Standardutveckling · SIS/TK 156

Plast

Varje dag använder vi produkter och innovationer av plast. Plast är formbart, lätt, tåligt, hållbart, energisnålt och återvinningsbart. Standardiseringen inom plast omfattar bland annat provningsmetoder, specifikationer och terminologi, där både termoplast, härdplast och kompositer behandlas.

Kommittén för plast är med och aktivt påverkar tekniskt innehåll och riktlinjer för framtida nationella och internationella standarder. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter
i den internationella standardiseringen samt att all internationell standard för plast som publiceras ska leva upp till svenska krav och riktlinjer för att underlätta för svenska företag att verka på en global marknad. 

Arbetsgrupp 1 - Miljöaspekter 

8 miljoner ton plast läcker ut i haven varje år. I början av 2018 släppte EU-kommissionen sin plaststrategi med syfte att få till en hållbar plastanvändning. I strategin har man identifierat standarder som ett viktigt verktyg.

I arbetsgruppen för miljöaspekter av plast utvecklas standarder inom områdena biobaserad plast, bionedbrytbar plast, koldioxidavtryck och annan miljöpåverkan, karaktärisering av plastläckage (inkl. mikroplast), plaståtervinning och resurseffektivitet (inkl. cirkulär ekonomi).

Arbetsgrupp 2 - Plaströrssystem

Plaströr används i applikationer för distribution av olika fluider. Plaströrssystem är idag en av de viktigaste grundbultarna för ett samhälle och används i allt från vattentillförsel till olika industriella applikationer. 

Inom arbetsgruppen tas standarder fram med avseende på allt ifrån varm- och kallvattendistribution, för bland annat dricksvatten och värmesystem, till avlopp och olika industriella applikationer för t.ex. gasformiga bränslen. Projektet omfattar rör, armaturer, ventiler, testmetoder för hållfasthet och kemisk resistans, dimensioner och toleranser samt temperatur- och tryckklassificering.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetsgrupp 1 - Miljöaspekter
Arbetsgrupp 2 - Plaströrssystem
Arbestgrupp 3 - Material
Arbetar nu med 263 standarder
EN 14448, Heated tool welding of thermoplastics mouldings in mass production
ISO 18247, Plastics - Determination of the shear viscosity function of polymer melts using screw type rheometers
ISO 9969, Termoplaströr - Bestämning av ringstyvhet
ISO 18485, Peel test for the determination of interlaminar fracture toughness of flexible packaging laminates
ISO 17880.2, Cellular plastics - Self-supporting metal faced sandwich panels - Cellular plastics
ISO/TR 10986:2014, Plasitcs piping systems for pressure and non-pressure applications - Installation of pipes above ground - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin
ISO 7214, Cellular plastics — Polyethylene — Methods of test
EN ISO 7214, Cellplast - Polyeten - Provningsmetoder
EN ISO 877-1, Plast - Metoder för exponering av solstrålning - Del 1: Allmän vägledning
ISO 877-1, Plast - Metoder för exponering för solstrålning - Del 1: Generell vägledning
ISO 877-2, Plast - Metoder för exponering för solstrålning - Del 2: Exponering för direkt och glasfiltrerad solstrålning
EN ISO 877-2, Plast - Metoder för exponering av solstrålning - Del 2: Utomhusexponering bakom fönsterglas
ISO 877-3, Plast - Metoder för exponering för solstrålning - Del 3: Intensifierad väderexponering med koncentrerad solstrålning
ISO 17281/Amd 1, Plast - Bestämning av brottseghet (GIC och KIC) vid måttlig belastning (1m/s) - Tillägg 1
ISO/TS N6682, Plastics piping systems - General rules for structural design of glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Part1: Buried pipe
ISO/TS 15791-2, Plastics — Development and use of intermediate-scale fire tests for plastics products — Part 2: Guidance for the use of intermediate-scale fire tests on semi-finished or finished products
ISO 20717, Determination of residual vinyl chloride monomer (VCM) in poly vinyl chloride (PVC) by GC/MS
ISO 20707, Determination of PCNs (Polychlorinated naphthalenes) in PVC by GC/MS
ISO 20718, Plastics-Identification and determination of Poly(Vinyl Chloride) (PVC) contamination in flakes of Poly(Ethylene Terephthalate) (PET) recyclates
EN 17104, Styva skyddande väggpaneler av termoplast för inomhusbruk - Prestandaegenskaper
EN 1329-1, Plaströrsystem för avlopp (låg och hög temperatur) inomhus - Styv PVC - Del 1: Specifikationer för rör och rördelar i systemet
ISO/TS 20979, Plastics - Determination of fracture toughness under plane stress impact conditions of Polyethylene (PE)
