Standardutveckling · SIS/TK 181

Brandsäkerhet

Vid brand i en byggnad är det viktigt att såväl de byggmaterial som används som att hela byggnaden svarar mot ställda krav på säkerhet. Kommittén ansvarar för att utveckla standarder för att bedöma brandrisker, för att säkerställa byggnaders brandsäkerhet och för att värdera byggmaterials brandegenskaper.

Kommittén för Brandsäkerhet deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder. Målet är att de byggprodukter som tillverkas och de beräkningsmetoder för dimensionering som används på brandområdet bidrar till avsedd brandsäkerhet i nya och befintliga byggnader och andra fysiska miljöer, i så väl Sverige som internationellt, samt att brandprodukterna har optimala brandtekniska egenskaper vad gäller säkerhet, ekonomi och miljö. 

Den svenska kommittén för brandsäkerhet deltar aktivt i arbetet med framtagandet av de europastandarder som ligger till grund för CE-märkning av byggprodukter, likväl som utvecklandet av nya provmetoder och analytisk dimensionering av byggnadens brandsäkerhet. Detta för att svenska kunskaper och intressen skall tillvaratas i morgondagens standarder. Boverket åberopar så kallad euroklass, som bestäms vid provning av produkter, som därefter klassificeras med hjälp av den europeiska klassificeringsstandarden. Detta är även en viktig del av harmoniseringen för en europeisk byggproduktmarknad. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 74 standarder
ISO 23693-3, Bestämning av brandisoleringsförmåga hos brandskyddsmaterial att stå emot gasexplosioner - Del 3: Structural elements
ISO 20902-2, Fire test procedures for divisional elements that are typically used in oil, gas and petrochemical industries - Part 2:Additional procedures for pipe penetration and cable transit sealing systems
ISO 23693-2, Bestämning av brandisoleringsförmåga hos brandskyddsmaterial att stå emot gasexplosioner - Del 2: Divisional element
ISO/TR 22899-2, Bestämning av brandisoleringsförmåga att motstå jet-brand - Del 2 - Klassificering- och implementeringsmetoder
ISO/TR 24188, Omfattande utomhusbränder och dess påverkan på miljön - Överblick över olika metoder för standardisering
EN 13381-7:2019/Amd 1, Brandteknisk provning av byggnadsdelar - Bidrag till brandmotstånd - Del 7: Skydd av träkonstruktioner
ISO 29903-1, Riktlinjer för jämförelse av data på giftiga brandgaser från olika provningsmetoder - Del 1: Allmänt
ISO 22899-1, Bestämning av brandisoleringsförmåga att motstå jet-brand - Del 1: Generella krav
ISO 26367-3, Riktlinjer för utvärdering av miljöpåverkan från brandgaser - Del 3: Provtagning och analys
ISO 24678-9, Brandteknisk dimensionering - Krav för algebraiska formler - Del 9: Utsprutad flamma från en öppning
ISO 14697, Brandteknisk provning av byggprodukter - Vägledning vid val av underlagsmaterial för byggprodukter och produkter inom transportsektorn
EN ISO 11925-2, Brandteknisk provning - Byggprodukters antändlighet vid direkt påverkan av en låga - Del 2: Provning med enkel låga
ISO 5660-1:2015/Amd 1, Brandteknisk provning av byggprodukter - Värmeutveckling, rökproduktion och massförlust - Del 1: Värmeutveckling ((konkaloremetri) och rökproduktionshastighet (dynamisk mätning) - Amendment 1
ISO 23693-1, Bestämning av brandisoleringsförmåga hos brandskyddsmaterial att stå emot gasexplosioner - Del 1: Generella krav
ISO 20710-2, Brandsäkerhetsteknik -Aktiva brandskyddssystem - Del 2: Beräkning av detekteringstid för värme
ISO/TS 23657, Brandteknisk provning av byggsystem med sandwichelement - Intermediate-scale box test
EN 1366-12:2014/A1, Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 12: Icke-mekanisk brandavskiljande byggnadsdel för ventilationskanaler
ISO/TR 17252, Brandprovning - Tillämplighet av provningsmetoder för materials reaktion på brand för brandmodellering och brandteknisk dimensionering
EN 1363-1, Provning av brandmotstånd - Del 1: Allmänna krav
ISO/TS 19677, Riktlinjer för bedömning av de negativa effekterna på miljön och människor från skogsbränder
ISO 11925-2, Brandteknisk provning av byggprodukter - Antändlighet vid direkt påverkan av en låga - Del 2: Provning med enkel låga
ISO/TS 12828-3, Valideringsmetod för brandgasanalys - Del 3: Överväganden avseende interlaboratoriejämförelser med kemiska analyser av brandutsläpp
SS-INSTA 952, Brandteknik - Granskning och kontroll i byggprocessen
SS-INSTA 951, Brandteknik - Probabilistiska metoder för att verifiera brandskyddsprojektering i byggnader
ISO PRF 834-2, Fire-resistance tests - Elements of building construction - Part 2: Requirements and recommendations for measuring furnace exposure on test samples
