Standardutveckling · SIS/TK 189

Innemiljö och energianvändning i byggnader

Byggnader svarar för cirka 40 procent av energianvändningen inom EU. I såväl nya som befintliga hus finns stora möjligheter till energieffektivisering och förbättrad innemiljö. Denna kommitté arbetar med klassnings-, beräknings- och provningsmetoder för hela byggnader, byggprodukter och installationer samt produktstandarder för isolermaterial och installationsprodukter. Kommittén arbetar såväl med nationella standarder som internationella standarder inom CEN och ISO.

Den primära målsättningen med kommittén ”Innemiljö och energianvändning i byggnader”, SIS/TK 189, är att ta fram hjälpmedel  för att bedöma en byggnads och dess ingående komponenters energianvändning samt bidra till energieffektivisering och att säkerställa god innemiljö för brukarna. Hur bygg- och installationsteknik samspelar i byggnaden är grundläggande för att byggnaden ska fungera väl som helhet, detta samordnas i standarderna i ett övergripande perspektiv. Produktion och tillförsel av energi, som ligger utanför byggnaden eller anläggningen, ingår dock inte i kommitténs arbete.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Arbetar nu med 130 standarder
ISO 16813, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Innemiljö - Generella principer
EN ISO 6781-2, Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 2: Equipment Requirements
ISO/TR 20293, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabriksbyggda produkter av XYZ - Modellformat och specifikation
ISO 20734, Building Environment Design-Daylighting Design Procedure for Indoor Visual Environment
ISO 16484-2, Styr-, regler- och övervakningsystem i byggnader (BACS) - Del 2: Hårdvara
ISO 21239, Thermal insulation products for building - Reflective insulating products - Specification
EN 16977, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade kalciumsilikat (CS) produkter - Specifikation
EN 17139, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter baserade på vegetabiliska fibrer (VFBP)
EN ISO 16484-2, Styr-, regler- och övervakningssystem i byggnader (BACS) - Del 2: Hårdvara
ISO 21901, Thermal insulation - Test method for thermal diffusivity - Periodic heat method
ISO 21935, Thermal Performance of window and door systems-Determination of solar heat gain coefficient of the centre of glazing using solar simulator
ISO 22097, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Reflekterande isoleringsprodukter - Bestämning av termiska egenskaper
ISO 22185-1, Diagnostisering av fuktskador i byggnader och implementering av reparationsmetoder - Del 1: Principer, nomenklatur och fukttransportmekanismer
EN 17140, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabriksbyggda vakuumisoleringspaneler (VIP)
ISO 22482, Thermal insulation products - Aerogel blanket for buildings - Determination of physical properties
EN 16012, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Reflekterande isoleringsprodukter - Bestämning av termiska egenskaper
ISO 22511, Design process of natural ventilation for reducing cooling demand in energy-efficient non-residential buildings
ISO 19467-2, Thermal Performance of windows and doors - Determination of solar heat gain coefficient using solar simulator - Part 2: Centre of glazing
ISO 52127-1, Energiprestanda av byggnader -Byggnadsautomationssystem -Del 1 Modul M10-12
ISO 52120-1, Energy performance of buildings - Contribution of building automation and controls and building management - Part 1: Modules M10-4,5,6,7,8,9,10
ISO 12241, Värmeisolering av installationer - Beräkningsregler
ISO/TR 52120-2, Energiprestanda av byggnader -Bidrag från byggnadsautomation, styrning och byggnadsförvaltning -Del 2: Förklaringar och motiveringar till ISO 52120-1
ISO/TR 52127-2, Energiprestanda av byggnader -Byggnadsautomation, styrning och byggnadsförvaltning -Del 2: Förklaring och motivering av CEN ISO/TR 52127-1
EN 14303:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) - Egenskapsredovisning
EN 14304:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade flexibla elastomeriska produkter med sluten cellstruktur, exempelvis cellgummi (FEF) - Egenskapsredovisning
EN 14305:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av cellglas (CG) - Egenskapsredovisning
EN 14306:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av kalciumsilikat (CS) - Egenskapsredovisning
EN 14307:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av extruderad styrencellplast (XPS) - Egenskapsredovisning
