Standardutveckling · SIS/TK 433

Färg och lack

Inom Europa och globalt pågår arbete med att fastställa standarder för färg- och lackproduktion samt för ytbehandling av trä, metall, betong eller puts. Över 200 standarder har arbetats fram inom området, bland annat den svenska standarden för   färg- och kulörbeteckningar, NCS-systemet. Det svenska arbetet sker i vår tekniska kommitté för Färg och lack.

 I Sverige startade standardiseringsarbetet inom färg och lack i början på 1970-talet. I dag deltar det svenska projektet aktivt i det europeiska och globala standardiseringsarbetet. Totalt har över 200 standarder arbetats fram inom området.

De övergripande målen med inom Färg och lack är att ta fram standarder inom:

• Provningsmetoder och krav för färg och lack bl.a. för ytbehandling av betong, puts,
metall och trä.

• Provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel.

• Ett gemensamt system för klassificering och terminologi

Projektet behandlar ej färg och lack som används för korrosionsskydd. Detta område bevakas av den tekniska kommittén Korrosion, SIS/TK 146

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 87 standarder
ISO 11890-2, Färg och lack - Bestämning av halten flyktiga organiska föreningar (VOC) - Del 2: Gaskromatografisk metod
EN 12878, Pigment för färgning av byggnadsmaterial baserat på cement och/eller kalk - Specifikationer och provningsmetoder
ISO 23322, Paints and varnishes - Determination of solvents in coating materials containing organic solvents only - Gas-chromatographic method
EN 12206-1, Färg och lack - Beläggningar för aluminium och aluminiumlegeringar för dekorativa ändamål - Del 1: Beläggningar framställda av härdplast pulverfärg
ISO 8130-1, Coating powders - Part 1: Determination of particle size distribution by sieving
ISO 8130-11, Coating powders - Part 11: Inclined-plane flow test
ISO 8130-12, Coating powders - Part 12: Determination of compatibility
ISO 8130-13, Coating powders - Part 13: Particle size analysis by laser diffraction
ISO 8130-14, Coating powders - Part 14: Terminology
ISO 8130-7, Coating powders - Part 7: Determination of loss of mass on stoving
EN ISO 19403-7, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 7: Bestämning av kontaktvinkel med lutande avrinningsvinkel
EN ISO 19403-1, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 1: Terminologi och allmänna principer
EN ISO 3668, Färg och lack - Visuell jämförelse av färgkulörer
EN ISO 19396-1, Färg och lack - Bestämning av pH-värde - Del 1: pH-elektroner med glasmembran
EN ISO 19396-2, Paints and varnishes - Determination of pH value - Part 2: pH electrodes with ISFET technology
EN ISO 19403-2, Paints and varnishes - Wettability - Part 2: Determination of the surface free energy of solid surfaces by measuring the contact angle
EN ISO 19403-3, Paints and varnishes - Wettability - Part 3: Determination of the surface tension of liquids using the pendant drop method
EN ISO 19403-4, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 4: Bestämning av vätskans polära och dispersiva delar av ytspänning från gränsskiktsspänningen
EN ISO 19403-5, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 5: Bestämning av vätskans polära och dispersiva delar av ytspänning genom mätning av kontaktvinkel
EN ISO 19403-6, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 6: Bestämning av dynamisk kontaktvinkel
EN 927-11, Färger och färgsystem för målning på trä utomhus-Del 11: Bedömning av luftblubblor i torr färgfilm
ISO 22553-11, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 11: Bath stability
ISO 22553-12, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 12: Sedimentation on horizontal areas
ISO 22553-7, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 7: Electrical wet-film resistance
ISO 22553-8, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 8: Electric charge density
ISO 22553-9, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 9: Stoving loss
EN , Paints and varnishes — Determination of preservatives in water-based coating materials and dispersions — Part 3: Determination of isothiozolinones using HPLC
ISO 3233-2, Färg och lack - Bestämning av volymtorrhalt - Del 2: Bestämning genom mätning av torrfilmdensitet
