Standardutveckling · SIS/TK 435

Livsmedel och foder

Vi vill naturligtvis känna oss trygga i att den mat vi äter och det foder som ges till djuren är fritt från skadliga föroreningar och tillsatser. Samtidigt ska inte provning och godkännande i olika instanser göra maten onödigt dyr. Kommitténs arbete bidrar till att foder och livsmedel kan produceras och kontrolleras på ett säkert och enhetligt sätt.

Kommittén för livsmedel och foder är med och aktivt påverkar innehållet i framtida standarder, både globalt och inom Europa. Standarderna för kemiska, biologiska och sensoriska analysmetoder används i laboratorier, som provar och kontrollerar livsmedel och foder. Krav på livsmedelskedjan från jord till bord finns i ISO 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och andra standarder är på gång inom livsmedelssäkerhet, som täcker in både faroanalys, HCCP och olika produktionsprocesser. De kan enkelt användas tillsammans med ISO kvalitetsstandarder och ska underlätta för mindre producenter att exportera och hålla nere kostnaderna för produktion, provning och godkännande av livsmedel, till gagn för såväl konsumenter som små producenter.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Internationellt deltagande Hur TK/AG speglar olika CEN/ISO grupper
Arbetar nu med 172 standarder
ISO 23662, Mat som passar vegetarianer/veganer
ISO 23443, Modersmjölksersättning samt näringsdrycker för vuxna - Bestämning av lutein, betakaroten och lycopen med revers-fas ultrahög prestanda vätskekromatografi
ISO 16050, Livsmedel - Bestämning av aflatoxin B1 och det totala innehållet av aflatoxiner B1, B2, G1 och G2 i spannmål, nötter och härledda produkter - Högprestanda vätskekromatografisk metod
ISO 23305, Berikade mjölkpulver, modersmjölksersättning och näringstillskott för vuxna - Bestämning av totalhalt biotin med vätskekromatografi kombinerat med upprening på immunoaffinitetskolonn.
ISO/TR 23304, Livsmedelsprodukter - Vägledning om hur man uttrycker vitaminer och deras innehåll av vitaminer
ISO 23035, Natural Antimicrobials -Vocabulary
ISO 21983, Guidelines for harvesting, transportation, separation the stigma, drying and storage of saffron before packing
ISO DTS 26030, Socialt ansvarstagande och hållbar utveckling - Riktlinjer för användning av ISO 26000:2010 i livsmedelskedjan
ISO 21470, Modersmjölksersättning samt näringsdrycker för vuxna - bestämning av vitamin B1, B2, B3 och B6 med vätskekromatografi och tandemmasspektrometri (LC-MS / MS)
ISO 21468, Modersmjölksersättning samt näringsdrycker för vuxna - bestämning av totalt kolin- och karnitininnehåll med vätskekromatografi och tandemmasspektrometri (LC-MS / MS)
TC 34/SC 15 N 2111, Coffee Sensorial Analysis
ISO 18787, Foodstuffs - Determination of water activity
ISO 22810, Food irradiation - Good processing practices for the irradiation of foods intended for human consumption
ISO 3632, Detection of water-soluble acid colorants using high-performance liquid chromatography (HPLC)
ISO 22003-2, Food safety management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems - Part 2: Requirements for bodies providing audits of food safety management system elements in conjunction with safe food product/process certification
CEN ISO/TS 17764-2, Animal feeding stuffs - Determination of the content of fatty acids - Part 2: Gas chromatographic method
CEN ISO/TS 17764-1, Animal feeding stuffs - Determination of the content of fatty acids - Part 1: Preparation of methyl esters
EN 17374, Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Bestämning av oorganisk arsenik i djurfoder genom anjonbytare HPLC-ICPMS
EN ISO 6887-3:2017/A1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Provberedning, initial suspension och decimala utspädningar för mikrobiologisk undersökning - Del 3: Specifika regler för beredning av fisk och fiskeriprodukter
EN 17362, Djurfoder: Provtagnings- och analysmetoder - Bestämning av pentaklorfenol (PCP) i foderråvaror och foderblandningar med LC-MS / MS
ISO 21572, Foodstuffs - Molecular biomarker analysis - Protein-based methods
EN ISO 21572, Livsmedel - Molekylär biomarköranalys - Proteinbaserade metoder
EN ISO 11746, Ris - Bestämning av biometriska kännetecken hos kärnor
ISO 19942, Majs (Zea mays L.) - Specifikation
, Nanoteknik - Riktlinjer för karakterisering av nanoobjekt-innehållande tillsatser i livsmedelsprodukter
EN 17203, Livsmedel - Bestämning av citrinin i livsmedel genom vätskekromatografi-tandemmasspektrometri
EN ISO 6887-5, Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products (ISO/DIS 6887-5:2018)
ISO 6887-5, Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products
ISO 7970, Wheat (Triticum aestivum L.) - Specification
ISO 5984, Djurfoder - Bestämning av råaska
ISO 23719, Spannmål och spannmålsprodukter - Bestämning av 16 mykotoxiner genom ultrahög prestanda vätskekromatografi och tandemmasspektrometrimetod (UHPLC-MS/MS)
ISO 23855, Frozen surimi-Specification
ISO 23854, Fermented meat products-Specification
ISO 7932:2004/Amd 1, Inclusion of optional tests
EN ISO 7932:2004/A1, Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus - Colony-count technique at 30 degrees C - Amendment 1: Inclusion of optional tests (ISO 7932:2004/DAM 1:2018)
EN ISO 23036-2, Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 1: UV-press method
EN ISO 23036-1, Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 1: UV-press method
EN ISO 15213-3, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 3: Detection of Clostridium perfringens
EN ISO 15213-2, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 2: Enumeration of Clostridium perfringens by colony-count technique
EN ISO 15213-1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 1: Enumeration of sulfite-reducing Clostridium spp. by colony-count technique
EN , Livsmedel - Analys av bestrålade livsmedel innehållande kristallint socker - ESR - spektroskopi
ISO 23777, Meat and meat products - Determination of L-(+)-glutamic acid content - Reference method
ISO 23776, Meat and meat products - Determination of total phosphorous content
ISO 23774, Meat and meat products - Detection and determination of colouring agents
ISO 23772, Meat and meat products - Determination of chloramphenicol content - Reference method
ISO 23781, Operating procedures of pig slaughtering
EN 1787, Livsmedel - Analys av bestrålade livsmedel innehållande cellulosa - ESR-spektroskopi
ISO 23722, Meat and meat products - Basic terminology
ISO 6887-3:2017/Amd 1, Sample preparation for raw marine gastropods
ISO 11746, Ris - Bestämning av biometriska kännetecken hos kärnor
EN 17299, Djurfoder: Provtagnings- och analysmetoder - Screening och bestämning av godkända koccidiostatika vid tillsats och 1% och 3% kors-kontaminationsnivå och av icke-registrerade coccidiostatika och av ett antibiotikum vid subadditiva nivåer i foderblandning med High Performance Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry Detection (LC-MS / MS)
EN 17298, Djurfoder - Provtagnings- och analysmetoder - Bestämning av organiska syror genom jonkromatografi med konduktivitetsdetektor
EN 17294, Djurfoder - Provtagnings- och analysmetoder - Bestämning av organiska syror genom jonkromatografi med ledningsupptäckt (IC-CD)
ISO/TR 13484, Molekylär biomarkörsanalys - Allmänna krav på molekylärbiologisk analys för detektering och identifiering av växtskadegörare
EN 15742, Djurfoder - Metoder för provtagning och analys - Bestämning av organoklor-pesticider med GC/ECD
EN 15741, Djurfoder - Metoder för provtagning och analys - Bestämning av organoklor-pesticider och PCB:er med GC/MS
EN 17280, Livsmedel - Bestämning av zearalenon och trichothecener inklusive deoxynivalenol (DON) och dess acetylerade derivat (3-acetyl-DON och 15-acetyl-DON), nivalenol (NIV) och T-2 och HT-2-toxin i spannmål och spannmålsprodukter med LC -MS/MS
EN 17279, Livsmedel - Multimetod för screening av ochratoxin A, aflatoxin B1, deoxynivalenol, zearalenon och fumonisin B1 och B2 i livsmedel, exklusive livsmedel för spädbarn och småbarn, med HPLC-MS/MS
EN 13708, Livsmedel - Analys av bestrålade livsmedel innehållande kristallint socker - ESR - spektroskopi
