Standardutveckling · SIS/TK 156

Plast

Varje dag använder vi produkter och innovationer av plast. Plast är formbart, lätt, tåligt, hållbart, energisnålt och återvinningsbart. Standardiseringen inom plast omfattar bland annat provningsmetoder, specifikationer och terminologi, där både termoplast, härdplast och kompositer behandlas.

Kommittén för plast är med och aktivt påverkar tekniskt innehåll och riktlinjer för framtida nationella och internationella standarder. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter
i den internationella standardiseringen samt att all internationell standard för plast som publiceras ska leva upp till svenska krav och riktlinjer för att underlätta för svenska företag att verka på en global marknad. 

Arbetsgrupp 1 - Miljöaspekter 

8 miljoner ton plast läcker ut i haven varje år. I början av 2018 släppte EU-kommissionen sin plaststrategi med syfte att få till en hållbar plastanvändning. I strategin har man identifierat standarder som ett viktigt verktyg.

I arbetsgruppen för miljöaspekter av plast utvecklas standarder inom områdena biobaserad plast, bionedbrytbar plast, koldioxidavtryck och annan miljöpåverkan, karaktärisering av plastläckage (inkl. mikroplast), plaståtervinning och resurseffektivitet (inkl. cirkulär ekonomi).

Arbetsgrupp 2 - Plaströrssystem

Plaströr används i applikationer för distribution av olika fluider. Plaströrssystem är idag en av de viktigaste grundbultarna för ett samhälle och används i allt från vattentillförsel till olika industriella applikationer. 

Inom arbetsgruppen tas standarder fram med avseende på allt ifrån varm- och kallvattendistribution, för bland annat dricksvatten och värmesystem, till avlopp och olika industriella applikationer för t.ex. gasformiga bränslen. Projektet omfattar rör, armaturer, ventiler, testmetoder för hållfasthet och kemisk resistans, dimensioner och toleranser samt temperatur- och tryckklassificering.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 257 standarder
EN 14448, Heated tool welding of thermoplastics mouldings in mass production
ISO 18247, Plastics - Determination of the shear viscosity function of polymer melts using screw type rheometers
ISO 9969, Termoplaströr - Bestämning av ringstyvhet
ISO 18485, Peel test for the determination of interlaminar fracture toughness of flexible packaging laminates
ISO 17880.2, Cellular plastics - Self-supporting metal faced sandwich panels - Cellular plastics
EN 15013, Plaströrssystem - Plaströr för avlopp i mark - Krav och provningsmetoder/bedömnings för rör och rördelar
EN 15012, Plaströrssystem - Rörkomponenter för avlopp inomhus - Krav och provningsmetoder/bedömning för rör och rördelar
EN 15015, Plaströrssystem - System för varm- och kallvattenledningar - Krav och provningsmetoder/bedömning för rör och rördelar
EN 15014, Plaströrssystem - Rörkomponenter i mark och ovan jord för vatten och andra vätskor - Krav och provningsmetoder/bedömning för rör och rördelar
EN 12106, Plaströrsystem - Rör av (PE) och (PE-X)- Bestämning av motstånd mot inre tryckefter tryckavlastning
ISO 19469-2, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage - Single Wall Corrugated piping systems of polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Pipes and fittings with a single wall corrugation
ISO 19469-3.2, Plastic piping systems for non pressure underground drainage - Single wall corrugated piping systems of polyethylene (PE) and polypropylene (PP) - Part 3: Pipes and fittings
ISO 19966, Polyethylene (PE) pipes and fittings — Determination of the resistance to crack initiation and slow crack growth on notched cylindrical bars under constant load (NCBT)
ISO 19469-1.2, Plastic piping systems for non pressure underground drainage - Single wall corrugated piping systems of polyethylene (PE) and polypropylene (PP) - Part 1: General requirements and performance characteristics
ISO/TR 10986:2014, Plasitcs piping systems for pressure and non-pressure applications - Installation of pipes above ground - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin
ISO 7214, Cellular plastics — Polyethylene — Methods of test
EN ISO 7214, Cellplast - Polyeten - Provningsmetoder
EN ISO 877-1, Plast - Metoder för exponering av solstrålning - Del 1: Allmän vägledning
ISO 877-1, Plast - Metoder för exponering för solstrålning - Del 1: Generell vägledning
ISO 877-2, Plast - Metoder för exponering för solstrålning - Del 2: Exponering för direkt och glasfiltrerad solstrålning
EN ISO 877-2, Plast - Metoder för exponering av solstrålning - Del 2: Utomhusexponering bakom fönsterglas
ISO 877-3, Plast - Metoder för exponering för solstrålning - Del 3: Intensifierad väderexponering med koncentrerad solstrålning