ISO 1518-2, Färg och lack - Bestämning av reptålighet - Del 2: Metod med varierbar belastning
ISO 2431, Färg och lack - Bestämning av utrinningstid med utloppsbägare
CEN/TS 927-8, Färg och lack - Färgmaterial och färgsystem på trä utomhus - Del 8: Bestämning av vidhäftning efter vattenexponering med dubbel X-cut provning.
EN ISO 276, Bindemedel för färg och lack - Standolja - Krav och provningsmetoder
ISO 23497, Determination of pH value - Technical buffer solutions, preferably for the calibration of technical measuring installations
EN 927-7, Färg och lack - Färger och färgsystem för målning på trä utomhus - Del 7: Bedömning av resistens mot kvistgulning
ISO 13885-1, Gel permeation chromatography (GPC) - Part 1: Tetrahydrofuran (THF) as eluent
ISO 13885-2, Gel permeation chromatography (GPC) - Part 2: N,N-Dimenthylacetamide (DMAC) as eluent
ISO 13885-3, Gel permeation chromatography (GPC) - Part 3: Water as eluent
ISO/TS 23973, Liquid Chromatography at Critical Conditions (LCCC) - Chemical heterogenity of polyethylene oxides
EN 13523-20, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 20: Skumvidhäftning
ISO 18314-4, Analytical colorimetry - Part 4: Metamerism index for pairs of samples at change of illuminant
ISO 15528, Färg och lack - Färg, lack och råvaror till färg och lack - Provtagning
ISO 18473-4, Functional pigments and extenders for special application - Part 4: Nanoscale titanium dioxide for photocatalytic application
ISO 1524, Färg, lack och tryckfärg - Bestämning av rivningsgrad
ISO 4625-1, Bindemedel för färg och lack - Bestämning av mjukningspunkt - Del 1: Ring- och kulmetod
ISO 24257-1, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) and/or semi-volatile organic compound (SVOC) content - Part 1: Guidance for the selection of test methods
ISO 24257-3, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) and/or semi-volatile organic compound (SVOC) content - Part 3: Gravimetric method for VOC determination
ISO 24257-4, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) and/or semi-volatile organic compound (SVOC) content - Part 4: Gas-chromatographic method with headspace injection for VOC determination
EN ISO 11890-2, Färg och lack - Bestämning av halten flyktiga organiska föreningar (VOC) - Del 2: Gaskromatografisk metod
ISO 13076, Färg och Lack - Ljuskällor och tillvägagångssätt vid visuell bedömning av lacker
EN 13523-18, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 18: Bestämning av härdighet mot missfärgning
EN 13523-6, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 6: Bestämning av vidhäftning efter tänjbarhetsprovning
ISO 3219-1, Rheology - Part 1: General terms and definitions for rotational and oscillatory rheometry
ISO 3219-2, Rheology - Part 2: General principles of rotational and oscillatory rheometry
ISO 22553-13, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 13: Part 13: Determination of re-solving behaviour
ISO 22553-14, Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 14: Deposition behaviour
EN ISO 3262-1, Fyllnadsmedel för färger - Specifikationer och provningsmetoder - Del 1: Introduktion och allmänna provningsmetoder
EN ISO 15091, Färg och lack - Bestämning av elektrisk konduktivitet och specifik eletrisk resistivitet
EN ISO 15184, Färg och lack - Bestämning av filmhårdhet med hjälp av pennmetoden
EN ISO 1524, Färg, lack och tryckfärg - Bestämning av rivningsgrad
EN ISO 20566, Färg och lack - Bestämning av reptålighet hos färgsystem med biltvätt i laboratorieskala
EN ISO 2409, Färg och lack - Ritsprov
EN ISO 15528, Färg och lack - Färg, lack och råvaror till färg och lack - Provtagning
EN ISO 4625-1, Bindemedel för färg och lack - Bestämning av mjukningspunkt - Del 1: Ring- och kulmetod
EN ISO 16474-3, Färg och lack - Metoder för exponering mot ljuskällor i laboratoriemiljö - Del 3: Fluorescerande UV-lampor
ISO 20566, Färg och lack - Bestämning av reptålighet hos färgsystem med biltvätt i laboratorieskala
ISO 2409, Färg och lack - Ritsprov
ISO 28199-1, Paints and varnishes — Evaluation of properties of coating systems related to the application process — Part 1: Relevant vocabulary and preparation of test panels
ISO 28199-2, Färg och lack - Utvärdering av appliceringsprocessens inverkan på färgskiktets egenskaper - Del 2: Kulörstabilitet, täckförmåga, återupplösning, översprayabsorption, vätning, yttextur och flammighe
