Standardutveckling · SIS/TK 134

Svetsteknik

Svetsade konstruktioner ser vi i vardagen överallt, i byggnader, broar, fordon och rörledningar med mera. Bristande kvalitet i svetsningsarbetet kostar pengar genom reparationer. De samhälleliga konsekvenserna kan vara ännu allvarligare i form av personskador, havererad infrastruktur eller samhällsservice. Kommittén skapar förutsättningar för kvalitetssäkring vid svetsning

Kommittén är ett forum för experter inom svetsning. De är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att säkerställa kvaliteten i svetsade konstruktioner. Standarderna omfattar svetsarens kompetens genom svetsarprövning och metoder att säkerställa kvaliteten i svetsningsförfarandet genom procedurkontroll. Andra standarder säkerställer att svetsutrustningen har rätt prestanda och arbetsmiljö vid svetsningsarbetet. För konstruktörer finns standard med kvalitetsklasser. En standardserie för kvalitetssäkring vid svetsning tar ett helhetsgrepp och beskriver hur man bygger ett kvalitetsledningssystem för svetsning. Det skapar förutsättningar för rätt kvalitet vid svetsning, säkra anläggningar och lägre underhållskostnader.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén samlar experter för svenskt agerande i den internationella standardiseringen. Vi samarbetar med Svetskommissionen och medverkar aktivt i både europeisk standardisering inom CEN och internationellt inom ISO. Vi kan driva utvecklingen av standarderna så att de främjar svenska intressen. Gemensamma standarder är viktiga för att säkerställa säkra anläggningar med jämförbar kvalitet oberoende av ingående komponenters ursprung. Det innebär samtidigt likartade konkurrensvillkor för producenter i olika länder.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från materialtillverkare, ackrediterade kontrollorgan, provningslaboratorier, anläggningsägare och myndigheter. Arbetet är indelat i arbetsgrupper med specifika arbetsområden. Experter från Svetskommissionen leder arbetsgrupperna. Genom att medverka får deltagarna djupare insikt om den tekniska utvecklingen inom området, standardernas krav och deras tillämpning. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 116 standarder
ISO 14272, Motståndssvetsning - Mekanisk provning av svetsar - Provstycken och procedur för kryssdragprovning för punkt- och pressvetsar
ISO 14922, Thermal Spraying - Quality requirements for manufacturers of thermal sprayed coatings Quality assurance system
ISO 14918, Termisk sprutning - Prövning av operatörer
ISO 17662, Svetsning - Kalibrering, verifiering och validering av utrustning för svetsning och besläktade förfaranden
ISO 17660-1, Svetsning - Svetsning av armeringsstål - Del 1: Lastbärande svetsar
ISO 17660-2, Svetsning - Svetsning av armeringsstål - Del 2: Icke lastbärande svetsar
ISO 14344, Welding consumables - Procurement of filler materials and fluxes
EN ISO 3821, Svetsutrustning - Gassvetsning - Gummislangar
ISO 14731, Tillsyn vid svetsning - Uppgifter och ansvar
ISO 14271, Motståndssvetsning - Hårdhetsprovning enligt Vickers (låg last och mikrohårdhet) för punkt-, söm och pressvetsar
ISO 24373, Tillsatsmaterial för svetsning - Trådar och stavar för smältsvetsning av koppar och kopparlegeringar - Indelning
ISO 26304, Tillsatsmaterial för svetsning - Tråd- och rörelektroder och elektrod/pulver-kombinationer för pulverbågsvetsning av höghållfasta stål - Indelning
ISO 9017, Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Brytprovning
EN ISO 5173, Mekanisk provning av svetsar i metalliska material - Bockprov
ISO/TR 25901-2, Welding and related processes - Vocabulary - Part 2: Health and safety
ISO 18496, Hårdlödning - Flussmedel för hårdlödning - Indelning och tekniska leveransbestämmelser
ISO 14174, Tillsatsmaterial för svetsning - Pulver för pulverbågssvetsning - Indelning
EN 15481, Svetsning av armeringsjärn - Häftsvetsbarhet - Provningsmetoder och prestandakrav
ISO 18275, Tillsatsmaterial för svetsning - Belagda elektroder för manuell metallbågsvetsning av höghållfasta stål - Indelning