ISO 23637, Spannmål - Bestämning av kadmiuminnehåll genom grafitugns atomabsorptionsspektrometri med utspädd salpetersyraxtraktion
EN 17256, Djurfoder - Provtagnings- och analysmetoder - Bestämning av ergotalkaloider och tropanalkaloider i foderråvaror och foderblandningar av LC-MS/MS
ISO 2171, Spannmål, pulser och biprodukter - Bestämning av askutbyte genom förbränning
ISO 17764-2, Animal feeding stuffs - Determination of the content of fatty acids - Part 2: Gas chromatographic method
ISO 17764-1, Animal feeding stuffs - Determination of the content of fatty acids - Part 1: Preparation of methyl esters
EN ISO 23418, Mikrobiologi av livsmedelskedjan - Genomisk sekvensering av livsmedelsburna mikroorganismer - Allmänna krav och vägledning för bakteriegener
EN ISO 20836, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Polymeraskedjereaktion (PCR) för detektering av livsmedelsburna patogener - Prestandatester för termiska cykler
ISO 6888-3, Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för räkning av koagulas-positiva stafylokocker (Staphylococcus aureus och andra arter) - Del 3: Detektion och MPN-teknik för låga antal
ISO 6888-2, Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för räkning av koagulas-positiva stafylokocker (Staphylococcus aureus och andra arter) - Del 2: Metod som bygger på agarsubstrat som innehåller fibronogen från kaninplasma
ISO 6888-1, Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för räkning av koagulas-positiva stafylokocker (Staphylococcus aureus och andra arter) - Del 1: Metod som bygger på Baird-Parker agarmedium
ISO 20148, Molecular biomarker analysis - Species identification of meat and meat products by multiplex PCR
EN ISO 19036, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Riktlinjer för uppskattning av mätosäkerhet för kvantitativa bestämningar
CEN/TR 15948, Spannmål - Bestämning av fukt och protein - Metod med användning av nära infraröd-spektroskopi i hela kärnor
EN 17254, Livsmedel - Minimikrav för bestämning av gluten genom ELISA
EN 17252, Livsmedel - Livsmedel - Bestämning av phomopsin A i lupinfrön och lupinprodukter med LC-MS/MS
EN 17251, Livsmedel - Bestämning av ochratoxin A i fläskkött och fläskköttsprodukter genom högupplösande vätskekromatografi med fluorescensdetektion (HPLC-FLD)
EN 17250, Livsmedel - Bestämning av ochratoxin A i paprika, chili, svartpeppar, vitpeppar, muskot, kryddblandningar, lakrits, kakao och kakaoprodukter genom immunoaffinitetskolonnupprening och högupplösande vätskekromatografi med fluorescensdetektion
EN ISO 15216-2, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för bestämning av hepatit A-virus och norovirus i livsmedel med realtid RT-PCR - Del 2: Metod för detektering (ISO / DIS 15216-2: 2018)
, Animal feeding stuffs: Determination of glucosinolates - Feed - LC-MS/MS
, Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of pyrrolizidine alkaloids in animal feeding stuff by LC-MS/MS - Complementary element
EN , Animal feeding stuffs - Determination of gossypol - Feed - LC-MS/MS
ISO/TS 16393, Molecular biomarker analysis - Kvalitativa metoder - Valideringsschema för binära analysmetoder för livsmedel och livsmedelsprodukter
ISO 6540, Maize - Determination of moisture content (on milled grains and on whole grains)
ISO 5530-2, Vetemjöl - Fysiska egenskaper hos degar - Del 2: Bestämning av reologiska egenskaper med hjälp av en extensograph
ISO 5530-1, Vetemjöl - Fysiska egenskaper av degar - Del 1: Bestämning av vattenabsorption och reologiska egenskaper med hjälp av en farinograf
NWI on PFGE typing of probiotic strains, Animal feeding stuffs - PFGE typing of Lactobacilli, Pediococci, Enterococci and Bacilli in animal feeds - Consolidated protocol
CEN/TR 17421, Djurfoder - Provtagnings- och analysmetoder Intervaboratoriska jämförelsesriktlinjer för multianalytiska analysmetoder
ISO 7301, Ris - Specifikationer
ISO 23418, Mikrobiologi av livsmedelskedjan - Genomisk sekvensering av livsmedelsburna mikroorganismer - Allmänna krav och vägledning för bakteriegener