ISO 17885/Amd1, Plaströrssystem - Mekaniska rördelar för tryckrörsystem - Specifikationer
ISO 3451-1, Plast - Bestämning av askhalt - Del 1: Allmänna metoder
ISO 20374, Constant heating rate method for determination of melt flow properties of polymers
ISO 28660, Plastics. Test Method for Determining J and R Curves
ISO , Test Method for Accelerated Outdoor Weathering of Polyolefin
ISO , Plastics — Methods of exposure to determine degradation using spectral radiation
ISO 15064, Plastics - Aromatic isocyanates for use in the production of polyurethanes - Determination of the isomer ratio in toluene diisocyanate
EN , Continuous-fibre-reinforced plastic composites - Pultruded unidirectional rods - Determination of tensile properties parallel to rhe fibre direction
ISO 15033, Plast - Bestämning av kaprolaktam och dess cykliska och linjära oligomerer med HPLC
ISO 19935-2, Plastics - Temperature modulated DSC - Part 2: Measurement of accurate specific heat cp
ISO 178, Plastics - Determination of flexural properties
ISO 14855-2, Bestämning av den slutgiltiga aerobiska biologiska nedbrytningen av plastmaterial vid kontrollerad kompostering - Metod för analys av utvecklad koldioxid - Del 2: Viktanalys av utvecklad koldioxid i laboratorieskala
ISO/TR , Thermoplastic pipes for the conveyance of fluids - Inspection of polyethylene butt fusion joints using phased array ultrasonic testing
EN , Quantification of alteration of biodegradable mulch films
EN 12613, Plast - Varningsmärken i plast för visuell markering av nedgrävda kablar och rörledningar
ISO 12176-5, Plastics pipes and fittings - Equipment for fusion jointing polyethylene systems - Part 5: Two-dimensional data coding of components and data exchange format for PE piping systems
ISO 21705 , Plastics - Determination of fracture toughness under plane stress state: essential work of fracture, we
ISO/TS 22780, Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - System design of above ground pipe and joint installations without end-thrust
ISO/TS 10986, Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - System design of above ground pipe and joint installations without end thrust
ISO 22101-1, Polyethylene reinforced with short glass fibres (PE-sGF) piping systems for industrial applications -- Part 1: General
ISO 22101-2, Polyethylene reinforced with short glass fibres (PE-sGF) piping systems for industrial applications -- Part 2: Pipes
ISO 21096, Water vapour transmission rate - General quality aspects and metrological traceability of calibration measurements
CEN/TC 249 N1945, Peek - Part 2 : Determination of properties
EN 15534-5, Kompositer tillverkade av cellulosabaserade material och termoplaster (vanligen kallad trä-polymer-kompositer (WPC) eller naturfiberkompositer (NFC)) - Del 5: Krav för beklädnad av profiler och plattor
ISO 17088, Plast - Organisk återvinning - Specifikation av komposterbar plast
ISO 844, Hård cellplast - Bestämning av kompressionsegenskaper
ISO 23517-1, Plastics -- Biodegradable mulch films for use in agriculture and horticulture -- Part 1: Requirements and test methods regarding biodegradation, ecotoxicity and control of constituents
CEN7TC 249 N 2040, Plastics - Recycled plastics - Determination of selected marker compounds in food grade recycled polyethylene terephthalate (PET)
ISO 19935-3, Plastics - Temperature modulated DSC - Part 3: Separation of overlapping thermal transitions
ISO 23524, Plastics - Determination of fracture toughness of films and thin sheets: the essential work of fracture
ISO 23627, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Steel Reinforced Corrugated Polyethylene Pipes and fittings
ISO 19721, Plastics - Abrasion test method for artificial turfs using combined UV exposure and mechanical wear
ISO/TS 28660, Plastics - Determination of J-R curves
ISO 23673, Plastics - Elasticity index - Determination of elastic property of melts
ISO 13479, Polyolefinrör för transport av vätskor - Bestämning av motstånd mot sprickbildning - Provningsmetod för långsam sprickbildning på rör med anvisning
ISO 23741, Plastics - Determination of spray water delivery during spray cycles when using a xenon arc weathering test apparatus
ISO 11298-4, Plaströrssystem för renovering av vattenledningar i mark - Del 4: Fodring med platshärdade flexibla foder
ISO 23832, Plastics - Test methods for determination of degradation rate and disintegration degree of plastic materials exposed to marine environmental matrices under laboratory conditions
ISO 23856, Plaströrsystem för vattendistribution, dränering eller avlopp med eller utan tryck - Glasfiberarmerad plast baserad på omättad polyester (UP)
ISO 23822, Determination of TCEP in plastics by gas chromatography-mass Spectrometry (GC-MS) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
ISO 23977-1, Plastics - Determination of the aerobic biodegradation of plastic materials exposed to seawater - Part 1: Method by analysis of evolved carbon dioxide
ISO 23977-2, Plastics - Determination of the aerobic biodegradation of plastic materials exposed to seawater - Part 2: Method by measuring the oxygen demand in closed respirometer
ISO 23976, Plastics - Fast differential scanning calorimetry - Chip calorimetry
ISO 24047, Plastics - Polyethylene (PE) and polypropylene (PP) thermoplastics - Determination of metal content by ICP-OES
ISO 24048, Plastics: Determination of bound acrylonitrile content in the continuous phase of acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) by Dumas combustion method
ISO 24076, Plastics - Polypropylene (PP) - Determination of isotactic index by low-resolution nuclear magnetic resonance spectrometry
ISO/TR 19032, Plastics — Use of polyethylene reference specimens (PERS) for monitoring laboratory and outdoor weathering conditions
EN ISO 21304-2, Plast - Pressmaterial av polyeten med ultrahög molekylvikt (UHMWPE) - Del 2: Framställning av provkroppar och bestämning av egenskaper (ISO/DIS 21304-2:2019)
ISO 23512, Plastics - Joining of thermoplastic moulded components - Specification of variables for thermal joining processes
EN ISO 19063-2, Plast - Sprutmassor av slagtålig polystyren (PS-I) - Del 2: Framställning av provkroppar och bestämning av egenskaper (ISO/FDIS 19063-2:2020)
ISO/TS 23818-1, Assessment of conformity of plastics piping systems for the rehabilitation of existing pipelines - Part 1: Polyethylene (PE) material
ISO 11296-9, Plastics piping systems for the renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 9: Lining with a rigidly anchored plastics inner layer
ISO 21304-2, Plastics - Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
ISO 24187, Principles for the development of standards for investigation procedures of plastics in environmental media and materials
EN ISO 24024-1, Plast - Polyvinylkloridharts och harts av vinylkloridsampolymerer - Del 1: Beteckningssystem och grundläggande specifikationer (ISO/DIS 24024-1:2019)
EN ISO 24024-2, Plast - Polyvinylkloridharts och harts av vinylkloridsampolymerer - Del 2: Framställning av provkroppar och bestämning av egenskaper (ISO/DIS 24024-2:2019)
EN ISO 24022-1, Plast - Sprutmassor av polystyren (PS) - Del 1: Beteckningssystem och grundläggande specifikationer (ISO/FDIS 24022-1:2020)
ISO 24024-1, Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Part 1: Designation system and basis for specifications
ISO 24024-2, Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Part 2: Preparation of test samples and determination of properties
ISO 17880, Plastics - Self-supporting metal-faced sandwich panels
ISO 23483, Carbon fibres - Determination of PAN-based carbon fibre tow characteristics - Thermal conductivity
ISO 11357-8, Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 8: Determination of thermal conductivity
ISO 15875-2:2003/Amd 2, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PE-X - Del 2: Rör
ISO 15875-3:2003/Amd 1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer -Material PE-X - Del 3: Rördelar
ISO 15875-5:2003/Amd 1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer -Material - Del 5.2: Systemanpassning
ISO 15876-2:2017/Amd 1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PB - Del 2: Rör
ISO 15876-3:2017/Amd 1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PB - Del 3: Rördelar
ISO 15876-5:2017/Amd 1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PB - Del 5: Systemanpassning
ISO 15877-2:2009/Amd 2, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PVC-C - Del 2: Rör
ISO 15877-3:2009/Amd 2, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PVC-C - Del 3: Rördelar
ISO 15877-5:2009/Amd 2, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PVC-C - Del 5: Systemanpassning
ISO 22391-2:2009/Amd 1, Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - PE-RT - Del 2: Rör
ISO 22391-3:2009/Amd 1, Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - PE-RT - Del 3: Rördelar
