Standardutveckling · SIS/TK 134

Svetsteknik

Svetsade konstruktioner ser vi i vardagen överallt, i byggnader, broar, fordon och rörledningar med mera. Bristande kvalitet i svetsningsarbetet kostar pengar genom reparationer. De samhälleliga konsekvenserna kan vara ännu allvarligare i form av personskador, havererad infrastruktur eller samhällsservice. Kommittén skapar förutsättningar för kvalitetssäkring vid svetsning

Kommittén är ett forum för experter inom svetsning. De är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att säkerställa kvaliteten i svetsade konstruktioner. Standarderna omfattar svetsarens kompetens genom svetsarprövning och metoder att säkerställa kvaliteten i svetsningsförfarandet genom procedurkontroll. Andra standarder säkerställer att svetsutrustningen har rätt prestanda och arbetsmiljö vid svetsningsarbetet. För konstruktörer finns standard med kvalitetsklasser. En standardserie för kvalitetssäkring vid svetsning tar ett helhetsgrepp och beskriver hur man bygger ett kvalitetsledningssystem för svetsning. Det skapar förutsättningar för rätt kvalitet vid svetsning, säkra anläggningar och lägre underhållskostnader.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén samlar experter för svenskt agerande i den internationella standardiseringen. Vi samarbetar med Svetskommissionen och medverkar aktivt i både europeisk standardisering inom CEN och internationellt inom ISO. Vi kan driva utvecklingen av standarderna så att de främjar svenska intressen. Gemensamma standarder är viktiga för att säkerställa säkra anläggningar med jämförbar kvalitet oberoende av ingående komponenters ursprung. Det innebär samtidigt likartade konkurrensvillkor för producenter i olika länder.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från materialtillverkare, ackrediterade kontrollorgan, provningslaboratorier, anläggningsägare och myndigheter. Arbetet är indelat i arbetsgrupper med specifika arbetsområden. Experter från Svetskommissionen leder arbetsgrupperna. Genom att medverka får deltagarna djupare insikt om den tekniska utvecklingen inom området, standardernas krav och deras tillämpning. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 124 standarder
ISO 14922, Thermal spraying - Quality requirements for manufacturers of thermal sprayed coatings - Quality assurance system
ISO 14918, Termisk sprutning - Prövning av operatörer
ISO 17660-1, Svetsning - Svetsning av armeringsstål - Del 1: Lastbärande svetsar
ISO 17660-2, Svetsning - Svetsning av armeringsstål - Del 2: Icke lastbärande svetsar
ISO 14344, Welding consumables - Procurement of filler materials and fluxes
EN ISO 3821, Svetsutrustning - Gassvetsning - Gummislangar
ISO 14731, Tillsyn vid svetsning - Uppgifter och ansvar
ISO 14271, Motståndssvetsning - Hårdhetsprovning enligt Vickers (låg last och mikrohårdhet) för punkt-, söm och pressvetsar
ISO 24373, Tillsatsmaterial för svetsning - Trådar och stavar för smältsvetsning av koppar och kopparlegeringar - Indelning
ISO 26304, Tillsatsmaterial för svetsning - Tråd- och rörelektroder och elektrod/pulver-kombinationer för pulverbågsvetsning av höghållfasta stål - Indelning
ISO 9017, Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Brytprovning
EN ISO 5173, Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Bockprov
ISO/TR 25901-2, Welding and related processes - Vocabulary - Part 2: Health and safety
ISO 14174, Tillsatsmaterial för svetsning - Pulver för pulverbågssvetsning - Indelning
EN 15481, Svetsning av armeringsjärn - Häftsvetsbarhet - Provningsmetoder och prestandakrav
ISO 18275, Tillsatsmaterial för svetsning - Belagda elektroder för manuell metallbågsvetsning av höghållfasta stål - Indelning
EN 12797, Hårdlödning - Mekanisk provning av hårdlödda förband
EN 12799, Hårdlödning - Oförstörande provning av hårdlödda lödförband
