Standardutveckling · SIS/TK 433

Färg och lack

Inom Europa och globalt pågår arbete med att fastställa standarder för färg- och lackproduktion samt för ytbehandling av trä, metall, betong eller puts. Över 200 standarder har arbetats fram inom området, bland annat den svenska standarden för   färg- och kulörbeteckningar, NCS-systemet. Det svenska arbetet sker i vår kommitté för Färg och lack.

 I Sverige startade standardiseringsarbetet inom färg och lack i början på 1970-talet. I dag deltar det svenska projektet aktivt i det europeiska och globala standardiseringsarbetet. Totalt har över 200 standarder arbetats fram inom området.

De övergripande målen med inom Färg och lack är att ta fram standarder inom:

• provningsmetoder och krav för färg och lack bl.a. för ytbehandling av betong, puts,
metall och trä,

• provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel,

• ett gemensamt system för klassificering och terminologi.

Projektet behandlar ej färg och lack som används för korrosionsskydd. Detta område bevakas av den tekniska kommittén Korrosion, SIS/TK 146.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 92 standarder
ISO 8130-1, Coating powders - Part 1: Determination of particle size distribution by sieving
ISO 8130-11, Coating powders - Part 11: Inclined-plane flow test
ISO 8130-12, Coating powders - Part 12: Determination of compatibility
ISO 8130-13, Coating powders - Part 13: Particle size analysis by laser diffraction
ISO 8130-14, Coating powders - Part 14: Terminology
ISO 8130-7, Coating powders - Part 7: Determination of loss of mass on stoving
EN , Paints and varnishes — Determination of preservatives in water-based coating materials and dispersions — Part 3: Determination of isothiozolinones using HPLC
ISO 3233-2, Färg och lack - Bestämning av volymtorrhalt - Del 2: Bestämning genom mätning av torrfilmdensitet
ISO 1518-2, Färg och lack - Bestämning av reptålighet - Del 2: Metod med varierbar belastning
ISO 2431, Färg och lack - Bestämning av utrinningstid med utloppsbägare
ISO 23497, Determination of pH value - Technical buffer solutions, preferably for the calibration of technical measuring installations
ISO 24257-1, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) and/or semi-volatile organic compound (SVOC) content - Part 1: Guidance for the selection of test methods
ISO 24257-3, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) and/or semi-volatile organic compound (SVOC) content - Part 3: Gravimetric method for VOC determination
ISO 24257-4, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) and/or semi-volatile organic compound (SVOC) content - Part 4: Gas-chromatographic method with headspace injection for VOC determination
ISO 13076, Färg och Lack - Ljuskällor och tillvägagångssätt vid visuell bedömning av lacker
ISO 8130-5, Coating powders - Part 5: Determination of flow properties of a powder/air mixture
ISO 3219-3, Reologi - Del 3: Provningsförfarande och exempel för utvärdering av resultat vid användning av rotations- och oscillerande reometri
ISO 16474-3, Färg och lack - Metoder för exponering mot ljuskällor i laboratoriemiljö - Del 3: Fluorescerande UV-lampor
ISO 17463:2022, Paints and varnishes - Guidelines for the determination of anticorrosive properties of organic coatings by accelerated cyclic electrochemical technique
SS 19104, NCS-färgprover - Betraktnings- och mätvillkor samt toleranser
ISO/TR 5604, Test method for assessment of protection of metal by organic coatings using electrochemical noise measurements
ISO 19403-1:2022, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 1: Terminologi och allmänna principer
ISO 9124, Paints and varnishes — Thermal performance of paint films — Determination of solar irradiation penetration ratio with heat flow meter
ISO 16474-2:2013/Amd 1, Paints and varnishes — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 2: Xenon-arc lamps — Amendment 1: Classification of daylight filters
EN 13523-23, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 23: Beständighet i fuktig atmosfär innehållande svaveldioxid
ISO 7784-3, Färg och lack - Bestämning av nötningshärdighet - Del 3: Metod med slippappertäckta hjul och linjärt fram- och återgående prov (ISO 7784-3
CEN/TS 927-15, Färg och lack - Färger och färgsystem för målning på trä utomhus - Bedömning av tanninmissfärgning genom nedsänkning i vatten
ISO 7784-2:2022, Färg och lack - Bestämning av nötningshärdighet - Del 2: Metod med gummihjul och roterande prov
EN 12878, Pigment för färgning av byggnadsmaterial baserat på cement och/eller kalk - Specifikationer och provningsmetoder
ISO 4628-3, Färg och lack - Bedömning av intensitet, mängd och storlek av enhetliga förändringar i utseende - Del 3: Beteckning för rostgrad
