Standardutveckling · SIS/TK 433

Färg och lack

Inom Europa och globalt pågår arbete med att fastställa standarder för färg- och lackproduktion samt för ytbehandling av trä, metall, betong eller puts. Över 200 standarder har arbetats fram inom området, bland annat den svenska standarden för   färg- och kulörbeteckningar, NCS-systemet. Det svenska arbetet sker i vår tekniska kommitté för Färg och lack.

 I Sverige startade standardiseringsarbetet inom färg och lack i början på 1970-talet. I dag deltar det svenska projektet aktivt i det europeiska och globala standardiseringsarbetet. Totalt har över 200 standarder arbetats fram inom området.

De övergripande målen med inom Färg och lack är att ta fram standarder inom:

• Provningsmetoder och krav för färg och lack bl.a. för ytbehandling av betong, puts,
metall och trä.

• Provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel.

• Ett gemensamt system för klassificering och terminologi

Projektet behandlar ej färg och lack som används för korrosionsskydd. Detta område bevakas av den tekniska kommittén Korrosion, SIS/TK 146

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 84 standarder
EN 12878, Pigment för färgning av byggnadsmaterial baserat på cement och/eller kalk - Specifikationer och provningsmetoder
ISO 23322, Paints and varnishes - Determination of solvents in coating materials containing organic solvents only - Gas-chromatographic method
EN 12206-1, Färg och lack - Beläggningar för aluminium och aluminiumlegeringar för dekorativa ändamål - Del 1: Beläggningar framställda av härdplast pulverfärg
ISO 8130-1, Coating powders - Part 1: Determination of particle size distribution by sieving
ISO 8130-11, Coating powders - Part 11: Inclined-plane flow test
ISO 8130-12, Coating powders - Part 12: Determination of compatibility
ISO 8130-13, Coating powders - Part 13: Particle size analysis by laser diffraction
ISO 8130-14, Coating powders - Part 14: Terminology
ISO 8130-7, Coating powders - Part 7: Determination of loss of mass on stoving
ISO 22553-9, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 9: Stoving loss
EN , Paints and varnishes — Determination of preservatives in water-based coating materials and dispersions — Part 3: Determination of isothiozolinones using HPLC
ISO 3233-2, Färg och lack - Bestämning av volymtorrhalt - Del 2: Bestämning genom mätning av torrfilmdensitet
ISO 1518-2, Färg och lack - Bestämning av reptålighet - Del 2: Metod med varierbar belastning
ISO 2431, Färg och lack - Bestämning av utrinningstid med utloppsbägare
EN ISO 276, Bindemedel för färg och lack - Standolja - Krav och provningsmetoder
ISO 23497, Determination of pH value - Technical buffer solutions, preferably for the calibration of technical measuring installations
ISO/TS 23973, Liquid Chromatography at Critical Conditions (LCCC) - Chemical heterogenity of polyethylene oxides
ISO 18473-4, Functional pigments and extenders for special application - Part 4: Nanoscale titanium dioxide for photocatalytic application
ISO 24257-1, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) and/or semi-volatile organic compound (SVOC) content - Part 1: Guidance for the selection of test methods
ISO 24257-3, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) and/or semi-volatile organic compound (SVOC) content - Part 3: Gravimetric method for VOC determination
ISO 24257-4, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) and/or semi-volatile organic compound (SVOC) content - Part 4: Gas-chromatographic method with headspace injection for VOC determination
ISO 13076, Färg och Lack - Ljuskällor och tillvägagångssätt vid visuell bedömning av lacker
ISO 3219-1, Rheology - Part 1: Vocabulary and symbols for rotational and oscillatory rheometry
ISO 3219-2, Rheology - Part 2: General principles of rotational and oscillatory rheometry
ISO 22553-13, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 13: Determination of re-solving behaviour
ISO 22553-14, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 14: Deposition behaviour
EN ISO 20566, Färg och lack - Bestämning av reptålighet hos färgsystem med biltvätt i laboratorieskala
EN ISO 15528, Färg och lack - Färg, lack och råvaror till färg och lack - Provtagning