ISO/TR 22281, Welding consumables - International Institute of Welding (IIW) position statement on the use of trace element analyses in welding consumable specifications
ISO 15011-4, Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Laboratoriemetod för provtagning av rök och gaser - Part 4: Rökdatablad
EN 14324, Hårdlödning - Riktlinjer för tillämpningen av hårdlödda förband
EN ISO 17660-1, Svetsning - Svetsning av armeringsstål - Del 1: Lastbärande svetsar
EN ISO 17660-2, Svetsning - Svetsning av armeringsstål - Del 2: Icke lastbärande svetsar
ISO 544, Welding consumables - Technical delivery conditions for filler materials and fluxes - Type of product, dimensions, tolerances and markings
ISO 21904-3, Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Krav, provning och märkning av utrustningar för filtrering av luft - Del 3: Bestämning av infångningsgrad för pistolintegrerade rökutsug
ISO 4063, Svetsning och besläktade förfaranden - Sifferbeteckningar för svets- och lödmetoder
ISO/TR 23413, Resistance welding - Overview of standards for resistance welding
ISO 17279-3, Svetsning - Mikrosammanfogning av andra generationens högtemperatursupraledare - Del 3: Provningsmetoder för förband
EN , Thermal spraying - Tubular coating tensile test
ISO 20173, Svetsning - Grupperingssystem för material - Amerikanska material
ISO 23486, Metallic and other inorganic coatings - Measurement of Young’s modulus of thermal barrier coatings at elevated temperature by flexural resonance method
ISO 15609-2, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsdatablad (WPS) - Del 2: Gassvetsning
ISO/TR 20172, Svetsning - Grupperingssystem för material - Europeiska material
EN ISO 17279-3, Svetsning - Mikrosammanfogning av andra generationens högtemperatursupraledare - Del 3: Provningsmetoder för förband
ISO 5178, Mekanisk provning av svetsar - Dragprovning av svetsgods i längdriktningen
ISO 23598, Mekanisk sammanfogning - Mekanisk provning av förband - Mått för provstavar och provningsförfarande för mekaniserad fläkprovning av enkelnitförband
ISO 15614-1:2017/FDAmd 2, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar - Tillägg 2
ISO 15614-1:2017/Amd 3, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar
ISO 3834-5, Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4
EN ISO 13918:2018/A1, Svetsning - Bultar och keramikringar för bågbultsvetsning
EN 15339-2, Termisk sprutning - Säkerhetskrav för utrustning - Del 2: Kontrollenheter för gas
ISO 22688, Brazing - Quality requirements for brazing of metallic materials
EN 14717, Svetsning och besläktade förfaranden - Miljöchecklista
ISO 13919-2, Electron and laser-beam welded joints — Requirements and recommendations on quality levels for imperfections — Part 2: Aluminium, magnesium and their alloys and pure copper
ISO 5179, Undersökning av lödbarhet med spridningsprov och spaltfyllnadsprov
ISO 24255, Welding - Welding of reinforcing steel
CEN ISO/TR 18491, Riktlinjer för mätning av svetsenergier
EN ISO 15616-4, Svetsning - Acceptansprovning för CO2-lasermaskiner för högkvalitetssvetsning och skärning - Del 4: Maskiner med 2D rörlig optik
ISO 9606, Qualification test of welders - Part 9606: Fusion welding
ISO 24449, Metallic and other inorganic coatings- Determination of thermal conductivity of thermal barrier coatings at elevated temperature
ISO/TR 20174, Svetsning - Grupperingssystem för material - Japanska material
ISO 18274, Tillsatsmaterial för svetsning - Tråd- och bandelektroder, trådar och stavar för bågsvetsning av nickel och nickellegeringar - Indelning
EN ISO 15614-1:2017/A2, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar
EN ISO 20168, Resistance welding - Locking tapers for electrode holders and electrode caps (ISO 20168:2016)
