Standardutveckling · SIS/TK 998

Europeisk standardisering utan svenskt deltagande

Här kan du hitta information om europeisk standardisering som pågår i CEN utan något svenskt deltagande. SIS fastställer, publicerar och säljer samtliga standarder som utvecklas i de nationella röstningarna.

Kommittén arbetar med att bevaka de nationella röstningarna av europeiska standardiseringar i CEN och ser till att de publiceras i rätt tid. I kommitténs arbete ingår det även att förbereda nya, svenska standardiseringar inför dess publicering.

Organisationer som vill vara med och påverka europeiska standardiseringar som inte ännu finns i Sverige kan vända sig till kommittén och få den hjälp som de behöver.  

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om pågående arbeten i kommittén och inom europeisk standardisering utan svenskt deltagande. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 211 standarder
EN 15084, Liming materials - Determination of the lime requirement - Guidelines, principles and parameters
EN 15070, Gasapparater för hushållsbruk - Korrugerade, böjliga säkerhetsmetallslangledningar
EN ISO 2591-6321, Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6321: Optical elements - Damp heat, cyclic test
EN 2591-6403, Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 6403: Optical elements - Vibrations
EN 15462-1, Minimum requirements for remanufactured and compatible user replaceable cartridges to safeguard proper interaction with electro photographic printer systems or multi-functional devices that may contain printer components - Part 1: Monochrome
EN 15474, Minimum requirements for manufactured and compatible cartridges to safeguard proper interaction with inkjet printer systems
EN 14879-6:2006, --
EN ISO 10431:2006, Petroleum och natural gas industries - Pumping units - Specification (ISO/DIS 10431:2006)
EN ISO 8799:1988/prA1:2007, Surface active agents - Sulfated ethoxylated aicohols and alkylphenols - Determination of content of unsulfated matter - Amendment 1 (ISO 8799:1995/DAM 1:2007)
EN ISO 13628-1:2005/prA2:2008, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 1: General requirements and recommendations - Amendment 2: Revised Annex L (ISO 13628-1:2005/DAM 2:2008)
EN ISO 10428:2007, Petroleum and natural gas industries downhole equipment - Downhole equipment - Sucker rods, couplings and ancillary equipment (ISO/DIS 10428:2007)
EN ISO 13534:2008, Petroleum- och naturgasindustrier - Borr- och produktionsutrustning - Inspektion, underhåll, reparation och ombyggnad av lyftutrustning (ISO/DIS 13534:2008)
EN ISO 13535, Petroleum- och naturgasindustries - Borr- och produktionsutrustning - Lyftanordningar (ISO/DIS 13535:2008)
EN ISO 20451:2008, Milk and milk products - Determination of nitrate content - Method by enzymatic reduction and molecular-absorption spectrometry after Griess reaction (ISO/FDIS 20451:2008)
EN ISO 10437, Petroleum-, petrokemisk- och naturgasindustrier - Ångturbiner - Specialutförande (ISO/DIS 10437:2009)
EN 30-1-1:2008/FprA1, Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
EN ISO 13628-16, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 16: Specification for flexible pipe ancillary equipment (ISO/DIS 13628-16:2010)
EN ISO 13628-17, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 17: Guidelines for flexible pipe ancillary equipment (ISO/DIS 13628-17:2010)
EN ISO 10426-2, Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 2: Testing of well cements (ISO/DIS 10426-2:2010)
EN ISO 21049, Pumps - Shaft-sealing systems for centrifugal and rotary pumps (ISO/DIS 21049:2010)
EN 16154, Air Traffic Management - Software assurance levels
