Standardutveckling · SIS/TK 413

Provning av flytande och gasformiga bränslen

Standarder behövs för att säkra, förenkla och effektivisera produktion, funktion, kontroll och handel med flytande och gasformiga bränslen. SIS/TK 413 arbetar för gemensamma och kvalitetssäkrade metoder för analys av flytande och gasformiga bränslen. Dessa analysmetoder är nödvändiga för att säkerställa att bränslespecifikationerna uppfylls.

Kommittén är aktivt med och påverkar utformningen av europeiska och internationella standarder samt bevakar svenska intressen inom området provning av flytande och gasformiga bränslen. Vid behov utformas även svenska nationella standarder eller svenska förslag på internationell standardisering för de områden som inte täcks av CEN- eller ISO-arbetet.

Genom att följa och aktivt delta i standardiseringsarbetet har deltagande organisationer möjlighet att påverka utformningen av standarderna och inhämta information om kommande krav i standarderna så att man kan vara förberedd på förändringar som man eventuellt behöver anpassa sig till. Kommittén har flera experter anmälda i det internationella arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Fler kommittéer inom området Flytande och gasformiga bränslen samt smörjmedel
Deltagare 10 företag och organisationer
Arbetar nu med 46 standarder
EN ISO 6246:2017/A1, Petroleumprodukter - Hartstal hos destillatbränslen - Indunstningsmetoden
ISO 14935, Petroleumprodukter och relaterade produkter - Bestämning av brandhärdiga hydraulvätskors flambeständighet på veke
EN ISO 4259-2:2017/A1, Petroleum och liknande produkter - Precision hos provningsmetoder och resultat - Del 2: Tolkning och tillämpning av precisionsdata i relation till provningsmetoder (ISO 4259-2:2017/DAmd 1:2019)
EN ISO 4259-1:2017/A1, Petroleumprodukter och liknande produkter - Precisionsdata hos provningsmetoder och resultat - Del 1: Bestämning av precisionsdata hos provningsmetoder (ISO 4259-1:2017/DAmd 1:2019)
EN ISO 14935, Petroleumprodukter och relaterade produkter - Bestämning av flambeständighet på veke i brandhärdiga vätskor (ISO/DIS 14935:2019)
ISO 3839:1996/Amd1, Petroleumprodukter - Bestämning av bromtal hos destillat och alifatiska olefiner - Elektrometrisk metod
EN ISO 4259-3, Petroleumprodukter och liknande produkter - Precisionsdata hos provningsmetoder och resultat - Del 3: Övervakning och hantering av precisionsdata i förhållande till provningsmetode (ISO/DIS 4259-3:2018)
ISO 23877, Petroleum products - Determination of pour point - Automatic step-wise cooling method
EN ISO 20846, Petroleumprodukter - Bestämning av svavelhalt i motorbränslen - Ultraviolettfluorescensmetod (ISO/FDIS 20846:2019)
EN ISO 20884, Petroleumprodukter - Bestämning av svavelhalt i motorbränsle - Våglängdsdispersiv röntgenfluorescensspektrometri (ISO/DIS 20884:2018)
EN 17306, Flytande petroleumprodukter - Bestämning av destillationsegenskaper vid atmosfäriskt tryck - Micro-destillation
ISO 6249, Petroleum products - Determination of thermal oxidation stability of gas turbine fuels - JFTOT method
ISO 6246:2017/Amd 1, Petroleumprodukter - Hartstal hos destillatbränslen - Indunstningsmetoden
ISO 4259-2:2017/Amd 1, Petroleumprodukter och liknande produkter - Precisionsdata hos provningsmetoder och resultat - Del 2:Tolkning och tillämpning av precisionsdata hos provningsmetoder
ISO 4259-4, Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 4: Use of Statistical Control Charts to validate 'in-statistical-control' status for the execution of a standard test method in a single laboratory
ISO 23581, Petroleumprodukter och relaterade produkter - Bestämning av kinematisk viskositet - Metod med Stabinger-viskometer
ISO 4259-1:2017/Amd 1, Petroleumprodukter och liknande produkter - Precisionsdata hos provningsmetoder och resultat - Del 1: Bestämning av precisionsdata hos provningsmetoder
ISO 23219, Natural gas - Software for a standard file format for data from gas chromatograph analysers for natural gas
ISO 3104, Petroleumprodukter - Genomsynliga och ogenomsynliga vätskor - Bestämning av kinematisk viskositet och beräkning av dynamisk viskositet
