Arbetssätt - Mäta - Frekvens för mätning

Hur ofta eller med vilken frekvens man borde genomföra kontroller för att utvärdera kvaliteten på en viss produkt beror på ett flertal faktorer.

Det kan vara att man har nya verktyg eller källor för utvärdering, det kan även vara krav från omvärlden på att redovisa kvalitet för dataprodukten på ett visst sätt eller att man förändrat dataprodukten och behöver göra nya mätningar för att ha aktuella resultat för olika typer av beslutsfattande. Det kan också bero på vilka resurser man har till sitt förfogande.
Ett sätt att arbeta med vad man ska mäta och hur ofta, är att ha ett riskbaserat angreppssätt på vad och hur man bör lägga upp sin kontrollmätning. Att använda riskanalys som hjälp ger ett bra stöd när man planerar vad som är viktigast att mäta, vilka riskerna är med att inte mäta, att mäta för sällan eller att använda olika metoder.

Nedan listas en del av faktorerna som påverkar:

Dataprodukten

 • produkten förändras på något sätt (nya attribut, värden, etc.)
 • ny dataprodukt
 • hur ofta uppdateras/ajourhålls data
 • när blir genomförda kvalitetsmätningar inaktuella

Mätmetod och verktyg

 • kontrollmetoder (nya bättre metoder)
 • nya eller uppdaterade källor för kontroll
 • nya verktyg eller system för analyser
 • nya produktionsprocesser

Annat

 • nya krav från myndigheter eller organisationer på viss kvalitetsredovisning
 • önskemål från (nya) användare av dataprodukten
 • resurser