EN ISO 13628-8, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 8: Remotely operated tools and interfaces on subsea production systems (ISO/DIS 13628-8:2010)
EN ISO 13710, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reciprocating positive displacement pumps (ISO/DIS 13710:2010)
EN 161:2011/A1, Gasapparater och gaseldade brännare - Automatiska avstängningsventiler
EN 15266:2007/FprA1:2011, Rostfria stål för bockningsbara korrugerade rörledningar i byggnader för gas med ett arbetstryck lägre än 0,5 bar
EN 12975-1, Solvärmeteknik - Solfångare - Del 1: Allmänna krav
EN 9116, Aerospace Series - Notice of Change (NOC) Requirements
EN ISO 13628-6, Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 6: Subsea production control systems (ISO/DIS 13628-6:2012)
EN 877, Rörledningssystem av gjutjärn för vattenavledning från anläggningar - Egenskaper och provningsmetoder
EN 4666, Aerospace series - Aircraft integrated air quality and pressure standards, criteria and determination methods
EN 16720-2, Characterization of sludges - Physical consistency - Part 2: Determination of solidity - Method by pocket vane shear apparatus
EN 3471, Aerospace series - Steel FE-PA18 - Quenched and cold drawn - Strip for spring - a ≤ 4,0 mm
EN 16603-20-01, Rymdteknik - Multipaction, konstruktion och provning
EN 203-2-8, Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-8: Särskilda krav på stekpannor och paella pannor
EN ISO 18623-1, Luftkompressorer och tryckluftssystem - Luftkompressorer - Del 1: Säkerhetskrav (ISO/DIS 18623-1:2014)
EN 14566, Fästdon för montering av gipsskivor - Definitioner, krav och provningsmetoder
EN 88-2, Gasutrustningar - Del 2: Tryckregulatorer för inloppstryck över 50 kPa till och med 500 kPa och tillhörande säkerhetsanordningar
EN 126:2012/A1, Gasutrustning - Reglerdon med flera funktioner
ISO 12956, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av karakteristisk öppningsvidd
EN 15477, Gödselmedel - Bestämning av vattenlösligt kalium
EN 16898, Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasbrännartillbehör - Gasfilter som har ett maximalt arbetstryck upp till och med 600 kPa
EN 12067-2, Säkerhets- och kontrollanordningar för brännare och anordningar för förbränning av gasformiga eller flytande bränslen - Styrfunktioner i elektroniska system - Del 2: Bränsle/luft-förhållande kontroll/övervakning av elektronisk typ
EN ISO 17666, Rymdteknik - Riskhantering (ISO 17666:2016)
ISO 19345-2, PNGI - Pipeline integrity management specification - Part 2: Full-life cycle integrity managemen for offshore pipeline
EN 203-2-7, Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-7: Särskilda krav för små och stora roterande grillspett
EN 89:2015/A1:2016, Gasutrustningar - Gaseldade förrådsberedare för tappvarmvatten
EN 26:2015/A1:2016, Gasutrustningar - Varmvattenberedare av genomströmningstyp
N0095, Draft decision CEN/TC 413 C42/2016 Activation of a new work item (WI 00413009)
ISO 12960, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Gallringsmetod för bestämning av härdighet mot vätskor
ISO 13437, Geotextilier och liknande produkter - Metod för att installera och ta upp prover från jord, samt provning av provkroppar på laboratoriet
EN ISO 24576, Geosynteter - Provningsmetod för att bestämma polymera geosyntetiska tätskikts beständighet mot miljöbetingad spänningssprickbildning (ISO/DIS 24576:2017)
EN 17097, Geosynteter - Egenskapskrav för användning vid kontroll av yterosioner i sluttningar och banker
EN 13279-1, Gipsbindemedel och gipsbaserad puts - Del 1: Definitioner och krav
EN 13658-1, Metallnät och profiler för puts - Definitioner, krav och provningsmetoder - Del 1: För invändig puts
