Standarden ISO 19157

Standarden ISO 19157 Geodatakvalitet

ISO 19157 – Geodatakvalitet är en standard som beskriver datakvalitetsegenskaper som är intressanta för geodata. I standarden beskrivs även olika metoder för att ange kvantitativa bestämningar av dessa, så kallade datakvalitetsmått. Datakvalitetsmåtten är vad som i praktiken används för att ställa krav på, utvärdera och rapportera datakvalitet.
Standarden vänder sig till den som vill förstå datakvalitet eller som vill välja befintliga eller konstruera nya datakvalitetsmått.

Orientering

Geodata delas, utbyts och används numera i större utsträckning och eventuellt för andra ändamål än de som ursprungligen avsågs av producenterna.

Avsikten med att beskriva kvaliteten hos geodata är att förenkla jämförandet och valet av den datamängd som passar tillämpningens behov eller krav. Fullständiga beskrivningar av kvaliteten hos en datamängd uppmuntrar delning, utbyte och användning av lämpliga datamängder. Med information om kvaliteten hos geodata kan en dataproducent utvärdera hur bra en datamängd överensstämmer med de kriterier som anges i dataproduktspecifikationen. Kvalitetsinformationen hjälper också dataanvändare att utvärdera en dataprodukts möjlighet att uppfylla kraven när det gäller en speciell tillämpning.

För att kunna förenkla jämförelsen av datamängder är det viktigt att resultaten i kvalitetsredovisningen uttrycks så att de går att jämföra. Det måste även finnas en gemensam förståelse för de datakvalitetsmått som används. Dessa datakvalitetsmått ger medel för beskrivning av kvaliteten hos geodata genom jämförelse med den verkligheten som beskrivs. Användningen av olika mått gör det omöjligt att jämföra datakvaliteter. Denna internationella standard standardiserar samt definierar datakvalitetsmåtten som används ofta. Standarden visar även att en dataproducent och en dataanvändare kan se datakvalitet ur olika perspektiv. Målvärdet för datakvalitet kan antingen hämtas från dataproducentens specifikation eller dataanvändarens krav på datakvalitet. Om dataanvändaren kräver mer kvalitetsinformation än den som tillhandahållits av dataproducenten kan dataanvändaren följa dataproducentens processflöde för utvärdering av datakvalitet för att få ytterligare information.

Standarden kan användas av dataproducenter som tillhandahåller kvalitetsinformation för att beskriva och bedöma hur bra en datamängd överensstämmer med produktspecifikationen samt av dataanvändare som försöker avgöra om specifika geodata har tillräckligt hög kvalitet för avsedd tillämpning.

Syfte

Syftet med ISO 19157 är att tillhandahålla principer för att beskriva kvaliteten hos geodata och begrepp för hantering av kvalitetsinformation för geodata, samt att ge ett konsekvent och standardiserat sätt att avgöra och redovisa en datamängds kvalitetsinformation. Syftet är även att ge riktlinjer för utvärderingsmetoder för kvantitativ kvalitetsinformation för geodata.

Innehåll/omfattning

ISO 19157 anger principerna för att beskriva kvaliteten hos geodata. Den:

 • definierar komponenterna som beskriver datakvalitet
 • anger komponenterna och strukturen för ett register med datakvalitetsmått
 • definierar en uppsättning datakvalitetsmått för användning vid utvärdering och redovisning av datakvalitet
 • beskriver tillvägagångssätt för att utvärdera kvaliteten hos geodata
 • anger principerna för redovisning av datakvalitet
 • innehåller förklaringar till kvalitetsbegrepp

Avgränsningar

ISO 19157 definierar inte minimikvalitetsnivåer för geodata. Standarden visar hur man beskriver kvalitet. Varje aktör som producerar data väljer vilka krav och vilka mått som ska användas. Se arbetssteg om att ställa krav och sätta mått.

Översikt över datakvalitet

Arbete med datakvalitet innefattar att:

 • förstå begreppet datakvalitet i samband med geodata
 • definiera målvärden för datakvaliteten i dataproduktspecifikationer eller baserade på användarkrav. (Upprättande av dataproduktspecifikationer beskrivs i ISO 19131:2013)
 • ange kvalitetsaspekter i applikationsscheman
 • utvärdera datakvalitet
 • redovisa datakvalitet

En kvalitetsutvärdering kan tillämpas på datamängdsserier, en datamängd eller en del av en datamängd vilka har gemensamma egenskaper.

Datakvaliteten ska beskrivas med hjälp av datakvalitetsegenskaperna. Datakvalitetsegenskaperna och deras beskrivningar används för att beskriva hur bra en datamängd uppfyller de kriterier som har angetts i dataproduktspecifikationen eller i användarkraven samt för att ge kvantitativ kvalitetsinformation.

När datakvalitetsinformationen beskriver data som har skapats utan en detaljerad dataproduktspecifikation eller med en dataproduktspecifikation som saknar kvantitativa mått och beskrivningar kan dataelementet utvärderas med ett subjektivt beskrivande resultat för varje element. Viss kvalitetsrelaterad information ges av syfte, användning och tillkomsthistorik. Denna information redovisas som metadata i överensstämmelse med ISO 19115.

Metakvalitet är kvalitativa och kvantitativa uttryck gällande datakvalitetsutvärderingen och dess resultat. Det ger kunskap om själva utvärderingsmetoden och det kan vara lika viktigt som själva mätningen. Metakvalitet kan användas till att beskriva hur väl kvalitetsutvärderingen är utförd. Till exempel huruvida utvärderingen haft tillgång till tillräckligt antal mätpunkter.

Begreppsmodell över kvaliteten hos geodata