EN 1366-8, Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 8: Kanaler för evakuering av brandgaser
EN 1366-1:2014/A1, Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 1: Ventilationskanaler - Amendment 1
CEN/TS 16459, Extern brandpåverkan av tak och takbeläggningar - Utökad tillämpning av testresultat från CEN / TS 1187
EN 13238, Brandteknisk provning av byggprodukter - Konditionering och allmänna regler för val av underlag
EN ISO 1182, Brandteknisk provning av produkter - Obrännbarhet
ISO 1182, Brandteknisk provning av byggprodukter - Obrännbarhet
EN 1366-5, Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 5: Kanaler och schakt för installationer
EN 1366-3, Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 3: Tätning av genomföringar
EN 13381-1, Brandteknisk provning av byggnadsdelar - Bidrag till brandmotstånd - Del 1: Horisontellt skyddande skikt
EN 13381-10, Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 10: Applied protection to solid steel bar in tension
EN 13823, Provning av reaktion vid brandpåverkan för byggprodukter - Byggprodukter utom golvbeläggningar utsatta för termisk påverkan av ett enskilt brinnande föremål
EN 1366-4, Provning av brandmotstånd - Installationer i byggnader - Del 4: Linjära tätningar
ISO 13571-1, Livshotande parametrar i händelse av brand - Del 1: Vägledning för bedömning av tiden till kritiska förhållanden vid brand
ISO 20710-1, Brandsäkerhetsteknik -Aktiva brandskyddssystem - Del 1: Allmänna principer
ISO 21524-1, Produktstandard för brandmotstånd - Brandgardiner - Del 1: Krav
ISO/TS 19850, Fire tests - method for evaluating the potential use of LED (light emitting diode) as alternative to white light for measuring the smoke density and smoke production rate in fire test
EN 15254-3, Utökad tillämpning av resultat från provning av brandmotstånd - Icke bärande väggar - Del 3: Tunna skiljeväggar
EN 15269-1, Utökad tillämpning av resultat från provning av brandmotstånd och/eller rökkontroll för dörrar, luckor och öppningsbara fönster, inklusive beslag - Del 1: Allmänna krav
ISO 26367-1, Riktlinjer för utvärdering av miljöpåverkan från brandemissioner - Del 1: Grundläggande information
EN 15269-20, Utökad tillämpning av resultat från provning av brandmotstånd och/eller rökkontroll för dörrar, luckor och öppningsbara fönster, inkl. beslag - Del 20: Rökkontroll hos glasdörrar av stål, trä och metall
ISO 13785-2, Reaction-to-fire tests for façades - Part 2: Large-scale test
ISO/TR 23932-2, Fire safety engineering - General principles - Part 2: Example of a dry cleaning store
ISO 16733-2, Fire safety engineering - Selection of design fire scenarios and design fires - Part 2: Design fires
ISO/TS 5660-5, Brandteknisk provning av byggprodukter - Avgiven värmeeffekt, rökproduktion och massförlust - Del 5:Dynamisk mätning under syre-reducerade atmosfärer
ISO/TR 21721, Guidance on the calculatioin of asymmetrical partitions / vertical membranes with respect to their fire resistance performance
EN 17020-1, Utökad tillämpning av resultat från provning av självstängning avseende utmattning för dörrar och öppningsbara fönster med brandmotstånd och/eller brandgasskydd - Del 1: Självstängning avseende utmattning för gångjärnshängda dörrar och svängdörrar av stål
ISO 21397, FTIR analysis of fire effluents in cone calorimeter tests
ISO 19703:2010/Amd 1, Produktion och analys av toxiska gaser i en brand - Beräkning av ämnesutbyten, ekvivalenskvot och förbränningseffektivitet i experimentella bränder
ISO 20413, Fire safety engineering - Survey of performance-based safety design practices in different countries
EN 17020-4, Utökad tillämpning av resultat från provning av självstängning avseende utmattning för dörrar och öppningsbara fönster - Del 4: Självstängning avseende utmattning för gångjärnshängda glasade dörrenheter och öppningsbara fönster med metallramar och med brandmotstånd
EN 17020-3, Utökad tillämpning av resultat från provning av självstängning avseende utmattning för dörrar och öppningsbara fönster med brandmotstånd och/eller brandgasskydd - Del 3: Självstängning avseende utmattning för skjutdörrar och skjutportar av stål
EN 17020-2, Utökad tillämpning av resultat från provning av självstängning avseende utmattning för dörrar och öppningsbara fönster med brandmotstånd och/eller brandgasskydd - Del 2: Självstängning avseende utmattning för rulljalusier av stål
ISO 20902, Fire Separating Elements Exposed to Engulfing Hydrocarbon Fires
ISO 17755-2, Brandsäkerhet - Insamling av statistiska uppgifter - Del 2: Definitioner av termer
ISO 20414, Fire safety engineering - Verification and validation protocol for building fire evacuation models
