Standardutveckling · SIS/TK 435

Livsmedel och foder

Vi vill naturligtvis känna oss trygga i att den mat vi äter och det foder som ges till djuren är fritt från skadliga föroreningar och tillsatser. Samtidigt ska inte provning och godkännande i olika instanser göra maten onödigt dyr. Kommitténs arbete bidrar till att foder och livsmedel kan produceras och kontrolleras på ett säkert och enhetligt sätt.

Kommittén för livsmedel och foder är med och aktivt påverkar innehållet i framtida standarder, både globalt och inom Europa. Standarderna för kemiska, biologiska och sensoriska analysmetoder används i laboratorier, som provar och kontrollerar livsmedel och foder.

Krav på livsmedelskedjan från jord till bord finns i ISO 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och andra standarder är på gång inom livsmedelssäkerhet, som täcker in både faroanalys, HACCP och olika produktionsprocesser. De kan enkelt användas tillsammans med ISO kvalitetsstandarder och ska underlätta för mindre producenter att exportera och hålla nere kostnaderna för produktion, provning och godkännande av livsmedel, till gagn för såväl konsumenter som små producenter.

Aktuellt

Matsvinn – nytt område inom globalt standardiseringsarbete

Förslaget att utveckla globala standarder för att minska matsvinn grundar sig i bland annat FN:s globala delmål 12.3; "Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd".

ISO:s arbete startade med en GAP-analys 2021. Målet med analysen var att kartlägga och studera de befintliga standarder, system och/eller program som används i världen för att minska matsvinnet. Resultatet av analysen och diskussioner om fördelar och nackdelar ledde till att det skapades ett preliminärt ärende om utveckling och användning av standarder för ledningssystem för att minska matsvinnet över hela livsmedelskedjan, antingen med hjälp av en ny ledningssystemstandard eller som ett komplement till befintliga som t.ex:

  • ISO 9001 Kvalitetsledning
  • ISO 14001 Miljöledning
  • ISO 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet  

Den nya arbetsgruppen, "Management systems for minimization of food loss and waste"(ISO/TC 34/SC 20/WG 1) höll sitt första möte i augusti 2022 och arbetar nu med att skriva en s.k. justification study, vilket är ett krav när en ledningssystemstandard ska utvecklas. Nästa möte kommer att hållas online i januari 2023. I april kommer ett fysiskt möte att hållas i Köpenhamn.

Vill du påverka arbetet med att standardisera bort matsvinnet, delta i diskussionerna eller hålla dig informerad? Då är du välkommen att Lorena Olivares, projektledare för SIS tekniska kommitté Livsmedel och foder, för mer information och förutsättningar för deltagande.

