Standardutveckling · SIS/TK 181

Brandsäkerhet

För att förebygga bränder i byggnader är det viktigt att de byggmaterial som används liksom byggnaden i sin helhet svarar mot ställda krav på säkerhet. Användning av standarder inom brandsäkerhet bidrar till att gemensamma kriterier för bedömning av produkters och systems prestanda används och implementeras på ett korrekt sätt. På så sätt kan experterna säkerställa att byggprodukterna följer krav på brandsäkerhet och provningsmetoder på såväl nationell som internationell nivå.

Den svenska kommittén för Brandsäkerhet SIS/TK 181 deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer kring standardiserade metoder för bedömning av brandfara och brandbeteendet hos byggprodukter, men också utförande av standarder för klassificering av produkter, komponenter och byggnadsdelar för brandrisker i samband med deras tillämpning. De byggprodukter som tillverkas och de beräkningsmetoder för dimensionering som används på brandområdet bidrar till avsedd brandsäkerhet i nya och befintliga byggnader och andra fysiska miljöer, i så väl Sverige som internationellt.

Kommittéarbetet skall säkerställa att svenska intressen tillvaratas vid nordisk, europeisk och internationell standardutveckling inom området för brandskydd och brandsäkerhet.  Ur ett svenskt perspektiv är funktionsbaserade lösningar och materialneutralitet viktiga grunder för standardiseringsarbetet. Kommittén deltar även aktivt i arbetet med framtagandet av de europastandarder som ligger till grund för CE-märkning av byggprodukter.

Kommittén består även av följande arbetsgrupper med inriktning mot olika specialområden;

SIS/TK 181/AG 01 BIM och Brandskydd

Bevakar utvecklingen inom Building Information Modelling angående brandskydd i byggnader.

SIS/TK 181/AG 02 Produktrelaterade brandtekniska utlåtanden

Utformar beskrivningar för produktrelaterade brandtekniska utlåtanden.