EN 12797, Hårdlödning - Mekanisk provning av hårdlödda förband
EN 12799, Hårdlödning - Oförstörande provning av hårdlödda lödförband
ISO/TR 22281, Welding consumables - International Institute of Welding (IIW) position statement on the use of trace element analyses in welding consumable specifications
ISO 15011-4, Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Laboratoriemetod för provtagning av rök och gaser - Part 4: Rökdatablad
EN 14324, Hårdlödning - Riktlinjer för tillämpningen av hårdlödda förband
EN ISO 17660-1, Svetsning - Svetsning av armeringsstål - Del 1: Lastbärande svetsar
EN ISO 17660-2, Svetsning - Svetsning av armeringsstål - Del 2: Icke lastbärande svetsar
ISO 544, Welding consumables - Technical delivery conditions for filler materials and fluxes - Type of product, dimensions, tolerances and markings
ISO 21904-3, Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Krav, provning och märkning av utrustningar för filtrering av luft - Del 3: Bestämning av infångningsgrad för pistolintegrerade rökutsug
ISO 4063, Svetsning och besläktade förfaranden - Sifferbeteckningar för svets- och lödmetoder
ISO/TR 23413, Resistance welding - Overview of standards for resistance welding
ISO 17279-3, Svetsning - Mikrosammanfogning av andra generationens högtemperatursupraledare - Del 3: Provningsmetoder för förband
EN , Thermal spraying - Tubular coating tensile test
ISO 20173, Svetsning - Grupperingssystem för material - Amerikanska material
ISO 23486, Metallic and other inorganic coatings - Measurement of Young’s modulus of thermal barrier coatings at elevated temperature by flexural resonance method
ISO 15609-2, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsdatablad (WPS) - Del 2: Gassvetsning
ISO/TR 20172, Svetsning - Grupperingssystem för material - Europeiska material
EN ISO 17279-3, Svetsning - Mikrosammanfogning av andra generationens högtemperatursupraledare - Del 3: Provningsmetoder för förband
ISO 5178, Mekanisk provning av svetsar - Dragprovning av svetsgods i längdriktningen
ISO 23598, Mechanical joining - Destructive testing of joints - Specimen dimensions and test procedure for mechanized peel testing of single joints
ISO 17677-1, Motståndssvetsning - Terminologi - Del 1: Punkt-, press- och sömsvetsning
ISO 15614-1:2017/Amd 2, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar - Tillägg 2
ISO 15614-1:2017/Amd 3, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar
ISO 3834-5, Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4
EN ISO 13918:2018/A1, Svetsning - Bultar och keramikringar för bågbultsvetsning
EN 15339-2, Termisk sprutning - Säkerhetskrav för utrustning - Del 2: Kontrollenheter för gas
ISO 22688, Brazing - Quality requirements for brazing of metallic materials
EN 14717, Svetsning och besläktade förfaranden - Miljöchecklista
ISO 13919-2, Electron and laser-beam welded joints - Requirements and recommendations on quality levels for imperfections - Part 2: Aluminium, magnesium and their alloys and pure copper
ISO 5179, Investigation of brazeability with spreading and gap-filling test
ISO 24255, Welding - Welding of reinforcing steel
CEN ISO/TR 18491, Riktlinjer för mätning av svetsenergier
EN ISO 15616-4, Svetsning - Acceptansprovning för CO2-lasermaskiner för högkvalitetssvetsning och skärning - Del 4: Maskiner med 2D rörlig optik
ISO 9606-9606, Qualification test of welders - Part 9606: Fusion welding
EN ISO 25239-1, Friktionsomrörningssvetsning - Aluminium - Del 1: Termer och definitioner
EN ISO 25239-2, Friktionsomrörningssvetsning - Aluminium - Del 2: Utformning av svetsar
EN ISO 25239-3, Friktionsomrörningssvetsning - Aluminium - Del 3: Kvalificering av svetsoperatörer
EN ISO 25239-4, Friktionsomrörningssvetsning - Aluminium - Del 4: Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer
EN ISO 25239-5, Friktionsomrörningssvetsning - Aluminium - Del 5: Krav för kvalitet och provning
