Standardutveckling · SIS/TK 433

Färg och lack

Inom Europa och globalt pågår arbete med att fastställa standarder för färg- och lackproduktion samt för ytbehandling av trä, metall, betong eller puts. Över 200 standarder har arbetats fram inom området, bland annat den svenska standarden för   färg- och kulörbeteckningar, NCS-systemet. Det svenska arbetet sker i vår tekniska kommitté för Färg och lack.

 I Sverige startade standardiseringsarbetet inom färg och lack i början på 1970-talet. I dag deltar det svenska projektet aktivt i det europeiska och globala standardiseringsarbetet. Totalt har över 200 standarder arbetats fram inom området.

De övergripande målen med inom Färg och lack är att ta fram standarder inom:

• Provningsmetoder och krav för färg och lack bl.a. för ytbehandling av betong, puts,
metall och trä.

• Provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel.

• Ett gemensamt system för klassificering och terminologi

Projektet behandlar ej färg och lack som används för korrosionsskydd. Detta område bevakas av den tekniska kommittén Korrosion, SIS/TK 146

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 106 standarder
EN ISO 787-15, Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 15: Jämförelse av resistens mot ljus av färgade pigment av liknande slag
EN ISO 787-13, General methods of test for pigments and extenders - Part 13: Determination of water-soluble sulfates, chlorides and nitrates (ISO/FDIS 787-13:2019)
ISO 787-15, General methods of test for pigments and extenders - Part 15: Comparison of resistance to light of coloured pigments of similar types
ISO 17872, Färg och lack - Riktlinjer för införande av repor genom beläggningar på provplåtar av metall före korrosionsprovning
EN ISO 13076, Färg och Lack - Ljuskällor och tillvägagångssätt vid visuell bedömning av lacker
EN ISO 11890-2, Färg och lack - Bestämning av halten flyktiga organiska föreningar (VOC) - Del 2: Gaskromatografisk metod
ISO 787-13, General methods of test for pigments and extenders - Part 13: Determination of water-soluble sulfates, chlorides and nitrates
ISO 24257-4, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) and/or semi-volatile organic compound (SVOC) content - Part 4: Gas-chromatographic method with headspace injection for VOC determination
ISO 24257-3, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) and/or semi-volatile organic compound (SVOC) content - Part 3: Gravimetric method for VOC determination
ISO 24257-1, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) and/or semi-volatile organic compound (SVOC) content - Part 1: Guidance for the selection of test methods
EN ISO 9514, Färg och lack - Bestämning av brukstid hos färg av flerkomponenterstyp - Provberedning, konditionering samt riktlinjer för provning
EN ISO 8504-2, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Förbehandlingsmetoder - Del 2: Blästring
ISO 3233-1, Färg och lack - Bestämning av volymtorrhalt - Del 1: Metod som bygger på en applicerad testpanel som med hjälp av Akimedes princip bestämmer volymtorrhalt och den torra filmens densitet
EN ISO 3233-1, Färg och lack - Bestämning av volymtorrhalt - Del 1: Metod som bygger på en applicerad testpanel som med hjälp av Akimedes princip bestämmer volymtorrhalt och den torra filmens densitet
ISO 18451-1, Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 1: General terms
ISO 4625-1, Binders for paints and varnishes - Determination of softening point - Part 1: Ring-and-ball method Binders for paints and varnishes - Determination of softening point - Part 1: Ring-and-ball method
ISO 1524, Färg, lack och tryckfärg - Bestämning av rivningsgrad
ISO 18473-4, Functional pigments and extenders for special application - Part 4: Nanoscale titanium dioxide for photocatalytic application
ISO 15528, Färg och lack - Färg, lack och råvaror till färg och lack - Provtagning
ISO 18314-4, Analytical colorimetry - Part 4: Metamerism index for pairs of samples at change of illuminant
ISO/TS 23973, Liquid Chromatography at Critical Conditions (LCCC) - Chemical heterogenity of polyethylene oxides
ISO 13885-3, Binders for paints and varnishes - Gel permeation chromatography (GPC) - Part 3: Water as eluent
ISO 13885-2, Binders for paints and varnishes - Gel permeation chromatography (GPC) - Part 2: N,N-Dimenthylacetamide (DMAC) as eluent
ISO 13885-1, Binders for paints and varnishes - Gel permeation chromatography (GPC) - Part 1: Tetrahydrofuran (THF) as eluent
ISO 787-25, Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 25: Jämförelse av färg i fullnyans system med vita, svarta och färgade pigment - Kolorimetrisk metod
EN 927-7, Färg och lack - Färger och färgsystem för målning på trä utomhus - Del 7: Bedömning av resistens mot kvistgulning
EN 16074, Färg och lack - Bestämning av vikttorrhalt och sträckförmåga hos bandlackeringsprodukter
EN 13523-19, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 19: Utformning av provpaneler och metod för utomhusexponering
EN 13523-17, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 17: Vidhäftning av skyddsfilm
