Arbetssätt - Redovisa - Förenkla tolkningen av kvaliteten för användarna

För att förenkla kvalitetsinformationen för användarna måste man anpassa informationen mot ett specifikt syfte.

SS ISO 19157:2013 finns datakvalitetsegenskapen Användbarhet som testar mot en hel dataproduktspecifikation. Då sammanvägs alla kvalitetsresultat och jämförs med kraven i specifikationen och en utvärdering görs om överensstämmelse med kraven finns eller inte. Det innebär alltså en aggregering av utvärderingsresultaten mot specifikationen och görs av producenten.

En annan intressant utvärdering av användbarhet finns i standarden ISO 8000-8:2015 Dataquality – concepts and measuring. Här kan användbarhet jämföras med det som i den standarden kallas Pragmatic quality. Pragmatisk kvalitet definieras som den grad för vilken data är användbar för ett visst syfte. Ett sätt att göra detta är att låta användarna utvärdera data för sitt specifika syfte. Det är en enkel metod som innebär att användare som arbetar med data för samma syfte utvärderar data. Detta kan ske t.ex. i en kundenkät som undersöker användbarheten för det specifika syftet som sedan kan redovisas i metadata. För exempel på områden att undersöka hänvisas till den nämnda standarden.

Att utvärdera och redovisa kvalitet i metadata är ett exakt sätt för att förmedla uppgifter om kvaliteten på en datamängd, men det kräver att den som ska tolka vad som redovisas också är insatt i hur kvalitet uttrycks i standarden. För användare som inte förväntas ha denna kunskap bör man tolka resultatet av utvärderingen tillbaka till deras ”eget språk”. På samma sätt som när användarnas behov skulle översättas till krav på produkten görs nu det omvända. I produktblad beskrivs hur data kan användas för ett visst syfte, vilket gör det enklare för användarna att utvärdera hur de ska kunna åstadkomma nytta i sin verksamhet.

Läs mer om Användbarhet på sidan Att formulera krav och sätta mått