ISO 12671, Termisk sprutning - Termiskt sprutade skikt - Ritningsbeteckningar
EN ISO 12671, Termisk sprutning - Termiskt sprutade skikt - Ritningsbeteckningar
ISO 13585, Hårdlödning - Prövning av lödare och operatörer för hårdlödning
EN ISO 13585, Hårdlödning - Prövning av lödare och operatörer för hårdlödning
ISO 17779, Brazing - Specification and qualification of brazing procedures for metallic materials
ISO 25901-2, Welding and related processes - Vocabulary - Part 2: Health and safety
EN ISO 18785-1, Friktionsomrörningspunktsvetsning - Aluminium - Del 1: Terminologi
EN ISO 18785-2, Friktionsomrörningspunktsvetsning - Aluminium - Del 2: Utformning av svetsar
EN ISO 18785-3, Friktionsomrörningspunktsvetsning - Aluminium - Del 3: Kvalificering av svetsoperatörer
EN ISO 18785-4, Friktionsomrörningspunktsvetsning - Aluminium - Del 4: Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer
EN ISO 18785-5, Friktionsomrörningspunktsvetsning - Aluminium - Del 5: Krav för kvalitet och kontroll
EN ISO 5829, Svetsutrustning - Motståndssvetsning - Elektrodskaft till elektrodtoppar för punktsvetsning - Konicitet 1:10
EN ISO 5830, Svetsning - Motståndssvetsning - Luftcylindrar för multipelmaskiner
EN ISO 10656, Motståndssvetsutrustning - Transformatorer - Integrerade transformatorer för svetstänger
ISO 3834-1, Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements
ISO/TR 3834-6, Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 6: Riktlinjer för implementering av ISO 3834
ISO 18595, Motståndssvetsning - Punktsvetsning av aluminium och aluminiumlegeringar - Svetsbarhet, svetsning och provning
EN ISO 18595, Motståndssvetsning - Punktsvetsning av aluminium och aluminiumlegeringar - Svetsbarhet, svetsning och provning
EN ISO 25901-2, Welding and related processes - Vocabulary - Part 2: Health and safety
EN XXX-1, Thermal spraying - Determination of the feed rate with spray material in powder form Thermal spraying - Determination of the feed rate with spray material in powder form
ISO 22161, Aerospace series - Brazing and high-temperature brazed metallic components - Technical specification
ISO 5817, Svetsning - Smältsvetsförband i stål, nickel, titan och deras legeringar (strålsvetsning undantagen) - Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser
EN ISO 5817, Svetsning - Smältsvetsförband i stål, nickel, titan och deras legeringar (strålsvetsning undantagen) - Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser
EN ISO 8167, Motståndssvetsning - Pressvetsning - Pressvårtor
ISO 8167, Motståndssvetsning - Pressvetsning - Pressvårtor
EN ISO 13919-2, Svetsning - Elektronstråle- och lasersvetsade förband - Riktlinjer för kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser - Del 2: Aluminium och dess svetsbara legeringar
EN ISO 15614-12, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 12: Punkt-, söm- och pressvetsning
ISO 15614-12, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 12: Punkt-, söm- och pressvetsning
EN ISO 15614-13, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 13: Stuk- och brännsvetsning
ISO 15614-13, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurprov - Del 13: Stuksvetsning och brännsvetsning
ISO 14172, Tillsatsmaterial för svetsning - Belagda elektroder för manuella metallbågsvetsning av nickel och nickellegeringar - Indelning
ISO 8205, Resistance welding equipment — Water-cooled secondary connection cables — Dimensions and requirements for double-conductor connection cables
EN ISO 8205, Motståndssvetsutrustning - Vattenkylda sekundärkablar - Mått och krav för dubbelledare
CEN/TR 13259, Gas welding equipment - Industrial manual and machine blowpipes for flame heating, flame brazing and allied processes
ISO 15610, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification based on tested welding consumables