EN ISO 16474-3, Färg och lack - Metoder för exponering mot ljuskällor i laboratoriemiljö - Del 3: Fluorescerande UV-lampor
ISO 28199-1, Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems related to the application process - Part 1: Relevant vocabulary and preparation of test panels
ISO 28199-2, Färg och lack - Utvärdering av appliceringsprocessens inverkan på färgskiktets egenskaper - Del 2: Kulörstabilitet, täckförmåga, återupplösning, översprayabsorption, vätning, yttextur och flammighe
ISO 28199-3, Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems related to the application process - Part 3: Assessment of sagging, formation of bubbles, pinholing and hiding power
ISO 8130-3, Coating powders - Part 3: Determination of density by liquid displacement pyknometer
ISO 8130-5, Coating powders - Part 5: Determination of flow properties of a powder/air mixture
ISO 8130-6, Coating powders - Part 6: Determination of gel time of thermosetting coating powders at a given temperature
ISO 8130-8, Pulverfärg - Del 8: Bedömning av lagringsstabilitet på ugnshärdande pulver
ISO 8130-10, Pulverfärg - Del 10: Bestämning av filmbildningseffektivitet
EN ISO 2810, Färg och lack - Naturlig åldring av - Exponering och bedömning
EN ISO 3219-1, Reologi - Del 1: Allmänna termer och definitioner för rotations- och oscillerande reometri
EN ISO 3219-2, Reologi - Del 2: Allmänna regler för rotations- och oscillerande reometri
ISO 8130-2, Coating powders - Part 2: Determination of density by gas comparison pyknometer (referee method)
EN ISO 8130-4, Pulverfärg - Del 4: Beräkning av lägsta explosionsgräns (ISO 8130-4:1992, inkl. korr 1:1993)
EN ISO 9038, Bestämning av fördröjd brännbarhet av vätskor
EN ISO 3262-19, Fyllnadsmedel för färger - Specifikationer och metoder för provning - Del 19: Utfällt kiseldioxid
EN ISO 3262-20, Fyllnadsmedel för färger - Specifikationer och metoder för provning - Del 20: Förångad kiseldioxid
ISO 16474-3, Färg och lack - Metoder för exponering mot ljuskällor i laboratoriemiljö - Del 3: Fluorescerande UV-lampor
ISO 8130-15, Pulverfärg - Del 15: Reologi
EN ISO 23168, Färg och lack - Bestämning av vattenhalt - Gaskromatografisk metod
EN ISO 23321, Lösningsmedel för färg och lack - Avmineraliserat vatten för industriella tillämpningar - Specifikation och provningsmetoder
CEN ISO/TR 21555, Färg och lack - Översikt över testmetoder för hårdhet och slitstyrka av färger och lacker
EN ISO 22516, Färg och lack- Praktisk bestämning av innehåll av icke-flyktiga och flyktiga ämnen vid applicering
EN ISO 22518, Färg och lack - Bestämning av lösningsmedel i vattenspädbara färger och färgsystem - Gaskromatografisk metod
EN ISO 22969, Färg och Lack- Bestämning av solreflektans
EN ISO 22553-1, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 1: Vocabulary (ISO 22553-1:2019)
EN ISO 22553-2, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 2: Throwing power (ISO 22553-2:2019)
EN ISO 22553-3, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 3: Compatibility of electro-deposition coating materials with a reference oil (ISO 22553-3:2019)
EN ISO 22553-4, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 4: Compatibility of electro-deposition coating materials with liquid, paste-like and solid foreign materials (ISO 22553-4:2019)
EN ISO 22553-5, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 5: Determination of sieve residue (ISO 22553-5:2019)
EN ISO 22553-6, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 6: Entry marks (ISO 22553-6:2019)
CEN ISO/TR 19402, Färg och lack - Vidhäftning av färger och lacker
EN ISO 21545, Färg och lack - Bestämning av sedimentation
EN ISO 20266, Färg och Lack- Bedömning av bildklarhet
EN ISO 22557, Färg och lack - Skraptest med en fjäderbelastad penna
EN ISO 22970, Paints and varnishes - Test method for evaluation of adhesion of elastic adhesives on coatings by peel test, peel strength test and tensile lap-shear strength test with additional stress by condensation test or cataplasm storage (ISO 22970:2019)
ISO 8130-16, Pulverfärg - Del 16: Bestämning av densitet genom vätskeersättning i en mätcylindrar
EN 15457, Färg och lack - Laboratoriemetod för provning av effekten mot svamptillväxt hos konserveringsmedel i ytbeläggningar
EN ISO 21546, Paints and varnishes - Determination of the resistance to rubbing using a linear abrasion tester (crockmeter) (ISO 21546:2019)