ISO/TS 20224-7, Molekylär biomarkörsanalys - Detektion av material av animaliskt ursprung i livsmedel och foder genom realtids-PCR - Del 7: DNA-detektionsmetod för åsna
ISO/TS 20224-6, Molekylär biomarkörsanalys - Detektion av material av animaliskt ursprung i livsmedel och foder genom realtids-PCR - Del 6: DNA-detektionsmetod för häst
ISO/TS 20224-5, Molekylär biomarkörsanalys - Detektion av material av animaliskt ursprung i livsmedel och foder genom realtids-PCR - Del 5: DNA-detektionsmetod för get
ISO/TS 20224-4, Molekylär biomarkörsanalys - Detektion av material av animaliskt ursprung i livsmedel och foder genom realtids-PCR - Del 4: DNA-detektionsmetod för kyckling
ISO/TS 20224-3, Molekylär biomarkörsanalys - Detektion av material av animaliskt ursprung i livsmedel och foder genom realtids-PCR - Del 3: DNA-detektionsmetod för svin
ISO/TS 20224-2, Molekylär biomarkörsanalys - Detektion av material av animaliskt ursprung i livsmedel och foder genom realtids-PCR - Del 2: DNA-detektionsmetod för får
ISO/TS 20224-1, Molekylär biomarkörsanalys - Detektion av material av animaliskt ursprung i livsmedel och foder genom realtids-PCR - Del 1: Bovint DNA-detektionsmetod
, Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of saturated hydrocarbons of mineral origin in feed
EN , Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of saturated hydrocarbons of mineral origin in feed
ISO 20836, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Polymeraskedjereaktion (PCR) för detektering av livsmedelsburna patogener - Prestandatester för termiska cykler
EN , Call to participate in the project M523-1 on the method for determination of pentachlorophenol in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
ISO 17410, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of psychrotrophic microorganisms
EN 15789, Djurfoder - Isolering och kvantifiering av probiotiska jäststammar
EN 15788, Djurfoder - Isolering och kvantifiering av Enterococcus (E. Faecium) spp
EN 15787, Djurfoder - Isolering och kvantifiering av Lactobacillus spp
EN 15786, Djurfoder - Isolering och kvantifiering av Pediococcus spp
EN 15784, Djurfoder - Isolering och kvantifiering av presumtiv Bacillus spp
EN , Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of pentachlorophenol (PCP) in feed materials and compound feed by LCMS/MS
, Determination of Carotenoids in animal compound feed and premixtures by Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography - UV detection (RP-HPLC-UV)
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of the radionuclides Iodine131, Caesium134 and Caesium137 in feed
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of inorganic arsenic in animal feed by anionexchange HPLCICPMS
EN ISO 16140-5, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 5: Protokoll för factorial interlaboratory validering av icke-proprietära metoder
EN ISO 11133:2014/A2, Mikrobiologi av mat, djurfoder och vatten - Förberedelse, produktion, lagring och prestandatestning av kulturmedier - Tillägg 2
EN 17212, Djurfoder - Provtagnings- och analysmetoder - Bestämning av melamin- och cyanurinsyrainnehåll genom vätskekromatografisk metod med masspektrometrisk detektering (LC-MS / MS)
EN ISO 16140-3, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 3: Protokoll för kontroll av referens- och validerade alternativa metoder som genomförs i ett enda laboratorium
EN ISO 16140-4, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 4: Protokoll för validering av enskilda laboratorier
EN ISO 16140-6, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 6: Protokoll för validering av alternativa (proprietära) metoder för mikrobiologiska bekräftelser och typprocedurer
EN 17194, Djurfoder - Provtagnings- och analysmetoder - Bestämning av deoxynivalenol, aflatoxin B1, Fumonisin B1 och B2, T-2 och HT-2-toxiner, Zearalenon och Ochratoxin A i foderråvaror och foderblandningar av LC-MS / MS
ISO 4134, Meat and meat products - Determination of L-(+)-glutamic acid content - Reference method
EN ISO 16624, Vetemjöl och durumvete semolina - Bestämning av färgen genom reflekterande diffus färgimetri