EN 13381-7, Brandteknisk provning av byggnadsdelar - Bidrag till brandmotstånd - Del 7: Skydd av träkonstruktioner
EN 13501-3, Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 3: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd för produkter för ventilationssystem
ISO/TR 22898, Review of outputs for fire containment tests for buildings in the context of fire safety engineering
ISO/TR 19676, Fire threat to people - Methodology and examples of tenability assessment
ISO/TR 17886, Brandsäkerhetsteknik (Fire Safety Engineering) -
ISO 29763, Brandsäkerhetsteknik (Fire Safety Engineering) - Brandutsatta konstruktioners beteende -
ISO/TR 24679-5, Brandsäkerhetsteknik (Fire Safety Engineering) - Brandutsatta konstruktioners beteende - Del 5: Exempel för
ISO/TR 24679-4, Fire safety Engineering - Performance of structure in fire - Part 4: Example of a multi-storey building in Japan
ISO N1344_Smoke_box gas analysis, Smoke_box gas analysis
ISO/TR 15655, Fire resistance - Tests for thermo-physical and mechanical properties of structural materials at elevated temperatures for fire engineering design
ISO/TR 24679-2, Brandsäkerhetsteknik (Fire Safety Engineering) - Brandutsatta konstruktioners beteende - Del 2: Exempel för flygplatsterminal
ISO 16405, Rumstest i fullskala och öppen kalorimetri - Riktlinjer för provtagning och mätning av brandgaser med FTIR
ISO/TR 5660-3, Brandteknisk provning av byggprodukter - Avgiven värmeeffekt, rökproduktion och massförlust Part 3: Vägledning för mätning
ISO 16731, Brandsäkerhetsteknik (Fire Safety Engineering) - Data som krävs för brandteknisk dimensionering
Visa fler Visa färre
Utgivet 134 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 24 företag och organisationer
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, Eskilstuna
Boverket, Karlskrona
Briab - Brand & Riskingenjörerna AB, Malmö
Daloc Futura AB, Töreboda
EOV Sverige AB, Stenungsund
Icopal AB, Malmö
Kingspan Insulation AB, Mölndal
Kiwa Swedcert, Karlskrona
Linnéuniversitetet Institutionen för teknik TEK, Växjö
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Lunds universitet, Lund
Lunds Universitet Avd. för Brandteknik och Riskhantering, Lund
Nordic Waterproofing AB, Höganäs
OC Paroc, Skövde
Polyseam AB, Årsta
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Rise Research Institutes of Sweden, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Roxtec International AB, Karlskrona
Saint-Gobain Ecophon AB, Hyllinge
Saint-Gobain Sweden AB, Billesholm
Saint-Gobain Sweden AB / Gyproc, Bålsta
Schneider Electric Sverige AB, Nyköping
Svensk Ventilation AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 35 internationella kommittéer
ISO/TC 92, Fire safety
ISO/TC 92/SC 1, Fire initiation and growth
ISO/TC 92/SC 1/WG 10, Calibration of heat flux meters
ISO/TC 92/SC 1/WG 11, Applicability of reaction to fire tests to FSE
ISO/TC 92/SC 1/WG 15, Joint WG between ISO/TC 92/SC 1 and ISO/TC 126: Ignition propensity of cigarettes
ISO/TC 92/SC 1/WG 5, Rate of heat release tests
ISO/TC 92/SC 1/WG 7, Large and intermediate scale tests
ISO/TC 92/SC 2, Fire containment
ISO/TC 92/SC 2/WG 1, General requirements
ISO/TC 92/SC 2/WG 2, Calculation methods
ISO/TC 92/SC 2/WG 3, Fire resistance tests for doors, shutters and glazed elements
ISO/TC 92/SC 2/WG 6, Sealed penetrations of fire resistant separating elements
ISO/TC 92/SC 2/WG 8, Jet fires
ISO/TC 92/SC 3, Fire threat to people and environment
ISO/TC 92/SC 3/WG 2, Fire chemistry
ISO/TC 92/SC 3/WG 5, Prediction of toxic effects of fire effluents
ISO/TC 92/SC 3/WG 6, Fire Threat to the Environment
ISO/TC 92/SC 4, Fire safety engineering
ISO/TC 92/SC 4/WG 1, Application of fire safety performance concepts to design objectives
ISO/TC 92/SC 4/WG 11, Behaviour and movement of people
ISO/TC 92/SC 4/WG 12, Structures in fires
ISO/TC 92/SC 4/WG 6, Design fire scenarios and design fires
ISO/TC 92/SC 4/WG 7, Assessment, verification and validation of fire models and computer codes
ISO/TC 92/SC 4/WG 9, Calculation methods for FSE
ISO/TC 92/WG 11, Technical programme management group (TPMG)
ISO/TC 92/WG 8, Fire terms and definitions
CEN/TC 127, Fire safety in buildings
CEN/TC 127/WG 1, Structural and separating elements
CEN/TC 127/WG 2, Services
CEN/TC 127/WG 3, Follow-up of published standards
CEN/TC 127/WG 4, Technical advice to product TCs
CEN/TC 127/WG 5, Roofs
CEN/TC 127/WG 7, Classification
CEN/TC 156/WG 9, Fire precautions for air distribution systems in buildings
CEN/TC 401, RIP Cigarettes
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. 

Läs mer

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet Skydd mot brand Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand