Svensk nationell standardisering

SIS tekniska kommittéer inom geodataområdet tar fram standard (SS), tekniska specifikationer (SIS-TS) och tekniska rapporter (SIS-TR) som ges ut av SIS. I vissa fall har de tekniska kommittéerna även tagit fram och givit ut andra typer av rapporter.

Tekniska kommittéer inom geodataområdet:

SIS/TK 323 Geodata
SIS/TK 466 Belägenhetsadresser
SIS/TK 533 Byggnadsinformation
SIS/TK 255 Intelligenta transportsystem

Publikationer:

SS 637003 - Belägenhetsadresser – Begrepp och principer
SS 637004 - Väg- och järnvägsnät – Applikationsschema
SS 637006 - Typoberoende representation av geografiska företeelser
SS 637007 - Representation av förändringar i datamängder
SS 637008 - Vattensystem – Regler för nationella tillämpningar och för Inspires hydrografitema
SS 637009 - Data om skog och brukande av skog
SIS-TS 637010 - Kommuners dataleveranser efter beslut enligt plan- och bygglagen
SS 637040 - Detaljplan – Applikationsschema för planbestämmelser

SIS-TR 14 - Metadata på svenska
SIS-TR 22 - Ytvattensystem - Handbok
SIS-TR 23 - Tekniskt ramverk – Utvecklingsmetodik
SIS-TR 24 - Applikationsschema och GML-kodning
SIS-TR 25 - Tekniskt ramverk – Standarder för rumsliga aspekter och tidsaspekter
SIS-TR 28 - Tekniskt ramverk – Identifierare för geodata
SIS-TR 30 - Webbkartografi – Riktlinjer för kombinerbara webbkarttjänster
SIS-TR 33 - Belägenhetsadresser – Handbok
SIS-TR 40 Handbok för dataproduktspecifikation
SIS-TS 80 Geografisk information - Nationell metadataprofil för geografisk information