ISO 17281/Amd 1, Plast - Bestämning av brottseghet (GIC och KIC) vid måttlig belastning (1m/s) - Tillägg 1
ISO/TS N6682, Plastics piping systems - General rules for structural design of glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Part1: Buried pipe
ISO/TS 15791-2, Plastics — Development and use of intermediate-scale fire tests for plastics products — Part 2: Guidance for the use of intermediate-scale fire tests on semi-finished or finished products
ISO 20717, Determination of residual vinyl chloride monomer (VCM) in poly vinyl chloride (PVC) by GC/MS
ISO 20707, Determination of PCNs (Polychlorinated naphthalenes) in PVC by GC/MS
ISO 20718, Plastics-Identification and determination of Poly(Vinyl Chloride) (PVC) contamination in flakes of Poly(Ethylene Terephthalate) (PET) recyclates
CEN/TS 22391-7, Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - Polyeten med förhöjd temperaturbeständighet (PE-RT) - Del 7: Vägledning för bestryrkande av överensstämmelse
EN 13598-1, Plaströrsystem - Självfallsledningar för avloppsvatten i mark - PVC-U, PP och PE - Del 1: Specifikationer för rördelar inklusive rensbrunn
EN 17104, Styva skyddande väggpaneler av termoplast för inomhusbruk - Prestandaegenskaper
EN N 4326 NWI, Thermoplastics piping and ducting systems - rainwater infiltration and storage/attenuation systems - Practices for underground installation
EN 1329-1, Plaströrsystem för avlopp (låg och hög temperatur) inomhus - Styv PVC - Del 1: Specifikationer för rör och rördelar i systemet
ISO 20979, Plastics - Determination of fracture toughness under plane stress impact conditions of Polyethylene (PE)
ISO 8779, Plaströrssystem - PE-rör för bevattningsändamål - Specifikationer
ISO/TS 12512, Glass reinforced thermosetting plastic (GRP) pipes — Determination of initial specific ring stiffness using segment test species cut from a pipe
ISO 17885/Amd1, Plaströrssystem - Mekaniska rördelar för tryckrörsystem - Specifikationer
ISO 26723, Plastics - Determination of total luminous transmittance and reflectance
ISO 3451-1, Plast - Bestämning av askhalt - Del 1: Allmänna metoder
ISO 20374, Constant heating rate method for determination of melt flow properties of polymers
ISO 10639, Plaströrsystem för vattendistribution med eller utan tryck - Glasfiberarmerade plaströrsystem (GRP) baserade på polyesterpolymer (UP)
ISO 28660, Plastics. Test Method for Determining J and R Curves
ISO , Test Method for Accelerated Outdoor Weathering of Polyolefin
ISO , Plastics — Methods of exposure to determine degradation using spectral radiation
ISO 15064, Plastics - Aromatic isocyanates for use in the production of polyurethanes - Determination of the isomer ratio in toluene diisocyanate
EN , Continuous-fibre-reinforced plastic composites - Pultruded unidirectional rods - Determination of tensile properties parallel to rhe fibre direction
ISO 15033, Plast - Bestämning av kaprolaktam och dess cykliska och linjära oligomerer med HPLC
ISO 20329, Plastics - Determination of abrasive wear resistance by sliding friction
ISO 19935-2, Plastics - Temperature modulated DSC - Part 2: Measurement of accurate specific heat Cp
ISO 178, Plastics - Determination of flexural properties
ISO 14855-2, Bestämning av den slutgiltiga aerobiska biologiska nedbrytningen av plastmaterial vid kontrollerad kompostering - Metod för analys av utvecklad koldioxid - Del 2: Viktanalys av utvecklad koldioxid i laboratorieskala
ISO/TR , Thermoplastic pipes for the conveyance of fluids - Inspection of polyethylene butt fusion joints using phased array ultrasonic testing
EN , Quantification of alteration of biodegradable mulch films
EN 12613, Plast - Varningsmärken i plast för visuell markering av nedgrävda kablar och rörledningar
ISO 22403, Plastics - Assessment of the intrinsic biodegradability of materials exposed to marine inocula under mesophilic aerobic laboratory conditions - Test methods and requirements
ISO 12176-5, Plastics pipes and fittings - Equipment for fusion jointing polyethylene systems - Part 5: Two-dimensional data coding of components and data exchange format for PE piping systems
ISO 21705 , Plastics - Determination of fracture toughness under plane stress state: essential work of fracture, we
ISO 6259-2, Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 2: Pipes made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), oriented unplasticized poly(vinyl chloride (PVC-O), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) and high-impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI)
ISO/TS 22780, Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - System design of above ground pipe and joint installations without end-thrust
