Logga in

Kvalitetsbegrepp inom ISO 19157

Nedan följer en sammanställning av viktiga kvalitetsbegrepp i ISO 19157 och definitioner för dessa.

Begrepp

Datakvalitetsegenskaper är centrala i standarden för att beskriva datakvalitet (se standarden kap. 7.3). Datakvalitetsegenskaperna har organiserats i sex olika kategorier. För varje datakvalitetsegenskap finns i standarden en lista med tillåtna kvalitetsmått (se standarden bilaga D).

Definitioner

Kategori av datakvalitetsegenskaper

övergripande indelning av geodatakvalitetens olika aspekter, delas in i datakvalitetsegenskaper, som mäts med kvalitetsmått

Kommentar: Motsvaras av termen Kvalitetstema i HMK1.


Datakvalitetsegenskap

detaljerad indelning av geodatakvalitetens olika aspekter; grupperas ihop till kategori av datakvalitetsegenskaper och mäts med kvalitetsmått

Kommentar: Motsvaras av termen Kvalitetsparameter i HMK1.


Kvalitetsmått

kvantitativ bestämning som ligger till grund för utvärderingen av en datakvalitetsegenskap


Fullständighet

en geodatamängds innehållsmässiga överensstämmelse i förhållande till vad som specificerats

Kommentar:

  • Kan vara mot insamlingsspecifikation
  • Kan beskrivas som brist eller övertalighet
  • Övertalighet kan bestå av felaktigheter och av dubbletter

Logisk konsistens

överensstämmelse med logiska regler för datastruktur, attribut och relationer


Lägesnoggrannhet

noggrannhet i positionsangivelse


Tematisk noggrannhet

noggrannhet hos kvantitativa attribut och huruvida kvalitativa attribut och klassificeringar är korrekta

Kommentar: Kan vara att objekttyperna är korrekta.


Temporal kvalitet

kvaliteten för temporala attribut och temporala förhållanden mellan objekt


Användbarhet

en datamängds lämplighet för en viss tillämpning och överensstämmelse med ställda krav


Övertalighet

för många förekomster i en datamängd


Brist

för få förekomster i en datamängd


Konceptuell konsistens

grad av överensstämmelse med applikationsschemat


Domänkonsistens

grad av överensstämmelse med värdedomänerna


Formatkonsistens

grad av överensstämmelse med fastställd lagringsstruktur


Topologisk konsistens

grad av korrekthet i de topologiska egenskaperna


Absolut eller extern noggrannhet

lägesnoggrannhet i förhållande till övergripande system


Relativ eller intern noggrannhet

noggrannhet i förhållande till närliggande objekt av samma dignitet


Lägesnoggrannhet hos rasterdata

noggrannhet hos rumslig lägesbestämning i rasterdata


Klassificeringsnoggrannhet

grad av korrekthet för företeelsers klassificering (t.ex. data från direkt observation eller referensdata)


Noggrannhet hos kvalitativa attribut

mått på om ett kvalitativt attribut är rätt eller fel


Noggrannhet hos kvantitativa attribut

noggrannhet för kvantitativa attribut


Mätning av tidsnoggrannhet

noggrannhet för redovisade tidmätningar


Temporal konsistens

grad av korrekthet i tidsordningsföljd


Temporal validitet

grad av korrekthet hos värden för tidsangivelser


1) Handbok för Mät- och Kartfrågor (HMK-Geodatakvalitet)