EN ISO 9016, Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Slagprovning - Provstavslägen och anvisningsriktning
EN ISO 17639, Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Makroskopisk och mikroskopisk undersökning av svetsar
EN ISO 4136, Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Dragprovning i tvärriktning
EN ISO 7285, Svetsning - Motståndssvetsning - Luftcylindrar för multipelmaskiner
EN ISO 14922, Termisk sprutning - Kvalitetskrav för tillverkare av termiskt sprutade konstruktioner - XXX
ISO 3834-2, Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 2: Omfattande kvalitetskrav
EN ISO 3834-2, Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 2: Omfattande kvalitetskrav
ISO 3834-3, Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 3: Normala kvalitetskrav
EN ISO 3834-3, Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 3: Normala kvalitetskrav
ISO 3834-4, Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 4: Enkla kvalitetskrav
EN ISO 3834-4, Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 4: Enkla kvalitetskrav
ISO 17639, Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Makroskopisk och mikroskopisk undersökning av svetsar
ISO 4136, Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Dragprovning i tvärriktning
ISO 9016, Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Slagprovning - Provstavslägen och anvisningsriktning
ISO 15614-11, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 11: Electron and laser beam welding
EN ISO 15614-11, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 11: Electron and laser beam welding
ISO 15614-6, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 6: Båg- och gassvetsning av koppar och dess legeringar
EN ISO 15614-6, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 6: Båg- och gassvetsning av koppar och dess legeringar
ISO 15614-4, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 4: Finishing welding of aluminium castings
EN ISO 15614-4, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 4: Färdigsvetsning av aluminiumgjutgods
CEN ISO/TR 20172, Svetsning - Grupperingssystem för material - Europeiska material
CEN ISO/TR 3834-6, Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 6: Riktlinjer för implementering av ISO 3834
EN ISO 14172:2020, Tillsatsmaterial för svetsning - Belagda elektroder för manuell metallbågsvetsning av nickel och nickellegeringar - Indelning
EN ISO 10225, Svetsutrustningar - Gassvetsning - Märkning av utrustning för svetsning, skärning och besläktade förfaranden
EN ISO 22826, Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Hårdhetsprovning av smala förband svetsade med laser eller elektronstråle (Vickers- och Knoophårdhetsprovning)
ISO 17677-1, Motståndssvetsning - Terminologi - Del 1: Punkt-, press- och sömsvetsning
EN ISO 17677-1, Motståndssvetsning - Terminologi - Del 1: Punkt-, press- och sömsvetsning
ISO 5173, Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Bockprov
EN , Safety requirements for thermoprocess equipment with open firing oxy-fuel gas welding equipment
EN ISO 3834-1, Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 1: Kriterier för val av tillämplig nivå för kvalitetskrav
EN ISO 3834-5, Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 5: Referenser med vilka överensstämmelse är nödvändig för att hävda överensstämmelse med kvalitetskraven i ISO 3834-2, ISO 3834-3 eller ISO 3834-4
ISO 4061, Soldering — Quality requirements for soldering of metallic materials
EN ISO 4063, Svetsning och besläktade förfaranden - Sifferbeteckningar för svets- och lödmetoder
EN ISO 17633:2018/A1, Tillsatsmaterial för svetsning - Rörelektroder och stavar för metallbågsvetsning med och utan skyddsgas av rostfria och värmebeständiga stål - Indelning - Tilllägg 1
