Kvalitetsbegrepp inom ISO 19157

Nedan följer en sammanställning av viktiga kvalitetsbegrepp i ISO 19157 och definitioner för dessa.

Begrepp

Datakvalitetsegenskaper är centrala i standarden för att beskriva datakvalitet (se standarden kap. 7.3). Datakvalitetsegenskaperna har organiserats i sex olika kategorier. För varje datakvalitetsegenskap finns i standarden en lista med tillåtna kvalitetsmått (se standarden bilaga D).

 

Begrepp

Definition

Kommentar

Kategori av datakvalitetsegenskaper

övergripande indelning av geodatakvalitetens olika aspekter, delas in i datakvalitetsegenskaper, som mäts med kvalitetsmått

Motsvaras av termen Kvalitetstema i HMK*.

Datakvalitetsegenskap

detaljerad indelning av geodatakvalitetens olika aspekter; grupperas ihop till kategori av datakvalitetsegenskaper och mäts med kvalitetsmått

Motsvaras av termen Kvalitetstema i HMK*.

Kvalitetsmått

kvantitativ bestämning som ligger till grund för utvärderingen av en datakvalitetsegenskap

 

Fullständighet

en geodatamängds innehållsmässiga överensstämmelse i förhållande till vad som specificerats

- Kan vara mot insamlingsspecifikation
- Kan beskrivas som brist eller övertalighet
- Övertalighet kan bestå av felaktigheter och av dubbletter

Logisk konsistens

överensstämmelse med logiska regler för datastruktur, attribut och relationer

 

Lägesnoggrannhet

noggrannhet i positionsangivelse

 

Tematisk noggrannhet

noggrannhet hos kvantitativa attribut och huruvida kvalitativa attribut och klassificeringar är korrekta

Kan vara att objekttyperna är korrekta.

Temporal kvalitet

kvaliteten för temporala attribut och temporala förhållanden mellan objekt

 

Användbarhet

en datamängds lämplighet för en viss tillämpning och överensstämmelse med ställda krav

 

Övertalighet

för många förekomster i en datamängd

 

Brist

för få förekomster i en datamängd

 

Konceptuell konsistens

grad av överensstämmelse med applikationsschemat

 

Domänkonsistens

grad av överensstämmelse med värdedomänerna

 

Formatkonsistens

grad av överensstämmelse med fastställd lagringsstruktur

 

Topologisk konsistens

grad av korrekthet i de topologiska egenskaperna

 

Absolut eller extern noggrannhet

lägesnoggrannhet i förhållande till övergripande system

 

Relativ eller intern noggrannhet

noggrannhet i förhållande till närliggande objekt av samma dignitet

 

Lägesnoggrannhet hos rasterdata

noggrannhet hos rumslig lägesbestämning i rasterdata

 

Klassificeringsnoggrannhet

grad av korrekthet för företeelsers klassificering (t.ex. data från direkt observation eller referensdata)

 

Noggrannhet hos kvalitativa attribut

mått på om ett kvalitativt attribut är rätt eller fel

 

Noggrannhet hos kvantitativa attribut

noggrannhet för kvantitativa attribut

 

Mätning av tidsnoggrannhet

noggrannhet för redovisade tidmätningar

 

Temporal konsistens

grad av korrekthet i tidsordningsföljd

 

Temporal validitet

grad av korrekthet hos värden för tidsangivelser

 

*) Handbok för Mät- och Kartfrågor (HMK-Geodatakvalitet)