ISO 16624, Vetemjöl och durumvete semolina - Bestämning av färgen genom reflekterande diffus färgimetri
EN ISO 18862, Kaffe- och kaffeprodukter - Bestämning av akrylamid - Metoder som använder HPLC-MS / MS och GC-MS efter derivatisering
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of Carotenoids in animal compound feed and premïxtures by Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography — UV detection (RPHPLCUV)
CEN/TS 17062, Livsmedel av vegetabiliskt ursprung - Multimetod för bestämning av bekämpningsmedelsrester i vegetabiliska oljor med LC-MS / MS (QuOil)
CEN/TS 17061, Livsmedel - Vägledning för kalibrering och kvantitativ bestämning av bekämpningsmedelsrester och organiska föroreningar med hjälp av kromatografiska metoder
, Foodstuffs — DNA barcoding of fish and fish products using defined mitochondrial cytochrome b and cytochrome c oxidase I gene segments
ISO 23036-2, Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 1: UV-press method
ISO 23036-1, Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 1: UV-press method
ISO 20588, Djurfoder - Terminologi
ISO 20688, Biotechnology - Nucleic acid synthesis - General definitions and requirements for the production and quality control of synthetic nucleic acids
ISO 22942-1, Foodstuffs - Molecular biomarker analysis - Nucleic acid Isothermal nucleic acid amplification based methods - Part 1: General Requirements
ISO 22949-1, Molecular biomarker analysis - Detection and identification of animal species by DNA sequencing methods
EN 17266, Livsmedel - Bestämningselement och deras kemiska arter - Bestämning av organisk kvicksilver i skaldjur genom elementär kvicksilveranalys
EN 17265, Livsmedel - Bestämning av beståndsdelar och deras kemiska arter - Bestämning av aluminium med induktivt kopplad plasma optisk emissionsspektometri (ICP-OES)
EN 17264, Livsmedel - Bestämningselement och deras kemiska arter - Bestämning av aluminium med induktivt kopplad plasmamasspektrometri (ICP-MS)
ISO/TS 20224, Detection of animal derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real time PCR: transforming the work to a four part series.
, Djurfoder - Provtagnings- och analysmetoder Bestämning av vitamin A-, E- och D-innehåll Metod med användning av fastfas-extraktionsrening och högprövande vätskekromatografi
ISO 22753, Horizontal methods for molecular biomarker analysis - Methods of analysis for thedetection of genetically modified organisms - Semi-quantitative method for thestatistical evaluation of weight/weight GMO content in seeds and grains
ISO 15216-2, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för bestämning av hepatit A-virus och norovirus i livsmedel med realtid RT-PCR - Del 2: Metod för detektering
ISO 22732, Analys av molekylära biomarkörer -
ISO 6647-2, Ris - Amylosinnehåll - Del 2: Bestämning av absolut amylos
ISO 6647-1, Ris - Amylosinnehåll - Del 1: Bestämning av amylos
EN 16215, Djurfoder - Provtagnings- och analysmetoder - Bestämning av dioxiner och dioxinlika PCB:er med GC/HRMS och av indikator-PCB:er med GC/HRMS
EN 15634-2, Livsmedel - Detektion av livsmedelallergener med molekylärbiologiska metoder - Del 2: Selleri (Apiumgraveolens) - Detektion av en specifik DNA-sekvens i kokta korv genom realtids-PCR
EN 15634-1, Livsmedel - Detektion av livsmedelallergener med molekylärbiologiska metoder - Del 1: Allmänna anvisningar
EN 15633-1, Livsmedel - Detektion av livsmedelallergener genom immunologiska metoder - Del 1: Allmänna anvisningar
EN 15842, Livsmedel - Detektion av livsmedelallergener - Allmänna anvisningar och validering av metoder
CEN/TC 275 N 1747, Foodstuffs — Minimum performance requirements for quantitative gluten measurement by ELISA
ISO 4833-2:2013/Amd 1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique - Amendment 1: Clarification of scope
ISO 4833-1:2013/Amd 1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 1: Colony count at 30 degrees C by the pour plate technique - Amendment 1: Clarification of scope
ISO 15213-3, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 3: Detection of Clostridium perfringens
