Standardutveckling · SIS/TK 146

Korrosion

Korrodering av metaller kostar både näringsliv och samhälle flera miljarder varje år. Denna kostnad kan minskas genom att utnyttja befintlig kunskap om korrosionsskydd och genom att kommitténs standardiseringsarbete för ut kunskap i hela världen. Kommittén tar bland annat fram standarder för gemensam terminologi, klassificering, rostskyddsmålning samt provningsmetoder.

Kommittén för korrosion är med och aktivt påverkar tekniskt innehåll i framtida nationella och internationella standarder. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den internationella standardiseringen. SIS leder arbetet med Rostgradsboken som används över hela världen.

Standardiseringen inom detta projekts område omfattar delområdena:

  • Korrosionsprovning
  • Korrosion i olika miljöer
  • Klassificering av korrosionsatmosfärer
  • Katodiskt skydd
  • Högtemperaturkorrosion
  • Korrosionsterminologi
  • Förbehandling av stålytor före målning samt rostskyddsmålning.

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Standarderna underlättar vid både tillverkning, inköp och användning av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer också att produkterna får en längre hållbarhet och lägre underhållskostnader genom att standarder för förbehandling och korrosionsskydd tas fram.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 84 standarder
ISO 8502-9, Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 9: Fältmetod för konduktometrisk bestämning av vattenlösliga salter
ISO/PAS , Thermal well casing connection evaluation protocol
ISO 12489, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reliability modelling and calculation of safety systems
ISO/TR 11303, Korrosion hos metaller och legeringar - Vägledning för val av skyddsmetoder mot atmosfärisk korrosion
ISO 11125-9, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 9: Wear testing, efficiency testing
ISO 20728, Korrosion hos metaller och legeringar - Bestämning av magnesiumlegeringars moståndskraft mot spänningskorrosionssprickning
ISO 21062, Corrosion of metals and alloys - Determination of the corrosion rates of embedded steel reinforcement in concrete exposed to simulated marine environments
ISO 11124-2, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specifikationer för metalliska blästermedel - Del 2: Tackjärnsgritt
ISO 11125-1, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 1: Provtagning
ISO 11125-2, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning
ISO 11125-3, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 3: Bestämning av hårdhet
ISO 11125-4, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 4: Bestämning av kompaktdensitet
ISO 11125-5, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 5: Bestämning av andel defekta korn och av mikrostrukturen i blästermedelskorn
ISO 11125-6, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 6: Bestämning av föroreningar
ISO 11125-7, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 7: Bestämning av fukthalt
EN 17243, Katodiskt skydd av inre ytor av metallbehållare, konstruktioner, utrustning och rörledningar som innehåller havsvatten
ISO 16151, Korrosion hos metaller och legeringar - Accelererad cyklisk provning innefattande exponering i surgjord saltdimma, torr och fuktig atmosfär
ISO 8407, Korrosion hos metaller och legeringar - Avlägsnande av korrosionsprodukter från korrosionsprov
ISO 12944-6, Färg och lack - Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning - Del 6: Metoder för laboratorieprovning
ISO 11126-8, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specifikationer för icke-metalliska blästermedel - Del 8: Olivinsand
ISO 11130, Korrosion hos metaller och legeringar - Provning genom omväxlande doppning i saltlösning
ISO 22410, Corrosion of metals and alloys - Electrochemical measurement of ion transfer resistance to characterize the protective rust layer on weathering steel
ISO 22479, Korrosion hos metaller och legeringar - Provning med svaveldioxid i fuktig atmosfär (Fasta gasmetoden)
ISO 12944-6, Färg och lack - Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning - Del 6: Metoder för laboratorieprovning
ISO 22848, Provningsmetod för mätning av spänningskorrosion och spricktillväxt hos austenitiskt stål och legeringar under stadig last i högtempererat vatten
ISO 22858, Corrosion of metals and alloys - Electrochemical measurements - Test method for monitoring atmospheric corrosion