EN 15458, Färg och lack - Laboratoriemetod för provning av effekten mot algtillväxt hos konserveringsmedel i ytbeläggningar
ISO 11997-3, Paints and varnishes — Determination of resistance to cyclic corrosion conditions — Part 3: Testing of coating systems on materials and components in automotive construction
EN ISO 787-28, General methods of tests for pigments and extenders - Part 28: Determination of total content of polychlorinated biphenyls (PCB) by dissolution, cleanup and GC-MS (ISO 787-28:2019)
EN ISO 473, Lithopone pigments - General requirements and methods of testing (ISO 473:2019)
EN ISO 28199-1, Färg och lack - Utvärdering av appliceringsprocessens inverkan på färgskiktets egenskaper - Del 1: Relevant vokabulär samt beredning av provpaneler
EN ISO 28199-2, Färg och lack - Utvärdering av appliceringsprocessens inverkan på färgskiktets egenskaper - Del 2: Kulörstabilitet, täckförmåga, återupplösning, översprayabsorption, vätning, yttextur och flammighet
EN ISO 28199-3, Färg och lack - Utvärdering av appliceringsprocessens inverkan på färgskiktets egenskaper - Del 3: Visuell bedömning av täckförmåga samt förekomst av rinning, luftblåsor och nålstick
ISO 17463, Paints and varnishes - Guidelines for the determination of anticorrosive properties of organic coatings by accelerated cyclic electrochemical technique
EN 13523-2, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 2: Speglande glans
EN 13523-0, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 0: Allmän introduktion och förteckning av provningsmetoder
EN ISO 18314-4, Analytical colorimetry - Part 4: Metamerism index for pairs of samples for change of illuminant
EN ISO 8130-10, Pulverfärg - Del 10: Bestämning av filmbildningseffektivitet
EN ISO 8130-8, Pulverfärg - Del 8: Bedömning av lagringsstabilitet på ugnshärdande pulver
EN ISO 8130-6, Pulverfärg - Del 6: Bestämning av geltid på ugnshärdande pulver vid en given temperatur
EN ISO 8130-5, Pulverfärg - Del 5: Bestämning av flytegenskaper på pulver/luft-blandning
EN ISO 8130-3, Pulverfärg - Del 3: Bestämning av densitet genom vätskeersättningspyknometer
EN ISO 8130-2, Pulverfärg - Del 2: Bestämning av densitet genom gasjämförelsepyknometer (referensmetod)
Visa fler Visa färre
Utgivet 307 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Borlänge SSAB EMEA AB, Borlänge
International Färg AB, Swindon
NCS Colour AB, Stockholm
Nordic Building & Paint Labs AB, NACKA
RISE Research Institutes of Sweden AB, STOCKHOLM
Sherwin-Williams Sweden AB, MÄRSTA
Sveff Organisation AB, Stockholm
Tikkurila Sverige AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 19 internationella kommittéer
ISO/TC 256, Pigments, dyestuffs and extenders
ISO/TC 28/WG 9, Joint ISO/TC 28 - ISO/TC 35 WG: Flash point methods
ISO/TC 35, Paints and varnishes
ISO/TC 35/SC 12, Preparation of steel substrates before application of paints and related products
ISO/TC 35/SC 14, Protective paint systems for steel structures
ISO/TC 35/SC 9, General test methods for paints and varnishes
ISO/TC 35/SC 9/WG 29, Electrochemical methods
ISO/TC 35/SC 9/WG 30, Properties prior to and during application and drying
ISO/TC 35/SC 9/WG 31, Properties after application
ISO/TC 35/WG 4, Binders for paints and varnishes
ISO/TC 35/WG 5, Naval stores
CEN/TC 139, Paints and varnishes
CEN/TC 139/WG 1, Coating systems for masonry
CEN/TC 139/WG 11, Sampling, conditioning and testing of paints and coatings according to the needs of CEN/TC 351/WG 2, Indoor Air.
CEN/TC 139/WG 13, Reactive coatings for fire protection
CEN/TC 139/WG 2, Coating systems for wood
CEN/TC 139/WG 8, Powder organic coatings for hot-dip-galvanized steel products
CEN/TC 139/WG 9, Testing of coil coated metals
CEN/TC 298, Pigments and extenders
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Färgindustrin (87) Färg och lack (87.040) Målning (87.020) Färgingredienser (87.060) Färgingredienser Allmänt (87.060.01) Pigment och fyllmedel (87.060.10) Bindemedel (87.060.20) Lösningsmedel (87.060.30) Övrigt (87.060.99) Målningsutrustning (87.100)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Produktguide

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Katarina Timåker
Projektledare
katarina.timaker@sis.se

Åse Lyngstad
Projektassistent
ase.lyngstad@sis.se