssystem
EN 1111:2017/pr A1, Sanitetsarmaturer - Termostatblandare i högtryckssystem (PN 10) - Teknisk specifikation
EN 1488, Vattenförsörjning - Byggnadsventiler - Expansionsgrupper - Provning och krav
EN 12566-1, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 1: Fabrikstillverkade slamavskiljare
EN 12566-3, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 3: Förtillverkade avloppsanläggningar
EN 12566-4, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 4: Slamavskiljare sammansatta på plats av fabrikstillverkade delar
EN 12566-6, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 6: Förtillverkade anläggningar för rening av slamavskilt avloppsvatten
EN 12566-7, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 7: Förtillverkat kompletterande reningssteg
ISO/TS 24541, Services activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems —Guidelines for the implementation of continuous water quality and operation mode monitoring system in a drinking water network
ISO 16075-4, Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects - Part 4: Monitoring
ISO 16075-3, Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects - Part 3: Components of a reuse project for irrigation
ISO 24540, Principles for effective corporate governance of water utilities
EN 15030, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Silversalter för intermittent användning
EN 15482, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumpermanganat
EN 898, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumvätekarbonat
EN 14805, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumklorid för elektrokemisk framställning av natriumhypoklorit
EN 16370, Processkemikalier för förberedning av dricksvatten - Natriumklorid för elektrokemisk framställning av natriumhypoklorit med hjälp av membranceller
EN 897, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumkarbonat
EN 12121, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumdisulfit
EN 12120, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumvätesulfit
EN 15799, Produkter för behandling av vatten för simbassänger - Aktivt kol
EN 15798, Produkter för behandling av vatten för simbassänger - Filtermedia
EN 896, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumhydroxid
EN 12126, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Vattenfri ammoniak
EN 12124, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumsulfit
EN 12174, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumhexafluorosilikat
EN 12125, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumtiosulfat
EN 15028, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumklorat
EN 15796, Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Kalciumhypoklorit
EN 12123, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Ammoniumsulfat
EN 15797, Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Järnbaserade koaguleringsmedel
EN 15031, Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Aluminiumbaserade koaguleringsmedel
EN 1421, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Ammoniumklorid
EN 246, Sanitetsarmaturer - Flödesregulatorer - Allmänna krav
EN 899, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Svavelsyra
EN 15072, Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Natriumdiklorisocyanurat, anhydrat
EN 15075, Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Natriumvätekarbonat
EN 15077, Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Natriumhypoklorit
EN 15073, Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Natriumdiklorisocyanurat, dihydrat
EN 15076, Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Natriumhydroxid
EN 12175, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Hexafluorokiselsyra
EN 12873-2, Vattenförsörjning - Materials påverkan på dricksvatten - Del 2: Provningsmetod för icke metalliska och icke cementbundna material
EN 15078, Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Svavelsyra
EN 12255-2, Avlopp - Reningsanläggning - Del 2: Dagvatten system
ISO 24519, Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems - Water and wastewater services in temporary settlements for displaced persons
ISO 20468-6, Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems — Part 6: Ion exchange and electrodialysis
ISO 20468-5, Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems — Part 5: Membrane filtration
ISO 20468-4, Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems — Part 4: UV Disinfection
ISO 16075-5, Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects - Part 5: Treated wastewater disinfection and equivalent treatments
EN 12729, Vattenförsörjning - Skyddsdon för att förhindra förorening genom återströmning av dricksvatten - Återströmningsskydd med tryckstyrd mellankammare - Familj B - Typ A
ISO 24416, Water reuse in urban areas — Guidelines for water reuse safety evaluation: Stability evaluation of reclaimed water
ISO 5672, Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems — Adaptation of Stormwater Systems to Climate Change Impacts
ISO 31600, Water efficiency labelling programmes - requirements with guidance for implementation
ISO 16075-1, Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects - Part 1: The basis of a reuse project for irrigation
ISO 16075-2, Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects — Part 2: Development of the project
ISO 23070, Water Reuse in Urban Areas -- Guidelines for reclaimed water treatment: Design principles of a RO treatment system of municipal wastewater
EN 12873-4, Vattenförsörjning - Materials påverkan på dricksvatten - Migrationseffekter - Del 4: Provningsmetod för filtermembran
Visa fler Visa färre
Utgivet 390 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 198/AG 01, Sanitetsenheter
SIS/TK 198/AG 02, Vattenförsörjning
SIS/TK 198/AG 03, Avloppsteknik
SIS/TK 198/AG 04, Drinking Water Services and Water Reuse
Visa fler Visa färre
Deltagare 30 företag och organisationer
AB Durgo, SOLNA
ALFA RÖR AB, Huddinge
Baga Water Technology AB, Karlskrona
BLS Industries AB, Ystad
Borealis Polymers Oy, PORVOO
Branschföreningen Relining i Fastigheter, BRIF, Stockholm
FANN VA-teknik AB, Täby
FM Mattsson Mora Group AB, Mora
Geberit Service AB, Bromölla
Graytec AB, Göteborg
IFÖ Sanitär AB, Bromölla
IKEA of Sweden AB, ÄLMHULT
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB, Uppsala
Installatörsföretagen Service i Sverige AB, Stockholm
JP Sustainable Investment and Consulting AB, Stockholm
Kemira Kemi AB, HELSINGBORG
LK Armatur AB, Helsingborg
Orbital Systems AB, Malmö
Ozone Tech Systems OTS AB, Hägersten
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, KARLSKRONA
RISE Research Institutes of Sweden AB, GÖTEBORG
Svenskt Vatten AB, Bromma
Säker Vatten AB, Stockholm
TSI AB, Mölnlycke
Uponor AB, Fristad
Uponor AB, Virsbo
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, VÅRGÅRDA
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, GUSTAVSBERG
Xylem Water Solutions Global Services AB, SUNDBYBERG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 224, Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems
ISO/TC 282, Water reuse
CEN/TC 163, Sanitary appliances
CEN/TC 164, Water supply
CEN/TC 164/WG 16, In-situ generating and dosing of biocides for water treatment
CEN/TC 165, Waste water engineering
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Vattenkvalitet (13.060) Livsmedelsteknik (67) Fluidsystem och delar (23) Livsmedelsteknik (67) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Bygginstallationer (91.140) Utvändiga avloppssystem (93.030) Anläggningsarbete (93)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender
2020
november
tis
3
SIS TK 198 möte
10:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Emma Risén
Projektledare
emma.risen@sis.se

Camilla Halén
Projektassistent
camilla.halen@sis.se