EN 13658-2, Metallnät och profiler för puts - Definitioner, krav och provningsmetoder - Del 2: För utvändig puts
EN 13454-1, Golvmaterial - Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på kalciumsulfat (gips) - Del 1: Definitioner och krav
ISO 22182, Geotextiles and geotextile-related products - Determination of abrasion resistance characteristics under wet conditions for hydraulic applications
EN ISO 11553-2, Laserbearbetningsmaskiner - Säkerhet - Del 2: Säkerhetskrav för handhållna laserbearbetningsapparater
EN 14195:2014/A1, Stålprofiler för gipsskivor i icke bärande konstruktioner - Definitioner, krav och provningsmetoder
EN 2132, Aerospace series - Electrodeposition of Chromium for Engineering Purposes
EN 6040, Aerospace series - Non-metallic materials - Test method - Analysis of thermoset systems by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
EN 15381, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Krav för användning i vägöverbyggnader och asfaltsbeläggningar
EN 2287:2019, Flyg- och rymdteknik - Enkel bussning av korrosionsbeständigt stål med självsmörjande foder - Mått och bärighet
EN 203-2-1:2014/A1, Gasutrustningar - Gaseldade utrustningar för restaurangkök - Del 2-1: Särskilda krav på öppna gasbrännare och woktillsatser
ISO/TS 17969, Petroleum- och naturgasindustrier - Riktlinjer för kompetens för personal
EN 17128, Icke godkända lätta motordrivna fordon för person- och varutransport samt tillhörande utrustning - Lätta elfordon (PLEV) - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN ISO 22291, Säkerhetskrav för Industriella tvättmaskiner (ISO/DIS 22291:2019)
EN 2797, Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Low compressions set - Hardness 70 IRHD
EN 30-2-2, Gasutrustning - Gasspisar - Del 2-2: Verkningsgrad - Spis med fläktförsedd ugn och/eller grill
EN 88-3, Gasutrustningar - Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasbrännartillbehör - Del 3: Elektriska tryck- och flödesregulatorer för inloppstryck upp till 500 kPa
EN 30-1-1, Gasutrustning - Gasspisar - Del 1-1: Säkerhetskrav - Allmänt
EN 598, Rör, rördelar och fogar av segjärn för avlopp och dränering - Produktegenskaper samt metoder för provning och bedömning
EN ISO 19901-7, Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 7: Stationkeeping systems for floating offshore structures and mobile offshore units (ISO/DIS 19901-7:2017)
EN ISO 9902-6, Textilmaskiner - Bullermätmetod - Del 6: Tygtillverkningsmaskiner (ISO/DIS 9902-6:2018)
EN 613, Gaseldade kaminer med sluten förbränningskammare av typ B11, typ C11, typ C31 och typ C91
EN 16602-70-15, Flyg- och rymdteknik - Produktförsäkran för rymdprodukter - Icke-förstörande besiktning
EN 2349-001, Flyg- och rymdteknik - Krav och provningsmetoder för elkopplare
EN 16129, Tryckregulatorer, automatiska växlingsenheter, med ett maximalt reglerat tryck av 4 bar, med en maximal kapacitet på 150 kg/h, tillhörande säkerhetsanordningar och adaptrar för butan, propan, och blandningar
EN 12975, Solfångare - Allmänna krav
EN 17035, Ytaktiva medel - Biobaserade tensider - Krav och provningsmetoder
EN 9147, Flyg- och rymdteknik - Hantering av obrukbara produkter
EN 4840-002, Flyg- och rymdteknik - Värmekrympande gjutna formar - Del 002: Förteckning över produktstandarder och produktmått
EN 6080, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader försänkt huvud och låg tolerans - Tumserie
EN 6081, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader standardhuvud och låg tolerans - Tumserie
EN 6069, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader lågt försänkt huvud och låg tolerans - Tumserie
EN 6101, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader försänkt huvud och låg tolerans - Tumserie
