Standardutveckling · SIS/TK 134

Svetsteknik

Svetsade konstruktioner ser vi i vardagen överallt, i byggnader, broar, fordon och rörledningar med mera. Bristande kvalitet i svetsningsarbetet kostar pengar genom reparationer. De samhälleliga konsekvenserna kan vara ännu allvarligare i form av personskador, havererad infrastruktur eller samhällsservice. Kommittén skapar förutsättningar för kvalitetssäkring vid svetsning

Kommittén är ett forum för experter inom svetsning. De är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att säkerställa kvaliteten i svetsade konstruktioner. Standarderna omfattar svetsarens kompetens genom svetsarprövning och metoder att säkerställa kvaliteten i svetsningsförfarandet genom procedurkontroll. Andra standarder säkerställer att svetsutrustningen har rätt prestanda och arbetsmiljö vid svetsningsarbetet. För konstruktörer finns standard med kvalitetsklasser. En standardserie för kvalitetssäkring vid svetsning tar ett helhetsgrepp och beskriver hur man bygger ett kvalitetsledningssystem för svetsning. Det skapar förutsättningar för rätt kvalitet vid svetsning, säkra anläggningar och lägre underhållskostnader.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén samlar experter för svenskt agerande i den internationella standardiseringen. Vi samarbetar med Svetskommissionen och medverkar aktivt i både europeisk standardisering inom CEN och internationellt inom ISO. Vi kan driva utvecklingen av standarderna så att de främjar svenska intressen. Gemensamma standarder är viktiga för att säkerställa säkra anläggningar med jämförbar kvalitet oberoende av ingående komponenters ursprung. Det innebär samtidigt likartade konkurrensvillkor för producenter i olika länder.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från materialtillverkare, ackrediterade kontrollorgan, provningslaboratorier, anläggningsägare och myndigheter. Arbetet är indelat i arbetsgrupper med specifika arbetsområden. Experter från Svetskommissionen leder arbetsgrupperna. Genom att medverka får deltagarna djupare insikt om den tekniska utvecklingen inom området, standardernas krav och deras tillämpning. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 96 standarder
ISO 17660-1, Svetsning - Svetsning av armeringsstål - Del 1: Lastbärande svetsar
ISO 17660-2, Svetsning - Svetsning av armeringsstål - Del 2: Icke lastbärande svetsar
ISO 14344, Svetsning och besläktade förfaranden - Pulver- och gasskyddade bågsvetsmetoder
EN ISO 3821, Svetsutrustning - Gassvetsning - Gummislangar
EN 15481, Svetsning av armeringsjärn - Häftsvetsbarhet - Provningsmetoder och prestandakrav
EN 12797, Hårdlödning - Mekanisk provning av hårdlödda förband
EN 12799, Hårdlödning - Oförstörande provning av hårdlödda lödförband
EN , Thermal spraying - Tubular coating tensile test
EN 14717, Svetsning och besläktade förfaranden - Miljöchecklista
ISO 17660, Svetsning av armeringsjärn
CEN ISO/TR 18491, Riktlinjer för mätning av svetsenergier
ISO 9606, Svetsarprövning - Smältsvetsning
EN ISO 15614-1:2017/A2, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar
EN XXX-1, Thermal spraying - Determination of the feed rate with spray material in powder form Thermal spraying - Determination of the feed rate with spray material in powder form
ISO 22161, Aerospace series - Brazing and high-temperature brazed metallic components - Technical specification
ISO 15614-11, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 11: Elektronstrålesvetsning och lasersvetsning
EN ISO 15614-11, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 11: Elektronstrålesvetsning och lasersvetsning
ISO 15614-6, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 6: Båg- och gassvetsning av koppar och dess legeringar
EN ISO 15614-6, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 6: Båg- och gassvetsning av koppar och dess legeringar
ISO 15614-4, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 4: Färdigsvetsning av aluminiumgjutgods
EN ISO 15614-4, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 4: Färdigsvetsning av aluminiumgjutgods
