Datakvalitetsomfattningar och krav

När krav fastställs i en dataproduktspecifikation är det viktigt att tänka på några olika saker. Bland annat att olika kvalitetsbedömningsmetoder kan användas för olika delar av datasetet och att en datakvalitetsegenskap kan få olika resultat vid olika signifikansnivåer. Förutom detta kan även kraven vara olika för olika omfattningar i datasetet. Ett exempel är att datakvalitetskrav på statliga vägar är högre än på enskilda vägar.

Ibland använder man sig därför av nivåer eller kvalitetsmål för att på så sätt kunna dela in geodata i olika kvalitetsklasser beroende på vilken omfattning de tillhör. Detta är också ett sätt att dela in data för att göra det möjligt ha olika kvalitetskrav beroende på användningsområde m.m.

Inom HMK används begreppet HMK-standardnivå för att stödja geodatainsamling för några olika principiella användningsområden. Dessa definieras som ”rekommendationer för beställarens val av metod och parametrar vid geodatainsamling för visst användningsområde”. Vald HMK-standardnivå är även styrande för utförarens genomförande i vissa delar. HMK-standardnivåerna baseras dels på kraven från beställare, användare, tillämpningar och produkter – dels på tekniska produktionsmöjligheter. Standardnivåerna utgör bryggan mellan beställarens krav och utförarens teknikval och genomförande. Fyra HMK-standardnivåer är definierade. Nivåerna numreras från 0 - 3, där 0 är den nivå som har de lägsta kraven på datakvalitet. Se mer i HMK-Geodatakvalitet 2017

 

Nr och definition

Ändamål

Lägesosäkerhet

0. Global/nationell mätning och kartläggning

Dokumentation av markanvändning och vegetation, miljöövervakning m.m.

≥1m

1. Nationell/regional mätning och kartläggning

Översiktlig planering och dokumentation av byggande, infrastruktur, miljö, naturvård, risker, skogsbruk m.m.

≤1m

2. Mätning och kartläggning av tätort

Kommunal detaljplanering och dokumentation

≤0,1 m

3. Projektinriktad mätning och kartläggning

Projektering, byggande och förvaltning av bebyggelse, vägar och övrig infrastruktur samt för bygg- och relationshandlingar.

≤0,05m

 

Trafikverket använder sig också av olika kravnivåer och har delat in vägnätet i olika kvalitetskravklasser för att kraven ska kunna följas upp och olika delar av vägnätet ska kunna ha olika krav. Ett annat exempel är Lantmäteriets bildförsörjningsplan, där Sverige är indelat i delområden med olika bildupplösning och intervall för fotografering.