Standard Svensk standard · SS 274009

Värmeisolering - Rörledningar - Ekonomisk beräkning

Status: Gällande

Omfattning
I denna standard redovisas de kostnadsposter som bör beaktas vid ekonomisk bedömning av olika isolerutförande hos värmeförande ledningar.

I standarden tas hänsyn såväl till investeringskostnaden som till underhålls- och driftkostnader, vilka medelst vissa faktorer räknas om till nuvärdeskostnader och vilka sammantahna redovisas som en jämförelsekostnad.

Jämförelsekostnaden beräknas för olika isolerutföranden och det utförande som ger det lägsta värdet beaktas som det mest ekonomiska.

Vid beräkning enligt denna standard kan de kostnadsposter utelämnas som ej aktuella eller ej påverkar syftet med kostnadsjämförelsen.

Stadnarden är i första hand avsedd att tillämpa vid val av isolerutförande men kan även tillämpas för enstaka ledning vid bedömande av förhållandet mellan å ena sidan investerings- och underhållskostnader och å andra sidan värmeförlustkostnaden. Metoden kan också användas vid känslighetsanalys med variabler i ingående faktorer.

I bilagor till standarden ges uträlnade värden för vissa aktuella faktorer och exempel på beräkning av jämförelsekostnaden samt formler som kan användas vid beräkning av värmeförluster hos ledningar i luft eller i mark.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-6716

Utgåva: 1

Fastställd: 1984-06-25

Antal sidor: 22