E-post: lorena.olivares@sis.se

 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Internationellt deltagande Hur TK/AG speglar olika CEN/ISO grupper
Arbetar nu med 135 standarder
ISO 3632, Detection of water-soluble acid colorants using high-performance liquid chromatography (HPLC)
ISO 22810, Food irradiation - Good processing practices for the irradiation of foods intended for human consumption
EN , Wheat flour — Method for the measurement of damage of starch using an amperometric method
ISO 18787, Foodstuffs - Determination of water activity
TC 34/SC 15 N 2111, Coffee Sensorial Analysis
ISOTC34 SC10 N1621, Animal feeding stuffs- Terminology
ISOTC34SC17 N385, Guidelines for saffron
ISO 21983, Guidelines for harvesting, transportation, separation the stigma, drying and storage of saffron before packing
ISO 15213-2, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 2: Enumeration of Clostridium perfringens by colony-count technique
CEN/TC 275 N 1747, Foodstuffs — Minimum performance requirements for quantitative gluten measurement by ELISA
ISO 22942-1, Foodstuffs - Molecular biomarker analysis - Nucleic acid Isothermal nucleic acid amplification based methods - Part 1: General Requirements
ISO 23035, Natural Antimicrobials -Vocabulary
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of Carotenoids in animal compound feed and premïxtures by Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography — UV detection (RPHPLCUV)
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of inorganic arsenic in animal feed by anionexchange HPLCICPMS
, Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of the radionuclides Iodine131, Caesium134 and Caesium137 in feed
, Determination of Carotenoids in animal compound feed and premixtures by Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography - UV detection (RP-HPLC-UV)
EN , Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of pentachlorophenol (PCP) in feed materials and compound feed by LCMS/MS
EN , Call to participate in the project M523-1 on the method for determination of pentachlorophenol in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
ISO/TR 23304, Livsmedelsprodukter - Vägledning om hur man uttrycker vitaminer och deras innehåll av vitaminer
ISO 16050, Livsmedel - Bestämning av aflatoxin B1 och det totala innehållet av aflatoxiner B1, B2, G1 och G2 i spannmål, nötter och härledda produkter - Högprestanda vätskekromatografisk metod
ISO 5530-1, Vetemjöl - Fysiska egenskaper hos degar - Del 1: Bestämning av vattenabsorption och reologiska egenskaper med hjälp av en farinograf
ISO 5530-2, Vetemjöl - Fysiska egenskaper hos degar - Del 2: Bestämning av reologiska egenskaper med hjälp av en extensograf
, Animal feeding stuffs: Determination of glucosinolates - Feed - LC-MS/MS
ISO 23637, Spannmål - Bestämning av kadmiuminnehåll genom grafitugns atomabsorptionsspektrometri med utspädd salpetersyraextraktion
EN , Livsmedel - Analys av bestrålade livsmedel innehållande kristallint socker - ESR - spektroskopi
EN ISO 15213-2, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för detektion och kvantifiering av Clostridium spp. - Del 2: Kvantifiering av Clostridium perfringens med koloniräkningsteknik
ISO 23719, Spannmål och spannmålsprodukter - Bestämning av 17 mykotoxiner genom ultrahög prestanda vätskekromatografi och tandemmasspektrometrimetod (UHPLC-MS/MS)
, Nanoteknik- Riktlinjer för karakterisering av nanoobjekt-innehållande tillsatser i livsmedelsprodukter
ISO 24382, Bipollen — Specifikationer
ISO 24381, Bee propolis — Specifications
ISO 7218, Microbiology of the food chain — General requirements and guidance for microbiological examinations
ISO 4214, Determination of amino acids in infant formula and other dairy products
ISO 16140-2:2016/Amd 1, Microbiology of the food chain — Method validation — Part 2: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods against a reference method — Amendment 1
ISO 10272-1:2017/Amd 1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Detektion och kvantifiering av Campylobacter spp. - Del 1: Detektionsmetod - Tillägg 1
ISO 20631,
ISO 30024, Djurfoder - Bestämning av fytasaktivitet
ISO 34019, Food security — Guidance for emergency or crisis situation
ISO 9648, Sorghum — Determination of tannin content
EN ISO 5530-1, Vetemjöl - Fysiska egenskaper hos degar - Del 1: Bestämning av vattenabsorption och reologiska egenskaper med hjälp av en farinograf
EN ISO 5530-2, Vetemjöl - Fysiska egenskaper hos degar - Del 2: Bestämning av reologiska egenskaper med hjälp av en extensograf
ISO/TS 6579-4, Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för detektion, räkning och serotypning av Salmonella - Del 4: Identifiering av monofasisk Salmonella Typhimurium (1,4, [5], 12: i :-) genom polymeras kedjereaktion (PCR)