EN 14308:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av styv uretancellplast (PUR) och styv isocyanuratcellplast (PIR) - Egenskapsredovisning
EN 14309:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) - Egenskapsredovisning
EN 14313:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av expanderad etencellplast (PEF) - Egenskapsredovisning
EN 14314:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av fenolcellplast (PF) - Egenskapsredovisning
EN 15501:2015/A1, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade produkter av expanderad perlit (EP) och av exfolierad vermiculit (EV) - Egenskapsredovisning
ISO 23327, Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of moisture sorption/desorption properties in response to temperature variation
ISO 52022-5, Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 5: Calculation procedures for adaptive building envelope elements
EN ISO 52016-3, Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 5: Calculation procedures for adaptive building envelope elements
EN 16491, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade kompositprodukter - Egenskapsredovisning
EN 14933, Värmeisolering och lättfyllning för anläggningskonstruktioner - Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) - Egenskapsredovisning
EN WI 00228082, Heating systems and water based cooling systems in buildings - Heat recovery from waste water
ISO 21105-2, Performance of buildings - Building enclosure thermal performance verification and commissioning - Part 2: Building envelope assembly(s)
EN 16025-1, Värme- och/eller ljudisoleringsprodukter i bygganläggning - EPS-inblandad puts - Del 1: Krav på EPS-inblandat bruk från fabrik
EN 13163:2012+A2:2016/A3, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) - Egenskapsredovisning
EN 13164:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av extruderad styrencellplast (XPS) - Egenskapsredovisning
EN 13165:2012+A2:2016/A3, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av styv uretancellplast (PUR) - Egenskapsredovisning
EN 13166:2012+A2:2016/A3, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av fenolcellplast (PF) - Egenskapsredovisning
EN 13162:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) - Egenskapsredovisning
EN 13167:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade cellglasprodukter (CG) - Egenskapsredovisning
EN 13168:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade träullsprodukter (WW) - Egenskapsredovisning
EN 13169:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av expanderad perlit (EPB) - Egenskapsredovisning
EN 13170:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av expanderad kork (ICB) - Egenskapsredovisning
EN 13171:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade träfiberprodukter - Egenskapsredovisning
EN 16069:2012+A1:2015/A2, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av polyetylenskum (PEF) - Egenskapsredovisning
ISO 23766, Thermal insulating products for industrial installations — Determination of the coefficient of thermal expansion at sub-ambient temperatures
ISO 11855-1, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering, installation och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 1: Definition, symboler och kriterier för komfort
EN ISO 11855-1, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering, installation och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 1: Definition, symboler och kriterier för komfort
ISO 11855-2, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - strålningsverkande värme- och kylsystem- Del 2 Bestämning av designvärme och kylkapacitet
EN ISO 11855-2, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering, installation och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 2: Bestämning av design värme- och kylkapacitet
ISO 11855-3, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering, installation och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 3: Design och dimensionering
ISO 11855-4, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 4: Dimensionering och beräkning av den dynamiska värme- och kylkapaciteten i Thermo-Active Building Systems (TABS)
EN ISO 11855-4, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering, installation och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 4: Dimensionering och beräkning av den dynamiska värme- och kylkapaciteten i Thermo-Active Building Systems (TABS)