ISO 10986, Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - System design of above ground pipe and joint installations without end thrust
ISO 22101-1, Plastics piping systems for industrial applications - Glass fibre reinforced polyethylene (PE-GF) - Part 1: General
ISO 22101-2, Plastics piping systems for industrial applications - Glass fibre reinforced polyethylene (PE-GF) - Part 2: Pipes
ISO 22526-3, Plastics - Carbon and environmental footprint of biobased plastics - Part 3: Process carbon footprint, requirements and guidelines for quantification
ISO 21096, Water vapour transmission rate - General quality aspects and metrological traceability of calibration measurements
ISO 23149, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Thermoplastics - Recommended practice for installation
CEN/TC 249 N1945, Peek - Part 2 : Determination of properties
EN 15534-5, Kompositer tillverkade av cellulosabaserade material och termoplaster (vanligen kallad trä-polymer-kompositer (WPC) eller naturfiberkompositer (NFC)) - Del 5: Krav för beklädnad av profiler och plattor
ISO 17088, Plast - Organisk återvinning - Specifikation av komposterbar plast
ISO 8659, Ventiler av plast - Utmattningshållfasthet - Provningsmetod
ISO 844, Hård cellplast - Bestämning av kompressionsegenskaper
ISO 23517-1, Plastics — Biodegradable mulch films for use in agriculture and horticulture — Part 1: Requirements and test methods regarding biodegradation, ecotoxicity and control of constituents
CEN7TC 249 N 2040, Plastics - Recycled plastics - Determination of selected marker compounds in food grade recycled polyethylene terephthalate (PET)
ISO 19935-3, Plastics - Temperature modulated DSC - Part 3: Separation of overlapping thermal transitions
ISO 23524, Plastics - Determination of fracture toughness of films and thin sheets: the essential work of fracture
ISO 23627, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Steel Reinforced Corrugated Polyethylene Pipes and fittings
ISO 19721, Plastics - Abrasion test method for artificial turfs to evaluate the combined effects of mechanical wear and UV radiation using sequential testing
ISO/TS 28660, Plastics - Determination of J-R curves
EN ISO 179-2, Plast - Bestämning av slagseghet enligt Charpy - Del 2: Instrumenterad slagseghetsprovning (ISO/FDIS 179-2:2020)
ISO 179-2, Plast - Bestämning av slagseghet enligt Charpy - Del 2: Instrumenterad slagseghetsprovning
ISO 23673, Plastics - Elasticity index - Determination of elastic property of melts
EN ISO 10350-2, Plast - Insamling och presentation av jämförbara enpunktsdata - Del 2: Långfiberarmerad plast (ISO/DIS 10350-2:2018)
ISO 10350-2, Plast - Insamling och presentation av jämförbara enpunktsdata - Del 2: Långfiberarmerad plast
ISO 13479, Polyolefinrör för transport av vätskor - Bestämning av motstånd mot sprickbildning - Provningsmetod för långsam sprickbildning på rör med anvisning
ISO 23706, Plastics - Determination of apparent activation energies of property changes in standard weathering test methods
ISO 23741, Plastics - Determination of spray water delivery during spray cycles when using a xenon arc weathering test apparatus
ISO 11298-4, Plaströrssystem för renovering av vattenledningar i mark - Del 4: Fodring med platshärdade flexibla foder
ISO 23832, Plastics - Test method for degradation rate assessment of materials exposed to marine environmental matrices under laboratory conditions
ISO 23856, Plaströrsystem för vattendistribution, dränering eller avlopp med eller utan tryck - Glasfiberarmerad plast baserad på omättad polyester (UP)
ISO 23822, Determination of TCEP in plastics by gas chromatography-mass Spectrometry (GC-MS) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
EN ISO 294-3, Plast - Formsprutning av provkroppar av termoplast - Del 3: Små plattor
ISO 294-3, Plast - Formsprutning av provkroppar av termoplast - Del 3: Små plattor
ISO 23977-1, Plastics - Determination of the aerobic biodegradation of plastic materials exposed to seawater - Part 1: Method by analysis of evolved carbon dioxide
ISO 23977-2, Plastics - Determination of the aerobic biodegradation of plastic materials exposed to seawater - Part 2: Method by measuring the oxygen demand in closed respirometer
EN 13598-2, Plaströrsystem - Självfallsledningar för avloppsvatten i mark - PVC-U, PP och PE - Del 2: Specifikationer för nedstignings- och inspektionsbrunnar under trafiklast och vid stora läggningsdjup
ISO 23976, Plastics - Fast differential scanning calorimetry - Chip calorimetry
ISO 24047, Plastics - Polyethylene, polypropylene - Determination of metal content by ICP-OES
