Exempel på krav med mått

Tabellen nedan innehåller exempel på kvalitetskrav för olika kvalitetskategorier samt kvalitetsmått med definition från ISO 19157 inom parentes. I parentesen finns även hänvisning till tabell i bilaga D samt Id för måttet.

Tabell: Exempel på kvalitetskrav för olika kategorier samt kvalitetsmått.

Kategori

Datakvalitetsegenskap

Kvalitetskrav (kvalitetsmått)

Fullständighet

Övertalighet

Övertalighet får inte förekomma
(D.3 - andel övertaliga enheter, Id 3).
Dubbletter får inte förekomma
(D.4 - antal dubbla objekt, Id 4).

Fullständighet

Brist

Inga objekt får saknas
(D.7 - andel saknade enheter, Id 7).

Logisk konsistens

Konceptuell konsistens

Alla förekomster ska överensstämma med informationsmodellen.
(D.8 – Bristande överensstämmelse med applikationsschemat, Id 8).
(D.10 – antal enheter som inte följer reglerna för applikationsschemat, Id 10).

Exempel: Vektordata, ytor
Överlappande ytor får ej förekomma.
(D.11 - antal ogiltiga överlappningar av ytor, Id 11)

Logisk konsistens

Domänkonsistens

Alla förekomster ska överensstämma med värden i kodlistor.
(D.16 – antal enheter som inte överensstämmer med värdedomän, Id 16).

Logisk konsistens

Formatkonsistens

Exempel: Vektordata
Varje objekt ska ha en unik identifierare
(D.20 – antal konflikter med fysisk struktur, Id 19)

Logisk konsistens

Topologisk konsistens

Exempel: Vektordata, linjer
Missade anslutningar pga. ”undershoots” får inte finnas.
(D.24 - antal saknade anslutningar på grund av för korta linjer, Id 23)
Missade anslutningar pga. ”overshoots” får inte finnas.
(D.25 - antal saknade anslutningar på grund av för långa linjer, Id 24)
Inga linjer får korsa sig själv.
(D.27 - antal ogiltiga självkorsningsfel, Id 26)
Inga linjer får överlappa sig själv.
(D.28 - antal ogiltiga självöverlappningsfel, Id 27)

Exempel: Vektordata, ytor
Ytglapp får ej förekomma.
(D.26 - antal ogiltiga ytglapp, Id 25*)

Lägesnoggrannhet

Absolut noggrannhet

HMK-Standardnivå 1: RMS i plan ska inte överstiga 0,30 m på väldefinierade objekt
HMK-Standardnivå 2: RMS i plan ska inte överstiga 0,15 m på väldefinierade objekt
HMK-Standardnivå 3: RMS i plan ska inte överstiga 0,05 m på väldefinierade objekt
(D.49 - kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen för planimetri, Id 47)

HMK-Standardnivå 1: RMS i höjd ska inte överstiga 0,10, m på öppna plana hårdgjorda ytor
HMK-Standardnivå 2: RMS i höjd ska inte överstiga 0,05 m på öppna plana hårdgjorda ytor
HMK-Standardnivå 3: RMS i höjd ska inte överstiga 0,02 m på öppna plana hårdgjorda ytor
(D.41 - kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen, Id 39)
Källa: HMK

Lägesnoggrannhet

Relativ noggrannhet

Krav på Relativ horisontell avvikelse mellan punkter i anslutningsnät, 1 - 5 km mellan punkterna, är 0,015 m.
(D.55 – relativt horisontellt fel, Id 53)
Krav på Relativ vertikal avvikelse mellan punkter i anslutningsnät, 300 m-500 m mellan punkterna
(Dubbelavvägning 1.5mm/√km) är 0,002 m.
(D.54 – relativt vertikalt fel, Id 52)
Källa: Svensk geoprocess Stompunkter

Lägesnoggrannhet

Noggrannhet för rasterdata

HMK-Standardnivå 1: RMS i plan ska inte överstiga 1,0 m
HMK-Standardnivå 2: RMS i plan ska inte överstiga 0,50 m
HMK-Standardnivå 3: RMS i plan ska inte överstiga 0,25 m
(D.49 - kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen för planimetri, Id 47)
Källa: Svensk geoprocess Höjdgrid

Temporal kvalitet

Noggrannhet för en tidmätning

Alla förekomster ska ha ett tidsvärde som avviker högst ±30 s från det rätta värdet
(D.59 – tidsnoggrannhet med en signifikansnivå på 95 %, Id 57)

Temporal kvalitet

Temporal konsistens

Where the attributes beginLifespanVersion and endLifespanVersion are used, the value of endLifespanVersion shall not be before the value of beginLifespanVersion. (avser datat)
(D.62 - kronologisk ordning, Id 159)

Where the attributes validFrom and validTo are used, the value of validTo shall not be before the value of validFrom. (avser “verkligheten”)
(D.62 – kronologisk ordning, Id 159)
Källa: INSPIRE

Temporal kvalitet

Temporal validitet

Datumvärdet ska vara i formatet ISO 8601 – "ÅÅÅÅ-MM-DD"
(D.16 – antal enheter som inte överensstämmer med värdedomän, Id 16).

Tematisk noggrannhet

Klassificeringsnoggrannhet

Alla förekomster ska vara rätt klassificerade
(D.66 – relativ felklassificeringsmatris, Id 63)

Tematisk noggrannhet

Tematisk noggrannhet - kvalitativa attribut

Alla förekomster ska ha rätt värde i attributet status
(D.70 – andel inkorrekta attributvärden, Id 67)

Tematisk noggrannhet

Tematisk noggrannhet - kvantitativa attribut

Alla förekomster ska ha ett värde i attributet vägbredd som avviker högst ±0,1 m från det rätta värdet
(D.74 – Osäkerhet för attributvärde med en signifikansnivå på 95 %, Id 71)

* I standarden står id 24, vilket också står för måttet i tabell D.25. Måttet i tabell D.26 som avser ytglapp ska sannolikt vara id 25