Standardutveckling · SIS/TK 413

Provning av flytande och gasformiga bränslen

Standarder behövs för att säkra, förenkla och effektivisera produktion, funktion, kontroll och handel med flytande och gasformiga bränslen. SIS/TK 413 arbetar för gemensamma och kvalitetssäkrade metoder för analys av flytande och gasformiga bränslen. Dessa analysmetoder är nödvändiga för att säkerställa att bränslespecifikationerna uppfylls.

Kommittén är aktivt med och påverkar utformningen av europeiska och internationella standarder samt bevakar svenska intressen inom området provning av flytande och gasformiga bränslen. Vid behov utformas även svenska nationella standarder eller svenska förslag på internationell standardisering för de områden som inte täcks av CEN- eller ISO-arbetet.

Genom att följa och aktivt delta i standardiseringsarbetet har deltagande organisationer möjlighet att påverka utformningen av standarderna och inhämta information om kommande krav i standarderna så att man kan vara förberedd på förändringar som man eventuellt behöver anpassa sig till. Kommittén har flera experter anmälda i det internationella arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Fler kommittéer inom området Flytande och gasformiga bränslen samt smörjmedel
Deltagare 10 företag och organisationer
Arbetar nu med 84 standarder
EN , Flytande petroleumprodukte - Bestämning av destillationsegenskaper vid atmosfäriskt tryck - Micro-destillation
ISO 12185, Råolja, petroleumprodukter och liknande produkter - Bestämning av densitet - Laboratoriemetod med densitetsmätare med oscillerande U-rörsensor
ISO/TR 19686-1, Petroleumprodukter - Provningsmetoders likvärdighet för bestämning av samma egenskap - Del 1: Atmosfärisk destillation av petroleumprodukter
ISO/TR 19680, Natural gas - Determination of oxygen content by electrochemical analysis
ISO 2977, Petroleum products and hydrocarbon solvents - Determiation of aniline point and mixed aniline point
ISO 20782, Petroleumprodukter och andra vätskor - Etanol - Provningsmetod för bestämning av pH i etanolbränsle
ISO 10307-2:2009/Amd 1, Petroleumprodukter - Total halt sediment i återstodseldningsoljor - Del 2: Bestämning med standardprocedur för åldring
ISO/TR 29922, Natural Gas - Supporting information on the calculation of physical properties according to ISO 6976
ISO/TR 19686-100, Petroleum products - Equivalency of test method determining the same property - Part 100: Background and principle of the comparison and the evaluation of equivalency
ISO 3405, Petroleumprodukter - Bestämning av destillationsegenskaper vid atmosfäriskt tryck
EN N1823, Liquid petroleum products - Determination of generic cetane number (G-CN) of middle distillate fuels - Primary reference fuels calibration (PRFC) method using a constant volume combustion chamber
ISO 3675, Råolja och flytande petroleumprodukter - Laboratoriebestämning av densitet - Aerometermetod
EN 14331, Flytande petroleumprodukter - Separering och identifiering av fettsyrametylestrar (FAME) från mellandestillater - Metod med vätskekromatografi (LC)/gaskromatografi
EN 14110, Fett och oljederivater - Fettsyrametylestrar (FAME) - Bestämning av metanolhalt
ISO 22445, Petroleum Products - Ethanol - Determination of corrosiveness
CEN/TC19 N1911 NWIP Micro-distillation , Liquid petroleum products — Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure — Microdistillation
EN , Proposal to reinstate the work on micro-distillation technique
ISO 23219, Natural gas - Software for a standard file format for data from gas chromatograph analysers for natural gas
ISO 23877-1, Petroleum and related products from natural or synthetic sources — Determination of pour point — Part 1: Automated step-wise cooling method
ISO 13734, Naturgas - Organiska föreningar använda som luktämnen - Krav och provningsmetoder
ISO 7536, Petroleum products - Determination of Oxidation stability of gasoline - Induction period method
ISO 20424:2019/A 1, Fettsyrametylestrar (FAME) - Bestämning av svavelhalt- Induktivt kopplad plasma optisk emissionsspektroskopi ICP-OES-metod - tillägg 1
ISO 4259-5, Petroleumprodukter och liknande produkter - Precisionsdata hos provningsmetoder och resultat - Del 5: Statistisk bedömning av överensstämmelse mellan två olika mätmetoder som gör anspråk på att mäta samma egenskap
ISO 5125, Determination of flash point — Modified continuously closed cup (MCCCFP) method
ISO/TS 22115, Animal and vegetable fats and oils — Relative composition of oils and derivatives by capillary gas chromatography (fingerprint method)