EN 13523-11, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 11: Bestämning av härdighet mot lösningsmedel
ISO 23497, Determination of pH value - Technical buffer solutions, preferably for the calibration of technical measuring installations
ISO 23496, Determination of pH value - Reference buffer solutions for the calibration of pH measuring equipment
ISO 2808, Färg och lack - Metoder för bestämning av skikttjocklek
EN ISO 6504-3, Färg och lack - Bestämning av täckförmåga - Del 3: Bestämning av kontrastförhållande av ljusa kulörer vid en fast sträckförmåga (ISO 6504-3:2006)
ISO 276, Bindemedel för färg och lack - Standolja - Krav och provningsmetoder
EN ISO 276, Bindemedel för färg och lack - Standolja - Krav och provningsmetoder
EN ISO 18473-3, Funktionella pigment och fyllnadsmedel för specialtillämpningar- Del 3: Förångad kiseldioxid för tillämpning av silikongummi (ISO 18473-3:2018)
EN ISO 3233-2, Färg och lack - Bestämning av volymtorrhalt - Del 2: Bestämning genom mätning av torrfilmdensitet
CEN/TS 927-8, Paints and varnishes — Coating materials and coating systems for exterior wood — Determination of the adhesion on wood after water exposure by a double-X-cut test
ISO 22557, Färg och lack - Skraptest med en fjäderbelastad penna
EN ISO 17872, Färg och lack - Riktlinjer för införande av repor genom beläggningar på provplåtar av metall före korrosionsprovning
EN ISO 2431, Färg och lack - Bestämning av utrinningstid med utloppsbägare
ISO 7783, Färg och lack - Bestämning av vattenånggenomträngligheten - Koppmetoden
ISO 22518, Paints and varnishes - Determination of solvents in water-thinnable coating materials - Gas-chromatographic method
ISO 2431, Färg och lack - Bestämning av utrinningstid med utloppsbägare
EN ISO 1518-1, Färg och lack - Bestämning av repningsmotstånd - Del 1: Metod med konstant belastning
EN ISO 1518-2, Färg och lack - Bestämning av repningsmotstånd - Del 2: Metod med varierbar belastning
ISO 1518-2, Färg och lack - Bestämning av reptålighet - Del 2: Metod med varierbar belastning
ISO 3233-2, Färg och lack - Bestämning av volymtorrhalt - Del 2: Bestämning genom mätning av torrfilmdensitet
EN ISO 3251, Färg, lack och plaster - Bestämning av icke flyktiga beståndsdelar (vikttorrhalt)
EN ISO 2808, Färg och lack - Metoder för bestämning av skikttjocklek
EN , Paints and varnishes — Determination of preservatives in water-based coating materials and dispersions — Part 2: Determination of concentration of total formaldehyde
EN , Paints and varnishes — Determination of preservatives in water-based coating materials and dispersions — Part 1: Determination of concentration of free formaldehyde
EN , Paints and varnishes — Determination of preservatives in water-based coating materials and dispersions — Part 3: Determination of isothiozolinones using HPLC
ISO 22553-9, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 9: Stoving loss
ISO 22553-8, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 8: Electric charge density
ISO 22553-7, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 7: Electrical wet-film resistance
ISO 22553-12, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 12: Sedimentation on horizontal areas
ISO 22553-6, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 6: Entry marks
ISO 22553-5, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 5: Determination of sieve residue
ISO 22553-11, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 11: Bath stability
EN 927-11, Färger och färgsystem för målning på trä utomhus-Del 11: Bedömning av luftblubblor i torr färgfilm
EN ISO 19403-6, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 6: Bestämning av dynamisk kontaktvinkel
EN ISO 19403-5, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 5: Bestämning av vätskans polära och dispersiva delar av ytspänning genom mätning av kontaktvinkel
EN ISO 19403-4, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 4: Bestämning av vätskans polära och dispersiva delar av ytspänning från gränsskiktsspänningen
EN ISO 19403-3, Paints and varnishes - Wettability - Part 3: Determination of the surface tension of liquids using the pendant drop method
EN ISO 19403-2, Paints and varnishes - Wettability - Part 2: Determination of the surface free energy of solid surfaces by measuring the contact angle
EN ISO 19396-2, Paints and varnishes - Determination of pH value - Part 2: pH electrodes with ISFET technology
EN ISO 19396-1, Färg och lack - Bestämning av pH-värde - Del 1: pH-elektroner med glasmembran
EN ISO 3668, Färg och lack - Visuell jämförelse av färgkulörer
EN ISO 19403-1, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 1: Terminologi och allmänna principer
EN ISO 19403-7, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 7: Bestämning av kontaktvinkel med lutande avrinningsvinkel
EN 927-13, Färg och lack - Färger och färgsystem för målning på trä utomhus - Del 13: Bestämning av slaghållfasthet för färg på träyta
EN 927-3, Färg och lack - Färger och färgsystem för målning på trä utomhus - Del 3: Testprocedur för naturlig åldring
EN ISO 16014-5, Plast - Bestämning av polymerers genomsnittliga molekylära massa och molekylära massfördelning vid användning av "size-exclusion" (gel) kromatografi - Del 5: Ljusspridningsmetod
ISO 8130-7, Coating powders - Part 7: Determination of loss of mass on stoving
ISO 8130-14, Coating powders - Part 14: Terminology
ISO 8130-13, Coating powders - Part 13: Particle size analysis by laser diffraction
ISO 8130-12, Coating powders - Part 12: Determination of compatibility
ISO 8130-11, Coating powders - Part 11: Inclined-plane flow test
ISO 8130-1, Coating powders - Part 1: Determination of particle size distribution by sieving
ISO 6504-3, Färg och lack - Bestämning av täckförmåga - Del 3: Bestämning av kontrastförhållande av ljusa kulörer vid en fast sträckförmåga
EN 12206-1, Paints and varnishes - Coating of aluminium and aluminium alloys for architectural purposes - Part 1: Coatings prepared from coating powder
ISO 4629-3, Binders for paints and varnishes - Determination of hydroxyl value - Part 3: Rapid test
ISO 3681, Bindemedel för färg och lack - Bestämning av förtvålningstal - Titrimetrisk method
ISO 23322, Paints and varnishes - Determination of solvents in coating materials containing organic solvents only - Gas-chromatographic method
EN 12878, Pigment för färgning av byggnadsmaterial baserat på cement och/eller kalk - Specifikationer och provningsmetoder
ISO 12944-9, Färg och lack - Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning - Del 9: Rostskyddssystem och metoder för utförande och laboratorieprovning på offshore och tillhörande konstruktioner
ISO 23169, Paints and varnishes -- On-site test methods on quality assessment for interior wall coatings
ISO 4623-1, Färg och lack - Bestämning av härdighet mot filiformkorrosion - Del 1: Stålunderlag
ISO 2812-5, Färg och lack - Bedömning av inverkan av vätskor - Del 5: Metod med användning av en ugn med temperaturgradient
ISO 6270-2, Paints and varnishes - Determination of resistance to humidity - Part 2: Condensation-water test atmospheres
ISO 2812-2, Färg och lack - Bestämning av härdighet mot vätskor - Del 2: Nedsänkning i vatten
ISO 22970, Paints and varnishes - Test method for evaluation of adhesion of elastic adhesives on coatings by peel test, peel strength test and tensile lap-shear strength test with additional stress by condensation test or cataplasm storage
ISO PRF 22969, Färg och Lack- Bestämning av solreflektans
EN ISO 6504-1, Färg och lack - Bestämning av täckförmåga - Del 1: Kubelka-Munk-metoden för vita och ljusa färger
ISO 22553-4, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 4: Compatibility of electro-deposition coating materials with liquid, paste-like and solid foreign materials
ISO 22553-3, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 3: Compatibility of electro-deposition coating materials with a reference oil
ISO 22553-2, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 2: Throwing power
ISO 22553-1, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 1: Terminology and general principle
ISO 4619, Torkmedel för färg och lack
ISO 150, Raw, refined and boiled linseed oil for paints and varnishes - Specifications and methods of test
ISO/TS 21555, Hardness and wear resistance of coatings
ISO 11890-2, Färg och lack - Bestämning av halten flyktiga organiska föreningar (VOC) - Del 2: Gaskromatografisk metod
ISO 16773-1, Färg och lack - Elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) på prover med hög-impedans-beläggning - Del 1: Termer och definitioner
ISO/TR 19402, Paints and varnishes - Adhesion of coatings
Visa fler Visa färre
Utgivet 289 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Malmö
KTF Organisation AB, Stockholm
NCS Colour AB, Stockholm
Rise Research Institutes of Sweden, Stockholm
Scania CV AB, Södertälje
Sherwin-Williams Sweden AB, Märsta
SSAB Europe AB Borlänge, Borlänge
Sveff Organisation AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 14 internationella kommittéer
ISO/TC 256, Pigments and extenders
ISO/TC 35, Paints and varnishes
ISO/TC 35/SC 10, Test methods for binders for paints and varnishes
ISO/TC 35/SC 9, General test methods for paints and varnishes
ISO/TC 35/SC 9/WG 32, Coating materials for wind-turbine rotor blades and tidal-stream-driven rotor blades
ISO/TC 35/WG 4, Binders for paints and varnishes
ISO/TC 35/WG 5, Naval stores
CEN/TC 139, Paints and varnishes
CEN/TC 139 /WG 2, Coatings systems for wood
CEN/TC 139/ WG 1, Coating systems for masonry
CEN/TC 139/WG 11, Sampling, conditioning and testing of paints and coatings according to the needs of CEN/TC 351/WG 2, Indoor Air
CEN/TC 139/WG 8, Implementation of established standards
CEN/TC 139/WG 9, Testing of coil coated metals
CEN/TC 298, Pigments and extenders
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Färgindustrin Färg och lack Målning Färgingredienser Färgingredienser Allmänt Pigment och fyllmedel Bindemedel Lösningsmedel Övrigt Målningsutrustning