ISO 9869-3, Värmeisolering - Byggnadselement - In-situ mätning av värmemotstånd och termisk transmittans - Del 3: Probe-införingsmetod
ISO 29465, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av längd och bredd
ISO 29466, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av tjocklek
ISO 29468, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av planhet
ISO 29766, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av draghållfasthet parallellt med storytorna
ISO 29768, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av dimensioner på provkroppar
ISO 29770, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av tjocklek hos värmeisoleringsprodukter för flytande golv
ISO 24144, Värmeisolering - Provningsmetod för specifik värmekapacitet för värmeisolering för byggnader i högtemperaturområde - DSC-metod
ISO 16815, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Utformning och utvärdering av termisk inomhusmiljö
ISO 24260, Värmeisoleringsprodukter - Hampfibermatta och board -Specifikation
EN 13497:2018/A1, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av slaghållfasthet hos system av puts på utvändig värmeisolering för ytterväggar
ISO 24285, Värmeisolering för teknisk isolering och industriella applikationer - Cellglasprodukter - Specifikation
ISO 29469, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av egenskaper vid kortvarig tryckbelastning
ISO 24359-1, Building commissioning process planning - Part 1: New buildings
ISO 17738-1:2020, Termiska isoleringsprodukter -exteriör isolering och slutsystem - Del 1: Material och system
EN 15732, Värmeisolering och lättfyllning för anläggningskonstruktioner (CEA) - Expanderade lättklinkerprodukter
ISO 24365, Radiators and convectors - Methods and rating for determining the heat output
EN 17423, Byggnaders energiprestanda - Bestämning och rapportering av primära energifaktorer (PEF) och CO2-utsläppskoefficient - Allmänna principer, modul M1-7
ISO 8145, Thermal insulation - Mineral wool board for overdeck insulation of roofs - Specification
EN ISO 52016-5, Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 5: Specific criteria and validation procedures
ISO 52032, Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Space distribution systems (DHW, heating and cooling), Module M3-6, M4-6, M8-6
ISO 18393-1, Thermal insulation products - Determination of ageing by settlement - Part 1: Blown loose-fill insulation for ventilated attics, humidity and temperature cycling
ISO 18393-2, Thermal insulation products - Determination of ageing by settlement - Part 2: Blown loose fill and injected insulation for cavity walls and timber and steel framed walls, simulating vibration
ISO 18393-3, Thermal insulating products — Determination of ageing by settlement — Part 3: Determination of settlement for blown or injected loose fill insulation for closed cavities, simulating humidity and temperature cycling
ISO 18393-4, Thermal insulation products - Determination of ageing by settlement - Part 4: Blown loose-fill insulation for ventilated attics, vibration
ISO 52016-5, Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 5: Specific criteria and validation procedures
ISO 12571, Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter - Bestämning av hygroskopiska sorptionsegenskaper
EN ISO 12571, Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter - Bestämning av hygroskopiska sorptionsegenskaper
ISO 24353:2008/Amd 1, Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter - Bestämning av fuktupptagning/fuktavgivning vid variationer i omgivande luftfuktighet — Tillägg 1
EN ISO 52127-1, Energiprestanda av byggnader -Byggnadsautomationssystem -Del 1 Modul M10-12
ISO 6781-1, Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 1: General procedures
ISO 52016-3, EEnergy performance of buildings — Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads — Part 3: Calculation procedures regarding adaptive building envelope elements
ISO 11855-5, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering, installation och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 5: Installation
ISO 18566-5, Building environment design — Design, test methods and control of hydronic radiant heating and cooling panel systems — Part 5: Ceiling mounted radiant panels
EN 1264-1, Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols
EN 1264-2, Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 2: Floor heating: Prove methods for the determination of the thermal output using calculation and test methods
