Standardutveckling · SIS/TK 146

Korrosion

Korrodering av metaller kostar både näringsliv och samhälle flera miljarder varje år. Denna kostnad kan minskas genom att utnyttja befintlig kunskap om korrosionsskydd och genom att kommitténs standardiseringsarbete för ut kunskap i hela världen. Kommittén tar bland annat fram standarder för gemensam terminologi, klassificering, rostskyddsmålning samt provningsmetoder.

Kommittén för korrosion är med och aktivt påverkar tekniskt innehåll i framtida nationella och internationella standarder. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den internationella standardiseringen. SIS leder arbetet med Rostgradsboken som används över hela världen.

Standardiseringen inom detta projekts område omfattar delområdena:

  • Korrosionsprovning
  • Korrosion i olika miljöer
  • Klassificering av korrosionsatmosfärer
  • Katodiskt skydd
  • Högtemperaturkorrosion
  • Korrosionsterminologi
  • Förbehandling av stålytor före målning samt rostskyddsmålning.

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Standarderna underlättar vid både tillverkning, inköp och användning av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer också att produkterna får en längre hållbarhet och lägre underhållskostnader genom att standarder för förbehandling och korrosionsskydd tas fram.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 148 standarder
ISO 8501-4.2, Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Visuell utvärdedring av ytrenhet - Del 4: Målad ytas tillstånd före förbehandling, förbehandlingsgrader efter högtrycksspolning med vatten och grader av ytrost
EN ISO 7539-7, Korrosion hos metaller och legeringar - Spänningskorrosionsprovning - Del 7: Provning med långsam töjningshastighet
EN ISO 7539-2, Korrosion hos metaller och legeringar - Spänningskorrosionprovning - Del 2: Framtagning och användning av böjprov (ISO 7539-2:1989)
EN ISO 7539-4, Korrosion hos metaller och legeringar - Spänningskorrosionprovning - Del 4: Framtagning och användning av enaxligt belastade dragprov (ISO 7539-4:1989
EN ISO 7539-5, Korrosion hos metaller och legeringar - Spänningskorrosionprovning - Del 5: Framtagning och användning av C-ringprov (ISO 7539-5:1989)
EN ISO 7539-6 REVIEW, Korrosion av metaller och legeringar - Spänningskorrosionsprovning - Del 6: Förbehandling och användning av förspruckna provkroppar (ISO/DIS 7539-6)
EN ISO 12731:1997, Korrosion hos metaller och legeringar - Känslighet för korngränsfrätning och spänningskorrosion hos legeringar för ånggeneratorer
EN ISO 10062, Korrosionsprovning i artificiell atmosfär vid mycket låga halter av gasformig(a) förorening(ar) (ISO 10062:1991)
ISO 14802, Korrosionsprovning - Korrosion hos metaller och legeringar - Riktlinjer för tillämpning av statistik vid analys av korrosionsdata
ISO 12731, Susceptibility to caustic intergranular corrosion and stress corrosion cracking of alloys used in nuclear steam generator tubing
EN ISO 19840/2, Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Measurement of, and acceptance criteria for, the thickness of dry film on rough surfaces
ISO 12954, Cathodic protection of buried or immersed metallic structures - General principles and application for pipelines
ISO 12495, Cathodic protection for fixed steel offshore structures
ISO 13173, Cathodic protection for steel offshore floating structures
ISO 13174, Cathodic protection for harbour installations
ISO 8502-14, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 14: Extraction of soluble contaminants for analysis - the flexible sleeve method
ISO 7539-1, Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 1: Guide to testing procedures
ISO 21601, Guidelines for assessing the significance of stress corrosion cracks detected in service
N 509:2005, Corrosion of metals and alloys - Method for metallographic examination of samples after exposure to high temperature corrosive environments
EN ISO 12944-6:2007, Färg och lack - Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning - Del 6: Metoder för laboratorieprovning (ISO 12944-6:2007)
NWI N 451, Corrosion protection of steel by protective paint system - Assessment of, and acceptance criteria for, the porosity of dry film
ISO 8502-13, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 13: Direct mesuring method for the conductivity by contaminants by the rigid cell method