EN 13203-4, Gaseldade hushållsapparater som producerar varmvatten - Del 4: Bedömning av energiförbrukning gaskombinerad uppvärmning och kraftgenerering (mCHP) som producerar varmvatten och el
EN 3363, Flyg- och rymdteknik - Stål FE-CM68 - Upplösningsbehandlat - Rm ≥ 485 MPa - Gjutgods - Sandgjutning eller precisionsgjutning
EN 16602-70-16, Flyg- och rymdteknik - Limfogning för rymdfarkoster och startramper
EN 15512:2020, Stationära lagerhållningssystem i stål - Anpassningsbara pallställ - Konstruktionsprinciper
EN 16803-3, Flyg och rymdteknik - Användning av GNSS-baserad positionering för väg intelligenta transportsystem (ITS) - Del 3: Utvärdering av säkerheten gällande GNSS-baserad positionerings terminaler
EN 16803-2, Flyg- och rymdteknik - Användning av GNSS-baserad positionering intelligenta transportsystem (ITS) för vägar - Del 2: Bedömning av grundläggande prestanda hos GNSS-baserade terminaler för lägesbestämning
EN 203-2-1, Gasutrustning - Gaseldad utrustning för restaurangkök - Del 2-1: Särskilda krav på öppna gasbrännare och woktillsatser
EN 203-1, Gasutrustningar - Gaseldade utrustningar för storkök - Del 1: Allmänna säkerhetskrav
EN 17371-1, Tillhandahållande av tjänster - Del 1: Upphandling av tjänster - Vägledning för bedömning av tjänsteleverantörers kapacitet samt utvärdering av anbud på tjänster
EN 17371-2, Tillhandahållande av tjänster - Del 2: Tjänstekontrakt - Vägledning för kontraktsutformning och kontraktstruktur
EN ISO 21187, Mjölk - Kvantitativ bestämning av bakteriologisk kvalitet - Vägledning för att fastställa och verifiera ett omräkningsförhållande mellan resultat från en alternativ metod och en verifierad metod (ISO/DIS 21187:2019)
EN 2885, Flyg- och rymdteknik - Dubbla vinkelkrysskruvar av medelgänglängd, grov tolerans och fullstam, kort gänga, i kadmiumpläterad stållegering - Klassifikation: 900 MPa (vid omgivningstemperatur) / 235 °C
EN 2886, Flyg- och rymdteknik - Dubbla vinkelkrysskruvar av medelgänglängd, låg tolerans och fullstam, kort gänga, i kadmiumpläterad stållegering - Klassifikation: 900 MPa (vid omgivningstemperatur)/ 235 °C
EN ISO 12958-2, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av vattengenomsläpplighet i dess plan - Del 2: Prestandaprovning (ISO/DIS 12958-2:2019)
EN ISO 12958-1, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av vattengenomsläpplighet i dess plan - Del 1: Indextest (ISO/DIS 12958-1:2019)
EN ISO 22043, Glassfrysar - Klassificering, krav och provningsförhållanden (ISO/FDIS 22043:2020)
EN 16803-1, Flyg- och rymdteknik - Användning av GNSS-baserad positionering för väg intelligenta transportsystem (ITS) - Del 1: Definitioner och systemtekniska rutiner för upprättande och utvärdering av kapaciteter
EN 9208, Flyg- och rymdteknik - Programhantering - Behovsbeskrivning - Vägledning om och format för teknisk specifikation (behov)
EN ISO 25475, Gödselmedel - Bestämning av ammoniakkväve (ISO 25475:2016)
EN ISO 15959, Gödselmedel - Bestämning av extraherat fosfor (ISO 15959:2016)
EN ISO 15604, Gödselmedel - Bestämning av olika former av kväve i ett prov där kväve föreligger som nitrat, ammonium, urea och cyanamid (ISO 15604:2016)
EN ISO 25705, Gödselmedel - Bestämning av ureakondensat med HPLC - Isobutylidendiurea och krotonylidendiurea (metod A) och metylenureaoligomerer (metod B) (ISO 25705:2016)
EN 4866, Flyg- och rymdteknik - Definition av brister och defekter i organisk matriskomposit
EN 3660-062, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 062: Skärmat, förseglat och självlåsande kabeluttag av typ K, 90°, för värmekrympbart anslutningsdon - Produktstandard