ISO 22391-5:2009/Amd 1, Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - PE-RT - Del 5: Systemanpassning
EN ISO 11298-4, Plaströrssystem för renovering av vattenledningar i mark - Del 4: Fodring med platshärdade flexibla foder (ISO 11298-4:2019)
ISO/TS 24399, Thermoplastic pipes for the conveyance of fluids - Inspection of polyethylene butt fusion joints using time of flight diffraction testing
SS-INSTA 2072-1, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 1. Definitions and Scope
SS-INSTA 2072-2, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 2. Welding method
SS-INSTA 2072-3, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 3. Visual inspection
SS-INSTA 2072-4, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 4. Marking. Documentation
SS-INSTA 2072-5, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 5. Defining the durability of weld joints. Destructive test methods
SS-INSTA 2072-6, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 6. Welding equipment calibration
SS-INSTA 2072-7, Plastic Pipes. Butt Fusion. Part 7. Qualification test
ISO 22836, Fibre-reinforced composites - Method for accelerated moisture absorption and supersaturated conditioning by moisture using sealed pressure vessel
ISO 22838, Composites and reinforcements fibres - Determination of the fracture toughness of bonded plates of carbon fibre reinforced plastics (CFRPs) and metal using double cantilever beam specimens
ISO 24282, Test methods for wood-plastic recycled composite
ISO 24360, Composites and reinforcements fibres - Carbon fibre reinforced plastics (CFRPs) and metal assemblies - Determination of the cross tension strength
ISO 23927, Laminates and moulding compounds - Prepregs - Determination of tack
EN 17410, Plast - Kontrollerad cirkulär återvinning av PVC-U profiler från fönster och dörrar
EN ISO 844, Hård cellplast - Bestämning av kompressionsegenskaper (ISO/DIS 844:2019)
EN 12814-2, Provning av svetsförband i konstruktioner utförda av formvaror av termoplast - Del 2: Dragprovning
EN ISO 10352, Plast - Fiberarmerad plast - Sprut- och pressmassor - Bestämning av massa genom area (ISO/DIS 10352:2019)
EN 12814-8, Provning av svetsförband i konstruktioner utförda av formvaror av termoplast - Del 8: Fordringar
ISO 22841, Composites and reinforcements fibres - Carbon fibre reinforced plastics(CFRPs) and metal assemblies - Determination of the tensile lap-shear strength
ISO 24573-1, Cellular plastic - Bead applied two component polyurethane foam - Part 1: Part 1: Material specification
ISO 24572-1, Cellular plastic - Bead applied one component polyurethane foam - Part 1: Material specification
ISO 7214, Cellular plastics - Polyethylene - Methods of test
ISO 24542, Method for analysing micro plastics in waters with very low contents of suspended solid
EN 17417, Bestämning av den främsta bionedbrytningen hos plastmaterial i en akvatisk miljö under anoxiska (denitrifikation) förhållanden - Metod för mätning av tryckökning
ISO 22821, Carbon-fibre-reinforced composites - Determination of fibre wight content - By thermograrvimetry (TG)
CEN/TS 1329-2, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
ISO/TS 23818-2, Assessment of conformity of plastics piping systems for the rehabilitation of existing pipelines - Part 2: Resin-fibre composite (RFC) material
ISO/TS 23818-3, Assessment of conformity of plastics piping systems for the rehabilitation of existing pipelines - Part 3: Unplasticised poly(vinyl chloride) (PVC-U) material
EN 438-7, Dekorativa högtryckslaminat (HPL) - Skivor baserade på härdplaster (vanligen benämnda laminat) - Del 7: Kompakt laminat och HPL kompositpaneler för inner- och yttervägg samt innertaksytor
CEN/TS 17152-3, Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water — Boxes used for infiltration, attenuation and storage systems — Part 3: Assessment of conformity
ISO 22102, Polyethylene (PE) materials for piping systems — Determination of the resistance to point loads — Test method
ISO 22526-4, Plastics — Carbon and environmental footprint of biobased plastics — Part 4: Environmental (total) footprint (Life Cycle Assessment)
EN 1555-5, Plaströrssystem - Rör och rördelar av PE för gasdistribution - Del 5: Systemanpassning
EN 1555-4, Plaströrssystem - Rör och rördelar av PE för gasdistribution - Del 4: Ventiler
EN 1555-3, Plaströrssystem - Rör och rördelar av PE för gasdistribution - Del 3: Rördelar
EN 1555-2, Plaströrssystem - Rör och rördelar av PE för gasdistribution - Del 2: Rör