EN 1264-3, Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 3: Dimensioning
EN 1264-4, Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 4: Installation
EN 1264-5, Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 5: Heating and cooling surfaces embedded in floors, ceilings and walls - Determination of the thermal output
EN 15316-4-1:2017/A1, Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-1: Space heating and DHW generation systems, combustion systems (boilers, biomass), Module M3-8-1, M8-8-1
EN 15316-4-2:2017/A1, Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems, Module M3-8-2, M8-8-2
EN 15316-4-4:2017/A1, Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated cogeneration systems, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
EN 15316-4-8:2017/A1, Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-8: Space heating generation systems, air heating and overhead radiant heating systems, including stoves (local), Module M3-8-8
EN 15316-5:2017/A1, Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-8: Space heating generation systems, air heating and overhead radiant heating systems, including stoves (local), Module M3-8-8
EN 14336, Heating systems and water based cooling systems in buildings - Installation and commissioning of water based heating systems
EN ISO 11855-3, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering, installation och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 3: Design och dimensionering
EN ISO 11855-5, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering, installation och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 5: Installation
CEN ISO/TR 52120-2, Energiprestanda av byggnader -Bidrag från byggnadsautomation, styrning och byggnadsförvaltning -Del 2: Förklaringar och motiveringar till ISO 52120-1
CEN ISO/TR 52127-2, Energiprestanda av byggnader -Byggnadsautomation, styrning och byggnadsförvaltning -Del 2: Förklaring och motivering av CEN ISO/TR 52127-1
EN 13321-1, Öppen datakommunikation inom byggnadsautomation - Elektroniska system för egnahem och byggnader - Del 1: Produkt- och systemkrav
EN ISO 52120-1, Energy performance of buildings - Contribution of building automation and controls and building management - Part 1: Modules M10-4,5,6,7,8,9,10 (ISO/DIS 52120-1:2020)
EN ISO 22097, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Reflekterande isoleringsprodukter - Bestämning av termiska egenskaper
EN ISO 12241, Värmeisolering av installationer - Beräkningsregler
ISO 52000-3, Byggnaders energiprestanda - Övergripande standard om Direktivet om Byggnaders Energiprestanda, EPBD — Del 3: Bestämning och rapportering av primära energifaktorer (PEF) och koldioxidutsläppsfaktorer
ISO 12569, Thermal performance of buildings and materials — Determination of specific airflow rate in buildings — Tracer gas dilution method
ISO 17738-4, Thermal insulation products — Exterior insulation finish systems — Part 4: Part 4 Inspection
ISO/TS 23764, Approach for non-residential Zero Energy Buildings (ZEB)
CEN/TS 16628, Byggnaders energiprestanda - Grundlägganda principer för EPB standarder
CEN/TS 16629, Byggnaders energiprestanda - Detaljerade tekniska regler för EPB standarder
ISO 21105-3, Byggnaders prestanda - Verifiering och beställning av klimatskärms termisk prestanda - Del 3: Grundläggning - Fuktskydd, ångspärr och isolering
ISO 12623, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of short-term water absorption by partial immersion of preformed pipe insulation
ISO 12624, Thermal insulation products - Determination of trace quantities of water soluble chloride, fluoride, silicate, sodium ions and pH
ISO 12628, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of dimensions, squareness and linearity of preformed pipe insulation
ISO 12629, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of water vapour transmission properties of preformed pipe insulation
ISO 18096, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Bestämning av högsta användningstemperatur hos förformad rörisolering
ISO 18097, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Bestämning av högsta användningstemperatur
ISO 18098, Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Bestämning av skenbar täthet av förformade rörisolering
EN WI 00247123, Building automation and control systems — Part 4: Control applications