EN 4861, Flyg- och rymdteknik - Metrologiskt förfarande för bedömning av kinematiska fält genom fotometrisk mätning
EN 3792, Flyg- och rymdteknik - Anaeroba polymeriserade föreningar - Teknisk specifikation
EN 3660-063, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 063: Rakt, skärmat, förseglat och självlåsande kabeluttag av typ K, för värmekrympbart anslutningsdon - Produktstandard
EN 3660-064, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 064: Rakt, skärmat, förseglat och självlåsande kabeluttag av typ K, för värmekrympbart anslutningsdon - Produktstandard
EN 3660-065, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 065: Skärmat, förseglat och självlåsande kabeluttag av typ K, 90°, för värmekrympbart anslutningsdon - Produktstandard
EN ISO 660, Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor - Bestämning av syratal och surhetsgrad (ISO 660:2019)
EN 16524, Mekaniska produkter - Metod för minskning av miljöpåverkan vid produktdesign och produktutveckling
EN 17411, Gödselmedel - Bestämning av perklorat i mineralgödselmedel med vätskekromatografi och tandemmasspektrometri (LC-MS/MS)
EN 17419-1, Digitalt informationsutbyte inom försäkringsbranschen - Överföring av elektroniska dokument - Del 1: Process och datamodell
EN 4260:2019, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Regler för utarbetande och utformning av tekniska specifikationer
EN 4261:2019, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Regler för utarbetande och utformning av standarder för provningsmetoder
EN 4385:2019, Flyg- och rymdteknik - Icke-metalliska material - Allmän samordning av standardisering - Samband mellan olika typer av standarder
EN 4259:2019, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Definition av allmänna termer
EN ISO 6259-2, Termoplaströr - Bestämning av hållfasthetsegenskaper - Del 2: Rör av icke mjukgjord polyvinylklorid (PVC-U), orienterad icke mjukgjord polyvinylklorid (PVC-O), klorerad polyvinylklorid (PVC-C) och polyvinylklorid med hög slagfasthet (PVC-HI) (ISO/DIS 6259-2:2019)
EN 4387:2019, Flyg- och rymdteknik - Icke-metalliska material - Regler för utarbetande och utformning av tekniska specifikationer
EN 9300-125:2019, Flyg- och rymdteknik - LOTAR - Del 125: Explicit CAD-monteringsstruktur med produkt- och tillverkningsinformation (PMI)
EN 3434:2019, Flyg- och rymdteknik - Självlåsande sexkantiga slitsmuttrar/kronmuttrar av kadmiumpläterat, MOS2-smort stål - Klassifikation: 900 MPa (vid omgivningstemperatur)/235 °C
EN 12225, Geosynteter - Metod för att bestämma mikrobiologisk härdighet genom provning där provet begravs i jord
EN 266, Väggbeklädnader - Rullar - Textiltapeter
EN 993-10, Provningsmetoder för eldfast tegel - Del 10: Bestämning av permanent dimensionsförändring vid uppvärmning
EN 2876:2019, Flyg- och rymdteknik - Enkla sexkantsmuttrar med reducerad höjd och normal nyckelvidd i anodiserad aluminiumlegering - Klassifikation: 450 MPa (vid omgivningstemperatur)/120 °C
EN 6140:2019, Flyg- och rymdteknik - Icke-metalliska skyddspluggar för ändförslutningar för hydraulsystem med ≤ 3 000 PSI
EN 6111:2019, Flyg- och rymdteknik - Etenpropenelastomer (EPM/EPDM) - Hårdhet 80 IRHD för statiska tätningar för långsiktig användning i hydraulsystem - Materialstandard
EN 9300-121:2019, Flyg- och rymdteknik - LOTAR - Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM-data - Del 121: Semantisk representation med explicit geometri i 3D CAD med produkt- och tillverkningsinformation
EN 9300-120:2019, Flyg- och rymdteknik - LOTAR - Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM-data - Del 120: Explicit geometri i 3D CAD med grafisk produkt- och tillverkningsinformation