ISO 11881, Corrosion of metals and alloys - Exfoliation corrosion testing of aluminium alloys
NWI N 5199, Corrosion of metals and alloys -Test method for corrosion of materials by electrochemical impedance measurements
ISO 12212, Petroleum, petrokemisk och naturgasindustrier - Hårnålvärmeväxlare
NWI N 5228, Corrosion of metals and alloys - Corrosion tests in artificial atmospheres - Guideline for selection of accelerated corrosion test for product qualification
ISO 13628-16, Petroleum och naturgasindustrier - Utformning och drift av undervattensproduktionssystem - Del 16: Specifikation för slang och tiilhörande utrustning
ISO 13628-17, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 17: Guidelines for flexible pipe ancillary equipment
NWI N 5229, Corrosion of metals and alloys - Test method for evaluation of corrosion inhibitors for use in closed heating and cooling systems
, Corrosion of metals and alloys - Methodology for determining the resistance of metals to stress corrosion cracking using the four-point bend method
ISO 21809-7, Petroleum- och naturgasindustrier - Utvändiga beläggningar för land- eller vattenförlagda rörledningar för användning i rörtransportsystem - Del 7:
, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Internal protective coating and lining of above ground steel storage tanks
ISO 8502-13, Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 13: Fältmätningsmetod för konduktometrisk bestämning av vattenlösliga salter ( styv cell)
NWI N 5332, Corrosion of metals and alloys -Test method for high-temperature corrosion testing of metallic materials by coating with salt, ash, or other inorganic solids
NWI N 5334, Corrosion of metals and alloys - Test method for high-temperature corrosion testing of metallic materials by immersing in molten salt or other inorganic liquids
NWI N 5336, Corrosion of metals and alloys - Test method for high-temperature corrosion testing of metallic materials by partially embedding in salt, ash, or other inorganic solids
ISO , Petroleum and natural gas industries - Materials selection in CO2 environment for seamless tubes and fittings for use as casing, tubing and downhole equipments - Guidelines
ISO , Petroleum and natural gas offshore platforms - Streams containing high levels of CO2 at high pressures and high flow rates - Guidelines
ISO , Corrosion of metals and alloys -Test method for high-temperature corrosion testing of metallic materials by fully embedding in salt, ash, or other inorganic solids
ISO 13679, Petroleum and natural gas industries - Procedures for testing casing and tubing connections
ISO 8502-6, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 6: Urlakning av lösliga föroreningar för analys - xxxx
ISO 8044:1999/Amd 1, Korrosion hos metaller och legeringar - Termer och definitioner - Tillägg 1
EN ISO 13628-14, Petroleum- och naturgasindustrier - Konstruktion och drift av produktionssystem under vatten - Del 14: xxxx (ISO/DIS 13628-14:2011)
ISO 13628-14, Petroleum- och naturgasindustrier - Konstruktion och drift av produktionssystem under vatten - Del 14: Undervattenskyddssystem vid höga tryck
ISO 8502-8, Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 8: Fältmetod för refraktometrisk bestämning av fukt
ISO 8502-9, Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 9: Fältmetod för konduktometrisk bestämning av vattenlösliga salter
ISO 8502-12, Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 12: Fältmetod för bestämning av vattenlösliga järn(II)joner genom titrering
ISO 17945, Petroleum and natural gas industries - Materials resistant to sulfide stress cracking in corrosive petroleum refining environments
ISO 6509, Korrosion hos metaller och legeringar - Bestämning av avzinkningshärdighet hos kopparlegeringar med zink
ISO/PAS , Thermal well casing connection evaluation protocol
ISO 18181, Corrosion of metals and alloys - Competence levels and certification of cathodic protection personnel
ISO 18299, Corrosion of metals and alloys - Accelerated corrosion testing of iron and steels in outdoor atmospheres
ISO 18298, Korrosion hos metaller och legeringar - Korrosionsprovning av ultraren låghaltiga Cr- ferritiska rostfria ståls känslighet för interkristallin korrosion
EN ISO 8044:1999/A1, Korrosion hos metaller och legeringar - Termer och definitioner - Tillägg 1 (ISO 8044:1999/DAM 1:2012)
ISO 8502-5, Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 5: Mätning av kloridjoner på stålyta förbehandlad före målning
