Standardutveckling · SIS/TK 134

Svetsteknik

Svetsade konstruktioner ser vi i vardagen överallt, i byggnader, broar, fordon och rörledningar med mera. Bristande kvalitet i svetsningsarbetet kostar pengar genom reparationer. De samhälleliga konsekvenserna kan vara ännu allvarligare i form av personskador, havererad infrastruktur eller samhällsservice. Kommittén skapar förutsättningar för kvalitetssäkring vid svetsning

Kommittén är ett forum för experter inom svetsning. De är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att säkerställa kvaliteten i svetsade konstruktioner. Standarderna omfattar svetsarens kompetens genom svetsarprövning och metoder att säkerställa kvaliteten i svetsningsförfarandet genom procedurkontroll. Andra standarder säkerställer att svetsutrustningen har rätt prestanda och arbetsmiljö vid svetsningsarbetet. För konstruktörer finns standard med kvalitetsklasser. En standardserie för kvalitetssäkring vid svetsning tar ett helhetsgrepp och beskriver hur man bygger ett kvalitetsledningssystem för svetsning. Det skapar förutsättningar för rätt kvalitet vid svetsning, säkra anläggningar och lägre underhållskostnader.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén samlar experter för svenskt agerande i den internationella standardiseringen. Vi samarbetar med Svetskommissionen och medverkar aktivt i både europeisk standardisering inom CEN och internationellt inom ISO. Vi kan driva utvecklingen av standarderna så att de främjar svenska intressen. Gemensamma standarder är viktiga för att säkerställa säkra anläggningar med jämförbar kvalitet oberoende av ingående komponenters ursprung. Det innebär samtidigt likartade konkurrensvillkor för producenter i olika länder.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från materialtillverkare, ackrediterade kontrollorgan, provningslaboratorier, anläggningsägare och myndigheter. Arbetet är indelat i arbetsgrupper med specifika arbetsområden. Experter från Svetskommissionen leder arbetsgrupperna. Genom att medverka får deltagarna djupare insikt om den tekniska utvecklingen inom området, standardernas krav och deras tillämpning. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 83 standarder
EN ISO 9455-16, Lödning - Fluss för mjuklödning - Provningsmetoder - Del 16: Provning av flussens effektivitet, vätningsvågmetod
EN ISO 25239-5, Friktionsomrörningssvetsning - Aluminium - Del 5: Krav för kvalitet och provning
EN ISO 25239-4, Friktionsomrörningssvetsning - Aluminium - Del 4: Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer
EN ISO 25239-3, Friktionsomrörningssvetsning - Aluminium - Del 3: Kvalificering av svetsoperatörer
EN ISO 25239-2, Friktionsomrörningssvetsning - Aluminium - Del 2: Utformning av svetsar
EN ISO 25239-1, Friktionsomrörningssvetsning - Aluminium - Del 1: Termer och definitioner
ISO 25239-1, Friktionsomrörningssvetsning - Aluminium - Del 1: Termer och definitioner
CEN ISO/TR 18491, Riktlinjer för mätning av svetsenergier
ISO 5179, Investigation of brazeability with spreading and gap-filling test
EN ISO 9455-3, Fluss för mjuklödning - Provningsmetoder - Del 3: Bestämning av syratal, potentiometrisk titrering samt titrering med färgomslag
EN ISO 3821, Svetsutrustning - Gassvetsning - Gummislangar
ISO 17927-2, Welding for aerospace applications - Fusion welding of metallic components - Part 2: Acceptance criteria
ISO 22688, Brazing - Quality requirements for brazing of metallic materials
EN ISO 13918:2018/A1, Svetsning - Bultar och keramikringar för bågbultsvetsning
ISO 23598, Mechanical joining - Destructive testing of joints - Specimen dimensions and test procedure for mechanized peel testing of single joints
EN ISO 17279-3, Welding - Micro joining of 2nd generation high temperature superconductors - Part 3: Test methods for joints
ISO 17279-3, Welding - Micro joining of 2nd generation high temperature superconductors - Part 3: Test methods for joints
ISO 17927-1, Welding for aerospace applications - Fusion welding of metallic components - Part 1: Process specification
EN ISO 15620, Svetsning - Friktionssvetsning av metalliska material (ISO/DIS 15620:2017)
EN ISO 17660-2, Svetsning - Svetsning av armeringsstål - Del 2: Icke lastbärande svetsar
EN ISO 17660-1, Svetsning - Svetsning av armeringsstål - Del 1: Lastbärande svetsar
EN 12799, Hårdlödning - Oförstörande provning av hårdlödda lödförband
EN 12797, Hårdlödning - Mekanisk provning av hårdlödda förband
EN 15481, Svetsning av armeringsjärn - Häftsvetsbarhet - Provningsmetoder och prestandakrav
ISO 22161, Aerospace series - Brazing and high-temperature brazed metallic components - Technical specification
EN ISO 3821, Svetsutrustning - Gassvetsning - Gummislangar
ISO 17660-2, Svetsning - Svetsning av armeringsstål - Del 2: Icke lastbärande svetsar
ISO 17660-1, Svetsning - Svetsning av armeringsstål - Del 1: Lastbärande svetsar
ISO 17662, Svetsning - Kalibrering, verifiering och validering av utrustning för svetsning och besläktade förfaranden
ISO 9606-9606, Qualification test of welders - Part 9606: Fusion welding
ISO 18592, Motståndssvetsning - Mekanisk provning av svetsar - Metod för utmattningsprovning av flerpunktsvetsar
EN ISO 15616-4, Svetsning - Acceptansprovning för CO2-lasermaskiner för högkvalitetssvetsning och skärning - Del 4: Maskiner med 2D rörlig optik
ISO 24255, Welding - Welding of reinforcing steel
EN ISO 21904-2, Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Utrustning för infångning och avskiljning av svetsrök - Del 2: Krav på provning och märkning av avskiljningsgraden
EN ISO 21904-1, Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Utrustning för infångning och avskiljning av svetsrök - Del 1: Allmänna krav
EN ISO 21904-4, Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Utrustning för infångning och avskiljning av svetsrök - Del 4: Bestämning av minsta luftvolymflöde för infångningsdon
ISO 13919-2, Welding - Electron and laser beam welded joints - Guidance on quality levels for imperfections - Part 2: Aluminium and its weldable alloys
EN 14717, Svetsning och besläktade förfaranden - Miljöchecklista
EN 15339-2, Termisk sprutning - Säkerhetskrav för utrustning - Del 2: Kontrollenheter för gas
ISO 3834-5, Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4
EN ISO 15609-2, Specifikation och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsdatablad (WPS) - Del 2: Gassvetsning
EN ISO 15607, Specification för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Allmänna regler
ISO 15614-1:2017/Amd 3, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar
ISO 15614-1:2017/Amd 2, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar
ISO 17677-1, Motståndssvetsning - Terminologi - Del 1: Punkt-, press- och sömsvetsning
EN ISO 15614-1:2017/A1, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar
ISO 5178, Mekanisk provning av svetsar - Dragprovning av svetsgods i längdriktningen
EN ISO 15609-1, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsdatablad - Del 1: Bågsvetsning
ISO/TR 20172, Svetsning - Grupperingssystem för material - Europeiska material
ISO 15609-2, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsdatablad (WPS) - Del 2: Gassvetsning
ISO 23486, Metallic and other inorganic coatings- Measurement of Young’s modulus of thermal barrier coatings at elevated temperature by flexural resonance method
ISO 20173, Svetsning - Grupperingssystem för material - Amerikanska material
EN , Thermal spraying - Tubular coating tensile test
EN ISO 6947, Svetsning och besläktade förfaranden - Svetslägen
ISO 15614-1:2017/Amd 1, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar
ISO/TR 23413, Resistance welding - Overview of standards for resistance welding
ISO 4063, Svetsning och besläktade förfaranden - Sifferbeteckningar för svets- och lödmetoder
ISO 21904-3, Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Krav, provning och märkning av utrustningar för filtrering av luft - Del 3: Bestämning av infångningsgrad för pistolintegrerade rökutsug
DTR 12998 , Mechanical joining - Fatigue testing of multi joint specimens
ISO 6947, Svetsning och besläktade förfaranden - Svetslägen
ISO 544, Welding consumables - Technical delivery conditions for filler materials and fluxes - Type of product, dimensions, tolerances and markings
EN 14324, Hårdlödning - Riktlinjer för tillämpningen av hårdlödda förband
ISO 15011-4, Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Laboratoriemetod för provtagning av rök och gaser - Part 4: Rökdatablad
ISO/TR 22281, Welding consumables - International Institute of Welding (IIW) position statement on the use of trace element analyses in welding consumable specifications
ISO 18275, Tillsatsmaterial för svetsning - Belagda elektroder för manuell metallbågsvetsning av höghållfasta stål - Indelning
ISO 14174, Tillsatsmaterial för svetsning - Pulver för pulverbågssvetsning - Indelning
ISO 18496, Brazing - Fluxes for brazing - Classification and technical delivery conditions
ISO/TR 25901-2, Welding and related processes - Vocabulary - Part 2: Health and safety
EN ISO 5173, Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Bockprov
ISO 22680, Metallic and other inorganic coatings- Measurement of linear thermal expansion coefficient of thermal barrier coatings
EN ISO 18592, Motståndssvetsning - Mekanisk provning av svetsar - Metod för utmattningsprovning av flerpunktsvetsar
ISO 9017, Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Brytprovning
ISO 26304, Tillsatsmaterial för svetsning - Tråd- och rörelektroder och elektrod/pulver-kombinationer för pulverbågsvetsning av höghållfasta stål - Indelning
ISO 24373, Tillsatsmaterial för svetsning - Trådar och stavar för smältsvetsning av koppar och kopparlegeringar - Indelning
ISO 14271, Motståndssvetsning - Hårdhetsprovning enligt Vickers (låg last och mikrohårdhet) för punkt-, söm och pressvetsar
ISO 14731, Tillsyn vid svetsning - Uppgifter och ansvar
ISO 21904-4, Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 4: Determination of the minimum air volume flow rate of capture devices
ISO 21904-2, Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - - Part 2: Part 2: Requirements for testing and marking of separation efficiency
ISO 21904-1, Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Utrustning för infångning och avskiljning av svetsrök - Del 1: Allmänna krav
ISO 14344, Welding consumables - Procurement of filler materials and fluxes
ISO 14918, Termisk sprutning - Prövning av operatörer
ISO 14922, Thermal Spraying - Quality requirements for manufacturers of thermal sprayed coatings Quality assurance system
ISO 14272, Motståndssvetsning - Mekanisk provning av svetsar - Provstycken och procedur för kryssdragprovning för punkt- och pressvetsar
Visa fler Visa färre
Utgivet 339 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 10 arbetsgrupper
SIS/TK 134/AG 01, AGS 440 Terminologi
SIS/TK 134/AG 02, AGS 442 Svetsupplysningar
SIS/TK 134/AG 03, AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning
SIS/TK 134/AG 05, AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning
SIS/TK 134/AG 06, AGS 446 Kvalitetskrav för svetsade produkter
SIS/TK 134/AG 07, AGS 447 Kvalitetssäkring vid svetsning
SIS/TK 134/AG 08, AGS 448 Termisk sprutning
SIS/TK 134/AG 09, AGS 449 Miljö, hälsa och säkerhet
SIS/TK 134/AG 10, AGS 450 Motståndssvetsning
SIS/TK 134/AG 12, AGS 451 Laserbearbetning
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Alfa Laval Tumba AB Manufacturing Eskilstuna, Skogtorp
DEKRA Industrial AB, Solna
H.C. Starck GmbH, Billdal
Kiwa Inspecta AB, Solna
SSAB Special Steels, Oxelösund
Svetskommissionen, Stockholm
Volvo Personvagnar AB Karosskomponenter, Olofström
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 44, Welding and allied processes
ISO/TC 44/AHG 1, Review of ISO/TC 44/SCs scopes Study group on gaps and structure
ISO/TC 44/SC 10, Unification of requirements in the field of metal
ISO/TC 44/SC 11, Qualification requirements for welding and allied
ISO/TC 44/SC 14, Welding and brazing in aerospace
ISO/TC 44/SC 3, Welding consumables
ISO/TC 44/SC 5, Testing and inspection of welds
ISO/TC 44/SC 6, Resistance welding
ISO/TC 44/SC 9, Health and safety
CEN/TC 121, Welding and allied processes
CEN/TC 240, Thermal spraying and thermally sprayed coatings
IIW, International Institute of Welding
Visa fler Visa färre

Ämnesområden

Produktionsteknik Svetsning och lödning Svetsning och lödning Allmänt Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål Svetsutrustning Hårdlödning och mjuklödning Svetsfogar