EN 1555-1, Plaströrssystem - Rör och rördelar av PE för gasdistribution - Del 1: Allmänt
ISO 4152, Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes -- Determination of the apparent axial long-term modulus of pipes subject to beam bending
EN ISO 16486-2, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 2: Rör (ISO 16486-2:2019)
EN ISO 16486-3, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 3: Rördelar (ISO 16486-3:2019)
ISO 23930, Fibre-reinforced plastic composites-Full section compressive test for pultruded FRP Profiles
ISO 9854-2, Thermoplastics pipes for the transport of fluids - Determination of pendulum impact strength by the Charpy method - Part 2: Test conditions for pipes of various materials
ISO 9854-1, Thermoplastics pipes for the transport of fluids - Determination of pendulum impact strength by the Charpy method - Part 1: General test method
EN ISO 16486-5, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 5: Systemanpassning
ISO 16486-4, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 4: Ventiler
ISO 16486-5, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 5: Systemanpassning
ISO/TS 16486-7, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - part 7: Assessment of conformity
ISO 7432, Plaströrsystem - Armerade plaströr (AP) - Provningsmetoder för att verifiera lämpligheten av enkla och dubbla mufförband med tätningar av elastomertyp
ISO/TR 23891, Plastics - Recycling — Necessity of standards
ISO 4410, In-Plane Permeability Characterization of Engineering Textiles
ISO 4504, Plastics-Polyethylene (PE)-Determination of co-monomer content by NMR carbon-13 spectroscopy
ISO 16486-2, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 2: Rör
EN ISO 15875-3:2003/A1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer -Material PE-X - Del 3: Rördelar
EN ISO 15876-3:2017/A1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PB - Del 3: Rördelar
EN ISO 22391-3:2009/A1, Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - Polyeten med förhöjd temperaturbeständighet (PE-RT) - Del 3: Rördelar - Tillägg 1 - (ISO 22391-3:2009/Amd 1:2020)
ISO 15874-3:2013/Amd2, Plaströrssystem för varm- och kallvatteninstallationer -Material PP - Del 3: Rördelar
EN ISO 11357-8, Plast - Differentialsvepkaliometri (DSC) - Del 8: Bestämning av termisk konduktivitet (ISO/DIS 11357-8:2019)
EN , Plastics piping systems in polluted soil for transport of water — Pipes with Barrier layer — Determination of Barrier properties of PE pipes
ISO 22183, Plastics — Validation of force-time curve of tensile testing at high speed
ISO 15494:2015/FDAmd 1, Plaströrsystem för industriapplikationer - PB, PE, PE-RT, PE-X och PP - Krav för komponenter och system - Metriska serier
CEN ISO/TS 23818-1, Assessment of conformity of plastics piping systems for the rehabilitation of existing pipelines - Part 1: Polyethylene (PE) material (ISO/TS 23818-1:2020)
EN ISO 15494:2018/A1, Plaströrsystem för industriapplikationer - PB, PE, PE-RT, PE-X och PP - Krav för komponenter och system - Metriska serier - Tillägg 1 (ISO 15494:2015/Amd 1:2020)
ISO 4981, Plastic piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water — Boxes Used for Infiltration, Attenuation and Storage systems. Part 1: Specifications for storm water boxes made of PP and PVC-U
ISO 4982, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage — Polyethylene and polypropylene (PP) arch chambers used for infiltration, attenuation and storage systems
ISO 4907-1, Plastics — Ion exchange resin — Part 1: Determination of exchange capacity of acrylic anion exchange resins
ISO 4907-2, Plastics — Ion exchange resin — Part 2: Determination of water content for anion exchange resins in hydroxide form
ISO 4907-3, Plastics — Ion exchange resin — Part 3: Determination of exchange capacity of anion exchange resins in hydroxide form
IEC 62321-11, Determination of certain substances in electrotechnical products — Part 11: Determination of Tris (2-chloroethyl) phosphate (TCEP) in plastics by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
EN ISO 22391-5:2009/A1, Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - Polyeten med förhöjd temperaturbeständighet (PE-RT) - Del 5: Systemanpassning - Tillägg 1 (ISO 22391-5:2009/Amd 1:2020)
EN ISO 22391-2:2009/A1, Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - Polyeten med förhöjd temperaturbeständighet (PE-RT) - Del 2: Rör
EN ISO 15877-2:2009/A2, Plaströrssystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PVC-C - Del 2: Rör - Tillägg 2 (ISO 15877-2:2009/Amd 2:2020)