ISO 12489, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reliability modelling and calculation of safety systems
, Corrosion of metals and alloys - Standard test method for erosion-corrosion of metallic materials by Jet-in-slit
, Corrosion of metals and alloys - Competence levels and certification of cathodic protection personnel
ISO , Corrosion of metals and alloys - Accelerated life test method of mixed metal oxide anodes for cathodic protection
ISO 11844-2, Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 2: Bestämning av korrosionsangrepp i inomhusatmosfärer
ISO , Corrosion of metals and alloys - Measurement of critical crevice corrosion temperature for cylindrical crevice geometries
ISO 13085, Petroleum- och naturgasindustri - Rör av aluminiumlegering för rördragning vid djupborrning
ISO/TR 11303, Korrosion hos metaller och legeringar - Vägledning för val av skyddsmetoder mot atmosfärisk korrosion
ISO 11125-9, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 9: Wear testing, efficiency testing
, Paints and varnishes — Qualification and certification of operators — Levels 1 and 2 : operators for the implementation of anticorrosion coatings for metallic structures
EN ISO 6509-2, Korrosion hos metaller och legeringar - Bestämning av avzinkningmotstånd på zinkkopparlegeringar - Del 2: Acceptanskriterier (ISO/DIS 6509-2:2014)
ISO , Cathodic protection of external surfaces of above ground storage tank bases in contact with soil or foundations
ISO , Corrosion of metals and alloys- Electrochemical test methods -Corrosion test method by harmonic current measurements
ISO 8502-14, Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 14: Extraktion av lösliga föroreningar för analys - flexibel hylsa
ISO 20261, Galvanic anodes for cathodic protection in seawater and saline mud
ISO 20262, Cathodic protection of ship hulls
EN ISO 8502-9, Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 9: Fältmetod för konduktometrisk bestämning av vattenlösliga salter (ISO/DIS 8502-9:2015)
ISO 8044, Korrosion av metaller och legeringar - Termer och definitioner
ISO 20728, Korrosion hos metaller och legeringar - Bestämning av magnesiumlegeringars moståndskraft mot spänningskorrosionssprickning
ISO 18897, Corrosion of metals and alloys - Standard test method for particle-free erosion corrosion of metallic materials by jet-in-slit
ISO 21062, Corrosion of metals and alloys -Determination of corrosion rates of the embedded steel reinforcement in concrete exposed to the simulated marine environments
ISO 11124-2, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specifikationer för metalliska blästermedel - Del 2: Tackjärnsgritt
ISO 11125-1, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 1: Provtagning
ISO 11125-2, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning
ISO 11125-3, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 3: Bestämning av hårdhet
ISO 11125-4, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 4: Bestämning av kompaktdensitet
ISO 11125-5, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 5: Bestämning av andel defekta korn och av mikrostrukturen i blästermedelskorn
ISO 11125-6, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 6: Bestämning av föroreningar
ISO 11125-7, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 7: Bestämning av fukthalt
ISO , Corrosion of metals and alloys - Test method for determination of corrosion rates using dynamic light scattering
EN ISO 3651-3, Determination of resistance to intergranular corrosion of stainless steels - Part 3: Low-Cr ferritic stainless steels - Corrosion test in media containing sulfuric acid
EN 17243, Katodiskt skydd av inre ytor av metallbehållare, konstruktioner, utrustning och rörledningar som innehåller havsvatten
ISO 21918, Corrosion of Metals and Alloys - Measurement of Electrochemical Critical Pitting Temperature of Ti-6Al-4V and Related Alloys Fabricated by Additive or Subtractive Manufacturing Methods
ISO 21816, Corrosion of metals and alloys - Measurement of electrochemical properties of metals and alloys under cavitation erosion
ISO 16151, Korrosion hos metaller och legeringar - Accelererad cyklisk provning innefattande exponering i surgjord saltdimma, torr och fuktig atmosfär
ISO 8407, Korrosion hos metaller och legeringar - Avlägsnande av korrosionsprodukter från korrosionsprov