ISO 28199-3, Paints and varnishes — Evaluation of properties of coating systems related to the application process — Part 3: Visual assessment of sagging, formation of bubbles, pinholing and hiding power
ISO 2810, Paints and varnishes - Natural weathering of coatings - Exposure and assessment
EN ISO 2810, Färg och lack - Naturlig åldring av - Exponering och bedömning
EN ISO 3219-1, Rheology - Part 1: General terms and definitions for rotational and oscillatory rheometry
EN ISO 3219-2, Rheology - Part 2: General principles of rotational and oscillatory rheometry
EN ISO 8130-10, Pulverfärg - Del 10: Bestämning av filmbildningseffektivitet
EN ISO 8130-2, Pulverfärg - Del 2: Bestämning av densitet genom gasjämförelsepyknometer (referensmetod) (ISO 8130-2:1992)
EN ISO 8130-3, Pulverfärg - Del 3: Bestämning av densitet genom vätskeersättningspyknometer (ISO 8130-3:1992)
EN ISO 8130-4, Pulverfärg - Del 4: Beräkning av lägsta explosionsgräns (ISO 8130-4:1992, inkl. korr 1:1993)
EN ISO 8130-5, Pulverfärg - Del 5: Bestämning av flytegenskaper på pulver/luft-blandning
EN ISO 8130-6, Pulverfärg - Del 6: Bestämning av geltid på ugnshärdande pulver vid en given temperatur
EN ISO 9038, Bestämning av fördröjd brännbarhet av vätskor
EN ISO 3262-19, Fyllnadsmedel för färger - Specifikationer och metoder för provning - Del 19: Utfällt kiseldioxid
EN ISO 3262-20, Fyllnadsmedel för färger - Specifikationer och metoder för provning - Del 20: xxx
EN ISO 28199, Färg och lack - Utvärdering av appliceringsprocessens inverkan på färgskiktets egenskaper - Del 3: Visuell bedömning av täckförmåga samt förekomst av rinning, luftblåsor och nålstick
EN ISO 28199, Paints and varnishes — Evaluation of properties of coating systems related to the application process — Part 1: Relevant vocabulary and preparation of test panels
EN ISO 28199, Paints and varnishes — Evaluation of properties of coating systems related to the application process — Part 2: Colour stability, process hiding power, re-dissolving, overspray absorption, wetting, surface texture and mottling
ISO 3262-1, Fyllnadsmedel för färger - Specifikationer och provningsmetoder - Del 1: Introduktion och allmänna provningsmetoder
ISO 16474-3, Färg och lack - Metoder för exponering mot ljuskällor i laboratoriemiljö - Del 3: Fluorescerande UV-lampor
Visa fler Visa färre
Utgivet 292 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
International Färg AB, Swindon
NCS Colour AB, Stockholm
Nordic Building & Paint Labs AB, Nacka
Nouryon AB, Malmö
Rise Research Institutes of Sweden, Stockholm
Sherwin-Williams Sweden AB, Märsta
SSAB Europe AB Borlänge, Borlänge
Sveff Organisation AB, Stockholm
Tikkurila Sverige AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 19 internationella kommittéer
ISO/TC 256, Pigments, dyestuffs and extenders
ISO/TC 28/WG 9, Joint ISO/TC 28 - ISO/TC 35 WG: Flash point methods
ISO/TC 35, Paints and varnishes
ISO/TC 35/SC 12, Preparation of steel substrates before application of paints and related products
ISO/TC 35/SC 14, Protective paint systems for steel structures
ISO/TC 35/SC 9, General test methods for paints and varnishes
ISO/TC 35/SC 9/WG 29, Electrochemical methods
ISO/TC 35/SC 9/WG 30, Properties prior to and during application and drying
ISO/TC 35/SC 9/WG 31, Properties after application
ISO/TC 35/WG 4, Binders for paints and varnishes
ISO/TC 35/WG 5, Naval stores
CEN/TC 139, Paints and varnishes
CEN/TC 139/WG 1, Coating systems for masonry
CEN/TC 139/WG 11, Sampling, conditioning and testing of paints and coatings according to the needs of CEN/TC 351/WG 2, Indoor Air.
CEN/TC 139/WG 13, Reactive coatings for fire protection
CEN/TC 139/WG 2, Coating systems for wood
CEN/TC 139/WG 8, Powder organic coatings for hot-dip-galvanized steel products
CEN/TC 139/WG 9, Testing of coil coated metals
CEN/TC 298, Pigments and extenders
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Färgindustrin (87) Färg och lack (87.040) Målning (87.020) Färgingredienser (87.060) Färgingredienser Allmänt (87.060.01) Pigment och fyllmedel (87.060.10) Bindemedel (87.060.20) Lösningsmedel (87.060.30) Övrigt (87.060.99) Målningsutrustning (87.100)