Standardutveckling · SIS/TK 146

Korrosion

Korrodering av metaller kostar både näringsliv och samhälle flera miljarder varje år. Denna kostnad kan minskas genom att utnyttja befintlig kunskap om korrosionsskydd och genom att kommitténs standardiseringsarbete för ut kunskap i hela världen. Kommittén tar bland annat fram standarder för gemensam terminologi, klassificering, rostskyddsmålning samt provningsmetoder.

Kommittén för korrosion är med och aktivt påverkar tekniskt innehåll i framtida nationella och internationella standarder. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den internationella standardiseringen. SIS leder arbetet med Rostgradsboken som används över hela världen.

Standardiseringen inom detta projekts område omfattar delområdena:

  • Korrosionsprovning
  • Korrosion i olika miljöer
  • Klassificering av korrosionsatmosfärer
  • Katodiskt skydd
  • Högtemperaturkorrosion
  • Korrosionsterminologi
  • Förbehandling av stålytor före målning samt rostskyddsmålning.

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Standarderna underlättar vid både tillverkning, inköp och användning av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer också att produkterna får en längre hållbarhet och lägre underhållskostnader genom att standarder för förbehandling och korrosionsskydd tas fram.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 63 standarder
ISO 11845, Korrosion hos metaller och legeringar - Allmänna riktlinjer för korrosionsprovning
EN ISO 12944-5, Färg och lack - Korrosionsskydd av stålkonstruktioner genom målning - Del 5: Rostskyddssystem
EN ISO 8502-9, Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 9: Fältmetod för konduktometrisk bestämning av vattenlösliga salter
EN ISO 8502-6, Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 6: Urlakning av lösliga föroreningar för analys - Bresle-metoden
EN ISO 8501-4, Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Del 4: Yttillstånd före förbehandling samt förbehandlingsgrader och återrostningsgrader vid vattenblästring
EN , Cathodic Protection of offshore wind structures
ISO 11124-6, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 6: Recyclable Encapsulated Abrasive Media
ISO 11127-5, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 5: Bestämning av fukthalt
ISO 11127-4, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 4: Bedömning av hårdhet genom glasskiveprov
ISO 11127-3, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 3: Bestämning av kompaktdensitet
ISO 11127-2, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning
ISO 11127-1, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 1: Provtagning
ISO 13680, Petroleum- och naturgasindustri - Sömlösa rör av korrosionshärdiga legeringar för infodring, rördragning och användning som hylsor - Tekniska leveransbestämmelser
EN ISO 11124-6, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 6: Recyclable Encapsulated Abrasive Media
EN ISO 8044, Korrosion av metaller och legeringar - Termer och definitioner
ISO 23669, Corrosion of metals and alloys - Guidelines for corrosion and environmentally assisted cracking testing of additively manufactured metals and alloys
EN ISO 11844-3, Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 3: Mätning av miljöparametrar som inverkar på korrosiviteten inomhus
EN ISO 11844-2, Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 2: Bestämning av korrosionsangrepp i inomhusatmosfärer
EN ISO 11844-1, Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 1: Bestämning och uppskattning av inomhuskorrosivitet
ISO 8044, Korrosion av metaller och legeringar - Termer och definitioner
EN 14038-2, Elektrokemisk realkalisering och kloridutdrivning för armerad betong - Del 2: Kloridutdrivning
EN ISO 8504-1, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Förbehandlingsmetoder - Del 1: Allmänna principer
ISO 8504-1, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Förbehandlingsmetoder - Del 1: Allmänna principer
ISO/TR 22770, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Analytical colorimetry method to support visual assessment of surface preparation grades
ISO 8504-2, Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Förbehandlingsmetoder - Del 2: Blästring
ISO 7539-6, Korrosion hos metaller och legeringar - Spänningskorrosionsprovning - Del 6: Framtagning och användning av provstavar med sprickanvisning för provning under konstant belastning eller konstant töjning
ISO 23064, Corrosion of metals and alloys - Measurement of electrochemical properties of metals and alloys under cavitation corrosion
ISO 23449, Corrosion of metals and alloys - Multielectrode Arrays for Corrosion Measurement
ISO 23226, Corrosion of metals and alloys - Guidelines for corrosion testing of metals and alloys exposed in deep sea water
ISO 8504-3, Behandling av stålytor med målningsfärg och liknande produkter - Förbehandlingsmetoder - Del 3: Manuell bearbetning och maskinbearbetning
ISO 11126-7, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specifikationer för icke-metalliska blästermedel - Del 7: Smält aluminiumoxid
ISO 11124-4, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specificationer för metalliska blästermedel - Del 4: Lågkolhaltig stålshott
ISO 11124-3, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specificationer för metalliska blästermedel - Del 3: Högkolhaltig stålshott och stålgritt