SIS/TK 181/AG 03 Terminologi

Verkar för en enhetlig terminologi inom brandsäkerhet och brandskydd

SIS/TK 181/AG 04 Byggregler och brandskydd

Bevaka utvecklingen av möjligheternas byggregler (Boverket) och dess påverkan på standardiseringen inom brandskydd.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 70 standarder
ISO 16731, Brandteknik (Fire Safety Engineering) - Data som krävs för brandteknisk dimensionering
ISO/TR 24679-2, Brandteknik - (Fire Safety Engineering) - Brandutsatta konstruktioners beteende - Del 2: Exempel för flygplatsterminal
ISO/TR 15655, Fire resistance - Tests for thermo-physical and mechanical properties of structural materials at elevated temperatures for fire engineering design
ISO N1344_Smoke_box gas analysis, Smoke_box gas analysis
ISO/TR 24679-4, Brandteknik -
ISO/TR 24679-5, Brandteknik - (Fire Safety Engineering) - Brandutsatta konstruktioners beteende - Del 5: Exempel på en flervåningsbyggnad i Nya Zeeland
ISO 29763, Brandsäkerhetsteknik (Fire Safety Engineering) - Brandutsatta konstruktioners beteende -
ISO/TS 17886, Brandteknik - (Fire Safety Engineering) - Evakuering
ISO/TR 19676, Fire threat to people - Methodology and examples of tenability assessment
ISO/TR 22898, Review of outputs for fire containment tests for buildings in the context of fire safety engineering
ISO 20902, Fire Separating Elements Exposed to Engulfing Hydrocarbon Fires
ISO 19703:2010/Amd 1, Produktion och analys av toxiska gaser i en brand - Beräkning av ämnesutbyten, ekvivalenskvot och förbränningseffektivitet i experimentella bränder
ISO/TR 21721, Guidance on the calculatioin of asymmetrical partitions / vertical membranes with respect to their fire resistance performance
ISO 13785-2, Reaction-to-fire tests for façades - Part 2: Large-scale test
ISO/TR 17755-1, Fire safety - Statistical data collection - Part 1: Overview of national fire statistics practices
ISO 13571-1, Livshotande parametrar i händelse av brand - Del 1: Vägledning för bedömning av tiden till kritiska förhållanden vid brand
EN 13238, Brandteknisk provning av byggprodukter - Konditionering och allmänna regler för val av underlag
EN 15080-12, Utökad tillämpning på provning av brandmotstånd - Del 12: Bärande väggar av murverk
EN 1364-6, Provning av brandmotstånd för icke-bärande element- Del 6: Brandavskiljande konstruktion för luftspalt och hålrum
ISO PRF 834-2, Fire-resistance tests - Elements of building construction - Part 2: Requirements and recommendations for measuring furnace exposure on test samples
ISO/TS 23657, Brandteknisk provning av byggsystem med sandwichelement - Intermediate-scale box test
ISO 20710-2, Brandteknik -Aktiva brandskyddssystem - Del 2: Beräkning av detekteringstid för värme
ISO 14697, Brandteknisk provning av byggprodukter - Vägledning vid val av underlagsmaterial för byggprodukter och produkter inom transportsektorn
EN 13381-7:2019/Amd 1, Brandteknisk provning av byggnadsdelar - Bidrag till brandmotstånd - Del 7: Skydd av träkonstruktioner
ISO/TR 24488, Brandsäkerhet i vägtunnlar - Allmän översikt över regelverk och forskning
ISO/TR 22899-2, Bestämning av brandisoleringsförmåga att motstå jet-brand - Del 2 - Klassificering- och implementeringsmetoder
ISO 23693-2, Bestämning av brandisoleringsförmåga hos brandskyddsmaterial att stå emot gasexplosioner - Del 2: Divisional element
ISO 20902-2, Fire test procedures for divisional elements that are typically used in oil, gas and petrochemical industries - Part 2:Additional procedures for pipe penetration and cable transit sealing systems
ISO 23693-3.2, Bestämning av brandisoleringsförmåga hos brandskyddsmaterial att stå emot gasexplosioner - Del 3: Structural elements
ISO/TS 5660-3, Brandteknisk provning av byggprodukter - Avgiven värmeeffekt, rökproduktion och massförlust Part 3: Vägledning för mätning
ISO 6944-1:2008/Amd 2, Fire containment - Elements of building construction - Part 1: Ventilation ducts
ISO 3957, Brandteknisk provning - Fasader - Mätning av värme- och rökgenerering vid allvarliga utsiktsbrandscenarier
ISO/TR 22099, Example for using reaction-to-fire test data for FSE
ISO/TR 16312-2, Vägledning för att bedöma giltigheten av fysikaliska brandmodeller för erhållande av data rörande brandgasers giftighet - Del 2: Utvärdering av olika småskaliga testmetoder
EN 13501-6:2018/A1, Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 6: Klassificering baserad på data från provning av reaktion vid brandpåverkan hos kablar
ISO 21843:2018/Amd 1, Determination of the resistance to hydrocarbon pool fires of fire protection materials and systems for pressure vessels - Amendment 1
ISO 6021, Firebrand Generator
ISO 23782, Vägledning för kravet på storskaliga testmetoder för att representera brandhot i olika brandscenarier i full skala
EN 13501-3, Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 3: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd för produkter för ventilationssystem och elektriska kablar
EN 1366-8, Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 8: Kanaler för evakuering av brandgaser
EN 1366-9, Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 9: Kanal för evakuering av rök från enskild brandcell
EN 15269-2, Utökad tillämpning av resultat från provning av brandmotstånd och/eller rökkontroll för dörrar, luckor och öppningsbara fönster, inklusive beslag - Del 2: Brandmotstånd för gångjärnshängda dörrenheter av stål
SIS/TS 24835, Brandtekniska bedömningar avseende byggprodukter — Råd och riktlinjer för teknisk granskning
ISO 8219-1, Fire-resistance tests-Elements of building construction — Part 1: General requirements
ISO 834-1, Provning av brandmotstånd - Installationer i byggnader - Del 1: Allmänna krav