EN 17432, Förpackade kylenheter för kylrum - Klassificering, prestanda och provning av energiförbrukning
EN 6057:2019, Flyg- och rymdteknik - Axeländar med glidlager enligt EN 4265 i rostfritt stål med skaft med invändig gänga - Dimensioner och och belastningar - Tumserie
EN ISO 22184, Mjölk och mjölkprodukter - Bestämning av sockerhalt - Högpresterande kromatografisk metod för anjonbyte med pulsad amperometrisk detektion (HPAEC-PAD) (ISO/FDIS 22184:2020)
EN 17444, Bekämpning av dopning inom idrotten - God utvecklings- och tillverkningssed som syftar till att förhindra förekomst av förbjudna ämnen i livsmedel avsedda för idrottare och kosttillskott
EN 15502-1, Gaseldade värmepannor - Del 1: Allmänna krav och tester
EN 3830:2019, Flyg- och rymdteknik - Elektriska system - Belastningsanalys
EN 13203-7, Gaseldade hushållsapparater som producerar varmvatten - Del 7: Utvärdering av energiförbrukningen för kombinationspannor utrustade med passiv avgasvärmeväxlare
EN 12778, Köksartiklar - Tryckkokare för hemmabruk
EN 17093:2018/A1, Hushållsapparater utan vattenanslutning som används för dricksvattenrening - Filterkaraffer - Säkerhets- och utförandekrav, erforderlig märkning och information
EN 3639, Flyg- och rymdteknik - Värmebeständig legering X6NiCrTiMoV26-15(1.4980) - Mjukningsbehandlad och kallbearbetad - Tråd för smidda fästanordningar - D ≤ 15 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa
EN 6025, Flyg- och rymdteknik - Plattor - Aluminiumlegering 2024 - Snäv planhetstolerans - Tjocklek - 6 mm ≤ a ≤ 55 mm - Dimensioner
EN 6049-009, Flyg- och rymdteknik - Elkablar för installation - Skyddsmantlar av metaaramidfiber - Del 009: Självomslutande brandskyddsmantel, flexibel drifttemperatur efter installation från -55 °C till 260 °C - Produktstandard
EN 2854-003, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar för allmänt bruk - Drifttemperaturer mellan -55 °C och 260 °C - Del 003: Produktstandard
EN 3879, Flyg- och rymdteknik - Metalliska material - Tillsatsmaterial för svetsning - Teknisk specifikation
EN 4700-002, Flyg- och rymdteknik - Stål och värmebeständiga legeringar - Bearbetade produkter - Teknisk specifikation - Del 002: Stänger och profiler
EN 2997-002, Flyg- och rymdteknik - Runda elektriska kontaktdon med gängkoppling, brandsäkra eller icke brandsäkra, kontinuerlig drifttemperatur -65 °C till 175 °C eller 200 °C, topptemperatur 260 °C - Del 002: Specifikation för prestanda och kontaktarrangemang
EN ISO 22579, Modersmjölkersättning och näringsämnen för vuxna - Bestämning av fruktaner - Högpresterande anjonbyteskromatografi med pulsad amperometrisk detektion(HPAEC-PAD) efter enzymbehandling (ISO/DIS 22579:2019)
EN ISO 14501, Mjölk och mjölkpulver - Bestämning av halten aflatoxin M1 - Rening med immunoaffinitetskromatografi och bestämning med HPLC (ISO 14501:2019)
EN 15655-2, Rör, rördelar och tillbehör av segjärn - Krav och provningsmetoder för organisk beläggning av rör och rördelar av segjärn - Del 2: Beläggning av rör med termoplastiskt modifierad polyolefin (TMPO)
EN 15620, Stationära lagerinredningar i stål - Toleranser, deformationer och säkerhetsmarginaler
EN 26, Gasutrustningar - Varmvattenberedare av genomströmningstyp
EN ISO 11102-1, Förbränningsmotorer - Del 1: Säkerhetskrav och provning (ISO 11102-1:2020)
EN 16603-32-01, Rymdteknik - Frakturkontroll
EN ISO 25619-1, Geosynteter - Bestämning av kompressionsbeteende - Del 1: Kompressionskrypegenskaper (ISO 25619-1:2020)
EN 4841-1, Flyg- och rymdteknik - Vibrationsdämpare med bussningar - Del 1: Teknisk specifikation
EN 4841-2, Flyg- och rymdteknik - Vibrationsdämpare med bussningar - Del 2: Teknisk översikt