ISO 24607, Honung — Specifikation
CEN ISO/TS 6579-4, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för detektion, räkning och serotypning av Salmonella - Del 4: Identifiering av monofasisk Salmonella Typhimurium (1,4, [5], 12: i :-) genom polymeras kedjereaktion
EN ISO 30024, Djurfoder - Bestämning av fytasaktivitet
ISO 22174, Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - General requirements and definitions
EN ISO 22174, Mikrobiologi livsmedelskedjan - Polymeras kedjereaktion (PCR) för detektion och kvantifiering av mikroorganismer - Allmänna krav och definitioner
EN ISO 7218, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Allmänna krav och vägledning för mikrobiologiska undersökningar
EN ISO 17174, Molekylär biomarköranalys - DNA-streckkodning av fisk och fiskprodukter med användning av definierade mitokondriella gensegment av cytokrom b- och cytokrom c-oxidas I
ISO 5553, Meat and meat products — Detection of polyphosphates
ISO 7158, Meat and meat products — Determination of nitrite and nitrate content-ion chromatography method
EN C08/2021 NWIP, Foodstuffs — Minimum performance requirements for quantitative measurement of the food allergens milk, egg, peanut, hazelnut, almond, walnut, cashew, pecan nut, brazil nut, pistachio nut, macadamia nut, wheat, lupine, sesame, mustard, soy, celery, fish, molluscs, and crustaceans
ISO 17715, Vetemjöl (Triticum aestivum L.) — Amperometrisk metod för mätning av stärkelseskador
ISO 22002-100, Prerequisite programmes on food safety — Part 100: PRPs requirements common for all food chain categories
ISO/TS 22002-7, Prerequisite programmes on food safety — Part 7: Retail
ISO/TS 22002-1, Grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet - Del 1: Tillverkning av livsmedel
ISO/TS 22002-2, Grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet - Del 2: Catering
ISO/TS 22002-4, Grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet - Del 4: Tillverkning av livsmedelsförpackningar
ISO/TS 22002-5, Grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet - Del 5: Transport och lagring
ISO/TS 22002-6, Prerequisite programmes on food safety - Part 6: Feed and animal food production
ISO 23691, Microbiology of the food chain — Determination and use of cardinal values
ISO 8700, Plant-based foods — Terms and definitions
ISO 9347, Cereals and cereal products — Common wheat (Triticum aestivum L.) — Determination of the Solvent Retention Capacity (SRC) of wheat flour using the automated SRC method
ISO 712-2, Cereals and cereal products — Determination of moisture content — Part 2: Automatic drying oven method
ISO 9811, Microbiology of the food chain — Molecular detection of Cyclospora cayetanensis in fresh produce using real-time PCR
EN ISO 23691, Microbiology of the food chain — Determination and use of cardinal values
ISO 16140-7, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 7: Protokoll för validering av identifieringsmetoder av mikroorganismer
EN ISO 16140-2:2016/A1, Microbiology of the food chain - Method validation - Part 2: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods against a reference method
ISO 17468, Microbiology of the food chain — Technical requirements and guidance on establishment or revision of a standardized reference method
EN ISO 17468, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Tekniska krav och vägledning om upprättande eller revidering av en standardiserad referensmetod
ISO 16140-4:2020/Amd 1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 4: Protokoll för metodvalidering i ett enda laboratorium - Tillägg 1: Annex H - Validering av större provmängd för kvalitativa metoder
EN ISO 16140-4:2020/A1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 4: Protokoll för metodvalidering i ett enda laboratorium - Tillägg 1: Annex H - Validering av större provmängd för kvalitativa metoder
ISO 13667, Bee Products: Palynology of Honey — Specifications and test methods
EN ISO 11781, Livsmedel - Allmänna riktlinjer för validering inom ett laboratorium av kvalitativa realtids-PCR-metoder
ISO 11781, Livsmedel - Allmänna riktlinjer för validering inom ett laboratorium av kvalitativa realtids-PCR-metoder
ISO 21527, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds
ISO 16517, Sampling and Real-time RT-PCR assay for detection of SARS-CoV-2 in food and food packaging surface
EN ISO 17715, Vetemjöl (Triticum aestivum L.) — Amperometrisk metod för mätning av stärkelseskador
EN ISO 16140-7, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 7: Protokoll för validering av identifieringsmetoder av mikroorganismer
EN , Foodstuffs - Determination of C and/or N isotope ratios in food by Elemental Analyser - Isotope Ratio Mass Spectrometry (EA- IRMS)