ISO 12944-6, Färg och lack - Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning - Del 6: Metoder för laboratorieprovning
ISO 11126-8, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specifikationer för icke-metalliska blästermedel - Del 8: Olivinsand
ISO 11130, Korrosion hos metaller och legeringar - Provning genom omväxlande doppning i saltlösning
ISO 22410, Electrochemical measurement of ion transfer resistance and characterization of Patina Rust on weathering steel
ISO 22426, Bedömning av verkan av katodiskt skydd vid mätning på provstycke
ISO 22479, Korrosion hos metaller och legeringar - Provning med svaveldioxid i fuktig atmosfär (Fasta gasmetoden)
ISO 12944-6, Färg och lack - Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning - Del 6: Metoder för laboratorieprovning
ISO 22848, Provningsmetod för mätning av spänningskorrosion och spricktillväxt hos austenitiskt stål och legeringar under stadig last i högtempererat vatten
ISO 22858, Test method for monitoring atmospheric corrosion rate by electrochemical measurements
ISO 23064, Corrosion of metals and alloys - Measurement of electrochemical properties of metals and alloys under cavitation corrosion
ISO 22910, Corrosion of metals and alloys - Measurement of the electrochemical critical localized corrosion temperature (E-CLCT) for stacked Ti alloys fabricated by the additive manufacturing method
ISO/TR 19735, Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Guidelines for mapping areas of increased risk of corrosion
ISO 23221, General requirements for pipeline corrosion control engineering life cycle
ISO 23222, Corrosion control engineering life cycle - Risk assessment
ISO 11124-1, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specifikationer för metalliska blästermedel - Del 1: Allmän inledning och klassificering
ISO 11124-3, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specificationer för metalliska blästermedel - Del 3: Högkolhaltig stålshott och stålgritt
ISO 11124-4, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specificationer för metalliska blästermedel - Del 4: Lågkolhaltig stålshott
ISO 11126-7, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specifikationer för icke-metalliska blästermedel - Del 7: Smält aluminiumoxid
ISO 8504-3, Behandling av stålytor med målningsfärg och liknande produkter - Förbehandlingsmetoder - Del 3: Manuell bearbetning och maskinbearbetning
ISO 23226, Corrosion of metals and alloys - Guidelines for corrosion testing of metals and alloys exposed in deep sea water
ISO 23449, Corrosion of metals and alloys - Multielectrode Arrays for Corrosion Measurement
ISO 23064, Corrosion of metals and alloys - Measurement of electrochemical properties of metals and alloys under cavitation corrosion
ISO 7539-6, Korrosion hos metaller och legeringar - Spänningskorrosionsprovning - Del 6: Framtagning och användning av provstavar med sprickanvisning för provning under konstant belastning eller konstant töjning
ISO 8504-2, Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Förbehandlingsmetoder - Del 2: Blästring
ISO/TR 22770, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Analytical colorimetry method to support visual assessment of surface preparation grades
ISO 8504-1, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Förbehandlingsmetoder - Del 1: Allmänna principer
EN ISO 8504-1, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Förbehandlingsmetoder - Del 1: Allmänna principer
EN 14038-2, Elektrokemisk realkalisering och kloridutdrivning för armerad betong - Del 2: Kloridutdrivning
ISO 8044, Korrosion av metaller och legeringar - Termer och definitioner
EN ISO 11844-1, Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 1: Bestämning och uppskattning av inomhuskorrosivitet
EN ISO 11844-2, Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 2: Bestämning av korrosionsangrepp i inomhusatmosfärer
EN ISO 11844-3, Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 3: Mätning av miljöparametrar som inverkar på korrosiviteten inomhus
ISO 23669, Corrosion of metals and alloys - Guidelines for corrosion and environmentally assisted cracking testing of additively manufactured metals and alloys
EN ISO 8044, Korrosion av metaller och legeringar - Termer och definitioner
EN ISO 11124-6, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 6: Recyclable Encapsulated Abrasive Media