ISO 11745, Flyg- och rymdteknik - Lödarprövning och prövning av lödoperatörer - Hårdlödning av metalliska material
Visa fler Visa färre
Utgivet 341 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 10 arbetsgrupper
SIS/TK 134/AG 01, AGS 440 Terminologi
SIS/TK 134/AG 02, AGS 442 Svetsupplysningar
SIS/TK 134/AG 03, AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning
SIS/TK 134/AG 05, AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning
SIS/TK 134/AG 06, AGS 446 Kvalitetskrav för svetsade produkter
SIS/TK 134/AG 07, AGS 447 Kvalitetssäkring vid svetsning
SIS/TK 134/AG 08, AGS 448 Termisk sprutning
SIS/TK 134/AG 09, AGS 449 Miljö, hälsa och säkerhet
SIS/TK 134/AG 10, AGS 450 Motståndssvetsning
SIS/TK 134/AG 12, AGS 451 Laserbearbetning
Visa fler Visa färre
Deltagare 73 företag och organisationer
A Kihlander Engineering, VÄSTERÅS
AB Sandvik Materials Technology, SANDVIKEN
ABB Power Grids Sweden AB, LUDVIKA
AFRY Industry and Digital Solutions, Solna
Alfa Laval Tumba AB Manufacturing Eskilstuna, SKOGSTORP
Arbetsmiljöverket, STOCKHOLM
Assemblin VS AB, KARLSTAD
Atlas Copco Industrial Technique AB, STOCKHOLM
Castolin Scandinavia AB, HISINGS BACKA
Caverion Sverige AB, KARLSTAD
Caverion Sverige AB, Göteborg
CCI Valve Technology AB, SÄFFLE
DEKRA Industrial AB, SOLNA
DEKRA Industrial AB, NORRKÖPING
DEKRA Industrial AB, TROLLHÄTTAN
Dellner Couplers AB, FALUN
Duroc Rail AB, Luleå
EFD Induction AB, VÄSTERÅS
Element Materials Technology AB, LINKÖPING
Epiroc Rock Drills AB, ÖREBRO
ESAB AB, GÖTEBORG
EuroMaint Components and Materials AB, ÖREBRO
Forsmarks Kraftgrupp AB, ÖSTHAMMAR
Gestamp HardTech AB, LULEÅ
HC Starck International Sales GMBH Germany Fil Skandinavien, BILLDAL
Hydro Extruded Solutions AB, FINSPÅNG
Höganäs AB, HÖGANÄS
Högskolan Väst, Trollhättan
Itw Welding AB, PARTILLE
Karolinska Institutet, Stockholm
Kemppi Sverige AB, SOLLENTUNA
Kiwa Inspecta AB, SOLNA
Kiwa Inspecta AB, MALMÖ
Kiwa Inspecta AB, BORLÄNGE
Kiwa Inspecta AB, SUNDSVALL
Kiwa Inspecta AB, MÖLNDAL
Lasercentrum i Gnosjö AB, GNOSJÖ
Lincoln Electric Nordic Sweden Filial, UPPLANDS VÄSBY
Linde Gas AB, STOCKHOLM
Mitsubishi Logisnext Europe AB, Mölnlycke
Nederman Holding AB, HELSINGBORG
NKT HV Cables AB, KARLSKRONA
Nordcert AB, STOCKHOLM
Oerlikon Skandinavien AB, Limhamn
OKG AB, Oskarshamn
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk, AVESTA
Permascand AB, LJUNGAVERK
QE - Quality Engineering group AB, SOLNA
Ringhals AB, Väröbacka
Saab Kockums AB, KARLSKRONA
Safe Control NDT AB, VARBERG
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Scania CV AB, OSKARSHAMN
SSAB Special Steels, OXELÖSUND
Strålsäkerhetsmyndigheten, STOCKHOLM
Svensk Kärnbränslehantering AB, Oskarshamn
Svetskommissionen, STOCKHOLM
Svetskonsult i Göteborg AB, FALUN
Tetra Pak Processing Equipment AB, LUND
TRK Kontrolladministration AB, STAFFANSTORP
TRK-Kvalitetsteknik AB, STENUNGSUND
TÜV NORD Scandinavia AB, HELSINGBORG
Uddeholm Tooling AB, Hagfors
Valmet AB, GÖTEBORG
Valmet AB, SUNDSVALL
Vattenfall Services Nordic AB, UPPSALA
voestalpine Böhler Welding Nordic AB, AVESTA
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Volvo Construction Equipment AB, Braås
Volvo Lastvagnar Umeå, UMEÅ
Volvo Personvagnar AB Karosskomponenter, OLOFSTRÖM
Volvo Technology AB, Göteborg
ÅF-Industry AB, STOCKHOLM
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 44, Welding and allied processes
ISO/TC 44/SC 13, Brazing materials and processes
ISO/TC 44/SC 14, Welding and brazing in aerospace
CEN/TC 121, Welding and allied processes
IIW, International Institute of Welding
Visa fler Visa färre

Ämnesområden

Produktionsteknik (25) Svetsning och lödning (25.160) Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål (25.160.20) Svetsutrustning (25.160.30) Hårdlödning och mjuklödning (25.160.50) Svetsfogar (25.160.40)