CEN ISO/TR 3834-6, Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 6: Riktlinjer för implementering av ISO 3834
EN , Safety requirements for thermoprocess equipment with open firing oxy-fuel gas welding equipment
ISO 4061, Soldering — Quality requirements for soldering of metallic materials
ISO 14732:2023, Svetspersonal - Prövning av operatörer för helmekaniserad svetsning och maskinställare för helmekaniserad och automatiserad svetsning av metalliska material
EN 15520, Termisk sprutning - Rekommendationer för konstruktion av detaljer med termiskt sprutade skikt
ISO 10882-1, Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Provtagning av luftburna partiklar och gaser i svetsarens andningszon - Del 1: Provtagning av luftburna partiklar
ISO 10882-2, Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Provtagning av luftburna partiklar och gaser i svetsarens andningszon - Del 2: Provtagning av gaser
ISO 15614-5, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 5: Bågsvetsning av titan, zirkonium och dess legeringar
ISO 15613, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Kvalificering genom utfallssvetsprovning
EN ISO 15613, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Kvalificering genom utfallssvetsprovning
ISO 3834-6, Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 6: Riktlinjer för implementering av ISO 3834
ISO 15611, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Kvalificering med hänsyn till tidigare erfarenhet (ISO 15611:2003)
ISO 17671-9, Svetsning - Rekommendationer för svetsning av metalliska material - Del 9: Svetsning av olegerat och låglegerat stålgjutgods
ISO/TS 8182, Welding and allied processes - Guidelines for the use of the welding parameters related to the heat input for qualification and specification of welding procedures
EN ISO 17660, Svetsning av armeringsstål
ISO 25901-6, Welding and allied processes — Vocabulary — Part 6: Part 6: Resistance welding
ISO 14373:2023, Motståndssvetsning - Förfarande vid punktsvetsning av obelagda och belagda lågkolhaltiga stål
ISO/TR 22824:2022, Welding consumables — Predicted and measured FN in specifications — A position statement of the experts of IIW Commission IX
ISO 15614-8, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 8: Insvetsning av tuber i tubplattor
ISO 15614-2, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 2: Bågsvetsning av aluminium och dess legeringar
EN ISO 15614-9, Specifikation för och godkännande av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 9: Våt övertryckssvetsning
ISO 15614-9, Specifikation för och godkännande av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 9: Våt övertryckssvetsning
ISO 18279:2022, Hårdlödning - Diskontinuiteter och formavvikelser i hårdlödförband
EN ISO 17671-9, Svetsning - Rekommendationer för svetsning av metalliska material - Del 9: Svetsning av olegerat och låglegerat stålgjutgods
ISO 25901-5:2022, Svetsning och besläktade förfaranden - Terminologi - Del 5: Lasersvetsning
EN ISO 15614-5, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 5: Bågsvetsning av titan, zirkonium och dess legeringar
CEN ISO/TS 8182, Welding and allied processes — Guidelines for the use of the arc energies in relation with a WPQR and WPS
EN ISO 17779, Hårdlödning - Specifikation för och kvalificering av hårdlödningsprocedurer för metalliska material
EN 18007-1, Electromagnetic pulse welding - Part 1: Welding knowledge, terminology and vocabulary
EN XXX-2, Welding and allied processes - Electromagnetic pulse welding - Part 2: Design of welded joints
EN XXX-3, Welding and allied processes - Electromagnetic pulse welding - Part 3: Qualification of welding operators and weld setters
EN XXX-4, Welding and allied processes - Electromagnetic pulse welding - Part 4: Specification and qualification of welding procedures
EN XXX-5, Welding and allied processes - Electromagnetic pulse welding - Part 5: Quality and inspection requirements
EN ISO 25901-5, Svetsning och besläktade förfaranden - Terminologi - Del 5: Lasersvetsning