EN ISO 15877-5:2009/A2, Plaströrssystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PVC-C - Del 5: Systemanpassning - Tillägg 1
EN ISO 15876-2:2017/A1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PB - Del 2: Rör - Tillägg 1 (ISO 15876-2:2017/Amd 1:2020)
EN ISO 15876-5:2017/A1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PB - Del 5: Systemanpassning (ISO 15876-5:2017/AM 1:2020)
EN ISO 15875-5:2003/A1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material - Del 5: Systemanpassning - Tillägg 1 (ISO 15875-5:2003/Amd 1:2020)
EN ISO 15875-2:2003/A2, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PE-X - Del 2: Rör - Tillägg 2 (ISO 15875-2:2003/Amd 2:2020)
ISO 19095-5, Plastics - Evaluation of the adhesion interface performance in plastic-metal assemblies - Part 5: Fracture energy
EN 1455-1, Plaströrsystem - Plaströr för avlopp (låg och hög temperatur) inomhus - Rör och rördelar av ABS - Del 1: Allmänt
EN 1566-1, Plaströrsystem - Plaströr för avlopp (låg och hög temperatur) inomhus - PVC-C - Del 1: Specifikation för rör, rördelar och systemet
EN ISO 6721-3, Plast - Bestämning av dynamiska mekaniska egenskaper - Del 3: Böjningsvibration - Resonansmetoden (ISO/DIS 6721-3:2020)
ISO 11358-1, Plast - Viktanalys av polymerer - Del 1: Allmänna principer
ISO 20819-2, Plastics — Wood-plastic recycled composites (WPRC) — Part 2: Test methods
ISO 5102, Fiber reinforced plastics-a small modular framework-requirements and test methods
ISO 11295, Plaströrssystem - Klassificering och information om konstruktion av plaströrssystem avsedda för renovering
ISO 13268, Plaströrssystem - Rör och rördelar av termoplast för avlopp i mark - Stigarrör av termoplast för inspektions- och nedstigningsbrunnar - Bestämning av ringstyvhet
ISO 13267, Plaströrssystem av termoplast för avlopp i mark - Bottnar i inspektions- och nedstigningsbrunnar av termoplast - Metoder för provning av motståndskraft mot knäckning
ISO 13266, Plaströrssystem av termoplast för avlopp i mark - Stigarrör av termoplast för inspektions- och nedstigningsbrunnar - Bestämning av hållfasthet mot yt- och trafikbelastning
EN 16296, Defekter i termoplastiska svetsade fogar - Kvalitetsnivåer
ISO 5134, Plastics — Sample Preparation for Heavy Metal determination and Digestion in Closed Pressure Vessels
ISO 10466, Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Test method to prove the resistance to initial ring deflection
EN 15344, Plast - Återvunnen plast - Karaktärisering av återvunnen polyeten
ISO 4586-2, Dekorativa högtryckslaminat - Skivor av härdplast (Kallas även för laminat) - Del 2: Bestämning av egenskaper
ISO 4586-3, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 3: Classification and specifications for laminates less than 2 mm thick and intended for bonding to supporting substrates
ISO 4586-4, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 4: Classification and specifications for compact laminates of thickness 2 mm and greater
ISO 4586-5, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 5: Classification and specifications for flooring grade laminates less than 2 mm thick intended for bonding to supporting substrates
ISO 4586-6, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 6: Classification and specifications for exterior-grade compact laminates of thickness 2 mm and greater
ISO 4586-7, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 7: Classification and specifications for design laminates
ISO 4586-8, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 8: Classification and specifications for alternative core laminates
ISO 12176-2:2008/Amd 1, Plaströrsystem - Utrustning för smältsvetsning av PE-system - Del 2: Elsvetsning - Tillägg 1
ISO 17555, Plast - Film och folie - Biaxialt orienterade polypropen(PP)filmer
ISO 16790, Plast - Bestämning av skrivegenskaperna hos termoplast i smält form
ISO 5148, Plastics — Assessment of specific aerobic biodegradation rate of solid plastic materials
EN ISO 1628-1, Plast - Bestämning av viskositet hos polymerer i utspädd lösning med kapillärviskosimeter - Del 1: Allmänna principer (ISO/DIS 1628-1:2020)
ISO 1628-1, Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers - Part 1: General principles
ISO 4765, UPE (ultra-weak photon emission) measurement as an analysis method of degradation of polymeric material
ISO 6721-3, Plast - Bestämning av dynamiska mekaniska egenskaper - Del 3: Böjningsvibration - Resonansmetoden