ISO 22910, Corrosion of metals and alloys - Measurement of the electrochemical critical localized corrosion temperature (E-CLCT) for stacked Ti alloys fabricated by the additive manufacturing method
ISO/TR 19735, Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Guidelines for mapping areas of increased risk of corrosion
ISO 23221, General requirements for pipeline corrosion control engineering life cycle
ISO 23222, Corrosion control engineering life cycle - Risk assessment
EN ISO 8407, Korrosion hos metaller och legeringar - Avlägsnande av korrosionsprodukter från korrosionsprov
ISO 11124-1, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specifikationer för metalliska blästermedel - Del 1: Allmän inledning och klassificering
ISO 11124-3, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specificationer för metalliska blästermedel - Del 3: Högkolhaltig stålshott och stålgritt
ISO 11124-4, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specificationer för metalliska blästermedel - Del 4: Lågkolhaltig stålshott
ISO 11126-7, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specifikationer för icke-metalliska blästermedel - Del 7: Smält aluminiumoxid
ISO 8504-3, Behandling av stålytor med målningsfärg och liknande produkter - Förbehandlingsmetoder - Del 3: Manuell bearbetning och maskinbearbetning
ISO 23226, Korrosion hos metaller och legeringar - Vägledning för korrosionsprovning av metaller och legeringar exponerade i djuphav
ISO 23449, Corrosion of metals and alloys -- Multielectrode arrays for corrosion measurement
ISO 23064, Corrosion of metals and alloys - Measurement of electrochemical properties of metals and alloys under cavitation corrosion
ISO 7539-6, Korrosion hos metaller och legeringar - Spänningskorrosionsprovning - Del 6: Framtagning och användning av provstavar med sprickanvisning för provning under konstant belastning eller konstant töjning
ISO/TR 22770, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Analytical colorimetry method to support visual assessment of surface preparation grades
ISO 8504-1, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Förbehandlingsmetoder - Del 1: Allmänna principer
EN 14038-2, Elektrokemisk realkalisering och kloridutdrivning för armerad betong - Del 2: Kloridutdrivning
ISO 8044, Korrosion av metaller och legeringar - Termer och definitioner
EN ISO 11844-1, Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 1: Bestämning och uppskattning av inomhuskorrosivitet
EN ISO 11844-2, Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 2: Bestämning av korrosionsangrepp i inomhusatmosfärer
ISO 23669, Corrosion of metals and alloys - Guidelines for corrosion and environmentally assisted cracking testing of additively manufactured metals and alloys
EN ISO 8044, Korrosion av metaller och legeringar - Termer och definitioner
EN ISO 11124-6, -Förbehandling och rostskyddsmålning
ISO 13680, Petroleum- och naturgasindustri - Sömlösa rör av korrosionshärdiga legeringar för infodring, rördragning och användning som hylsor - Tekniska leveransbestämmelser
ISO 11127-1, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 1: Provtagning
ISO 11127-2, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning
ISO 11127-3, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 3: Bestämning av kompaktdensitet
ISO 11127-4, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 4: Bedömning av hårdhet genom glasskiveprov
ISO 11127-5, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 5: Bestämning av fukthalt
ISO 11124-6, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 6: Recyclable Encapsulated Abrasive Media
EN , Cathodic Protection of offshore wind structures
EN ISO 8501-4, Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Del 4: Yttillstånd före förbehandling samt förbehandlingsgrader och återrostningsgrader vid vattenblästring
EN ISO 8502-6, Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 6: Urlakning av lösliga föroreningar för analys - Bresle-metoden
EN ISO 8502-9, Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 9: Fältmetod för konduktometrisk bestämning av vattenlösliga salter
ISO PRF 11845, Korrosion hos metaller och legeringar - Allmänna riktlinjer för korrosionsprovning
ISO 11463, Korrosion hos metaller och legeringar - Utvärdering av gropfrätning
EN ISO 11463, Korrosion hos metaller och legeringar - Utvärdering av gropfrätning
ISO 24656, Cathodic protection of offshore wind structures
ISO 8502-15, Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 15: Extrahering av lösliga föroreningar för analys med sur extraktion
EN ISO 11127-5, Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 5: Bestämning av fukthalt (ISO/DIS 11127-5:2019)