EN ISO 15614-2, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 2: Bågsvetsning av aluminium och dess legeringar
ISO 15614-13, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurprov - Del 13: Stuksvetsning och brännsvetsning
EN ISO 13585, Hårdlödning - Prövning av lödare och operatörer för hårdlödning
ISO 17672:2023, Hårdlödning - Tillsatsmaterial
EN ISO 15611, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Kvalificering med hänsyn till tidigare erfarenhet
EN ISO 9455-17, Fluss för mjuklödning - Provningsmetoder - Del 17: Ytisolationsprovning med kammetod och elektrokemisk migreringsmetod på flussrester
EN ISO 3834-6, Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 6: Riktlinjer för implementering av ISO 3834
EN 17931, Gassvetsutrustning - Manuell utrustning för svetsning, värmning och skärning - Återkommande kontroll
ISO 26304, Tillsatsmaterial för svetsning - Tråd- och rörelektroder och elektrod/pulver-kombinationer för pulverbågsvetsning av höghållfasta stål - Indelning
ISO 3677, Tillsatsmaterial för mjuklödning, hårdlödning och svetslödning - Beteckning
EN ISO 3677, Tillsatsmaterial för mjuklödning, hårdlödning och svetslödning - Beteckning
EN 17942, Gassvetsutrustning - Säkerhetskrav för utrustning för termiska processer med tändutrustning för gasvetsning
ISO 14919, Termisk sprutning - Trådar, stavar och fylda trådar för flam- och bågsprutning - Indelning - Tekniska leveransbestämmelser
EN ISO 17672, Hårdlödning - Tillsatsmaterial
ISO 5821, Motståndssvetsning - Elektrodhättor för punktsvetselektroder
EN ISO 14373, Motståndssvetsning - Förfarande vid punktsvetsning av obelagda och belagda lågkolhaltiga stål
EN ISO 14732, Svetspersonal - Prövning av operatörer för helmekaniserad svetsning och maskinställare för helmekaniserad och automatiserad svetsning av metalliska material
ISO 16834:2023, Tillsatsmaterial för svetsning - Trådelektroder, svetstråd, svetsstavar och svetsgods för gasmetallbågsvetsning av höghållfast stål - Indelning
ISO 636:2023, Tillsatsmaterial för svetsning - Stavar, tråd och svetsgods för TIG-svetsning av olegerade stål och finkornstål - Indelning
ISO 22161-3, Aerospace series — Brazing and high-temperature brazing of metallic components — Part 3: Furnace, torch and induction brazing using silver alloys
ISO 14555:2023, Svetsning - Bågbultsvetsning av metalliska material
ISO 21452:2023, Specification and requirements of thermal spray coatings for power plant boiler tubes
ISO 21456:2023, Determination of the residual stress of TGO layer in thermal barrier coating by photoexcitation fluorescence piezoelectric spectroscopy
ISO 21465:2023, Test method for CMAS corrosion of thermal/environmental barrier coatings under dynamic thermal cycling
ISO 14343:2023, Tillsatsmaterial för svetsning - Trådelektroder, bandelektroder, trådar och stavar för bågsvetsning av rostfria och värmebeständiga stål - Indelning
EN ISO 10882-1:2023, Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Provtagning av luftburna partiklar och gaser i svetsarens andningszon - Del 1: Provtagning av luftburna partiklar
EN ISO 10882-2:2023, Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Provtagning av luftburna partiklar och gaser i svetsarens andningszon - Del 2: Provtagning av gaser
ISO 18276:2023, Tillsatsmaterial för svetsning - Rörelektroder för metallbågsvetsning med och utan gasskydd av höghållfasta stål - Indelning
EN ISO 18276, Tillsatsmaterial för svetsning - Rörelektroder för metallbågsvetsning med och utan gasskydd av höghållfasta stål - Indelning
ISO 22073-1, Gas welding equipment — Part 1: Line pressure regulators and line pressure regulators with flow-metering devices for gas distribution pipelines up to 60 bar (6 MPa)
EN ISO 12224-1, Lödtråd för mjuklödning, massiv och flussfylld - Specifikation och provningsmetoder - Del 1: Klassificering och krav på prestanda
ISO 5175-3, Gassvetsutrustning - Säkerhetsanordning - Del 3:
EN ISO 12224-2, Flussfylld lödtråd för mjuklödning - Specifikation och provningsmetoder - Del 2: Bestämning av flussinnehåll