ISO 24048, Plastics: Determination of bound acrylonitrile content in the continuous phase of acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) by Dumas combustion method
ISO 24076, Plastics - Determination of Polypropylene isotactic index using low-resolution nuclear magnetic resonance spectrometry (Rapid method)
ISO/TR 19032, Plastics — Use of polyethylene reference specimens (PERS) for monitoring laboratory and outdoor weathering conditions
EN ISO 21304-2, Plastics - Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/DIS 21304-2:2019)
ISO 21488, Plastics - Method for exposing polyolefins outdoors combining natural and artificial irradiation
ISO 23512, Plastics - Joining of thermoplastic moulded components - Specification of variables for thermal joining processes
EN ISO 19063-2, Plastics - Impact-resistant polystyrene (PS-I) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/DIS 19063-2:2019)
ISO/TS 23818-1, Assessment of conformity of plastics piping systems for the rehabilitation of existing pipelines - Part 1: Polyethylene (PE) material
ISO 11296-9, Plastics piping systems for the renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 9: Lining with a rigidly anchored plastics inner layer
ISO 21304-2, Plastics - Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
ISO 24187, Principles for the development of standards for investigation procedures of plastics in environmental media and materials
EN ISO 24024-1, Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO/DIS 24024-1:2019)
EN ISO 24024-2, Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Part 2: Preparation of test samples and determination of properties (ISO/DIS 24024-2:2019)
EN ISO 24022-1, Plastics - Polystyrene (PS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO/DIS 24022-1:2019)
EN ISO 24022-2, Plastics - Polystyrene (PS) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/FDIS 24022-2:2020)
EN ISO 24023-1, Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO/FDIS 24023-1:2020)
EN ISO 24023-2, Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/FDIS 24023-2:2020)
EN ISO 24025-1, Plastics - Sulfone polymer moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO/FDIS 24025-1:2020)
EN ISO 24025-2, Plastics - Sulfone polymer moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/FDIS 24025-2:2020)
ISO 19063-2, Plastics - Impact-resistant polystyrene (PS-I) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
ISO 24022-1, Plastics - Polystyrene (PS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
ISO 24022-2, Plastics - Polystyrene (PS) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
ISO 24023-1, Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
ISO 24023-2, Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
ISO 24024-1, Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Part 1: Designation system and basis for specifications
ISO 24024-2, Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Part 2: Preparation of test samples and determination of properties
ISO 24025-1, Plastics - Sulfone polymer moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
ISO 24025-2, Plastics - Sulfone polymer moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
EN ISO 24026-1, Plastics - Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO/FDIS 24026-1:2020)
EN ISO 24026-2, Plastics - Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/FDIS 24026-2:2020)
ISO 17880, Plastics - Self-supporting metal-faced sandwich panels
ISO 23483, Carbon fibres - Determination of PAN-based carbon fibre tow characteristics - Thermal conductivity
ISO 11357-8, Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 8: Determination of thermal conductivity
EN 13476-2:2018/A1, Plaströrsystem - Markförlagda självfallsledningar för avlopp och dränering - Lättviktsrör i PVC-U, PP och PE - Del 2: Specifikationer för rör och rördelar med slät inre och yttre yta och system, Typ A
EN 13476-3:2018/A1, Plaströrsystem - Markförlagda självfallsledningar för avlopp och dränering - Lättviktsrör i PVC-U, PP och PE - Del 3: Specifikationer för rör och rördelar med slät inre och profilerad yttre yta och system, Typ B
ISO 15875-2:2003/Amd 2, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PE-X - Del 2: Rör
ISO 15875-3:2003/Amd 1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer -Material PE-X - Del 3: Rördelar
ISO 15875-5:2003/Amd 1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer -Material - Del 5.2: Systemanpassning
ISO 15876-2:2017/Amd 1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PB - Del 2: Rör
ISO 15876-3:2017/Amd 1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PB - Del 3: Rördelar
ISO 15876-5:2017/Amd 1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PB - Del 5: Systemanpassning