EN ISO 11997-3, Färg och lack - Bestämning av korrosionsskyddsförmåga under cykliskt varierande betingelser - Del 3: Provning av färgsystem för målning på material och komponenter inom fordonskonstruktion
ISO 4628-10, Färg och lack - Bedömning av intensitet, mängd och storlek av enhetliga förändringar i utseende - Del 10: Beteckning för graden av filiformkorrosion
EN ISO 4628-10, Färg och lack - Bedömning av intensitet, mängd och storlek av enhetliga förändringar i utseende - Del 10: Beteckning för graden av filiformkorrosion
ISO 4625-3, Bindemedel för färg och lack - Bestämning av mjukningspunkt - Del 3:
ISO 4628-6, Färg och lack - Bedömning av intensitet, mängd och storlek av enhetliga förändringar i utseende - Del 6: Kritningsgrad med tapemetod
ISO 1514, Färg och lack - Standardpaneler för testning
ISO 2811-3, Färg och lack - Bestämning av densitet - Del 3: Oscillationsmetod
EN ISO 4628-6, Färg och lack - Bedömning av intensitet, mängd och storlek av enhetliga förändringar i utseende - Del 6: Bedömning av kritningsgrad med tapemetod
EN ISO 1514, Färg och lack - Standardpaneler för testning
EN ISO 2811-3, Färg och lack - Bestämning av densitet - Del 3: Oscillationsmetod (ISO/DIS 2811-3:2023)
EN 13523-1, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 1: Skikttjocklek
EN 13523-10, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 10: Motstånd mot UV-fluorescent strålning och vattenkondensation
EN 13523-12, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 12: Motstånd mot repning
EN 13523-21, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 21: Bedömning av utomhusexponerade paneler
EN 13523-29, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 29: Bestämning av härdighet mot nedsmutsning utomhus (smutsupptag och smutsränder)
EN 13523-3, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 3: Kulörskillnad och metameri - Instrumentell jämförelse
ISO/TR XXX, Rheological test methods — Fundamentals and interlaboratory comparisons — Part 1: Determination of the yield point
ISO/TR , Rheological test methods — Part 2: Determination of the time-dependent structural change (thixotropy)
EN ISO 18314-4:2023, Analytisk kolorimetri - Del 4: Metamerismindex för parprover vid byte av ljuskälla
EN ISO 3549, Zinkpulverpigment för färg - Specifikationer och provningsmetoder (ISO/DIS 3549:2023)
EN ISO 17895, Färg och lack - Bestämning av halten flyktiga organiska föreningar - Gaskromatografisk metod med headspace-injektion för VOC
ISO/TR 20659-1:2023, Reologiska testmetoder - Grundläggande och interlaboratoriska jämförelser - Del 1: Bestämning av flytgränsen
ISO/TR 20659-2, Reologiska testmetoder — Grundläggande och interlaboratoriska jämförelser — Del 2: Bestämning av den tidsberoende strukturella förändringen (tixotropi)
EN ISO 3262-10, Fyllnadsmedel för färger - Specifikationer och provningsmetoder - Del 10: Naturligt glimmer/klorit i lamellartad form
EN ISO 3262-11, Fyllnadsmedel för färger - Specifikationer och provningsmetoder - Del 11: Naturligt glimmer, i lamellartad form, innehållande karbonat
EN ISO 3262-17, Fyllnadsmedel för färger - Specifikationer och provningsmetoder - Del 17: Kondenserat kalciumsilikat
EN 13523-22, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 22: Kulörskillnad - Visuell jämförelse
EN 13523-8, Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 8: Bestämning av härdighet mot neutral respektive sur saltdimma
ISO 2884-1, Färg och lack - Bestämning av viskositet med roterande viskosimetrar - Del 1: Absolut viskositetsmätning med kon-platta-geometri vid höga skjuvhastigheter
ISO 2884-2, Färg och lack - Bestämning av viskositet med roterande viskosimetrar - Del 2: Relativ mätning av viskositet med användning av disk- eller bollspindlar vid specificerade hastigheter
ISO 11998, Färg och lack - Bestämning av härdighet mot våtnötning samt rengörbarhet
ISO 21227-1, Färg och lack - Bedömning av defekter på målade ytor genom bildanalys - Del 1: Allmänna riktlinjer
ISO 21227-4, Färg och lack - Bedömning av fel på beläggningar genom bildanalys - Del 4 Bedömnig av filiform korrosion
EN ISO 20567-4, Färg och lack - Bestämning av stenskottstålighet hos färgsystem - Del 4: Mobil fler-stenskottsprovning på ett litet testområde
EN ISO 11890-2:2020/A1, Färg och lack - Bestämning av halten flyktiga organiska föreningar (VOC) och/eller semiflyktiga organiska föreningar (SVOC) - Del 2: Gaskromatografisk metod - Tillägg 1
EN ISO 11998, Färg och lack - Bestämning av härdighet mot våtnötning samt rengörbarhet
EN ISO 8130-15, Pulverfärg - Del 15: Reologi
ISO 19397:2023, Färg och lack - Bestämning av filmtjockleken hos beläggningar med användning av en ultraljudsmätare
ISO/TR 22785-1, Coatings on plastics and composites — Part 1: General introduction