EN 15269-4, Utökad tillämpning av resultat från provning av brandmotstånd och/eller brandgastäthet för dörrar, luckor och öppningsbara fönster, inklusive beslag - Del 4: Brandmotstånd hos gångjärnsförsedda och vridbara glasdörrar
ISO 16614, Riktlinjer för förebyggande åtgärder mot bränder på landsbygd och i vildmark
ISO 21843, Determination of the resistance to hydrocarbon pool fires of fire protection materials and systems for pressure vessels
ISO 9239-1.2, Brandteknisk provning av golvbeläggningar - Del 1: Bestämning av brandtekniskt beteende vid påverkan av värmestrålning
ISO 13943:2017/Amd 1, Brandsäkerhet - Ordlista - Tillägg 1: Utomhusbränder
ISO 22899-3, Bestämning av brandisoleringsförmåga att motstå jet-brand - Del 3: Utökade provningskrav
EN 1366-10:2022/A1, Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 10: Rökkontrollspjäll
ISO 24678-4, Brandteknik - Krav för algebraiska formler - Brandgaslager
ISO 24678-5, Brandteknik - Krav för algebraiska formler - Ventilationsflöden genom öppningar
EN 1364-4, Provning av brandmotstånd - Icke bärande byggnadsdelar - Del 4: Curtain walling (t.ex. glasfasader) - Utförande i delar
EN 14135, Beklädnader - Provning av brandskyddande förmåga
EN 1366-3, Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 3: Tätning av genomföringar
SIS/TS 24836, Analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd - Krav och rekommendationer
SIS/TS 24837, Analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd - Analys med verifiering mot fasta kriterier
ISO 19702, Provtagning och analys av giftiga komponenter i brandgaser med FTIR
ISO 13943, Brandsäkerhet - Ordlista
EN 13381-XX ALU, ALUTest methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part XX Applied protection to aluminium systems
EN 9239-1, Brandteknisk provning av golvbeläggningar - Del 1: Bestämning av brandtekniskt beteende vid påverkan av värmestrålning
SIS-INSTA/TS 950, Brandteknik - Verifiering av byggnaders brandskydd genom jämförelseanalys
EN 16156, Cigaretter - Bedömning av benägenhet att orsaka antändning - Säkerhetskrav
ISO 23693-2.2, Determination of the resistance to gas explosions of passive fire protection materials — Part 2: Divisional substrates
ISO 834-7, Fire-resistance tests — Elements of building construction — Part 7: Specific requirements for columns
ISO 24486, Brandteknisk provning -
ISO 22899-2, Determination of the resistance to jet fires of passive fire protection — Part 2: Guidance on test method selection and implementation methods
EN 13501-3, Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 3: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd för produkter för ventilationssystem och elektriska kablar
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 166 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 181/AG 01, Brandskyddsinformation och BIM
SIS/TK 181/AG 02, Produktrelaterade brandtekniska utlåtanden
SIS/TK 181/AG 03, Terminologi
SIS/TK 181/AG 04, Byggregler och Brandskydd
SIS/TK 181/AG 05, Analytisk dimensionering
Visa fler Visa färre
Deltagare 39 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, Eskilstuna
Bengt Dahlgren Brand & Risk AB, Mölndal
Bengt Dahlgren Syd AB, Helsingborg
Bergdahls AB, Linköping
Boverket, Karlskrona
Brandskyddsföreningens Service AB, Stockholm
Brandskyddslaget, Stockholm
Briab - Brand & Riskingenjörerna AB, Malmö
Bröderna Rasch AB, Motala
Daloc Futura AB, Töreboda
EKOVENT AB, Vellinge
EOV Sverige AB, Stenungsund
Hilti Svenska AB, Malmö
Kingspan Insulation AB, Mölndal
Kiwa Certification AB, Karlskrona
Kiwa Sweden AB, Solna
Lindab Ventilation AB, Båstad
Linnéuniversitetet Institutionen för maskinteknik, Växjö
Lunds universitet, Lund
Lunds Universitet, Lund
Nordic Waterproofing AB, Höganäs
Paroc AB, Skövde
Paroc AB, Hällekis
Polyseam AB, Stockholm
Presto AB, Katrineholm
Recticel Insulation Sweden AB, Wetteren
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Lund
Roxtec International AB, Karlskrona
Saint-Gobain Ecophon AB, Hyllinge
Saint-Gobain Sweden AB, Billesholm
Saint-Gobain Sweden AB Gyproc, Bålsta
SLR Service AB, Mölnlycke
Stålprofil, Uddevalla
Svensk Ventilation AB, Stockholm
WSP Sverige AB, Stockholm-Globen
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 92, Fire safety
ISO/TC 92/SC 1, Fire initiation and growth
ISO/TC 92/SC 2, Fire Resistance
ISO/TC 92/SC 3, Fire threat to people and environment
ISO/TC 92/SC 4, Fire safety engineering
ISO/TC 92/SC 4/WG 11, Behaviour and movement of people
ISO/TC 92/TG 2, Fire fighters
ISO/TC 92/WG 14, Large outdoor fires and the built environment
ISO/TC 92/WG 15, Fire safety for tunnels
CEN/TC 127, Fire safety in buildings
CEN/TC 127/WG 1, Structural and separating elements
CEN/TC 127/WG 2, Services
CEN/TC 127/WG 3, Fire Doors
CEN/TC 127/WG 4, Reaction to fire
CEN/TC 127/WG 5, Roofs
CEN/TC 127/WG 7, Classification
CEN/TC 127/WG 8, Fire Safety Engineering
CEN/TC 401, Reduced Ignition Propensity Cigarettes
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. 

Läs mer

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Skydd mot brand (13.220) Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kommittén bidrar bland annat till de här tre målen: 

sdg9.png
sdg11.png
sdg15.png

Läs mer om de globala målen här >

 

För dig som kommittédeltagare!

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Byggnadstekniskt brandskydd

Ladda ner broschyren om arbetet med att uppdatera och skapa nya standarder inom brandsäkerhet kring byggnader.

SIS/TK 181 Projektblad

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 181 för att veta mer om kommittén och dess arbete!

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se

Linn Holegård
Projektkoordinator
linn.holegard@sis.se

Patrik Johansson
Ordförande
RISE Research Institute of Sweden AB