ISO 15877-2:2009/Amd 2, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PVC-C - Del 2: Rör
ISO 15877-3:2009/Amd 2, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PVC-C - Del 3: Rördelar
ISO 15877-5:2009/Amd 2, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PVC-C - Del 5: Systemanpassning
ISO 22391-2:2009/Amd 1, Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - PE-RT - Del 2: Rör
ISO 22391-3:2009/Amd 1, Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - PE-RT - Del 3: Rördelar
ISO 22391-5:2009/Amd 1, Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - PE-RT - Del 5: Systemanpassning
EN 12608-1:2016/A1, Profiler av styv polyvinylklorid (PVC-U) för tillverkning av fönster och dörrar - Klassificering, krav och provningsmetoder - Del 1: Icke ytbehandlade profiler av styv polyvinylklorid (PVC-U) i ljusa kulörer
EN 13067, Plastsvetsningspersonal - Kvalifikationsprovning av svetsare - Termoplastiska svetsade monteringar
ISO 24026-1, Plastics - Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
ISO 24026-2, Plastics - Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
ISO 8521, Plaströrsystem - Glasfiberrmerade plaströr (GRP) - Provningsmetoder för bestämning av skenbar draghållfasthet i omkretsriktningen
ISO 20819-1, Plastics - Wood-plastic recycled composites (WPRC) - Part 1: Specification
EN ISO 11298-4, Plaströrssystem för renovering av vattenledningar i mark - Del 4: Fodring med platshärdade flexibla foder
ISO/TS 24399, Thermoplastic pipes for the conveyance of fluids - Inspection of polyethylene butt fusion joints using time of flight diffraction testing
SS-INSTA 2072-1, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 1. Definitions and Scope
SS-INSTA 2072-2, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 2. Welding method
SS-INSTA 2072-3, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 3. Visual inspection
SS-INSTA 2072-4, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 4. Marking. Documentation
SS-INSTA 2072-5, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 5. Defining the durability of weld joints. Destructive test methods
SS-INSTA 2072-6, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 6. Welding equipment calibration
SS-INSTA 2072-7, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 7. Qualification test
ISO 22836, Carbon fibre-reinforced composites - Method for accelerated moisture absorption and supersaturated conditioning by moisture using sealed pressure vessel
ISO 10119, Kolfiber - Bestämning av densitet
ISO 22838, Composites and reinforcements fibres - Determination of the fracture toughness of bonded plates of carbon fibre reinforced plastics (CFRPs) and metal using double cantilever beam specimens
ISO 24282, Test methods for wood-plastic recycled composite
ISO 24360, Composites and reinforcements fibres - Carbon fibre reinforced plastics (CFRPs) and metal assemblies - Determination of the cross tension strength
ISO 23927, Laminates and moulding compounds - Prepregs - Determination of tack
EN 17410, Plastics - Controlled loop recycling of post-consumer (or post-use) PVC-U windows and doors
EN ISO 844, Hård cellplast - Bestämning av kompressionsegenskaper (ISO/DIS 844:2019)
EN 12814-2, Provning av svetsförband i konstruktioner utförda av formvaror av termoplast - Del 2: Dragprovning
EN ISO 10352, Plast - Fiberarmerad plast - Sprut- och pressmassor - Bestämning av massa genom area (ISO/DIS 10352:2019)
EN 12814-8, Provning av svetsförband i konstruktioner utförda av formvaror av termoplast - Del 8: Fordringar
ISO 22841, Composites and reinforcements fibres - Carbon fibre reinforced plastics(CFRPs) and metal assemblies - Determination of the tensile lap-shear strength
ISO 10352, Plast - Fiberarmerad plast - Sprut- och pressmassor - Bestämning av massa genom area
ISO 24573-1, Cellular plastic - Bead applied two component polyurethane foam - Part 1: Part 1: Material specification
ISO 24572-1, Cellular plastic - Bead applied one component polyurethane foam - Part 1: Part 1: Material specification
ISO 7214, Cellular plastics - Polyethylene - Methods of test
ISO 24542, Method for analysing micro plastics in waters with very low contents of suspended solid
EN 17417, Determination of the ultimate biodegradation of plastics materials in an aqueous system under anoxic (denitrifying) conditions - Method by measurement of pressure increase
ISO 22821, Carbon-fibre-reinforced composites - Determination of fibre wight content - By thermograrvimetry (TG)
CEN/TS 1329-2, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
ISO/TS 23818-2, Assessment of conformity of plastics piping systems for the rehabilitation of existing pipelines - Part 2: Resin-fibre composite (RFC) material