EN 17958, Livsmedels äkthet - Bestämning av d13C-värdet för mono- (fruktos och glukos), di- och trisackarider i honung genom vätskekromatografi-isotopförhållande masspektrometri (LC-IRMS)
ISO 15914-2, Animal feeding stuffs — Enzymatic determination of starch — Part 2: Method by enzymatic determination with a hexokinase system and potassium hydroxide dispersion
ISO 7301:2021/Amd 1, Ris - Specifikationer
EN ISO 21527, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds
ISO 13136-1, Microbiology of the food chain — Detection, Isolation and Characterization of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) — Part 1: Horizontal method for the detection and isolation of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC)
ISO 13136-2, Microbiology of the food chain — Detection, Isolation and Characterization of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) — Part 2: Horizontal method for the characterization of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) isolates
EN ISO 13136-2, Microbiology of the food chain - Detection, Isolation and Characterization of Shiga toxinproducing Escherichia coli (STEC) - Part 2: Horizontal method for the characterization of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) isolates
EN ISO 13136-1, Microbiology of the food chain - Detection, Isolation and Characterization of Shiga toxinproducing Escherichia coli (STEC) - Part 1: Horizontal method for the detection and isolation of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC)
ISO 17646, Rapid detection of moisture content in fresh meat: Low-field NMR method-Reference method
ISO 17644, Determination of paralytic shellfish toxins in bivalve mollusks by HPLC-MS/MS
ISO 17645, Dry-cured ham - Specification
ISO 17647 , LC-MS/MS method for identification of nine animal and plant derived components in meat and meat products
ISO 17648, Quick-frozen coated aquatic products -Specification
ISO 13508, Propolis Extract- Specification
EN ISO 7301:2022/A1, Ris - Specifikationer - Tillägg 1
EN 17992, Livsmedels äkthet - Bestämning av 16-O-metylkafestol, 16-O-metylkahweol och derivat därav i rostat kaffe med 1H-qNM
ISO 18390, Cereals and cereal products — Sampling — Simplified routine method
EN 16466-1, Livsmedels äkthet - Isotopanalys av ättiksyra och vatten i vinäger - Del 1: 2H-NMR-analys av ättiksyra
EN 17855, Livsmedel - Minimikrav för prestanda på kvantitativ mätning av livsmedelsallergenerna mjölk, ägg, jordnötter, hasselnöt, mandel, valnöt, cashewnötter, pekannötter, paranötter, pistagenötter, macadamianötter, vete, lupin, sesam, senap, soja, selleri, fisk och skaldjur
C31/2022 - WG 5 - Adoption of a PWI, Food authenticity — Validation of non-targeted testing methods in food and feed authenticity — General considerations and definitions
ISO 18716, Professional Farmer Organization — Guidelines
EN 17972, Livsmedels äkthet - Livsmedels äkthet och livsmedelsbedrägeri - Begrepp, termer och definitioner
EN 18033, Food authenticity — Quantitation of equine DNA relative to mammalian DNA in raw beef meat samples
EN 17881, Food authenticity - DNA barcoding of bivalves and products derived from bivalves using a defined mitochondrial 16S rRNA gene segment
EN 17882, Food authenticity - DNA barcoding of meat and meat products derived from mammalia and poultry using defined mitochondrial cytochrome b and cytochrome c oxidase I gene segments
ISO 18732, Functional substances in fresh or low-degree processed food produce — Determination of the lutein in spinach — High-performance liquid chromatographic method
ISO 21722, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för kvantifiering av enterokocker
ISO 20631, Infant formula and adult nutritionals - Determination of total folates content by trienzyme extraction and ultra-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS)
EN 18003, Livsmedels äkthet — Bestämning av 16-O-metylkafestolhalten i grönt och rostat kaffe — HPLC-metod
ISO 7251:2005/Amd 1, Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection and enumeration of presumptive Escherichia coli — Most probable number technique — Amendment 1: Inclusion of performance testing of culture media and reagents
ISO 18743:2015/Amd1, Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Detektering av trikinlarver i kött med artificiell digestionsmetod - Tillägg 1: Metodvalideringsstudier och prestandaegenskaper
ISO 19599, Operating procedures of chicken slaughtering
ISO 19605, Operating procedures of duck slaughtering
ISO 19615, Meat and fish products-Determination of volatile basic nitrogen- Semi-micro nitrogen determination method