ISO 9869-2:2018/Amd 1, Thermal insulation — Building elements — In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance — Part 2: Infrared method for frame structure dwelling — Amendment 1: Example of calculation of uncertainty analysis
ISO 16478, Värmeisoleringsprodukter - Isolermaterial till vacuumskivor - Specifikation
Visa fler Visa färre
Utgivet 266 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 7 arbetsgrupper
SIS/TK 189/AG 01, Material- och isoleringssystem
SIS/TK 189/AG 02, Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter
SIS/TK 189/AG 03, Värme och kylsystem
SIS/TK 189/AG 04, Innemiljö
SIS/TK 189/AG 05, Energiprestanda
SIS/TK 189/AG 08, Byggnadsautomation
SIS/TK 189/AG 50, AG Ordförande
Visa fler Visa färre
Deltagare 24 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Bauer Watertechnology AB Syd, Landskrona
Cementa AB, Malmö
Danfoss AB, Linköping
Energiföretagen Sverige, Stockholm
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB, Uppsala
Installatörsföretagen Service i Sverige AB, Stockholm
IVL Svenska Miljöinstitutet, MALMÖ
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, STOCKHOLM
JM AB, Stockholm
Kingspan Insulation AB, Mölndal
KNX Sweden, Helsingborg
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Nibe AB, MARKARYD
Nordiska Plaströrgruppen, STOCKHOLM
Paroc AB, SKÖVDE
RISE AB, Borås
Saint-Gobain Sweden AB, Billesholm
Schneider Electric Buildings AB, MALMÖ
SIGA Cover AG, Ruswil
Statens Energimyndighet, ESKILSTUNA
Svenska kyl & värmepumpföreningen, Bromma
Uponor AB, Virsbo
Weber, VINTRIE
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 31 internationella kommittéer
ISO/TC 163, Thermal performance and energy use in the built environment
ISO/TC 163/SC 1, Test and measurement methods
ISO/TC 163/SC 1/WG 20, Test methods at cryogenic temperature
ISO/TC 163/SC 1/WG 21, Test method for Specific heat capacity of thermal insulation for buildings at elevated temperature range
ISO/TC 163/SC 2, Calculation methods
ISO/TC 163/SC 3, Thermal insulation products
ISO/TC 163/WG 4, Joint ISO/TC 163 - ISO/TC 205 WG: Energy performance of buildings using holistic approach
ISO/TC 205/JWG 11, Joint ISO/TC 205 - ISO/TC 163 WG: Moisture damage
ISO/TC 205/WG 2, Design of energy-efficient buildings
ISO/TC 205/WG 3, Building Automation and Control System (BACS) Design
ISO/TC 205/WG 5, Indoor thermal environment
ISO/TC 205/WG 8, Radiant heating and cooling systems
ISO/TC 205/WG 9, Heating and cooling systems
CEN/TC 130, Space heating and/or cooling appliances without integral thermal sources
CEN/TC 130/WG 12, Connections for heating appliances
CEN/TC 130/WG 9, Floor heating - Systems and components
CEN/TC 228, Heating systems and water based cooling systems in buildings
CEN/TC 228/WG 4, Calculation methods and system performance and evaluation
CEN/TC 247, Building Automation, Controls and Building Management
CEN/TC 247/WG 4, Open System Data Transmission
CEN/TC 371, Energy Performance of Buildings project group
CEN/TC 88, Thermal insulating materials and products
CEN/TC 88/WG 10, Building equipment and industrial installations
CEN/TC 88/WG 15, In situ formed insulation products
CEN/TC 88/WG 18, External thermal insulation composite systems
CEN/TC 88/WG 2, Coordinating group
CEN/TC 88/WG 20, Expanded clay lightweight aggregates
CEN/TC 88/WG 3, Mineral wool
CEN/TC 89, Thermal performance of buildings and building components
CEN/TC 89/WG 10, Moisture
CEN/TC 89/WG 7, Thermal properties of doors and windows
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Energi- och värmeöverföring (01.040.27) Terminologi och dokumentation (01) Geologi, meteorologi, hydrologi (07.060) Färg- och ljusmätning (17.180.20) Instrument för temperaturmätning (17.200.20) Värmepumpar (27.080) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220) IT-tillämpningar (35.240) Cellmaterial (83.100) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsdelar (91.060) Byggstandardpaket (92) Anläggningsarbete (93) Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

ISO Focus: Creating sustainable cities

SIS/TK 189 deltar bland annat i ISO-standardiseringen via ISO/TC 163. ISO/TC 163 har svenskt sekretariat och förvaltar bland annat standardserien 52000. Mer om detta kan du i läsa i senaste numret av ISO Focus.

Läs och ladda ned

Kalender
2020
september
mån
28
SIS TK 189 AG 02 möte
10:00 - 11:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Emma Risén
Projektledare
emma.risen@sis.se

Kerstin Söderberg
Projektledare
kerstin.soderberg@sis.se

Anette Lindor Norén
Projektassistent
anette.noren@sis.se