ISO/TS 23818-3, Assessment of conformity of plastics piping systems for the rehabilitation of existing pipelines - Part 3: Unplasticised poly(vinyl chloride) (PVC-U) material
EN 438-7, Dekorativa högtryckslaminat (HPL) - Skivor baserade på härdplaster (vanligen benämnda laminat) - Del 7: Kompakt laminat och HPL kompositpaneler för inner- och yttervägg samt innertaksytor
CEN/TS 17152-3, Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water — Boxes used for infiltration, attenuation and storage systems — Part 3: Assessment of conformity
ISO 22102, Polyethylene (PE) materials for piping systems — Determination of the resistance to point loads — Test method
ISO 22526-4, Plastics — Carbon and environmental footprint of biobased plastics — Part 4: Environmental (total) footprint (Life Cycle Assessment)
EN ISO 19679, Plast - Bestämning av aerob bionedbrytning av icke flytande plastmaterial i havsvatten eller sediment - Metod för analys av utvecklad koldioxid (ISO/FDIS 19679: 2019)
ISO 19679, Plast - Bestämning av aerob bionedbrytning av icke flytande plastmaterial i havsvatten eller sediment - Metod för analys av utvecklad koldioxid
EN 1555-5, Plaströrssystem - Rör och rördelar av PE för gasdistribution - Del 5: Systemanpassning
EN 1555-4, Plaströrssystem - Rör och rördelar av PE för gasdistribution - Del 4: Ventiler
EN 1555-3, Plaströrssystem - Rör och rördelar av PE för gasdistribution - Del 3: Rördelar
EN 1555-2, Plaströrssystem - Rör och rördelar av PE för gasdistribution - Del 2: Rör
EN 1555-1, Plaströrssystem - Rör och rördelar av PE för gasdistribution - Del 1: Allmänt
ISO 4152, Glass-reinforced thermosetting resin (GRP) pipes — Determination of the long-term creep beam bending stiffness of water filled pipes
EN ISO 16486-1, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 1: Allmänt (ISO 16486-1:2019)
EN ISO 16486-2, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 2: Rör (ISO 16486-2:2019)
EN ISO 16486-3, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 3: Rördelar (ISO 16486-3:2019)
ISO 23930, Fibre-reinforced plastic composites-Full section compressive test for pultruded FRP Profiles
ISO 9854-2, Thermoplastics pipes for the transport of fluids - Determination of pendulum impact strength by the Charpy method - Part 2: Test conditions for pipes of various materials
ISO 9854-1, Thermoplastics pipes for the transport of fluids - Determination of pendulum impact strength by the Charpy method - Part 1: General test method
ISO 16486-4, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 4: Ventiler
ISO 16486-5, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 5: Systemanpassning
ISO/TS 16486-7, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - part 7: Assessment of conformity
ISO 7432, Plaströrsystem - Armerade plaströr (AP) - Provningsmetoder för att verifiera lämpligheten av enkla och dubbla mufförband med tätningar av elastomertyp
ISO/TR 23891, Plastics - Recycling — Necessity of standards
ISO 4410, In-Plane Permeability Characterization of Engineering Textiles
ISO 4504, Plastics-Polyethylene (PE)-Determination of co-monomer content by NMR carbon-13 spectroscopy
ISO 16486-1, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 1: Allmänt
ISO 16486-2, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 2: Rör
ISO 16486-3, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 3: Rördelar
EN ISO 15875-3:2003/A1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer -Material PE-X - Del 3: Rördelar
EN ISO 15876-3:2017/A1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PB - Del 3: Rördelar
EN ISO 22391-3:2009/A1, Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - Polyeten med förhöjd temperaturbeständighet (PE-RT) - Del 3: Rördelar - Tillägg 1 - (ISO 22391-3:2009/Amd 1:2020)
ISO 15874-3:2013/Amd2, Plaströrssystem för varm- och kallvatteninstallationer -Material PP - Del 3: Rördelar
EN ISO 11357-8, Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 8: Determination of thermal conductivity (ISO/DIS 11357-8:2019)
EN , Plastics piping systems in polluted soil for transport of water — Pipes with Barrier layer — Determination of Barrier properties of PE pipes
ISO 22183, Plastics — Validation of force-time curve of tensile testing at high speed
ISO 15494:2015/Amd 1, Plaströrsystem för industriapplikationer - PB, PE, PE-RT, PE-X och PP - Krav för komponenter och system - Metriska serier
ISO 13954:1997/Amd 1, Plastics pipes and fittings - Peel decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm — Amendment 1: Plastics pipes and fittings — Peel decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm
EN ISO 15494:2018/A1, Plaströrsystem för industriapplikationer - PB, PE, PE-RT, PE-X och PP - Krav för komponenter och system - Metriska serier - Tillägg 1 (ISO 15494:2015/Amd 1:2020)
ISO 13955:1997/FDAmd 1, Plastics pipes and fittings - Crushing decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies
ISO 13953:2001/FDAmd 1, Plaströrsystem - PE-rör och rördelar - Bestämning av draghållfasthet och feltillstånd hos prov från en smältsvetsad fog - Tillägg 1
ISO 4981, Plastic piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water — Boxes Used for Infiltration, Attenuation and Storage systems. Part 1: Specifications for storm water boxes made of PP and PVC-U
ISO 4982, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage — Polyethylene and polypropylene (PP) arch chambers used for infiltration, attenuation and storage systems
CEN/TS 1519-2, Plaströrssystem - Plaströr för avlopp (låg och hög temperatur) inom- hus - Polyetylen (PE) - Del 2: Vägledning för bedömning av överensstämmelse
CEN/TS 17176-7, Plastics piping systems for water supply and for buried and above ground drainage, sewerage and irrigation under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) - Part 7: Assessment of conformity
ISO 4907-1, Plastics — Ion exchange resin — Part 1: Determination of exchange capacity of acrylic anion exchange resins
ISO 4907-2, Plastics — Ion exchange resin — Part 2: Determination of water content for anion exchange resins in hydroxide form
ISO 4907-3, Plastics — Ion exchange resin — Part 3: Determination of exchange capacity of anion exchange resins in hydroxide form
IEC 62321-11, Determination of certain substances in electrotechnical products — Part 11: Determination of Tris (2-chloroethyl) phosphate (TCEP) in plastics by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
EN ISO 22391-5:2009/A1, Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - Polyeten med förhöjd temperaturbeständighet (PE-RT) - Del 5: Systemanpassning - Tillägg 1 (ISO 22391-5:2009/Amd 1:2020)
EN ISO 22391-2:2009/A1, Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - Polyeten med förhöjd temperaturbeständighet (PE-RT) - Del 2: Rör
EN ISO 15877-2:2009/A2, Plaströrssystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PVC-C - Del 2: Rör - Tillägg 2 (ISO 15877-2:2009/Amd 2:2020)
EN ISO 15877-5:2009/A2, Plaströrssystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PVC-C - Del 5: Systemanpassning - Tillägg 1
EN ISO 15876-2:2017/A1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PB - Del 2: Rör - Tillägg 1 (ISO 15876-2:2017/Amd 1:2020)
EN ISO 15876-5:2017/A1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PB - Del 5: Systemanpassning
EN ISO 15875-5:2003/A1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material - Del 5: Systemanpassning - Tillägg 1 (ISO 15875-5:2003/Amd 1:2020)
EN ISO 15875-2:2003/A2, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PE-X - Del 2: Rör - Tillägg 1
EN ISO 1628-2, Plast - Bestämning av viskositetskvot och viskositetskvotgräns - Del 2: Vinylkloridharts (ISO/DIS 1628-2:2020)
EN ISO 6721-3, Plast - Bestämning av dynamiska mekaniska egenskaper - Del 3: Böjningsvibration - Resonansmetoden (ISO/DIS 6721-3:2020)
ISO 11358-1, Plast - Viktanalys av polymerer - Del 1: Allmänna principer
ISO 20819-2, Plastics — Wood-plastic recycled composites (WPRC) — Part 2: Test methods
ISO 5102, Fiber reinforced plastics-a small modular framework-requirements and test methods
ISO 13268, Plaströrssystem - Rör och rördelar av termoplast för avlopp i mark - Stigarrör av termoplast för inspektions- och nedstigningsbrunnar - Bestämning av ringstyvhet
ISO 13267, Plaströrssystem av termoplast för avlopp i mark - Bottnar i inspektions- och nedstigningsbrunnar av termoplast - Metoder för provning av motståndskraft mot knäckning
ISO 13266, Plaströrssystem av termoplast för avlopp i mark - Stigarrör av termoplast för inspektions- och nedstigningsbrunnar - Bestämning av hållfasthet mot yt- och trafikbelastning
EN 16296, Defekter i termoplastiska svetsade fogar - Kvalitetsnivåer
EN ISO 13259, Plaströrssystem - Självfallsledningar i mark av termoplast - Metoder för provning av täthet hos tätningar av elastomertyp
ISO 5134, Plastics — Sample Preparation for Heavy Metal determination and Digestion in Closed Pressure Vessels
ISO 10466, Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Test method to prove the resistance to initial ring deflection
ISO 13259, Plaströrssystem - Självfallsledningar i mark av termoplast - Metoder för provning av täthet hos tätningar av elastomertyp
EN 15344, Plast - Återvunnen plast - Karaktärisering av återvunnen polyeten