EN 4613, Flyg- och rymdteknik - Sfäriska glidlager i rostfritt stål med självsmörjande foder - Smal serie - Dimensioner och belastningar - Tumserie
EN 4614, Flyg- och rymdteknik - Sfäriska glidlager i rostfritt stål med självsmörjande foder - Bred serie - Dimensioner och belastningar - Tumserie
EN 2755, Flyg- och rymdteknik - Sfäriska glidlager i rostfritt stål med självsmörjande foder - Förhöjd bärighet vid omgivningstemperatur - Teknisk specifikation
EN 2884, Flyg- och rymdteknik - Dubbla vinkelkrysskruvar av medelgänglängd och grov tolerans med fullstam, kort gänga, i anodiserad MOS2-smord titanlegering - Klassifikation: 1 100 MPa (vid omgivningstemperatur)/ 315 °C
EN 3475-505, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar för flygplan - Provningsmetoder - Del 505: Dragprovning av ledare och trådar
EN 3774-006, Flyg- och rymdteknik - Trepoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 006: 6,3 flatstift - Produktstandard
EN 2266-008, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar för allmänt bruk - Drifttemperaturer mellan -55 °C och 200 °C - Del 008: Serie DRP (2 ledare), DRT (3 ledare), DRQ (4 ledare), mantlade flerledarkablar utskrivbara med UV-laser - Produktstandard
EN 2995-006, Flyg- och rymdteknik - Enpoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 006: 6,3 mm och 2,8 mm flatstift med polariserad signalkontakt - Produktstandard
EN 16440-2, Provningsmetoder på kylutrustning för isolerade tempererade transporter - Del 2: Kylanordningar med eutektisk
EN 4860, Flyg- och rymdteknik - Miljöprovning - Provningsmetod Xb: Slitage på märkning, text, ytor och material som orsakas av gnidning med fingrar och händer
EN 4890, Flyg- och rymdteknik - Stål X4CrNiMo16-5-1 - Luftsmält, härdat och anlöpt - Plåtar: 0,3 mm≤ a≤ 6 mm - 900 MPa≤ Rm≤ 1 050 MPa
EN 3155-002, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 002: Förteckning över kontakter och kontakternas användning
EN 3077, Flyg- och rymdteknik - Slangklämmor - Teknisk specifikation
EN 12447, Geotextilier och geotextilliknande produkter - Gallringsmetod för bestämning av härdighet mot hydrolys i vatten
EN 3660-003, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 003: Införingsmutter av typ A - Produktstandard
EN 3660-004, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 004: Rakt kabeluttag av typ A, utan försegling och med dragavlastning - Produktstandard
EN 3660-005, Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 005: Kabeluttag av typ A, 90°, utan försegling och med dragavlastning - Produktstandard
EN 3838, Flyg- och rymdteknik - Krav för och provning av märkningar som anbringas av användaren på elektriska kablar för flygplan
EN 3375-001, Flyg- och rymdteknik - Elkabel för digital dataöverföring - Del 001: Teknisk specifikation
EN 3375-011, Flyg- och rymdteknik - Elektrisk kabel för digital dataöverföring - Del 011: Enkel kabelfläta - Star Quad-kabel, 100 ohm - Lättviktskonstruktion - Typ KL - Produktstandard
EN 4496, Flyg- och rymdteknik - Sänkskruv med 100° sänkvinkel och huvud i standardutförande med förskjutet krysspår, låg tolerans med fullstam och kort gänga, i anodiserad titanlegering med pigmenterad beläggning av aluminium - Klassifikation: 1 100 MPa (vid omgivningstemperatur)/315 °C
EN 4036, Flyg- och rymdteknik - Justerbart länkhuvud med självreglerande dubbelt kullager och gängat skaft, av rostfritt stål, med minskat inre radialspel - Dimensioner och belastningar
EN 2133, Flyg- och rymdteknik - Kadmiumplätering av stål med föreskriven draghållfasthet ≤ 1 450 MPa, koppar, kopparlegeringar och nickellegeringar
EN 4864, Flyg- och rymdteknik - Miljöprovning - Provning av högdynamisk nötning, repning, skrapning och slag i kabininteriör