ISO 2612, Analysis of natural gas — Biomethane ¬- Determination of ammonia content by Tuneable Diode Laser Absorption Spectroscopy
ISO 2613-2, Analysis of natural gas — Silicon content of biomethane — Part 2: Determination of siloxane content by Gas Chromatography Ion Mobility Spectrometry
ISO 2611-1, Analysis of natural gas — Biomethane determination of halogenated compounds — Part 1: HCl and HF content by ion chromatography
ISO 2613-1, Analysis of natural gas — Silicon content of biomethane — Part 1: Determination of total silicon content by AAS
ISO 10101-3, Naturgas - Bestämning av vatten med Karl Fischers metod - Del 3: Coulometrisk metod
ISO 18363-4, Animal and vegetable fats and oils - Determination of fatty-acid-bound chloropropanediols (MCPDs) and glycidol by GC/MS - Part 4: Method using fast alkaline transesterification and measurement for 2-MCPD, 3-MCPD and glycidol by GC-MS/MS
ISO 3837:1993/DAmd 1, Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types - Fluorescent indicator adsorption method
ISO 2614, Analys av naturgas - Biometan - Bestämning av terpener med mikrogaskromatografi
ISO 6729, Petroleum products and other liquids — Ethanol — Standard test method for ethanol determination in gasoline blends by gas chromatography
EN 15691, Etanol som blandningskomponent i bensin - Bestämning av total torråterstod - Gravimetrisk provningsmetod
EN 12916:2019/A1, Petroleumprodukter - Bestämning av aromatiska kolväten hos mellandestillater - Högupplösande vätskekromatografimetod (HPLC) med brytningsindexdetektion
ISO/TR 7262, Natural gas - Coalbed methane quality designation and the adaptability of actual ISO/TC 193 standards
ISO 17308, Petroleum products and other liquids — Ethanol — Determination of electrical conductivity
ISO 11626, Natural gas- Determination of sulfur compounds- Determination of hydrogen sulfide content by UV absorption method
ISO 23581, Petroleumprodukter och relaterade produkter - Bestämning av kinematisk viskositet - Metod med Stabinger-viskometer
EN 17306, Flytande petroleumprodukter - Bestämning av destillationsegenskaper vid atmosfäriskt tryck - Micro-destillation
ISO 2615, Natural gas — Analysis of biomethane — Determination of the content of compressor oil
ISO 13825, Petroleum and related products — Determination of arsenic content in crude oil using atomic fluorescence spectrometry
ISO 20884, Petroleumprodukter - Bestämning av svavelhalt i motorbränsle - Våglängdsdispersiv röntgenfluorescensspektrometri
ISO 3014, Petroleumprodukter - Bestämning av rökpunkt hos fotogen
EN ISO 2620, Analysis of natural gas — Biomethane — Determination of VOCs by thermal desorption gas chromatography with flame ionization and/or mass spectrometry detectors (TD-GC-FID/MS)
ISO/TS 18222, Natural gas — Correlation between odorant concentration in air and odour intensity
ISO 2620, Analysis of natural gas — Biomethane — Determination of VOCs by thermal desorption gas chromatography with flame ionization and/or mass spectrometry detectors (TD-GC-FID/MS)
ISO 12966-4, Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid methyl esters - Part 4: Determination by capillary gas chromatography
EN 13016-1, Flytande petroleumprodukter - Ångtryck - Del 1: Del 1: Bestämning av luftmättat ångtryck (ASVP) och beräknat motsvarande torrt ångtryck
ISO 23942, Determination of hydroxytyrosol and tyrosol content in extra virgin olive oils — Reverse phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) method
EN ISO 2613-1, Analys av naturgas - Biometan - Del 1: Bestämning av totalhalt kisel med atomemissionsspektroskopi (AES) (ISO/FDIS 2613-1:2023)
ISO 3104, Petroleumprodukter - Genomsynliga och ogenomsynliga vätskor - Bestämning av kinematisk viskositet och beräkning av dynamisk viskositet
ISO/TS 16465, Determination of phthalates in vegetable oils
ISO 29822-2, Vegetable fats and oils — Isomeric diacylglycerols — Determination of the content and relative amounts of 1,2- and 1,3-diacylglycerols — Part 2: Isolation by SPE
ISO 24363, Determination of fatty acid methyl esters (cis and trans) and squalene in olive oil and other vegetable oils by gas chromatography
ISO 17315, Petroleumprodukter och andra vätskor - Etanol - Bestämning av totalsyratal genom potentiometrisk titrering
ISO 13032, Petroleumprodukter - Bestämning av låga halter svavel i motorbränsle - Energidispersiv röntgenfluorescensspektrometri
EN 14105, Fett och oljederivater - Fettsyrametylester (FAME) - Bestämning av fri och totalhalt glycerol och mono-, di, triglycerider
ISO 18335, Petroleum products and related products — Determination of dynamic viscosity and calculation of kinematic viscosity — Method by constant pressure viscometer