ISO 9013:2017/Amd 1, Svetsutrustningar - Termisk skärning - Klassificering av termiskt skurna ytor - Kvalitetsnivåer för formavvikelser och toleranser
ISO 7287:2002/Amd 1, Grafiska symboler för termisk skärning - Tillägg 1
EN 18007-2, Electromagnetic pulse welding - Part 2: Design of welded joints
EN 18007-3, Electromagnetic pulse welding - Part 3: Qualification of welding operators and weld setters
EN 18007-4, Electromagnetic pulse welding - Part 4: Specification and qualification of welding procedures
EN 18007-5, Electromagnetic pulse welding - Part 5: Quality and inspection requirements
ISO 9692-2, Svetsning och besläktade metoder - Svetsfogar - Del 2: Pulverbågsvetsning av stål
EN ISO 9692-2, Svetsning och besläktade metoder - Svetsfogar - Del 2: Pulverbågsvetsning av stål
Visa fler Visa färre
Utgivet 346 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 10 arbetsgrupper
SIS/TK 134/AG 01, AGS 440 Terminologi
SIS/TK 134/AG 02, AGS 442 Svetsupplysningar
SIS/TK 134/AG 03, AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning
SIS/TK 134/AG 05, AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning
SIS/TK 134/AG 06, AGS 446 Kvalitetskrav för svetsade produkter
SIS/TK 134/AG 07, AGS 447 Kvalitetssäkring vid svetsning
SIS/TK 134/AG 08, AGS 448 Termisk sprutning
SIS/TK 134/AG 09, AGS 449 Miljö, hälsa och säkerhet
SIS/TK 134/AG 10, AGS 450 Motståndssvetsning
SIS/TK 134/AG 12, AGS 451 Laserbearbetning
Visa fler Visa färre
Deltagare 67 företag och organisationer
A Kihlander Engineering, Västerås
Alfa Laval Technologies AB, Skogstorp
Alleima Tube AB, Sandviken
BAE Systems Bofors AB, Karlskoga
Berjo-WeldDesign AB, Växjö
Castolin Scandinavia AB, Hisings Backa
Caverion Sverige AB, Göteborg
DEKRA Industrial AB, Solna
DEKRA Industrial AB, Göteborg
Dellner Couplers AB, Falun
Element Materials Technology AB, Linköping
Epiroc Rock Drills AB, Örebro
ESAB AB, GÖTEBORG
ESAB AB Welding Automation, Laxå
EuroMaint Rail AB, Solna
Forsmarks Kraftgrupp AB, Östhammar
Gasiq AB, Stenkullen
Gestamp HardTech AB, Luleå
GLS Properties AB, Gnosjö
HC Starck International Sales GMBH Germany Fil Skandinavien, Billdal
Hitachi Energy Sweden AB, Ludvika
Höganäs Sweden AB, Höganäs
Högskolan Väst, Trollhättan
Inheat Industrial Heating AB, Sollentuna
Karolinska Institutet, Stockholm
Kemppi Sverige AB, Sollentuna
Kiwa Inspecta AB, Borlänge
Kiwa Sweden AB, Solna
Kiwa Sweden AB, Sundsvall
KTH, Stockholm
Lincoln Electric Nordic Sweden Filial, Solna
Linde Gas AB, Stockholm
Nederman Holding AB, Helsingborg
Nordcert AB, Stockholm
Oerlikon Skandinavien AB, Stockholm
OKG AB, Oskarshamn
Outokumpu Stainless AB, DEGERFORS
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk, Avesta
Permascand AB, Ljungaverk
QE - Quality Engineering group AB, Solna
Ringhals AB, Väröbacka
Saab Kockums AB, Karlskrona
Scania CV AB, Södertälje
Skyllberg Industri AB, Skyllberg
SSAB EMEA AB, OXELÖSUND
SSB Svenska Försäljnings AB, Luleå
Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm
Svensk Kärnbränslehantering AB, Oskarshamn
Svetskommissionen, Stockholm
Svetsmaskinservice Wesslander AB, Göteborg
Tetra Pak AB, Lund
TRK Kontrolladministration AB, Staffanstorp
TRK-Kvalitetsteknik AB, Stenungsund
TSE-Thermal Spraying & Engineering AB, Malmö
TÜV NORD Scandinavia AB, Helsingborg
Uddeholm Tooling AB, Hagfors
Valmet AB, SUNDSVALL
Vattenfall Services Nordic AB, Uppsala
Vattenfall Services Nordic AB, Solna
voestalpine Böhler Welding Nordic AB, Malmö
Volvo Bussar Uddevalla AB, Uddevalla
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Construction Equipment AB, Braås
Volvo Personvagnar AB, Olofström
Volvo Technology AB, Göteborg
ÅF-Industry AB, Göteborg
ÅF-Industry AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 31 internationella kommittéer
ISO/TC 44, Welding and allied processes
ISO/TC 44/SC 13, Brazing materials and processes
ISO/TC 44/SC 14, Welding and brazing in aerospace
ISO/TC 44/SC 8, Equipment for gas welding, cutting and allied processes
,
CEN/TC 121, Welding and allied processes
SIS/TK 134/AG 01, AGS 440 Terminologi:

CEN/TC 121, Welding and allied processes

ISO/TC 44/SC 7, Representation and terms

SIS/TK 134/AG 02, AGS 442 Svetsupplysningar:

CEN/TC 121, Welding and allied processes

SIS/TK 134/AG 03, AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning:

CEN/TC 121, Welding and allied processes

CEN/TC 121/WG 3, Welding consumables

ISO/TC 44/SC 3, Welding consumables

SIS/TK 134/AG 05, AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning:

CEN/TC 121, Welding and allied processes

CEN/TC 121/SC 4, Quality management in the field of welding

ISO/TC 44/SC 10, Quality management in the field of welding

ISO/TC 44/SC 10/WG 5, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials

ISO/TC 44/SC 11, Qualification requirements for welding and allied processes personnel

ISO/TC 44/SC 5, Testing and inspection of welds

SIS/TK 134/AG 06, AGS 446 Kvalitetskrav för svetsade produkter:

CEN/TC 121, Welding and allied processes

ISO/TC 44/SC 10, Quality management in the field of welding

SIS/TK 134/AG 07, AGS 447 Kvalitetssäkring vid svetsning:

CEN/TC 121, Welding and allied processes

CEN/TC 121/SC 4, Quality management in the field of welding

ISO/TC 44/SC 10, Quality management in the field of welding

SIS/TK 134/AG 08, AGS 448 Termisk sprutning:

CEN/TC 240, Thermal spraying and thermally sprayed coatings

ISO/TC 107, Metallic and other inorganic coatings

ISO/TC 107/WG 1, Thermal spraying

SIS/TK 134/AG 09, AGS 449 Miljö, hälsa och säkerhet:

CEN/TC 121, Welding and allied processes

ISO/TC 44/SC 9, Health and safety

SIS/TK 134/AG 10, AGS 450 Motståndssvetsning:

CEN/TC 121, Welding and allied processes

ISO/TC 44/SC 6, Resistance welding and allied mechanical joining

SIS/TK 134/AG 12, AGS 451 Laserbearbetning:

ISO/TC 44/SC 10, Quality management in the field of welding

Visa fler Visa färre

Ämnesområden

Produktionsteknik (25) Svetsning och lödning (25.160) Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål (25.160.20) Svetsutrustning (25.160.30) Hårdlödning och mjuklödning (25.160.50) Svetsfogar (25.160.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mathias Lundin
Projektledare
mathias.lundin@sis.se

Måns Sjölander
Vice projektledare
mans.sjolander@sis.se

Joel Andreasson
Projektkoordinator
joel.andreasson@sis.se