ISO 15213-2, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 2: Enumeration of Clostridium perfringens by colony-count technique
ISO 15213-1, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 1: Enumeration of sulfite-reducing Clostridium spp. by colony-count technique
ISO/TS 22002-5, Grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet - Del 5: Transport och lagring
EN 15948, Spannmål - Bestämning av fukt och protein - Metod med användning av nära infraröd-spektroskopi i hela kärnor
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Criteria approach for methods of analysis for mycotoxins
ISO/TS 21872-3, Microbiology of the food and chain - Horizontal method for the detection of potentially enteropathogenic Vibrio spp. - Part 3: Quantitative determination in seafood of total and potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus using nucleic acid hybridisation
ISO 21906, Horizontal methods for molecular biomarker analysis - Molecular biomarker analysis and sampling management system
EN 17270, Djurfoder - Provtagnings- och analysmetoder - Bestämning av teobromin i foderråvaror och foderblandningar, inklusive kakao härledda ingredienser, genom vätskekromatografi - Kompletterande element
ISO 19036, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Riktlinjer för uppskattning av mätosäkerhet för kvantitativa bestämningar
EN 16987, Livsmedel - Bestämning av akrylamid i kaffe och kaffeprodukter med HPLC-MS/MS och GC-MS
ISO 21872, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection of potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus
ISO 11050, Spannmål - Bestämning av föroreningar av animaliskt ursprung
ISOTC34SC17 N385, Guidelines for saffron
CENTC275WG6 N913, Detection of Anisakidae larvae in fish fillets
ISOTC34 SC10 N1621, Animal feeding stuffs- Terminology
ISO/TR 29263, Cereals and cereal products - Sampling studies
ISO 16140-6, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 6: Protokoll för validering av alternativa (proprietära) metoder för mikrobiologiska bekräftelser och typprocedurer
ISO 16140-5, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 5: Protokoll för factorial interlaboratory validering av icke-proprietära metoder
ISO 16140-4, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 4: Protokoll för validering av enskilda laboratorier (in-house)
ISO 16140-3, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 3: Protokoll för kontroll av referens- och validerade alternativa metoder som genomförs i ett enda laboratorium
EN , Cereals and cereals products - Sampling - Simplified routine methods
EN , Wheat flour — Method for the measurement of damage of starch using an amperometric method
ISO 6495-2, Animal feeding stuffs - Determination of water-soluble chlorides content - Part 2: Potentiometric method
Visa fler Visa färre
Utgivet 302 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 435/AG 01, Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
SIS/TK 435/AG 02, Djurfoder
SIS/TK 435/AG 03, Djurvälfärd
SIS/TK 435/AG 04, Spannmål
SIS/TK 435/AG 05, Livsmedelsanalyser
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
Bergström & Hellqvist AB, Uppsala
Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB, Lidköping
ICA Sverige AB, Solna
Jernbro Industrial Services AB, Helsingborg
Livsmedelsverket, Uppsala
Perten Instruments AB, Hägersten
ProSanitas Certifiering AB, Göteborg
Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, Uppsala
Svenska Djurskyddsföreningen, Enskede
Sveriges lantbruksuniversitet SLU, SCAW, Uppsala
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB, Linköping
Tetra Pak Processing Systems AB, Lund
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Livsmedelsteknik Jordbruk


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Publicering av ISO 22000
www.sis.se/NTC TK-deltagare

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares

Lorena Olivares
Projektledare
08-55552068
lorena.olivares@sis.se

Ylva Yassine

Ylva Yassine
Projektassistent
08-55552125
ylva.yassine@sis.se

Relaterat