Standardutveckling · SIS/TK 189

Innemiljö och energianvändning i byggnader

Byggnader svarar för ca. 40% av energianvändningen inom EU. I såväl nya som befintliga hus finns stora möjligheter till energieffektivisering och förbättrad innemiljö. Denna kommitté arbetar med klassnings-, beräknings- och provningsmetoder för hela byggnader, byggprodukter och installationer samt produktstandarder för isolermaterial och installationsprodukter. Kommittén arbetar såväl med nationella standarder som internationella standarder inom CEN och ISO.

Den primära målsättningen med kommittén ”Innemiljö och energianvändning i byggnader”, SIS/TK 189, är att ta fram hjälpmedel  för att bedöma en byggnads och dess ingående komponenters energianvändning samt bidra till energieffektivisering och att säkerställa god innemiljö för brukarna. Hur bygg- och installationsteknik samspelar i byggnaden är grundläggande för att byggnaden ska fungera väl som helhet, detta samordnas i standarderna i ett övergripande perspektiv. Produktion och tillförsel av energi, som ligger utanför byggnaden eller anläggningen, ingår dock inte i kommitténs arbete.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Arbetar nu med 110 standarder
ISO 24365, Radiators and convectors - Methods and rating for determining the heat output
EN 15732, Värmeisolering och lättfyllning för anläggningskonstruktioner (CEA) - Expanderade lättklinkerprodukter
ISO 17738-1, Thermal insulation products - Exterior insulation and finish systems - Part 1: Materials and systems
ISO 24359-1, Building commissioning process planning - Part 1: New buildings
ISO 29469, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av egenskaper vid kortvarig tryckbelastning
ISO 24285, Värmeisolering för teknisk isolering och industriella applikationer - Cellglasprodukter - Specifikation
EN 13497:2018/A1, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av slaghållfasthet hos system av puts på utvändig värmeisolering för ytterväggar
ISO 24260, Värmeisoleringsprodukter - Hampfibermatta och board -Specifikation
EN ISO 29470, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av densitet
EN ISO 16546, Värmeisoleringsprodukter för byggnadsapplikationer - Bestämning av frostbeständighet
EN ISO 16534, Värmeisoleringsprodukter för byggnadsapplikationer - Bestämning av krypning vid konstant tryckspänning
ISO 16815, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Utformning och utvärdering av termisk inomhusmiljö
ISO 24144, Värmeisolering - Provningsmetod för specifik värmekapacitet för värmeisolering för byggnader i högtemperaturområde - DSC-metod
ISO 9229, Värmeisolering - Terminologi
EN ISO 9229, Värmeisolering - Terminologi
ISO 29770, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av tjocklek hos värmeisoleringsprodukter för flytande golv
ISO 29768, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av dimensioner på provkroppar
ISO 29766, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av draghållfasthet parallellt med storytorna
ISO 29468, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av planhet
ISO 29466, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av tjocklek
ISO 29465, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av längd och bredd
ISO 9869-3, Värmeisolering - Byggnadselement - In-situ mätning av värmebeständighet och termisk transmittans - Del 3: Probe-införingsmetod
ISO 11855-4, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 4: Dimensionering och beräkning av den dynamiska värme- och kylkapaciteten i Thermo-Active Building Systems (TABS)
ISO 11855-3, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering, installation och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 3: Design och dimensionering
ISO 11855-2, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - strålningsverkande värme- och kylsystem- Del 2 Bestämning av designvärme och kylkapacitet
ISO 11855-1, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering, installation och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 1: Definition, symboler och kriterier för komfort
ISO 23766, Thermal insulating products for industrial installations — Determination of the coefficient of thermal expansion at sub-ambient temperatures
EN 16069:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av polyetylenskum (PEF) - Egenskapsredovisning
EN 13171:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade träfiberprodukter - Egenskapsredovisning
EN 13170:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av expanderad kork (ICB) - Egenskapsredovisning
EN 13169:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av expanderad perlit (EPB) - Egenskapsredovisning
EN 13168:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade träullsprodukter (WW) - Egenskapsredovisning
EN 13167:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade cellglasprodukter (CG) - Egenskapsredovisning
EN 13162:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) - Egenskapsredovisning
EN 13166:2012+A2:2016/A3, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av fenolcellplast (PF) - Egenskapsredovisning
EN 13165:2012+A2:2016/A3, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av styv uretancellplast (PUR) - Egenskapsredovisning
EN 13164:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av extruderad styrencellplast (XPS) - Egenskapsredovisning