EN ISO 3104, Petroleumprodukter - Genomsynliga och ogenomsynliga vätskor - Bestämning av kinematisk viskositet och beräkning av dynamisk viskositet
EN , Proposal to reinstate the work on micro-distillation technique
CEN/TC19 N1911 NWIP Micro-distillation , Liquid petroleum products — Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure — Microdistillation
ISO 20884, Petroleumprodukter - Bestämning av svavelhalt i motorbränsle - Våglängdsdispersiv röntgenfluorescensspektrometri
ISO 20846, Petroleumprodukter - Bestämning av svavelhalt i motorbränslen - Ultraviolettfluorescensmetod
ISO 3924, Petroleumprodukter - Bestämning av kokintervall - Gaskromatografisk metod
EN ISO 3924, Petroleumprodukter - Bestämning av kokpunktsintervall - Gaskromatografisk metod
ISO 22445, Petroleum Products - Ethanol - Determination of corrosiveness
EN 14110, Fett och oljederivater - Fettsyrametylestrar (FAME) - Bestämning av metanolhalt
EN 14331, Flytande petroleumprodukter - Separering och identifiering av fettsyrametylestrar (FAME) från mellandestillater - Metod med vätskekromatografi (LC)/gaskromatografi
ISO/TR 18222, Olfactory method for the evaluation of odour intensity
ISO PRF 21493, Petroleumprodukter - Bestämning av turbiditetspunkt och anilinpunktsekvivalent
ISO 3675, Råolja och flytande petroleumprodukter - Laboratoriebestämning av densitet - Aerometermetod
ISO 4259-3, Petroleumprodukter och liknande produkter - Precisionsdata hos provningsmetoder och resultat - Del 3: Övervakning och hantering av precisionsdata i förhållande till provningsmetoder
EN N1823, Liquid petroleum products - Determination of generic cetane number (G-CN) of middle distillate fuels - Primary reference fuels calibration (PRFC) method using a constant volume combustion chamber
ISO 3405, Petroleumprodukter - Bestämning av destillationsegenskaper vid atmosfäriskt tryck
EN 17178, Flytande petroleumprodukter - Bestämning av total mängd flyktigt svavel i kondenserade petroleumgaser med ultraviolett fluorescence
ISO/TR 19686-100, Petroleum products - Equivalency of test method determining the same property - Part 100: Background and principle of the comparison and the evaluation of equivalency
ISO/TR 29922, Natural Gas - Supporting information on the calculation of physical properties according to ISO 6976
ISO 10307-2:2009/Amd 1, Petroleumprodukter - Total halt sediment i återstodseldningsoljor - Del 2: Bestämning med standardprocedur för åldring
ISO 20782, Petroleum products and other liquids - Ethanol -Test method for pH determination of ethanol fuel
ISO 20424, Fettsyrametylestrar (FAME) - Bestämning av svavelhalt- Induktivt kopplad plasma optisk emissionsspektroskopi ICP-OES-metod
ISO 2977, Petroleum products and hydrocarbon solvents - Determiation of aniline point and mixed aniline point
ISO/TR 19680, Natural gas - Determination of oxygen content by electrochemical analysis
ISO/TR 19686-1, Petroleumprodukter - Provningsmetoders likvärdighet för bestämning av samma egenskap - Del 1: Atmosfärisk destillation av petroleumprodukter
ISO 12185, Råolja och petroleumprodukter - Bestämning av densitet - Oscillerande U-rörsmetod
EN , Flytande petroleumprodukte - Bestämning av destillationsegenskaper vid atmosfäriskt tryck - Micro-destillation
Visa fler Visa färre
Utgivet 228 standarder
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 193, Natural gas
ISO/TC 193/SC 1, Analysis of natural gas
ISO/TC 28, Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources
ISO/TC 28/SC 2, Measurement of petroleum and related products
ISO/TC 28/SC 7, Liquid Biofuels
CEN/TC 19, Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin. - Structure
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Petroleum och motsvarande tekniker (75) Råolja (75.040) Naturgas (75.060) Flytande bränslen (75.160.20) Gasformiga bränslen (75.160.30) Biobränslen (75.160.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kalender

2023
februari
tis
7
SIS/TK 413 Möte
10:00 - 15:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Koningen
Projektledare
08-55552277
annika.koningen@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
+46855552196
ghenwa.naffouje@sis.se