ISO 18826, Petroleum and related products — Determination of four fractions contents of heavy distillate — middle pressure liquid-phase chromatography
EN 13016-3, Flytande petroleumprodukter - Ångtryck - Del 3: Bestämning av ångtryck och beräknat motsvarande torrt ångtryck (DVPE)
EN 12916, Petroleumprodukter - Bestämning av aromatiska kolväten hos mellandestillater - Högupplösande vätskekromatografimetod (HPLC) med brytningsindexdetektion
CEN ISO/TS 2610, Analys av naturgas - Biometan - Bestämning av aminer (ISO/TS 2610:2022)
EN 15751, Motorbränsle - Fettsyrametylester (FAME) som bränsle och som blandningskomponent i dieselbränsle - Bestämning av oxidationsstabilitet genom accelererad oxidation
SS 155116, Petroleumprodukter - Bestämning av aromater i dieselbrännolja - Mono- och di-aromatiska föreningar samt PAH
EN ISO 3104, Petroleumprodukter - Genomsynliga och ogenomsynliga vätskor - Bestämning av kinematisk viskositet och beräkning av dynamisk viskositet ISO 3104:2022)
EN ISO 4259-5, Petroleumprodukter och liknande produkter - Precisionsdata hos provningsmetoder och resultat - Del 5: Statistisk bedömning av överensstämmelse mellan två olika mätmetoder som gör anspråk på att mäta samma egenskap (ISO/DIS 4259-5:2022)
ISO 6974-4, Natural Gas — Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography — Part 4: Guidance on Gas Analysis
EN ISO 12185, Råolja, petroleumprodukter och liknande produkter - Bestämning av densitet - Laboratoriemetod med densitetsmätare med oscillerande U-rörsensor (ISO/DIS 12185:2022)
ISO/TR 17910, Natural Gas - Coal-based synthetic natural gas quality designation
ISO 20122, Vegetable oils — Determination of mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and aromatic hydrocarbons (MOAH) with online coupled HPLC-GC-FID analysis — Method for low limit of quantification
EN ISO 12156-1, Dieselbränsle - Bestämning av smörjningsegenskaper med högfrekvenskolvrigg (HFRR) - Del 1: Provningsmetod (ISO/DIS 12156-1:2022)
EN ISO 2614, Analys av naturgas - Biometan - Bestämning av terpener med mikrogaskromatografi (ISO/DIS 2614:2022)
EN 12662-1, Flytande petroleumprodukter - Bestämning av total halt föroreningar - Del 1: Mellandestillat och dieselbränslen
EN 12662-2, Flytande petroleumprodukter - Bestämning av total halt föroreningar - Del 2: Fettsyrametylestrar
EN 16300, Motorbränslen - Bestämning av jodtal i fettsyrametylestrar (FAME) - Beräkningsmetod från gaskromatografiska data
EN ISO 3657, Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor - Bestämning av förtvålningstal (ISO/DIS 3657:2023)
EN ISO 2612, Analys av naturgas - Biometan - Bestämning av ammoniak med absorptionsspektroskopi med våglängdsjusterbar diodlaser
EN ISO 2613-2, Analys av naturgas - Biometan - Del 2: Bestämning av siloxaner med gaskromatografi och jonmobilitetsspektrometri (GC-IMS)
ISO 22854, Flytande petroleumprodukter - Bestämning av kolväten och oxygenater i bensin och etanol (E85) - Multidimensionell gaskromatografisk metod
ISO 12156-1, Dieselbränsle - Bestämning av smörjningsegenskaper med högfrekvenskolvrigg (HFRR) - Del 1: Provningsmetod
ISO 3657, Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor - Bestämning av förtvålningstal
EN ISO 23581, Petroleumprodukter och relaterade produkter - Bestämning av kinematisk viskositet - Metod med Stabinger-viskometer
Visa fler Visa färre
Utgivet 243 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 413/AG 1, Aromater i dieselbränsle
SIS/TK 413/AG 2, Samordning experter CEN/WG och ISO/WG
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 193, Natural gas
ISO/TC 193/SC 1, Analysis of natural gas
ISO/TC 28, Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources
ISO/TC 28/SC 2, Measurement of petroleum and related products
ISO/TC 28/SC 4, Classifications and specifications
ISO/TC 28/SC 7, Liquid Biofuels
ISO/TC 34/SC 11, Animal and vegetable fats and oils
CEN/TC 19, Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin
CEN/TC 307, Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products - Methods of sampling and analysis
CEN/TC 408, Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Petroleum och motsvarande tekniker (75) Råolja (75.040) Naturgas (75.060) Flytande bränslen (75.160.20) Gasformiga bränslen (75.160.30) Biobränslen (75.160.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kalender

2023
oktober
ons
11
SIS/TK 413 Möte
10:00 - 15:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Koningen
Projektledare
annika.koningen@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Annette Hellman
Ordförande
Preemraff Lysekil