ISO 4586-2, Dekorativa högtryckslaminat - Skivor av härdplast (Kallas även för laminat) - Del 2: Bestämning av egenskaper
ISO 4586-3, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 3: Classification and specifications for laminates less than 2 mm thick and intended for bonding to supporting substrates
ISO 4586-4, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 4: Classification and specifications for compact laminates of thickness 2 mm and greater
ISO 4586-5, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 5: Classification and specifications for flooring grade laminates less than 2 mm thick intended for bonding to supporting substrates
ISO 4586-6, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 6: Classification and specifications for exterior-grade compact laminates of thickness 2 mm and greater
ISO 4586-7, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 7: Classification and specifications for design laminates
ISO 4586-8, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 8: Classification and specifications for alternative core laminates
Visa fler Visa färre
Utgivet 555 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 156/AG 01, Miljöaspekter
SIS/TK 156/AG 02, Plaströrssystem
SIS/TK 156/AG 03, Material
Deltagare 33 företag och organisationer
AB Electrolux, Stockholm
AB Tetra Pak, Lund
Avfall Sverige AB, Malmö
Bioprocess Control Sweden AB, Lund
Borealis AB, Stenungsund
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Diab International AB, Laholm
Ecolean AB, Helsingborg
Exova AB, Nyköping
Fortum Waste Solutions AB, STOCKHOLM
Gaia Biomaterials AB, HELSINGBORG
Georg Fischer AB, Stockholm
Hot Disk AB, Göteborg
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB, Uppsala
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
LK PEX AB, ULRICEHAMN
Lunds universitet, Lund
Mondi Örebro AB, Örebro
Perstorp AB, Perstorp
Pipelife Norge AS, SURNADAL
PipeLife Sverige AB, Ölsremma
RISE IVF AB, Mölndal
RISE Research Institutes of Sweden, Göteborg
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Scandiflex Pac AB, Landskrona
Stena Recycling AB, Göteborg
Stiftelsen Håll Sverige Rent, Stockholm
Svenskt Vatten AB, Bromma
Trioplast AB, Smålandsstenar
Trioplast Landskrona AB, Landskrona
Uponor AB, Fristad
Uponor AB, Virsbo
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 37 internationella kommittéer
ISO/TC 61, Plastics
ISO/TC 61/SC 1, Terminology
ISO/TC 61/SC 10, Cellular plastics
ISO/TC 61/SC 10/WG 10, Joint TC 163/SC 3-TC 61/SC 10 WG : Plastic insulation
ISO/TC 61/SC 10/WG 12, Mechanical and endurance properties
ISO/TC 61/SC 11, Products
ISO/TC 61/SC 11/WG 11, Wood-plastic composites
ISO/TC 61/SC 11/WG 3, Plastics films and sheeting
ISO/TC 61/SC 11/WG 5, Polymeric adhesives
ISO/TC 61/SC 12, Thermosetting materials
ISO/TC 61/SC 13, Composites and reinforcement fibres
ISO/TC 61/SC 14, Environmental aspects
ISO/TC 61/SC 2, Mechanical behavior
ISO/TC 61/SC 2/WG 1, Static behavior
ISO/TC 61/SC 2/WG 3, Impact and high speed properties
ISO/TC 61/SC 2/WG 5, Temperature dependent behavior
ISO/TC 61/SC 2/WG 7, Fracture and fatigue behavior
ISO/TC 61/SC 4, Burning behaviour
ISO/TC 61/SC 5, Physical-chemical properties
ISO/TC 61/SC 5/WG 11, Analytical methods
ISO/TC 61/SC 5/WG 8, Thermal analysis
ISO/TC 61/SC 5/WG 9, Rheology
ISO/TC 61/SC 6, Ageing, chemical and environmental resistance
ISO/TC 61/SC 6/WG 2, Exposure to light
ISO/TC 61/SC 6/WG 3, Various exposures
ISO/TC 61/SC 6/WG 7, Basic standards
ISO/TC 61/SC 9, Thermoplastic materials
ISO/TC 61/SC 9/WG 6, Polyolefins
ISO/TC 61/SC 9/WG 8, Polyamides
ISO/TC 61/WG 4, Plastics joining
CEN/TC 249, Plastics
CEN/TC 249/WG 11, Plastics recycling
CEN/TC 249/WG 17, Biopolymers
CEN/TC 249/WG 19, Light exposure
CEN/TC 249/WG 5, Thermoplastic profiles for building applications
CEN/TC 249/WG 7, Thermoplastic films for use in agriculture
CEN/TC 249/WG 9, Characterisation of degradability
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Gummi- och plastindustri (83) Tillverkningsprocesser inom gummi- och plastindustrin (83.020) Råmaterial för gummi och plast (83.040) Plast (83.080) Cellmaterial (83.100) Armerad plast (83.120) Gummi- och plastprodukter (83.140) Utrustningar för gummi- och plastindustrin (83.200) Provningsbetingelser Allmänt (19.020)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Pressmeddelande

Sverige bildar internationell grupp för plaståtervinning

Plaströrledningsnormer 2018
Inloggning för kommittédeltagare

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jenny Fagerland
Projektledare
jenny.fagerland@sis.se

Niklas Jungerth
Projektledare
niklas.jungerth@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektassistent
ghenwa.naffouje@sis.se