EN 3373-001, Flyg- och rymdteknik - Kabelskor och parallellställda skarvar för kontaktpressning av elektriska ledare - Del 001: Teknisk specifikation
EN 9215, Programhantering - Motivering av definitionen och krav - En vägledning för utarbetande av en plan som motivering till definitionen och underlaget till definitionen
EN 9721, Flyg- och rymdteknik - Allmän rekommendation för arkitekturen för inbyggd testning (BIT) i ett integrerat system
EN 4035, Flyg- och rymdteknik - Justerbart länkhuvud med självreglerande dubbelt kullager av rostfritt stål, minskat inre radialspel och gängat skaft av titanlegering - Dimensioner och belastningar
EN 4687, Flyg- och rymdteknik - Färg och lack - Kromfri (korrosionsskyddande) kallhärdande tvåkomponentsprimer - Kromfri primer för militärt bruk
EN 4688, Flyg- och rymdteknik - Färg och lack - Korrosionsbeständig kromaterad kallhärdande tvåkomponentsepoxiprimer - Hög korrosionsbeständighet för militärt bruk
EN 4689, Flyg- och rymdteknik - Färg och lack - Kallhärdande tvåkomponentsfinish av polyuretan - Hög flexibilitet och beständig mot kemisk agens för militärt bruk
EN 3475-512, Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar för flygplan - Provningsmetoder - Del 512: Böjhållfasthet
EN 3773-001, Flyg- och rymdteknik - Enpoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 2665-001, Flyg- och rymdteknik - Trepoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 20 A till 50 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 2794-001, Flyg- och rymdteknik - Enpoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 20 A till 50 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 2995-001, Flyg- och rymdteknik - Enpoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 3572, Flyg- och rymdteknik - Flexibla slangledningar av PTFE med spiralformad innerslang med ett nominellt tryck upp till 6 800 kPa och 8°30’ rörbeslag av titan - Produktstandard
EN 2535, Flyg- och rymdteknik - Vakuummetallisering av kadmium
EN 2516, Flyg- och rymdteknik - Passivering av rostfritt stål och dekontaminering av nickelbaserade legeringar
EN 4900, Flyg- och rymdteknik - Aluminiumlegering 5086 - H111 - Strängpressade stänger - 10 mm < D&le; 300 mm
EN 4650, Flyg- och rymdteknik - Metod för märkning av ledningar och kablar, UV-laser
EN 4880, Flyg- och rymdteknik - Allmän teknisk specifikation för standarddelar
EN 2996-001, Flyg- och rymdteknik - Trepoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 3661-001, Flyg- och rymdteknik - Enpoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 20 A till 50 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 3662-001, Flyg- och rymdteknik - Trepoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 20 A till 50 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 3774-001, Flyg- och rymdteknik - Trepoliga effektbrytare, temperaturkompenserade för märkström mellan 1 A till 25 A - Del 001: Teknisk specifikation
EN 3480, Flyg- och rymdteknik - Stål X6CrNiTi18-10 (1.4541) - Luftsmält och mjukningsbehandlat - Plåt - 6 mm < a &le; 50 mm - 500 MPa &le; Rm &le; 700 Mpa
EN 2467, Flyg- och rymdteknik - Stål X2CrNi18-9 (1.4307) - Luftsmält och mjukningsbehandlat - Plåtar, plattor och band - 0,4 mm &le; a &le; 20 mm - 520 MPa &le; Rm &le; 670 Mpa
EN 2573, Flyg- och rymdteknik - Stål X6CrNiTi18-10 (1.4541) - Luftsmält och mjukningsbehandlat - Trådar - 0,25 mm &le; De &le; 3 mm - Rm &le; 780 MPa
EN 4842, Flyg- och rymdteknik - X5CrNiCu15-5 (1.4545) -Omsmältning av konsumerbar elektrod (ESR eller VAR) - Upplösningsbehandlad och utskiljningshärdad (H1025) - Stång för bearbetning - a eller D &le; 250 mm - 1070 MPa &le; Rm &le; 1200 MPa - Hög kvalitet
Visa fler Visa färre
Utgivet 753 standarder