ISO 24449, Metallic and other inorganic coatings- Determination of thermal conductivity of thermal barrier coatings at elevated temperature
ISO/TR 20174, Svetsning - Grupperingssystem för material - Japanska material
ISO 18274, Tillsatsmaterial för svetsning - Tråd- och bandelektroder, trådar och stavar för bågsvetsning av nickel och nickellegeringar - Indelning
EN ISO 15614-1:2017/A2, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar
EN ISO 20168, Resistance - welding - Locking tapers for electrode holders and electrode caps
EN ISO 6847, Tillsatsmaterial för svetsning - Svetsning av påsvetsgods för kemisk analys
EN ISO 9453, Mjuklod - Kemisk sammansättning och leveransformer
EN ISO 2560, Tillsatsmaterial för svetsning - Belagda elektroder för manuell metallbågsvetsning av olegerat stål och finkornstål - Indelning
EN ISO 24034, Tillsatsmaterial för svetsning - Trådar och stavar för smältsvetsning av titan och titanlegeringar - Indelning
EN ISO 15792-1, Tillsatsmaterial för svetsning - Provningsmetoder - Del 1: Provningsmetoder för helsvetsprovstavar i stål, nickel och nickellegeringar
EN ISO 14341, Tillsatsmaterial för svetsning - Trådelektroder och svetsgods för gasmetallbågsvetsning av olegerat stål och finkornstål - Indelning
ISO PRF 14341, Tillsatsmaterial för svetsning - Trådelektroder och svetsgods för gasmetallbågsvetsning av olegerat stål och finkornstål - Indelning
ISO 15792-1, Tillsatsmaterial för svetsning - Provningsmetoder - Del 1: Provningsmetoder för helsvetsprovstavar i stål, nickel och nickellegeringar
ISO PRF 24034, Tillsatsmaterial för svetsning - Trådar och stavar för smältsvetsning av titan och titanlegeringar - Indelning
ISO PRF 2560, Tillsatsmaterial för svetsning - Belagda elektroder för manuell metallbågsvetsning av olegerat stål och finkornstål - Indelning
ISO 15792-2, Welding consumables - Test methods - Part 2: Preparation of single-run and two-run technique test pieces and specimens in steel
EN ISO 15792-2, Tillsatsmaterial för svetsning - Provningsmetoder - Del 2: Framställning av prov för provstavar i ensträngs- och tvåsträngsteknik i stål
ISO 23493, Svetsning och besläktade förfaranden - Rekommendationer för svetsning av metalliska material - Laser-båghybridsvetsning
ISO 12671, Termisk sprutning - Termiskt sprutade skikt - Ritningsbeteckningar
EN ISO 12671, Termisk sprutning - Termiskt sprutade skikt - Ritningsbeteckningar
ISO 13585, Hårdlödning - Prövning av lödare och operatörer för hårdlödning
EN ISO 13585, Hårdlödning - Prövning av lödare och operatörer för hårdlödning
ISO 17779, Brazing - Specification and qualification of brazing procedures for metallic materials
ISO 25901-2, Welding and related processes - Vocabulary - Part 2: Health and safety
EN ISO 18785-1, Friktionsomrörningspunktsvetsning - Aluminium - Del 1: Terminologi
EN ISO 18785-2, Friktionsomrörningspunktsvetsning - Aluminium - Del 2: Utformning av svetsar
EN ISO 18785-3, Friktionsomrörningspunktsvetsning - Aluminium - Del 3: Kvalificering av svetsoperatörer
EN ISO 18785-4, Friktionsomrörningspunktsvetsning - Aluminium - Del 4: Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer
EN ISO 18785-5, Friktionsomrörningspunktsvetsning - Aluminium - Del 5: Krav för kvalitet och kontroll
EN ISO 5829, Svetsutrustning - Motståndssvetsning - Elektrodskaft till elektrodtoppar för punktsvetsning - Konicitet 1:10
EN ISO 5830, Svetsutrustning - Motståndssvetsning - Elektrodtoppar för punktsvetsning - Konicitet 1:10
EN ISO 7285, Svetsning - Motståndssvetsning - Luftcylindrar för multipelmaskiner
EN ISO 10656, Motståndssvetsutrustning - Transformatorer - Integrerade transformatorer för svetstänger
ISO 9453, Mjuklod - Kemisk sammansättning och leveransformer
ISO 3834-1, Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements
ISO/TR 3834-6, Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 6: Riktlinjer för implementering av ISO 3834
ISO PRF 6847, Welding consumables -- Deposition of a weld metal pad for chemical analysis
ISO 18595, Motståndssvetsning - Punktsvetsning av aluminium och aluminiumlegeringar - Svetsbarhet, svetsning och provning
EN ISO 18595, Motståndssvetsning - Punktsvetsning av aluminium och aluminiumlegeringar - Svetsbarhet, svetsning och provning
EN ISO 25901-2, Welding and related processes - Vocabulary - Part 2: Health and safety
EN XXX-1, Thermal spraying - Determination of the feed rate with spray material in powder form Thermal spraying - Determination of the feed rate with spray material in powder form
ISO 22161, Aerospace series - Brazing and high-temperature brazed metallic components - Technical specification
ISO 5817, Svetsning - Smältsvetsförband i stål, nickel, titan och deras legeringar (strålsvetsning undantagen) - Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser
EN ISO 5817, Svetsning - Smältsvetsförband i stål, nickel, titan och deras legeringar (strålsvetsning undantagen) - Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser
CEN ISO/TR 20174, Svetsning - Grupperingssystem för material - Japanska material
EN ISO 8167, Motståndssvetsning - Pressvetsning - Pressvårtor
ISO 8167, Motståndssvetsning - Pressvetsning - Pressvårtor
EN ISO 13919-2, Svetsning - Elektronstråle- och lasersvetsade förband - Riktlinjer för kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser - Del 2: Aluminium och dess svetsbara legeringar
EN ISO 15614-12, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 12: Punkt-, söm- och pressvetsning
ISO 15614-12, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 12: Punkt-, söm- och pressvetsning
EN ISO 15614-13, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 13: Stuk- och brännsvetsning
ISO 15614-13, Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurprov - Del 13: Stuksvetsning och brännsvetsning
ISO 8205, Resistance welding equipment - Water-cooled secondary connection cables - Dimensions and requirements for double-conductor connection cables
EN ISO 8205, Resistance welding equipment - Water-cooled secondary connection cables - Dimensions and requirements for double-conductor connection cables (ISO/DIS 8205:2020)
CEN/TR 13259, Gas welding equipment - Industrial manual and machine blowpipes for flame heating, flame brazing and allied processes
EN ISO 9455-5, Fluss för mjuklödning - Provningsmetoder - Del 5: Kopparspegelprovning
ISO 9455-5, Soft soldering fluxes - Test methods - Part 5: Copper mirror test
ISO 15610, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification based on tested welding consumables
Visa fler Visa färre
Utgivet 341 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 10 arbetsgrupper
SIS/TK 134/AG 01, AGS 440 Terminologi
SIS/TK 134/AG 02, AGS 442 Svetsupplysningar
SIS/TK 134/AG 03, AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning
SIS/TK 134/AG 05, AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning
SIS/TK 134/AG 06, AGS 446 Kvalitetskrav för svetsade produkter
SIS/TK 134/AG 07, AGS 447 Kvalitetssäkring vid svetsning
SIS/TK 134/AG 08, AGS 448 Termisk sprutning
SIS/TK 134/AG 09, AGS 449 Miljö, hälsa och säkerhet
SIS/TK 134/AG 10, AGS 450 Motståndssvetsning
SIS/TK 134/AG 12, AGS 451 Laserbearbetning
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Alfa Laval Tumba AB Manufacturing Eskilstuna, Skogtorp
DEKRA Industrial AB, Solna
HC Starck International Sales GMBH Germany Fil Skandinavien, BILLDAL
Kiwa Inspecta AB, Solna
SSAB EMEA AB, Oxelösund
Svetskommissionen, Stockholm
Volvo Personvagnar AB, Olofström
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 44, Welding and allied processes
ISO/TC 44/SC 13, Brazing materials and processes
ISO/TC 44/SC 14, Welding and brazing in aerospace
CEN/TC 121, Welding and allied processes
IIW, International Institute of Welding
Visa fler Visa färre

Ämnesområden

Produktionsteknik (25) Svetsning och lödning (25.160) Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål (25.160.20) Svetsutrustning (25.160.30) Hårdlödning och mjuklödning (25.160.50) Svetsfogar (25.160.40)