ISO 19643, Meat and meat products -Determination of nitrite and nitrate-Continuous Flow Analysis (CFA) method
ISO 6888-1:2021/DAmd 1, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) — Part 1: Method using Baird-Parker agar medium — Amendment 1: Corrections
Draft Decision C38/2022 9-month tolerance request, Foodstuffs - Determination of C and/or N isotope ratios in food by Elemental Analyser - Isotope Ratio Mass Spectrometry (EA- IRMS)
ISO 6887-1:2017/Amd 1, Microbiology of the food chain — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions — Amendment 1
EN ISO 6887-1:2017/A1, Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions - Amendment 1: Requirements and guidance on the use of larger test portion size for qualitative methods (ISO 6887-1:2017/DAM1:2023)
ISO 20196, Hemp seed oil — Determination of five cannabinoids by high performance liquid chromatography with ultraviolet detection (HPLC-UV)
ISO 6888-2:2021/Amd1, Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för räkning av koagulas-positiva stafylokocker (Staphylococcus aureus och andra arter) - Del 2: Metod som bygger på agarsubstrat som innehåller fibronogen från kaninplasma — Tillägg: Korrigeringar
ISO 24557, Pulses — Determination of moisture content — Air-oven method
EN 13806-1, Livsmedel - Bestämning av spårämnen - Del 1: Bestämning av totalkvicksilver i livsmedel med atomabsorptionsspektrometri (AAS) - Kall ångteknik efter uppslutning under tryck
EN 13806-2, Livsmedel - Bestämning av spårämnen - Del 2: Bestämning av totalkvicksilver i livsmedel med atomfluorescensspektrofotometri (AFS) - Kall ångteknik efter uppslutning under tryck
EN 13806-3, Livsmedel - Bestämning av spårämnen - Del 3: Bestämning av totalkvicksilver i livsmedel med atomabsorption direkt från livsmedlet (elementär kvicksilveranalys)
EN ISO 712-2, Cereals and cereal products - Determination of moisture content - Part 2: Automatic drying oven method
ISO 11133, Mikrobiologi av mat, djurfoder och vatten - Förberedelse, produktion, lagring och prestandatestning av kulturmedier
CEN ISO/TS 15213-3, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. — Part 3: Detection of Clostridium perfringens
ISO/TS 15213-3, Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. — Part 3: Detection of Clostridium perfringens
ISO 23638, Livsmedelsprodukter - Kvalitetskrav på akutmat
ISO 23851, Determination of marker residues of nicarbazin in chicken tissue and eggs by Liquid chromatography tandem mass spectrometry method
ISO 23883, Meat, fish and their products — Determination of fluoroquinolones residues content — High performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry method
ISO 23822, Eggs and egg products-Determination of nitroimidazole residues — Liquid chromatography tandem mass spectrometry
ISO 24104, Meat, fish and their products — Determination of sulfite(sulphite) content — Acid-base titration method
ISO 24105, Meat and meat products — Determination of hydroxyproline content — High performance liquid chromatography method
ISO 23983, Characteristics of fresh and dry baker’s yeast
Visa fler Visa färre
Utgivet 365 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 7 arbetsgrupper
SIS/TK 435/AG 01, Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
SIS/TK 435/AG 02, Djurfoder
SIS/TK 435/AG 03, Djurvälfärd
SIS/TK 435/AG 04, Spannmål
SIS/TK 435/AG 05, Livsmedelsanalyser
SIS/TK 435/AG 06, Matsvinn
SIS/TK 435/AG 07, Växtbaserade livsmedel
Visa fler Visa färre
Deltagare 15 företag och organisationer
Anders Nilsson Food Sector Consulting AB, Uppsala
Bergström & Hellqvist AB, Uppsala
Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping
Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB, Lidköping
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Livsmedelsverket, Uppsala
Oatly AB, Malmö
Perten Instruments AB, Hägersten
SGS Analytics Sweden AB, Linköping
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Uppsala
Sveriges Biodlares Riksförbund, Skänninge
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Uppsala
Tetra Pak Packaging Solutions AB, Lund
Tetra Pak Processing Systems AB, Lund
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Livsmedelsteknik (67) Jordbruk (65)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal, eller välj någon av arbetsgrupperna;
AG 1 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
AG 2 Djurfoder
AG 3 Djurvälfärd
AG 4 Spannmål
AG 5 Livsmedelsanalyser
AG 6  Matsvinn
AG 7 Växtbaserade livsmedel

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde inom standardiseringen.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares
Projektledare
0733-822053
lorena.olivares@sis.se

Christine Allansson
Projektkoordinator
christine.allansson@sis.se

Rikard Hellqvist
Ordförande
Bergström & Hellqvist AB