Handledningar och liknande publikationer med koppling till ISO 19157

Här följer en förteckning av handledningar och liknande publikationer som direkt och indirekt berör området.

SIS-TR 40 Handbok för dataproduktspecifikation

Handboken:

 • beskriver användningen av standarden för att ta fram dataproduktspecifikationer i form av dokument
 • ger exempel på sådana dataproduktspecifikationer
 • visar hur man bör avgränsa och beskriva en dataprodukt för att kunna ange de kvalitetskrav som ställts på den
 • ger en steg-för-steghandledning för att utarbeta dataproduktspecifikationer

Tanken med handboken är att förenkla för dem som vill komma igång med att beskriva sina, i första hand, befintliga datatillgångar. Det är värdefullt för alla aktörer på marknaden och gynnar arbetet med att förbättra datakvaliteten. Det är viktigare att komma igång med specificerandet än att försöka göra de perfekta specifikationerna som aldrig blir klara. Det som blir specificerat finns dokumenterat och kan sedan förbättras allt eftersom. Handboken rekommenderar därför några utökningar till standarden och några förenklingar som kan underlätta arbetet med att komma igång med specificerandet och med det grundarbete som behövs för att lära känna sina produkter.

SIS-TS 80:2018 Geografisk information – Nationell metadataprofil för geografisk information (version 4.0)

Standarden är en utökning och uppdatering av SIS/TK 489 N247 2012 Geodata – Nationell metadataprofil – Specifikation och vägledning (version 3.1.1).
Avsikten är att Nationella Geodataportalen kommer att vara anpassad till denna version från 2019-01-01.

De viktigaste förändringarna är:

 • nu ett rent tekniskt dokument
 • stödjer sig på dokumentet Inspire TG Metadata 2.0.1(Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service metadata based on ISO/TS 19139:2007).
 • Innehåller restriktioner
 • stöd för geodatatjänster
 • dokumentet är inte avsett att fungera som en handledning för handläggare som registrerar metadata

Rapporten vänder sig i första hand till:

 • dataproducenter, systemleverantörer och övriga som vill publicera metadata om resurser till Geodataportalen
 • dataproducenter, systemleverantörer och övriga som vill ta fram kravspecifikationer för system för metadatahantering

SIS/TK 489 N247 2012 Geodata – Nationell metadataprofil – Specifikation och vägledning (version 3.1.1)

I Sverige har en tillämpning av standarden lett till vad som kallas Nationell metadataprofil [TK 489 Nationell metadataprofil]. Det är en specifikation av vad som används för att beskriva datamängder i den svenska nationella infrastrukturen för geodata.

Det är en specifikation och vägledning för att enhetligt beskriva data och tjänster på ett sätt som tillgodoser kraven från Inspire.

Rapporten vänder sig i första hand till:

 • dataproducenter, användare och systemleverantörer som vill publicera information om resurser till Geodataportalen

Finns även dokumentet SIS/TK 489 N296 2015 Statusrapport avseende Nationell metadataprofil, version 3.1.1 - Förtydligande text, uppdaterade instruktioner och kommande förändringar

SIS-TR 14:2012 Geografisk information - Metadata på svenska

(Är inte uppdaterad mot senaste standard, svenska termer gäller dock ännu.)

Denna tekniska rapport är en översättning och ett förtydligande av utvalda delar av den engelskspråkiga metadatastandarden för geodata, SS-EN ISO 19115. Rapporten ersätter inte standarden utan är ett komplement till denna. Rapporten benämns SIS TR 14:2012 och ersätter SIS-TR 14:2008. Ett fåtal ändringar har gjorts för att förtydliga vissa texter och anpassa rapporten till den nationella metadataprofilen, Geodata-Nationell metadataprofil- Specifikation och vägledning – SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se Version 3.1.1.

Rapporten underlättar praktisk användning och etablering av gemensam svensk terminologi på metadataområdet. Den innehåller en svensk översättning och tolkning av definitionerna för standardens metadataelement och en ledtext som t.ex. kan användas i olika programvaror för att producera, insamla, förvalta och presentera metadata.

Rapporten vänder sig i första hand till:

 • de som ansvarar för administrering av geodata inom en organisation, t.ex. GIS-samordnare
 • de som utvecklar system, verktyg och rutiner för hantering av geodata
 • rapporten ska kunna användas som underlag vid upphandling av system och verktyg för hantering av geodata

HMK-Geodatakvalitet

Handboken för Mät- och Kartfrågor (HMK) tas fram av Lantmäteriet som har ett nationellt samordningsansvar för geodata och ger stöd i mät- och kartfrågor i form av digitala handböcker. I detta dokument ges en beskrivning av begreppet geodatakvalitet. Dessutom ingår ett antal metoder för kontroll av geodatakvalitet – från de enkla, till de mer strikta, ”statistiskt korrekta”. Dessa har samlats i bilagor för att öka överblicken och underlätta metodvalet utifrån behov, ambitionsnivå med mera. HMK utgör en brygga mellan den formella standardiseringsverksamheten och det vardagliga arbetet för beställare, utförare och användare. Formella standarder är inte alltid samordnade och kompletta.

https://www.lantmateriet.se/hmk

Inspires handledningar

Under https://inspire.ec.europa.eu/docs kan alla dokument som tagits fram i arbetet sökas fram.

Mall med handledning för dataspecifikation finns, den heter Data Specifications Template

Den kan hämtas på https://inspire.ec.europa.eu/documents/data-specifications-template. Kapitel 7 behandlar kvalitet.

EuroGeographics

EuroGeographics är en samarbetsorganisation för europeiska kartverk och fastighetsregister myndigheter. Det finns nätverk för flera kategorier av specialister, däribland ett för kvalitet.

https://eurogeographics.org/knowledge-exchange/qken/

Inom nätverket har bl.a. en handbok for kvalitetsarbete tagits fram.

Svensk geoprocess mall

I projektet Svensk geoprocess har en mall för att dokumentera specifikationen enligt SIS-TR 40 HB spec tagits fram för enhetliga specifikationer, den följer strukturen i Inspires specifikationsmall.

https://www.lantmateriet.se/svenskgeoprocess

Geodatarådets handlingsplan

Inom Geodatarådet har man enats om en handlingsplan för en nationell infrastruktur för geodata 2021 - 2025. I samband med det arbetet utvecklas mallar och riktlinjer som baseras på nationella och internationella standarder.