EN ISO 11127-1, Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 1: Provtagning
EN ISO 11127-2, Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning
EN ISO 11127-3, Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 3: Bestämning av skrymdensitet (ISO/DIS 11127-3:2019)
EN ISO 11127-4, Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 4: Bedömning av hårdhet med hjälp av glasskivor
ISO 23721, Korrosion hos metaller och legeringar - Metod för uppskattning av rost och fläckar av atmosfärisk korrosion på rostfritt stål
EN ISO 7539-10, Korrosion hos metaller och legeringar - Spänningskorrosionsprovning - Del 10: Omvänd U-böjningsmetod
ISO 24020, Corrosion of metals and alloys Standard test method for particle-free erosion corrosion of metallic materials by jet-in-slit
ISO 3079, A Two-Electrode Method of Using Acetic Acid to Measure Pitting Potential of Aluminium and Aluminium Alloys in Chloride Solution
EN ISO 12696, Katodiskt skydd av stål i betong
ISO 4212, Method of oxalic acid etching test for intergranular corrosion of austenitic stainless steel
ISO 24239, General Requirements for Fossil Fuel Power Plants Corrosion Control Engineering Life Cycle
ISO 4215, Corrosion of metals and alloys — Test method for high-temperature corrosion testing of metallic materials by thermogravimetry under usothermal or cyclic conditions
ISO 4631, Measurement of the electrochemical localized corrosion potential (E-CLCP) for biomedical stacked Ti alloys fabricated by the additive manufacturing method
ISO 4680, Corrosion of metals and alloys - Method of uniaxial constant load test for evaluating time to failure of metals and alloys due to stress corrosion cracking in high-purity water at high temperatures
ISO 11127-8, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 8: Field determination of water-soluble chlorides
ISO 8504-4, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 4: Acid pickling
ISO 4905, Corrosion of metals and alloys - Electrochemical test methods - Guideline for electrochemical measurements in high temperature molten salts
ISO 8502-6, Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 6: Urlakning av lösliga föroreningar för analys - Bresle-metoden
Visa fler Visa färre
Utgivet 166 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 146/AG 57, Terminologi
SIS/TK 146/AG 61, Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär
SIS/TK 146/AG 62, Förbehandling och rostskyddsmålning
SIS/TK 146/AG 64, Korrosion i jord och vätskor
SIS/TK 146/AG 66, Högtemperaturkorrosion
Visa fler Visa färre
Deltagare 23 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Auktorisation för Rostskyddsmålning Ek. förening, Trollhättan
Gränges Sweden AB, Finspång
IMI Hydronic Engineering AB, Ljung
Nordic Brass Gusum AB, Gusum
Nordic Galvanizers, Danderyd
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Outokumpu Stainless AB Avesta Research Center, Avesta
Outokumpu Stainless AB Nyby, Torshälla
Proton Technology AB, Bankeryd
RISE KIMAB AB, Kista
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Scania CV AB, Södertälje
SSAB EMEA AB, Borlänge
Sweco Energuide AB, Vänersborg
Swedegas AB, Göteborg
Sveff Organisation AB, Stockholm
Svensk Pulverlackteknisk Förening - SPF, VÄSTRA FRÖLUNDA
Teknos AB, Tranemo
Tikkurila Sverige AB, Göteborg
Trafikverket, Borlänge
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 19 internationella kommittéer
ISO/TC 156, Corrosion of metals and alloys
ISO/TC 156/AG, Advisory Group
ISO/TC 156/SC 1, Corrosion control engineering life cycle
ISO/TC 156/WG 10, Cathodic protection of buried and immersed metallic structures
ISO/TC 156/WG 11, Electrochemical test methods
ISO/TC 156/WG 13, High temperature corrosion
ISO/TC 156/WG 14, Tribo-corrosion
ISO/TC 156/WG 2, Environmentally assisted cracking
ISO/TC 156/WG 4, Atmospheric corrosion testing and classification of corrosivity of atmosphere
ISO/TC 156/WG 5, Intergranular corrosion
ISO/TC 156/WG 6, General principles of testing and data interpretation
ISO/TC 156/WG 7, Accelerated corrosion tests
ISO/TC 156/WG 9, Corrosion testing of materials for power generation
ISO/TC 35/SC 12/WG 2, Surface cleanliness
ISO/TC 35/SC 14, Protective paint systems for steel structures
ISO/TC 35/SC 14/WG 5, Protective paint systems
ISO/TC 35/SC 9, General test methods for paints and varnishes
CEN/TC 139, Paints and varnishes
CEN/TC 219, Cathodic protection
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Metallurgi (77) Korrosion (77.060) Färgindustrin (87)