EN 13163:2012+A2:2016/A3, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) - Egenskapsredovisning
EN 14908-7:2018, Open communication in building automation, controls and building management - Control Network Protocol - Part 7: Communication via internet protocols
EN 16025-1, Värme- och/eller ljudisoleringsprodukter i bygganläggning - EPS-inblandad puts - Del 1: Krav på EPS-inblandat bruk från fabrik
ISO 21105-2, Performance of buildings - Building enclosure thermal performance verification and commissioning - Part 2: Building envelope assembly(s)
EN ISO 22510, Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic systems - KNXnet/IP communication (ISO/DIS 22510:2018)
EN 14933, Värmeisolering och lättfyllning för anläggningskonstruktioner - Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) - Egenskapsredovisning
EN 16491, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade kompositprodukter - Egenskapsredovisning
ISO 29470, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av av densitet
ISO 16546, Värmeisoleringsprodukter för byggnadsapplikationer - Bestämning av frostbeständighet
ISO 16534, Värmeisoleringsprodukter för byggnadsapplikationer - Bestämning av krypning vid konstant tryckspänning
EN ISO 52022-5, Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 5: Calculation procedures for adaptive building envelope elements
ISO 52022-5, Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 5: Calculation procedures for adaptive building envelope elements
EN 215, Termostatstyrda radiatorventiler - Fordringar och provningsmetoder
ISO 23327, Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of moisture sorption/desorption properties in response to temperature variation
EN 15501:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av expanderad perlit (EP) och av exfolierad vermiculit (EV) - Egenskapsredovisning
EN 14314:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av fenolcellplast (PF) - Egenskapsredovisning
EN 14313:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av expanderad etencellplast (PEF) - Egenskapsredovisning
EN 14309:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) - Egenskapsredovisning
EN 14308:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av styv uretancellplast (PUR) och styv isocyanuratcellplast (PIR) - Egenskapsredovisning
EN 14307:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av extruderad styrencellplast (XPS) - Egenskapsredovisning
EN 14306:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av kalciumsilikat (CS) - Egenskapsredovisning
EN 14305:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av cellglas (CG) - Egenskapsredovisning
EN 14304:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade flexibla elastomeriska produkter med sluten cellstruktur, exempelvis cellgummi (FEF) - Egenskapsredovisning
EN 14303:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) - Egenskapsredovisning
EN 13495, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av draghållfastheten hos system av puts på utvändig värmeisolering för ytterväggar
ISO/TS 52127-2, Energy performance of buildings - Building automation, controls and building management - Part 2: Explanation and justification of ISO 52127-1
ISO/TR 52120-2, Energy performance of buildings - Contribution of building automation and controls and building management - Part 2: Explanation and justification of ISO 52120-1
ISO 12241, Värmeisolering av installationer - Beräkningsregler
ISO 16535, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vattenabsorption vid långvarig nedsänkning i vatten
ISO 16536, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vattenabsorption vid långvarig diffusion
ISO 29767, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vattenabsorption vid partiell nedsänkning
ISO 52120-1, Energy performance of buildings - Contribution of building automation and controls and building management - Part 1: Modules M10-4,5,6,7,8,9,10
ISO 52127-1, Energy performance of buildings - Building automation, controls and building management - Part 1: Building management system (Modules M10-12)
EN 13494, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av draghållfastheten mellan lim och värmeisolering eller mellan grundningsputs och värmeisolering
EN 16809-1, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - In situ-formad lösfyllnadsisolering av expanderad polystyren (EPS) pärlor och bundna expanderade polystyrenpärlor - Del 1: Egenskapsredovisning för bundna och lösfyllnadsprodukter före installation
ISO 19467-2, Thermal Performance of windows and doors - Determination of solar heat gain coefficient using solar simulator - Part 2: Centre of gazing, normal and off-normal incidence
ISO 22511, Design process of natural ventilation for reducing cooling demand in energy-efficient non-residential buildings
EN 16012, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Reflekterande isoleringsprodukter - Bestämning av termiska egenskaper
ISO 22510, Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic systems - KNXnet/IP communication
ISO 22482, Thermal insulation products - Aerogel blanket for buildings - Determination of physical properties
ISO 52031, Byggnaders energiprestanda - Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet - System för avgivning av värme och kyla till rum
EN ISO 29767, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vattenabsorption vid partiell nedsänkning