ISO/TR 22785-2, Coatings on plastics and composites — Part 2: Weathering
ISO/TR 22785-3, Coatings on plastics and composites — Part 3: Constant climate and alternating climate tests
ISO/TR 22785-4, Coatings on plastics and composites — Part 4: Abrasion
ISO/TR 22785-5, Coatings on plastics and composites — Part 5: Chemical resistance
ISO/TR 22785-6, Coatings on plastics and composites — Part 6: Stone chip resistance
EN ISO 11890-1, Färg och lack - Bestämning av halten flyktiga organiska föreningar (VOC) och/eller halvflyktiga organiska föreningar (SVOC) - Del 1: Gravimetrisk metod för bestämning av VOC
CEN ISO/TS 19392-6, Färg och lack - Färger och färgsystem för vindkraftverksrotorblad - Del 6: Bestämning och utvärdering av ishäftning
CEN ISO/TS 19392-5, Färg och lack - Färger och färgsystem för vindkraftverksrotorblad - Del 5: Mätning av transmittans-egenskaper hos UV-skyddande färgsystem
EN ISO 2884-1, Färg och lack - Bestämning av viskositet med roterande viskosimetrar - Del 1: Absolut viskositetsmätning med kon-platta-geometri vid höga skjuvhastigheter
EN ISO 2884-2, Färg och lack - Bestämning av viskositet med roterande viskosimetrar - Del 2: Relativ mätning av viskositet med användning av disk- eller bollspindlar vid specificerade hastigheter
EN ISO 4628-3, Färg och lack - Bedömning av intensitet, mängd och storlek av enhetliga förändringar i utseende - Del 3: Beteckning för rostgrad
ISO 19403-5:2024, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 5: Bestämning av vätskans polära och dispersiva delar av ytspänning genom mätning av kontaktvinkel
EN ISO 19403-5, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 5: Bestämning av vätskans polära och dispersiva delar av ytspänning genom mätning av kontaktvinkel
ISO 19403-2:2024, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 2: Bestämning av ytenergi på fasta ytor genom mätning av kontaktvinkel
EN ISO 19403-2:2024, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 2: Bestämning av ytenergi på fasta ytor genom mätning av kontaktvinkel
ISO 19403-3:2024, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 3: Bestämning av ytspänning hos vätskor genom hängande droppmetoden
EN ISO 19403-3:2024, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 3: Bestämning av ytspänning hos vätskor genom hängande droppmetoden
ISO 19403-4:2024, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 4: Bestämning av vätskans polära och dispersiva delar av ytspänning från gränsskiktsspänningen
EN ISO 19403-4:2024, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 4: Bestämning av vätskans polära och dispersiva delar av ytspänning från gränsskiktsspänningen
ISO 19403-6:2024, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 6: Bestämning av dynamisk kontaktvinkel
EN ISO 19403-6:2024, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 6: Bestämning av dynamisk kontaktvinkel
ISO 19403-7:2024, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 7: Bestämning av kontaktvinkel med lutande avrinningsvinkel
EN ISO 19403-7:2024, Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 7: Bestämning av kontaktvinkel med lutande avrinningsvinkel
Visa fler Visa färre
Utgivet 373 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
NCS Colour AB, Stockholm
Nordic Building & Paint Labs AB, Nacka
PPG Tikkurila Sverige AB, Nykvarn
Sherwin-Williams Sweden AB, Märsta
Sveff Organisation AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 35, Paints and varnishes
ISO/TC 35/SC 9, General test methods for paints and varnishes
ISO/TC 35/SC 9/WG 29, Electrochemical methods
ISO/TC 35/SC 9/WG 30, Properties prior to and during application and drying
ISO/TC 35/SC 9/WG 31, Properties after application
CEN/TC 139, Paints and varnishes
CEN/TC 139/WG 1, Interior wall and facade coatings
CEN/TC 139/WG 10, Microbiology and leaching of substances
CEN/TC 139/WG 13, Reactive coatings for fire protection
CEN/TC 139/WG 2, Coating systems for wood
CEN/TC 139/WG 9, Testing of coil coated metals
CEN/TC 298, Pigments and extenders
CEN/TC 298/WG 2, Pigments for building materials based on cement and/or lime
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Färgindustrin (87) Färg och lack (87.040) Målning (87.020) Färgingredienser (87.060) Färgingredienser Allmänt (87.060.01) Pigment och fyllmedel (87.060.10) Bindemedel (87.060.20) Lösningsmedel (87.060.30) Övrigt (87.060.99) Målningsutrustning (87.100)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Produktguide

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mattias Ekstig
Projektledare
mattias.ekstig@sis.se

Katarina Timåker
Vice projektledare
katarina.timaker@sis.se

Emma Stenberg
Projektkoordinator
+46704533317
emma.stenberg@sis.se

Peter Karl Weissenborn
Ordförande
Nordic Building & Paint Labs AB