ISO 13680, Petroleum- och naturgasindustri - Sömlösa rör av korrosionshärdiga legeringar för infodring, rördragning och användning som hylsor - Tekniska leveransbestämmelser
ISO 11127-1, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 1: Provtagning
ISO 11127-2, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning
ISO 11127-3, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 3: Bestämning av kompaktdensitet
ISO 11127-4, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 4: Bedömning av hårdhet genom glasskiveprov
ISO 11127-5, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 5: Bestämning av fukthalt
ISO 11124-6, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 6: Recyclable Encapsulated Abrasive Media
EN , Cathodic Protection of offshore wind structures
EN ISO 8501-4, Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Del 4: Yttillstånd före förbehandling samt förbehandlingsgrader och återrostningsgrader vid vattenblästring
EN ISO 8502-6, Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 6: Urlakning av lösliga föroreningar för analys - Bresle-metoden
EN ISO 8502-9, Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 9: Fältmetod för konduktometrisk bestämning av vattenlösliga salter
EN ISO 12944-5, Färg och lack - Korrosionsskydd av stålkonstruktioner genom målning - Del 5: Rostskyddssystem
ISO 11845, Korrosion hos metaller och legeringar - Allmänna riktlinjer för korrosionsprovning
ISO 11463, Korrosion hos metaller och legeringar - Utvärdering av gropfrätning
EN ISO 11463, Korrosion hos metaller och legeringar - Utvärdering av gropfrätning
ISO 24656, Cathodic Protection of offshore wind structures
ISO 8502-15, Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Tests for the assessment of surface cleanliness -- Part 15: Extraction of soluble contaminants for analysis by acid extraction
EN ISO 11127-5, Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 5: Bestämning av fukthalt
EN ISO 11127-1, Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 1: Provtagning
EN ISO 11127-2, Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning
EN ISO 11127-3, Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 3: Bestämning av skrymdensitet
EN ISO 11127-4, Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 4: Bedömning av hårdhet med hjälp av glasskivor
Visa fler Visa färre
Utgivet 97 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 146/AG 61, Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär
SIS/TK 146/AG 64, Korrosion i jord och vätskor
Deltagare 28 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Auktorisation för Rostskyddsmålning Ek. förening, Trollhättan
Gränges Sweden AB, Finspång
IMI Hydronic Engineering AB, Ljung
Nordic Brass Gusum AB, Gusum
Nordic Galvanizers, Danderyd
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Outokumpu Stainless AB Avesta Research Center, Avesta
Outokumpu Stainless AB Nyby, Torshälla
Proton Technology AB, Bankeryd
RISE KIMAB AB, Kista
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Scania CV AB, Södertälje
Scania CV AB, Södertälje
SSAB EMEA AB, Borlänge
Sweco Energuide AB, Vänersborg
Swedegas AB, Göteborg
Sveff Organisation AB, Stockholm
Svensk Pulverlackteknisk Förening - SPF, VÄSTRA FRÖLUNDA
Teknos AB, Tranemo
Tikkurila Sverige AB, Göteborg
Trafikverket, Borlänge
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 19 internationella kommittéer
ISO/TC 156, Corrosion of metals and alloys
ISO/TC 156/AG, Advisory Group
ISO/TC 156/SC 1, Corrosion control engineering life cycle
ISO/TC 156/WG 10, Cathodic protection of buried and immersed metallic structures
ISO/TC 156/WG 11, Electrochemical test methods
ISO/TC 156/WG 13, High temperature corrosion
ISO/TC 156/WG 14, Tribo-corrosion
ISO/TC 156/WG 2, Environmentally assisted cracking
ISO/TC 156/WG 4, Atmospheric corrosion testing and classification of corrosivity of atmosphere
ISO/TC 156/WG 5, Intergranular corrosion
ISO/TC 156/WG 6, General principles of testing and data interpretation
ISO/TC 156/WG 7, Accelerated corrosion tests
ISO/TC 156/WG 9, Corrosion testing of materials for power generation
ISO/TC 35/SC 12/WG 2, Surface cleanliness
ISO/TC 35/SC 14, Protective paint systems for steel structures
ISO/TC 35/SC 14/WG 5, Protective paint systems
ISO/TC 35/SC 9, General test methods for paints and varnishes
CEN/TC 139, Paints and varnishes
CEN/TC 219, Cathodic protection
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Metallurgi Korrosion Färgindustrin