EN ISO 16536, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vattenabsorption vid långvarig diffusion
EN ISO 16535, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vattenabsorption vid långvarig nedsänkning i vatten
EN 17140, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabriksbyggda vakuumisoleringspaneler (VIP)
EN ISO 6781-1, Performance of buildings - Detection of heat air and moisture irregulartites in buildings by infrared methods - Part 1 General Procedures
EN 17237, Värmeisoleringsprodukter för byggnader- Putsade fasadsystem på extern värmeisolering (ETICS) - Specifikation
ISO 22185, Design of building components and built environment for avoiding moisture damages
ISO 22162, Thermal insulation - Determination of thermal conductivity by Guarded Hot Plate Method at elevated temperature from 100 °C to 800 °C
ISO 22097, Thermal Insulation - Reflective insulation products - Determination of the thermal performance
ISO 21936, Shutters and external venetian blinds - Resistance to operation in frosty conditions - Test method
ISO 21935, Thermal Performance of window and door systems-Determination of solar heat gain coefficient of the centre of glazing using solar simulator
ISO 21901, Test method for thermal diffusivity of thermal insulation -Periodic heat method
EN 14063-1, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - In situ-formad lös lättklinker - Del 1: Egenskapsredovisning för lösfyllnadsprodukter före installation
ISO 17738-2, Thermal insulation products - Exterior insulation and finish systems (EIFS) - Part 2: Installation
ISO 17738-3, Värmeisoleringsprodukter - Exteriörisolerings- och ytbehandlingssystem - Del 3: Designkrav
EN ISO 16484-2, Styr-, regler- och övervakningssystem i byggnader (BACS) - Del 2: Hårdvara
ISO 18566-6, Building environment design - Design, test methods, control of hydronic radiant heating and cooling panel systems - Part 6: Input parameters for the energy calculation
ISO 11855-7, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 7: Inparameter för energiberäkningen
EN 17139, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter baserade på vegetabiliska fibrer (VFBP)
ISO 19455-1, Planering för funktionell prestandatestning för byggnadsinstallation - Del 1: Sekundär hydropump, system och tillhörande kontroll
EN 16977, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade kalciumsilikat (CS) produkter - Specifikation
ISO 21105-1, Performance of buildings - Building enclosure thermal performance verification and commissioning - Part 1: General requirements
ISO 16484-2, Styr-, regler- och övervakningsystem i byggnader (BACS) - Del 2: Hårdvara
EN 16863, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade reflekterande isoleringsprodukter (RI) - Specifikation
EN 16854, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fastställande av sot-brandmotstånd hos värmeisoleringsprodukter för användning i skorstenar
ISO 20734, Building Environment Design-Daylighting Design Procedure for Indoor Visual Environment
ISO/TR 17772-2, Indata för konstruktion och bestämning av energiprestanda i byggnader- Del 2: Guide för Inomhusmiljö gällande luftkvalitet, termiskt klimat, ljus och buller
ISO/TR 20293, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabriksbyggda produkter av XYZ - Modellformat och specifikation
EN ISO 6781-2, Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 2: Equipment Requirements
ISO 19454, Building environment design - Indoor environment - Daylight opening design for sustainability principles in visual environment
ISO 16813, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Innemiljö - Generella principer
ISO 16478.3, Värmeisoleringsprodukter - Isolermaterial till vacuumskivor - Specifikation
Visa fler Visa färre
Utgivet 263 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 7 arbetsgrupper
SIS/TK 189/AG 01, Material- och isoleringssystem
SIS/TK 189/AG 02, Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter
SIS/TK 189/AG 03, Värme och kylsystem
SIS/TK 189/AG 04, Innemiljö
SIS/TK 189/AG 05, Energiprestanda
SIS/TK 189/AG 08, Byggnadsautomation
SIS/TK 189/AG 50, AG Ordförande
Visa fler Visa färre
Deltagare 22 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Bauer Watertechnology AB Syd, Landskrona
Boverket, Karlskrona
Cementa AB, Malmö
Danfoss AB, Linköping
Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB, Stockholm
IVL Svenska Miljöinstitutet, MALMÖ
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
KNX Sweden, Helsingborg
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Nibe AB, Markaryd
OC Paroc, Skövde
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Saint-Gobain Sweden AB, Billesholm
Saint-Gobain Sweden AB / Weber, Göteborg
Saint-Gobain Sweden AB / Weber, Vintrie
Schneider Electric Buildings AB, Malmö
Statens Energimyndighet, Eskilstuna
Svenska kyl & värmepumpföreningen, Bromma
Sveriges Byggindustrier BI, Stockholm
Uponor AB, Virsbo
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader Energi- och värmeöverföring Terminologi och dokumentation Geologi, meteorologi, hydrologi Färg- och ljusmätning Instrument för temperaturmätning Värmepumpar Värmeåtervinning, värmeisolering IT-tillämpningar Cellmaterial Byggnadsmaterial och byggnader Byggnadsdelar Byggstandardpaket Anläggningsarbete Byggnadsmaterial och byggnader