ISO 11124-1, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specifikationer för metalliska blästermedel - Del 1: Allmän inledning och klassificering
ISO 23222, Corrosion control engineering life cycle - Risk assessment
ISO 23221, General requirements for pipeline corrosion control engineering life cycle
ISO/TR 19735, Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Guidelines for mapping areas of increased risk of corrosion
ISO 22910, Corrosion of metals and alloys - Measurement of the electrochemical critical localized corrosion temperature (E-CLCT) for stacked Ti alloys fabricated by the additive manufacturing method
ISO 22858, Test method for monitoring atmospheric corrosion rate by electrochemical measurements
ISO 22848, Provningsmetod för mätning av spänningskorrosion och spricktillväxt hos austenitiskt stål och legeringar under stadig last i högtempererat vatten
EN 12954, Allmänna principer för katodiskt skydd av nedgrävd eller nedsänkt metalliska konstruktioner
ISO 12944-6, Färg och lack - Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning - Del 6: Metoder för laboratorieprovning
ISO 22479, Korrosion hos metaller och legeringar - Provning med svaveldioxid i fuktig atmosfär (Fasta gasmetoden)
ISO 22426, Bedömning av verkan av katodiskt skydd vid mätning på provstycke
ISO 22410, Electrochemical measurement of ion transfer resistance and characterization of Patina Rust on weathering steel
ISO 11130, Korrosion hos metaller och legeringar - Provning genom omväxlande doppning i saltlösning
ISO 11126-8, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specifikationer för icke-metalliska blästermedel - Del 8: Olivinsand
ISO 12944-6, Färg och lack - Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning - Del 6: Metoder för laboratorieprovning
ISO 8407, Korrosion hos metaller och legeringar - Avlägsnande av korrosionsprodukter från korrosionsprov
ISO 16151, Korrosion hos metaller och legeringar - Accelererad cyklisk provning innefattande exponering i surgjord saltdimma, torr och fuktig atmosfär
EN 17243, Cathodic protection of internal surfaces of metallic tanks, structures, equipment, and piping containing seawater
ISO 11125-7, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 7: Bestämning av fukthalt
ISO 11125-6, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 6: Bestämning av föroreningar
ISO 11125-5, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 5: Bestämning av andel defekta korn och av mikrostrukturen i blästermedelskorn
ISO 11125-4, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 4: Bestämning av kompaktdensitet
ISO 11125-3, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 3: Bestämning av hårdhet
ISO 11125-2, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning
ISO 11125-1, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 1: Provtagning
ISO 11124-2, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specifikationer för metalliska blästermedel - Del 2: Tackjärnsgritt
ISO 21062, Corrosion of metals and alloys -Determination of corrosion rates of the embedded steel reinforcement in concrete exposed to the simulated marine environments
ISO 20728, Korrosion hos metaller och legeringar - Bestämning av magnesiumlegeringars moståndskraft mot spänningskorrosionssprickning
ISO 11125-9, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 9: Wear testing, efficiency testing
ISO/TR 11303, Korrosion hos metaller och legeringar - Vägledning för val av skyddsmetoder mot atmosfärisk korrosion
Visa fler Visa färre
Utgivet 166 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 146/AG 57, Terminologi
SIS/TK 146/AG 61, Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär
SIS/TK 146/AG 62, Förbehandling och rostskyddsmålning
SIS/TK 146/AG 64, Korrosion i jord och vätskor
SIS/TK 146/AG 66, Högtemperaturkorrosion
Visa fler Visa färre
Deltagare 28 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Auktorisation för Rostskyddsmålning Ek. förening, Trollhättan
Gränges Sweden AB, Finspång
IMI Hydronic Engineering AB, Ljung
Nordic Brass Gusum AB, Gusum
Nordic Galvanizers, Danderyd
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Outokumpu Stainless AB Avesta Research Center, Avesta
Outokumpu Stainless AB, Nyby, Torshälla
Proton Technology AB, Bankeryd
RISE KIMAB AB, Kista
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Scania CV AB, Södertälje
Scania CV AB, Södertälje
SSAB EMEA AB, Borlänge
Sweco Energuide AB, Vänersborg
Swedegas AB, Göteborg
Sveff Organisation AB, Stockholm
Svensk Pulverlackteknisk Förening - SPF, VÄSTRA FRÖLUNDA
Teknos AB, Tranemo
Tikkurila Sverige AB, Göteborg
Trafikverket, Borlänge
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 156, Corrosion of metals and alloys
ISO/TC 156/AHG 1, Corrosion Rates of the Embedded Steel Reinforcement in Concrete
ISO/TC 35/SC 12, Preparation of steel substrates before application of paints and related products
ISO/TC 35/SC 14, Protective paint systems for steel structures
ISO/TC 67/SC 4, Drilling and production equipment
ISO/TC 67/SC 5, Casing, tubing and drill pipe
CEN/TC 219, Cathodic protection
CEN/TC 262, Metallic and other inorganic coatings, including for corrosion protection and corrosion testing of metals and alloys
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Metallurgi Korrosion Färgindustrin