ISO 11443, Plastics - Determination of the fluidity of plastics using capillary and slit-die rheometers
ISO 20965, Plastics - Determination of the transient extensional viscosity of polymer melts
ISO 5214, Cellular plastic — Bead-applied two component polyurethanefoam- Part 1: Material specification
ISO 10952, Plaströrsystem - Armerade plaströr (AP) - Bestämning av motståndskraft mot inre kemiska angrepp i böjda rör
EN ISO 11357-4, Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 4: Bestämning av specifik värmekapacitet (ISO/DIS 11357-4:2020)
ISO 10365, Adhesives - Designation of main failure patterns
EN ISO 16929, Plast - Bestämning av graden av sönderdelning av plastmaterial under bestämda komposteringsförhållanden i pilotprovning (ISO/DIS 16929:2020)
EN 17508, Plast - Profiler av styv polyvinylklorid (PVC-U) för tillverkning av fönster och dörrar - terminologi för PVC baserade material
ISO 16929, Plast - Bestämning av graden av sönderdelning av plastmaterial under bestämda komposteringsförhållanden i pilotprovning
ISO 4768, Measurement method of anti-biofilm activity on non-porous surfaces
ISO 11357-4, Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 4: Determination of specific heat capacity
ISO 11358-2, Plast - Viktanalys av polymerer - Del 2: Bestämning av kinetiska parametrar
ISO 11358-3, Plastics - Thermogravimetry (TG) of polymers - Part 3: Determination of the activation energy using the Ozawa-Friedman plot and analysis of the reaction kinetics
ISO 13741-1, Plastics/rubber - Polymer dispersions and rubber latices (natural and synthetic) - Determination of residual monomers and other organic components by capillary-column gas chromatography - Part 1: Direct liquid injection method
ISO 16396-2, Plast - Press- och sprutmaterial av amidplast - Del 2: Framställning av prov och egenskapsbestämning
ISO 22007-7, Plast - Bestämning av termisk konduktivitet och värmediffusionsförmåga - Del 7
ISO 5412, Biodegradable plastic shopping bags for composting
ISO 5424, Compostable drinking straws
ISO 5425, Specifications for use of poly (lactic acid) in specific 3D printing applications
ISO 5430, Plastics — Marine ecotoxicity testing scheme for biodegradable plastic materials — Test methods and requirements
ISO 17885, Plaströrssystem - Mekaniska rördelar för tryckrörsystem - Specifikationer
ISO 14632, Extruded sheets of polyethylene (PE-HD) - Requirements and test methods
EN ISO 14632, Extruded sheets of polyethylene (PE-HD) - Requirements and test methods (ISO/DIS 14632:2020)
ISO 16152, Plast - Bestämning av xylenlösliga ämnen i polypropylen
ISO 4892-5, Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 5: Electrodeless Plasma lamps
ISO 15874-1/Amd 1, Plaströrssystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PP - Del 1: Allmänt- Tillägg 1
ISO 15874-2/Amd 2, Plaströrssystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PP - Del 2: Rör - Tillägg 2
ISO 16422-2, Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure — Part 2: Pipes
ISO 16422-5, Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure — Part 5: Fitness for purpose of the system
ISO 16422-3, Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure — Part 3: Fittings
ISO 16422-1, Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure — Part 1: General
EN ISO 8985, Plast - Etenvinylacetat-sampolymerer (E/VAC) termoplast - Bestämning av vinylacetathalt (ISO/DIS 8985:2020)
EN ISO 13000-1, Plast - Polytetrafluoretylen (PTFE) halvfabrikat - Del 1: Krav och beteckningssystem (ISO/DIS 13000-1:2020)
EN ISO 13000-2, Plast - Polytetrafluoretylen (PTFE), halvfabrikat - Del 2: Framställning av provkroppar och bestämning av egenskaper (ISO/DIS 13000-2:2020)
EN ISO 14852, Bestämning av slutlig aerob biologisk nedbrytning av plastmaterial i vatten - Metod avseende analys av avgiven koldioxid (ISO/DIS 14852:2020)
EN ISO 527-5, Plast - Bestämning av töjningsegenskaper - Del 5: Provningsbetingelser för enkelriktade fiberförstärkta kompositer (ISO/DIS 527-5:2020)
EN ISO 527-4, Plast - Bestämning av töjningsegenskaper - Del 4:Provningsbetingelser för isotropa och ortotropa fiberförstärkta kompositer (ISO/DIS 527-4:2020)
ISO 8985, Plastics - Ethylene/vinyl acetate copolymer (EVAC) thermoplastics - Determination of vinyl acetate content
ISO 527-5, Plast - Bestämning av töjningsegenskaper - Del 5: Provningsbetingelser för enkelriktade fiberförstärkta kompositer
ISO 527-4, Plastics - Determination of tensile properties - Part 4: Test conditions for isotropic and orthotropic fibre-reinforced plastic composites
ISO 14852, Bestämning av slutlig aerob biologisk nedbrytning av plastmaterial i vatten - Metod avseende analys av avgiven koldioxid
ISO 13000-2, Plastics - Polytetrafluoroethylene (PTFE) semi-finished products - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
ISO 13000-1, Plast - Polytetrafluoretylen (PTFE) halvfabrikat - Del 1: Krav och beteckningssystem
ISO 11299-4, Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks — Part 4: Lining with cured in place pipes
EN ISO 11403-1, Plast - Insamling och presentation av jämförbara data från flerpunktsmätningar - Del 1: Mekaniska egenskaper (ISO/DIS 11403-1:2020)
ISO 11403-1, Plast - Insamling och presentation av jämförbara data från flerpunktsmätningar - Del 1: Mekaniska egenskaper
ISO 11403-3, Plast - Insamling och presentation av jämförbara "multipoint" data - Del 3: Miljöpåverkan på egenskaper
ISO 5623, Plastics — Joining of thermoplastic moulded components — Specification for quality levels for imperfections
CEN/TS 16010, Plast - Återvunnen plast - Provtagningsprocedur för testning av plastavfall och återvunnen plast
ISO 5641, Plastics — Thermoplastic joining interface materials for creation of joints between similar or dissimilar materials, intended to be disassembled and/or reassembled — Requirements and test methods
EN ISO 11296-4:2018/A1, Plaströrssystem för renovering av markförlagda självfallsledningar för avloppssystem - Del 4: Fodring med rör med in-situ metod
EN ISO 11403-3, Plast - Insamling och presentation av jämförbara "multipoint" data - Del 3: Miljöpåverkan på egenskaper (ISO/DIS 11403-3:2020)
EN ISO 1043-4, Plast - Symboler och förkortningar - Del 4: Flamskyddsmedel (ISO/DIS 1043-4:2020)
ISO 19220, Plaströrsystem - Plaströr för avlopp (låg och hög temperatur) inomhus - SAN + PVC
EN ISO 13479, Plaströrssystem - Polyolefinrör för transport av vätskor - Bestämning av motstånd mot sprickbildning - Provningsmetod för långsam sprickbildning på rör med anvisning
ISO 1043-4, Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 4: Flame retardants
ISO 5684, Adhesives — Floor covering adhesives and products for flooring installation — Assessment and classification of low VOC products
ISO 5677, Testing and characterization of mechanically recycled Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE) for intended use in different plastics processing techniques
ISO 8233, Thermoplastics valves - Torque - Test method
ISO/TR 10358, Plastics pipes and fittings for industrial applications — Collection of data on combined chemical resistance
Visa fler Visa färre
Utgivet 597 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 156/AG 01, Miljöaspekter
SIS/TK 156/AG 02, Plaströrssystem
SIS/TK 156/AG 03, Material
Deltagare 42 företag och organisationer
AB Electrolux, Stockholm
AB Tetra Pak, Lund
Avfall Sverige AB, Malmö
Bioprocess Control Sweden AB, Lund
Borealis AB, STENUNGSUND
Chalmers Tekniska Högskola Inst f Matematiska vetenskaper, Göteborg
Chalmers Tekniska Högskola Inst f Material- & tillverkningstek, GÖTEBORG
Diab International AB, Laholm
Ecolean AB, Helsingborg
Ecolean AB, HELSINGBORG
Element Materials Technology AB, NYKÖPING
Element Materials Technology AB, LINKÖPING
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Fortum Waste Solutions AB, STOCKHOLM
Gaia Biomaterials AB, HELSINGBORG
Georg Fischer AB, STOCKHOLM
Hot Disk AB, Göteborg
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB, Uppsala
KTH, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
LK PEX AB, ULRICEHAMN
Lunds universitet, Lund
Mondi Örebro AB, Örebro
Naturvårdsverket, Stockholm
Pipelife Norge AS, SURNADAL
PipeLife Sverige AB, LJUNG
Ragn-Sells Avfallsbehandling AB, Sollentuna
RISE AB, Borås
RISE IVF AB, Mölndal
RISE Research Institutes of Sweden, Göteborg
RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, GÖTEBORG
Scandiflex Pac AB, Landskrona
Stena Recycling AB, Göteborg
Stiftelsen Håll Sverige Rent, Stockholm
Svenskt Vatten AB, Bromma
Trioplast AB, SMÅLANDSSTENAR
Trioplast Landskrona AB, LANDSKRONA
Trioplast Landskrona AB, Landskrona
Uponor AB, Fristad
Uponor AB, Virsbo
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Gummi- och plastindustri (83) Tillverkningsprocesser inom gummi- och plastindustrin (83.020) Råmaterial för gummi och plast (83.040) Plast (83.080) Cellmaterial (83.100) Armerad plast (83.120) Gummi- och plastprodukter (83.140) Utrustningar för gummi- och plastindustrin (83.200) Provningsbetingelser Allmänt (19.020)